LGD zaprasza na wielkanocne warsztaty rękodzielnicze!

Pomimo że do świąt Wielkiej Nocy jeszcze kilka tygodni, LGD „RAZEM” już teraz zaprasza do udziału w warsztacie o tematyce wielkanocnej – zdobienie pisanek z zastosowaniem techniki decoupage oraz włóczki. Zainteresowanie udziałem można zgłaszać od 30 stycznia do 23 lutego 2018 roku.

Warsztat odbędzie się na przełomie lutego/marca 2018 roku na terenie obszaru LGD „RAZEM”. Adresatami  zajęć są osoby zatrudnione w gminnych bibliotekach bądź domach kultury znajdujących się na obszarze LGD „RAZEM”, które chcą doskonalić umiejętności artystyczne poprzez praktyczne ćwiczenia z zakresu sztuki zdobienia pisanek metodą decoupage oraz włóczką. Głównym zamierzeniem warsztatu jest aktywizacja osób należących do grup defaworyzowanych poprzez animację lokalną, mającą na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego. Docelowym efektem warsztatu będzie konkurs na „NAJPIĘKNIEJSZĄ PISANKĘ WIELKANOCNĄ” wykonaną przez dzieci/młodzież wraz z uczestnikami w/w zajęć w gminnych bibliotekach bądź domach kultury na terenie obszaru LGD „RAZEM”. Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody! Zapraszamy!

W załączeniu:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Regulamin warsztatów

Warsztat refleksyjny – postępy w realizacji LSR

W dniu 18.01.2018 r. odbył się warsztat refleksyjny poprowadzony przez p. Mariusza Wachowicza, w którym wzięli udział przedstawiciele Rady LGD, JST, członków Stowarzyszenia, mieszkańców, przedsiębiorców oraz pracownicy Biura LGD. Na spotkaniu gościliśmy p. Jolantę Skrzek – pracownika Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Jest czas pracy i jest czas odpoczynku…

Nasz Kolega – Andrzej Małek, po wieloletniej pracy w biurze Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z końcem 2017 r. przeszedł na zasłużoną emeryturę. Od początku funkcjonowania biura – aż do połowy 2015 r. był jego Dyrektorem, a następnie – już do końca pracy – specjalistą ds. turystyki. Pracownicy Biura LGD oraz przedstawiciele Gmin obszaru LGD „RAZEM” uroczyście podziękowali koledze za oddaną pracę na rzecz naszego Stowarzyszenia.

 

Aktualizacja strategicznych dokumentów LGD

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o rozpoczęciu procesu aktualizacji LSR na lata 2016-2023 i potrzebie konsultacji społecznych w celu wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023 . Celem aktualizacji jest dostosowanie wskaźników produktu i rezultatu określonych w Strategii do obowiązujących wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Propozycje zmian zaznaczone zostały kolorem czerwonym

Uwagi do proponowanych zmian lub nowe propozycje zmian można zgłaszać do dnia 22.01.2018 r. do godz. 10.00 pocztą elektroniczną na adres poczta@lgdrazem.pl  lub osobiście w Biurze LGD, ul. Świderska 12 , 21-400 Łuków w godzinach pracy biura (pobierz formularz zmian).

Jednocześnie informujemy, że w dniu 22.01.2018 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej UG Łuków (I piętro) odbędzie się spotkanie konsultacyjne, na które zapraszamy mieszkańców obszaru LGD oraz członków Stowarzyszenia. Wypracowane w trakcie spotkania aktualizacje zapisów zostaną również zamieszczone w zaktualizowanej LSR. Prosimy o potwierdzenie mailem lub telefonicznie 25 798 31 94 udziału w spotkaniu.

Projekt zmian w LSR

Projekt zmian w LSR – bez opcji „śledź zmiany”

Projekt zmian w procedurze wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR wraz z kryteriami wyboru Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

Formularz zmian w LSR oraz procedurze wyboru i oceny operacji

Zmiany w wyżej wymienionych dokumentach po konsultacjach społecznych zostaną zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia „RAZEM”, przekazane do akceptacji Urzędu Marszałkowskiego. Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi Instytucji Wdrażającej zaktualizowane dokumenty zostaną zamieszczone na stronie LGD „RAZEM”.

Warsztat refleksyjny prowadzony w ramach ewaluacji wewnętrznej (on-going)

Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej on-going wprowadzony do realizacji w LGD Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.). Zgodnie z nią oraz Podręcznikiem Monitoringu i Ewaluacji LSR, na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Celem warsztatu jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Strategii. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne – oraz stanowią wkład w ewaluację ex-post.

Warsztat refleksyjny poświęcony wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” odbędzie się w dniu 18 stycznia 2018 r w Klimkach w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym CARDINALE PALACE  w godz. 15.00 – 19.00.

Uczestnikami warsztatu będą pracownicy biura LGD, członkowie Zarządu i Rady LGD, członkowie LGD, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialny za PROW i RLKS, przedstawiciel innego LGD.

Moderator – Mariusz Wachowicz

Socjolog, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Jest aktywnym badaczem społecznym od 2000 r. Specjalizuje się w ewaluacji oraz projektach dotyczących satysfakcji, badaniach organizacji oraz badaniach służących budowaniu dokumentów strategicznych. Ma duże doświadczenie w projektach związanych z społecznościami lokalnymi i samorządami. Założyciel Stowarzyszenia na Rzecz Propagowania Badań Społecznych OMIKRON.

Ferie zimowe w górach 2018

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy” przedstawia ofertę wypoczynku zimowego dla 50 dzieci w RABCE ZDRÓJ koło Zakopanego.

Termin zimowiska: 02 – 11 luty 2018 rok (10 dni)

Miejsce: Dom Wypoczynkowy Żuraw w Rabce Zdrój

Uczestnicy: 50 dzieci w wieku 10-16 lat (urodzonych po 1 stycznia 2002 roku)

Program:

 1. Zajęcia sportowe na stoku narciarskim z nauką jazdy na nartach wg stopnia zaawansowania pod opieką instruktorów narciarskich (zapewniamy sprzęt i karnety na stok);
 2. Zajęcia sportowe na lodowisku;
 3. Zajęcia pływackie w Aquaparku;
 4. Zwiedzanie Rabki Zdrój (Park Zdrojowy, Królewska Góra, Pomnik Św. Mikołaja itp.);
 5. Wycieczki krajoznawcze m.in. do Zakopanego (Krupówki, Gubałówka i wycieczki szlakami górskimi z przewodnikiem górskim);
 6. Gry i zabawy na śniegu: zjazdy na jabłuszkach, bitwa na śnieżki i inne zimowe zabawy;
 7. Zajęcia na świeżym powietrzu, m.in. ognisko z pieczeniem kiełbasek;
 8. Gry i zabawy integracyjne na świetlicy: zajęcia plastyczne, dyskoteki, zawody sportowe i inne atrakcje kolonijne;
 9. Realizacja programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Cena zimowiska: 1450 zł

OFERTA SPECJALNA DLA DZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS: 700 zł

Pozostałą kwotę dopłaca Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na uczestnika*

Warunki oferty specjalnej dla dzieci rolników: wymagane jest potwierdzenie uprawnień do świadczenia KRUS (oryginał zaświadczenia wystawionego przez terenowy oddział KRUS). UWAGA: nie będą uwzględniane odcinki wpłat!!!)

Oryginał zaświadczenia pobranego z KRUS, powinienem wykazywać, że jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS. Zaświadczenia muszą być wystawione na rodziców/prawnych opiekunów.

Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS, stwierdzających pobieranie renty bądź emerytury z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem). Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne!

W cenie zimowiska gwarantujemy:

 • Bogaty program turystyczny i kulturalny
 • Sprzęt narciarski, karnety oraz opiekę instruktora na stoku
 • Zakwaterowanie i wyżywienie – 5 posiłków dziennie
 • Ubezpieczenie
 • Transport autokarowy z i do Rabki oraz w czasie wypoczynku
 • Opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
 • Opiekę medyczną, przewodnika, ratownika
 • Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów

Warunki uczestnictwa:

 1. Wiek uczestnika 10– 16 lat (kwalifikacji podlegają dzieci urodzone w latach 2002 – 2008);
 2. Wypełniona prawidłowo i wysłana do organizatora karta kwalifikacyjna uczestnika;
 3. Wypełnione oświadczenie do przetwarzania danych osobowych;
 4. Potwierdzenie uprawnień do świadczenia KRUS w przypadku dzieci rolników (oryginał zaświadczenia wystawionego przez terenowy oddział KRUS). UWAGA: nie będą uwzględniane odcinki wpłat!!!)
 5. W przypadku innego nazwiska rodzica i dziecka – opiekunowie prawni zobowiązani są dostarczyć wyrok/decyzję Sądu o prawach do opieki nad dzieckiem. Rodzic o innym nazwisku niż dziecko zobowiązany jest przedstawić akt urodzenia dziecka.
 6. Uczestnicy muszą posiadać w trakcie kolonii aktualną legitymację szkolną

Informacja i Rezerwacja miejsc na zimowisko:

508-194-663

domeuropy@lubelskie.pl

Wpłaty należy dokonywać na konto Stowarzyszenia Dom Europy:

Europejskie Centrum Integracji I Współpracy Samorządowej „Dom Europy”

ul. Marii Curie Skłodowskiej 32/9

20-029 Lublin

Numer konta: 80 2030 0045 1110 0000 0261 1360

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 49, 20-076 Lublin

TYTUŁEM:

Imię i nazwisko dziecka, wpłata na działalność statutową, zimowisko 2018

(np. Jan Kowalski, wpłata na działalność statutową, zimowisko 2018)

W przypadku wpłat za całą grupę- należy wpisać – Wpłata na działalność statutową zimowisko 2018

 

DOKUMENTY do pobrania na stronie domeuropy.lubelskie.pl

Wypełnione dokumenty proszę przesłać na adres:

Stowarzyszenie DOM EUROPY

ul. Marii Curie Skłodowskiej 32/9

20-029 Lublin

*W przypadku stwierdzenia braku stosownych zaświadczeń KRUS w czasie trwania kolonii lub stwierdzeniu, iż na ich podstawie uczestnicy nie są uprawnieni do skorzystania z dofinansowania Funduszu Składkowego, kosztami wyjazdu zostanie obciążony rodzic dziecka.

* Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika.