Szkolenie z zakresu „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez rozwijanie działalności gospodarczej”

W dniu 21 marca 2018 r. odbyło się szkolenie poświęcone wypełnianiu wniosków o dofinansowanie oraz biznesplanów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Uczestniczyło w nim 11 potencjalnych Beneficjentów.

Informujemy, iż wszystkie osoby zainteresowane doradztwem w ramach podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej zapraszamy na indywidualne konsultacje do Biura LGD „RAZEM” przy ul. Świderskiej 12 w Łukowie (budynek UG Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Kontaktować się z nami można również mailowo pod adresem poczta@lgdrazem.pl lub telefonicznie 25 7983194.

Ogłosiliśmy nowe nabory wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, na operacje z zakresu:

  1. 3.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa – limit środków 1 304 985 złotych
  2. 3.1.2 Promocja obszaru LGD z wykorzystywaniem potencjału turystycznego i kulturowego – limit środków 102 000 złotych
  3. 2.2.1 Kultywowanie lokalnych tradycji i historii ukierunkowanych na innowacje (granty) – limit środków 133 000 złotych

Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 04.04.2018 r. do 17.04.2018 r.

Biuro Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, ul. Świderska 12, 21-400  Łuków (Budynek UG  Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, od 7.30 do 15.30.

Ogłoszenie o naborze oraz wzory dokumentów związanych z naborem wniosków dostępne są w zakładce http://lgdrazem.pl/nabory/

Szkolenia dla przedsiębiorców z obszaru LGD „RAZEM”

W związku ze zbliżającym się kolejnym naborem wniosków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza przedsiębiorców z obszaru LGD „RAZEM” zainteresowanych rozwojem działalności gospodarczej na bezpłatne szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”, przedsięwzięcie: 3.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa.

Termin:

21 marca godz. 09.00 – 12.00 – sala konferencyjna UG Łuków, ul. Świderska 12

Program:

  1. Warunki przyznania pomocy dla projektów z zakresu rozwijanie działalności gospodarczej.
  2. Kryteria wyboru i oceny operacji.
  3. Wniosek i biznesplan.
  4. Zobowiązania wynikające z umowy o przyznanie pomocy.

UWAGA! Przypominamy Wnioskodawcom, iż korzystanie ze wsparcia szkoleniowo-doradczego świadczonego przez pracowników biura LGD podczas szkoleń punktowane jest podczas oceny wniosku (2 punkty w lokalnych kryteriach oceny operacji). Jednocześnie informujemy, iż zmianie uległy lokalne kryteria oceny operacji. Aktualne wzory obowiązujących dokumentów znajdują się pod linkiem: http://lgdrazem.pl/zasady-otrzymywania-dotacji/

Udział w szkoleniu należy zgłosić w formie elektronicznej na adres e-mail: poczta@lgdrazem.pl lub telefonicznie: tel. 25 798 31 94 najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem szkolenia do godz. 15.00.

LGD na konferencji „Z innowacją w przyszłość – wspieranie przedsiębiorczości na terenie Województwa Lubelskiego”

Konferencja „Z innowacją w przyszłość – wspieranie przedsiębiorczości na terenie Województwa Lubelskiego” odbyła się dnia 7 marca 2018 r. w Klimkach. Pani Sylwia Romańska-Węzik, Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „RAZEM”, przekazała uczestnikom informacje na temat zasad i możliwości pozyskania funduszy na rozpoczęcie i/lub rozwijanie działalności gospodarczej ze środków PROW 2014-2020, które można uzyskać za pośrednictwem LGD „RAZEM”. Przypomniała również, że LGD zależy na wprowadzeniu nowych i udoskonalonych elementów turystyki historycznej i kulturowej, w związku z tym te przedsięwzięcia, które będą innowacyjne i wykorzystają istniejące na naszym obszarze zasoby przyrodnicze w postaci osobliwości przyrody nieożywionej (amonity), zasoby historyczne i kulturowe związane z walkami powstańczymi Powstania Styczniowego i Listopadowego, a także I i II Wojny Światowej oraz życiorysu i twórczości Henryka Sienkiewicza, otrzymają więcej punktów przy ocenie ich pomysłów biznesowych.

Głównym organizatorem był Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego odział Łuków. Współorganizatorami byli: Powiat Łukowski oraz Miasto Łuków. Konferencja skierowana była do przedsiębiorców i rolników. Prowadzili ją: Sekretarz Powiatu Jerzy Siwiec oraz Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Łukowie – Katarzyna Gajownik – Łazuga. Wśród zaproszonych gości byli: Wicewojewoda Lubelski – Robert Gmitruczuk,  Dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli – Sławomir Plisa, Poseł na Sejm RP – Krzysztof Głuchowski, Burmistrz Miasta Łuków – Dariusz Szustek, Dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej Małgorzata Bogusz, Wójt Gminy Łuków – Mariusz Osiak, Zastępca Dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARMIR Artur Pizoń, Kierownik Biura Powiatowego ARMIR Renata Klębowska – Szustek, Kierownik Placówki Terenowej KRUS Magdalena Lotek, Naczelnik Wydziału ROŚ Starostwa Powiatowego w Łukowie – Grzegorz Świerczewski.

Uczestnicy mieli możliwość odwiedzenia stoisk przygotowanych przez: Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Powiatowy Urząd Pracy, Muzeum Henryka Sienkiewicza  w Woli Okrzejskiej, a także Lokalną Grupę Działania „RAZEM”.

Warsztaty artystyczne o tematyce wielkanocnej – zdobienie pisanek

W dniu 7 marca 2018 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”  zorganizowało w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łukowie, Filii w Dąbiu, warsztaty artystyczne o tematyce wielkanocnej – zdobienie pisanek. Spotkanie było adresowane do osób zatrudnionych w gminnych bibliotekach bądź domach kultury na terenie obszaru LGD „RAZEM”, uzdolnionych oraz zainteresowanych nauką posługiwania się różnego rodzaju technikami plastycznymi zdobienia pisanek.

Zdobienie pisanek metodą decoupage oraz  włóczką cieszyło się dużym zainteresowaniem. Przeprowadziła je instruktorka rękodzieła artystycznego, członkini Stowarzyszenia Artystów i Twórców Gminy Łuków – pani Agnieszka Kaptejna. Celem warsztatów było udoskonalenie umiejętności artystycznych uczestników, aktywizacja grup defaworyzowanych (kobiety oraz dzieci) mająca na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.

Jednocześnie informujemy Państwa, iż ogłaszamy konkurs na „NAJPIĘKNIEJSZĄ PISANKĘ WIELKANOCNĄ” wykonaną przez dzieci do 12-ego roku życia zamieszkujące obszar LGD „RAZEM”, które wykonają własnoręcznie pisankę w gminnych bibliotekach.

Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody! Szczegóły – w Regulaminie konkursu.

Zdjęcia z warsztatów oraz najpiękniejszych pisanek wykonanych w trakcie zajęć do obejrzenia w Galerii.

Galeria >>>