Konsultacje społeczne – zmiany w Procedurze wyboru i oceny operacji wraz z kryteriami wyboru oraz zmiany w Regulaminie Rady

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących zmian w  Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR wraz z kryteriami wyboru oraz w Regulaminie Rady.

Proponowane zmiany dotyczą wprowadzenia zapisu umożliwiającego przeprowadzenie zdalnego posiedzenia Rady LGD „RAZEM” w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, np. związanej z rozprzestrzeniającą się z pandemią COVID-19.

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR wraz z kryteriami wyboru – propozycja zmian (opcja śledź zmiany) >>>

Regulamin Rady – propozycja zmian (opcja śledź zmiany) >>>

Uwagi dotyczące planowanych zmian przyjmujemy w terminie do 19.10.2020 r. godz. 15:00 wyłącznie w formie pisemnej (elektronicznej na adres mailowy: poczta@lgdrazem.pl lub papierowej osobiście, lub korespondencyjnie na adres: ul. Świderska 12, 21-400 Łuków) na poniższych formularzach:

Formularz zgłaszania uwag do Procedury >>>

Formularz zgłaszania uwag do Regulaminu Rady >>>

Jeżeli aktywizujesz społeczność lokalną, podejmujesz działania na rzecz społeczności lokalnej, realizujesz ciekawe projekty – ten konkurs jest dla Ciebie

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza do udziału w II edycji Konkursu pn. „Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej”. Do Konkursu może być zgłoszona jedna inicjatywa zrealizowana na terenie obszaru LGD „RAZEM” w ostatnich 3 latach, tj. od 06.10.2017 r.

Komisja Konkursowa wybierze najciekawszą inicjatywę w kategorii zadania inwestycyjnego oraz nieinwestycyjnego. Zgłoszenia można dostarczyć osobiście do Biura LGD „RAZEM”, jednak ze względu na pandemię preferowane jest dostarczenie zgłoszenia za pośrednictwem poczty do dnia 30 listopada 2020 r. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się do końca grudnia 2020 r. Serdecznie zapraszamy!

Konkurs organizowany przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, finansowany z PROW na lata 2014-2020, działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja.

 

 

 

Regulamin konkursu >>>

Formularz konkursu >>>

Karta oceny >>>

Uwaga Beneficjenci! Korzystne zmiany w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r.

W dniu 10 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nowelizacja uwzględnia sytuację spowodowaną pandemią COVID-19 oraz umożliwia zmianę (aneksowanie) warunków umowy o przyznaniu pomocy zawartej z Zarządem Województwa Lubelskiego.

Treść rozporządzenia z naniesionymi zmianami >>>

Wzór pisma o aneksowanie umowy >>>

Informujemy, że zawarcie aneksu do umowy jest dobrowolne, a pismo o zmiany w umowie musi zawierać uzasadnienie poparte odpowiednimi dokumentami. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego będą dokładnie sprawdzać zasadność składanego pisma.

Dalsze konsultacje społeczne w celu wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023

W związku z wejściem w życie w dniu 22.07.2020 r. nowelizacji Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zmieniającej zapisy w §  7. ww. Rozporządzenia, dotyczące wysokości limitu środków przeznaczonych na realizację projektów współpracy (zwiększenie limitu z 5  do 10 % wysokości środków określonych w umowie ramowej zawartej na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności) zarząd LGD „RAZEM” zatwierdził zaproponowane przez Dyrektora Biura zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju i przedstawia je do konsultacji społecznych. Wprowadzone w LSR zmiany dotyczą zwiększenia budżetu LSR na realizację projektów współpracy o kwotę 130 375,00 EUR. Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców obszaru LGD oraz członków Stowarzyszenia na spotkanie konsultacyjne dotyczące omówienia ww zmian, które odbędzie się 3 września 2020 r. o godz. 9-ej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12.

Prosimy o potwierdzenie mailem poczta@lgdrazem.pl lub telefonicznie (nr 25 798 31 94) udziału w ww. spotkaniu.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszego obszaru o zgłaszanie swoich uwag, proponowanych zmian lub własnych propozycji zmian do dnia 02.09.2020 r. do godziny 12:00 wysyłając wiadomość na adres mailowy: poczta@lgdrazem.pl, w tytule maila prosimy wpisać: Konsultacje – LSR lub dostarczyć do Biura LGD „RAZEM”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków na formularzu zmian wraz z uzasadnieniem proponowanej zmiany.

Lokalną Strategię Rozwoju ze zmianami dotyczącymi zwiększenia budżetu LSR na realizację projektów współpracy wraz ze zmianami związanymi z przeliczeniem budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „RAZEM” ze złotówek do euro, w tym poprawkami uzgodnionymi z UMWL w Lublinie znajdziecie Państwo w tym linku.

Przypominamy, że zmiany w LSR zostaną zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia LGD „RAZEM” po zakończeniu konsultacji społecznych oraz akceptacji Urzędu Marszałkowskiego. Ostateczna wersja Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” na lata 2016-2023 zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej.

Uwaga! Ogłoszono Działanie na finansowanie kapitału obrotowego dla mikro i małych przedsiębiorstw!

Informujemy, że Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła Działania na finansowanie kapitału obrotowego dla mikro i małych przedsiębiorstw. Szczegóły dotyczące Działania oraz dokumentacja konkursowa dostępna jest tutaj.

Pismo Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Elżbiety Katarzyny Kędzierskiej w sprawie Działania

Konsultacje społeczne w celu wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju lata 2016 – 2023 – ciąg dalszy

Po analizie potrzeb zgłoszonych na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 6 lipca 2020 r., odpowiedzi na propozycje złożone w ankietach oraz przeprowadzonych naborów Zarząd LGD „RAZEM” postanowił zwiększyć wskaźniki i budżet w następujących przedsięwzięciach:

cel szczegółowy 1.1 Budowanie przedsiębiorczości przyjaznej środowisku:

przedsięwzięcie 1.1.2 „Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej” – zwiększenie wskaźnika o 1, budżetu o 3 751,62 EUR

cel szczegółowy 2.1 Atrakcyjna przestrzeń społeczna:

przedsięwzięcie 2.1.1 „Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny” konkurs – zwiększenie wskaźnika o 5, budżetu o 25 095,20 EUR

cel szczegółowy 3.1 Wzrost potencjału turystycznego obszaru LGD:

przedsięwzięcie 3.1.3 Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji – zwiększenie wskaźnika o 6, budżetu o 91 742,68 EUR

Lokalną Strategię Rozwoju ze zmianami znajdziecie Państwo w tym linku

Zgodnie z „Procedurą ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag, proponowanych zmian lub własnych propozycji zmian do dnia 16.07.2020 r. do godziny 12:00 wysyłając wiadomość na adres mailowy: poczta@lgdrazem.pl, w tytule maila prosimy wpisać: Konsultacje- LSR lub dostarczyć do Biura LGD „RAZEM”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków na formularzu zmian wraz z uzasadnieniem proponowanej zmiany.

Zmiany w LSR zostaną zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia LGD „RAZEM” po zakończeniu konsultacji społecznych oraz akceptacji Urzędu Marszałkowskiego. Ostateczna wersja LSR zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej.

Rozpoczynamy konsultacje społeczne w celu wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” lata 2016 – 2023

W związku z przeliczeniem budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „RAZEM” ze złotówek do euro budżet Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” wzrośnie o około 550 tys. zł. Ponadto w poszczególnych przedsięwzięciach powstały oszczędności. Zapraszamy lokalną społeczność do wypełnienia ankiety, która pomoże nam zaplanować wydatkowanie dostępnych środków finansowych z budżetu  Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” na lata 2016-2023:

Przedstawiamy kilka propozycji na jakie operacje mogłyby być przeznaczone środki finansowe:

1. Podejmowanie działalności gospodarczej – 80 tys. zł.

2. Rozwijanie działalności gospodarczej – 300 tys. zł.

3. Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny – operacje powyżej 50 tys. zł.

4. Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacjioperacje powyżej 50 tys. zł.

5. Operacja własna realizowana przez LGD „RAZEM”: „Kreatywna wieś – dobre praktyki na obszarach wiejskich” – 50 tys. zł.

6. Operacja własna realizowana przez LGD „RAZEM”: „Wprowadzenie lokalnej marki obszaru LGD „RAZEM” – 50 tys. zł.

7. Operacja własna realizowana przez LGD „RAZEM”: wzmocnienie kapitału społecznego przez podniesienie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska na obszarze LGD „RAZEM” – 50 tys. zł

Liczymy także na Państwa propozycje. Z góry dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ankiety i pomoc w zaplanowaniu wydatkowania środków finansowych.

Jednocześnie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD oraz członków Stowarzyszenia na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 6 lipca 2020 r. o godz. 9.30  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12.

Prosimy o potwierdzenie mailem poczta@lgdrazem.pl lub telefonicznie (nr 25 798 31 94) udziału w ww. spotkaniu.

Propozycje można także składać, wypełniając ankietę on-line pod linkiem: https://www.survio.com/survey/d/O6Q5L7K3W8E3Y2X1Y

Przypominamy, że zmiany w LSR zostaną zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia LGD „RAZEM” po zakończeniu konsultacji społecznych oraz akceptacji Urzędu Marszałkowskiego. Ostateczna wersja Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” na lata 2016-2023 zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej.

Podziękowanie za udział w Walnym Zebraniu Członków LGD „RAZEM”

W dniu 25 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 13:30 (w drugim terminie) w sali konferencyjnej w budynku Żłobka Gminnego „MALUCH” w Łukowie, ul. Świderska 12a odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

Obrady otworzyła p. Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu witając wszystkich i dziękując za tak liczne przybycie, szczególnie w dobie pandemii spowodowanej wirusem COVID-19. Przy okazji poprosiła o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa, zasłanianie ust i nosa maseczkami, utrzymywanie odpowiedniej odległości.

W spotkaniu uczestniczyło 34 członków LGD, przewodniczył p. Marek Czub – Wójt Gminy Stoczek Łukowski, natomiast protokołowała p. Aneta Mazur – Kierownik Referatu administracyjno-inwestycyjnego. Podczas posiedzenia sprawozdanie z działalności Zarządu w 2019 r. oraz sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2019 przedstawiła Prezes Sylwia Romańska-Węzik. Następnie kolejno sprawozdania odczytali:  sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej – Sekretarz Komisji Rewizyjnej – p. Jacek Krzyszczak oraz sprawozdanie z działalności Rady LGD – Przewodniczący Rady – p. Rafał Sobiech.

Walne Zebranie Członków po zapoznaniu się ze sprawozdaniami i wnioskiem Komisji Rewizyjnej udzieliło zarządowi absolutorium za 2019 r.

Na zakończenie Prezes Sylwia Romańska-Węzik przedstawiła zebranym zrealizowane działania i plany na rok 2020 oraz zaprosiła wszystkich obecnych na smaczny poczęstunek składający się z lokalnych produktów: serów kozich dostarczonych przez p. Joannę Stateczną firma Rosza Joanna Stateczna, która otrzymała dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 na podjęcie działalności gospodarczej oraz parowańców z truskawkami przygotowanymi przez p. z KGW Gręzówka, za co im serdecznie dziękujemy.

Wszystkie podjęte uchwały wraz z załącznikami oraz protokół ze spotkania są dostępne w Biurze LGD, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Serdecznie dziękujemy za przybycie!

Czytaj dalej Podziękowanie za udział w Walnym Zebraniu Członków LGD „RAZEM”