Projekt „Animacje i innowacje – szkolenie i wyjazd studyjny dla LGD z województwa lubelskiego”

LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w partnerstwie z LGD „Kraina wokół Lublina”, LGD „Ziemi Kraśnickiej” oraz LGD „Zapiecek” zaprasza członków lubelskich lokalnych grup działania (średnio 2 osoby z każdego LGD-u) do udziału w szkoleniu i wyjeździe studyjnym realizowanych w ramach projektu „Animacje i innowacje – szkolenie i wyjazd studyjny dla LGD z województwa lubelskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Szczegóły w zakładce Aktualne i zrealizowane projekty.

Podpisaliśmy umowę na realizację projektu współpracy!

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA ZAMOJSKA” i Stowarzyszeniem „POLESKA DOLINA BUGU”, jako pierwsza w województwie lubelskim, podpisała w dniu 24 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie umowę na realizację projektu współpracy pn. „Akademia smaku ziemi zamojskiej, włodawskiej i łukowskiej”.

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w projekcie!

Szczegóły – tutaj.

Szanowni Beneficjenci! Ważna informacja z UM w Lublinie

Urząd Marszałkowski w Lublinie przekazał informację dotyczącą Wniosków o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – szczegóły w podzakładce FAQ lub tutaj.

Walne Zebranie Członków LGD w dniu 28 czerwca 2017 r.

W dniu 28 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 11:30  w Pałacyku „Fantazja” w miejscowości  Sięciaszka Pierwsza 57a odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

W spotkaniu uczestniczyło 25 członków LGD, przewodniczył Marek Czub – Wójt Gminy Stoczek Łukowski, natomiast protokołował Janusz Jezierski – Sekretarz Gminy Łuków.

Podczas posiedzenia przedstawiono sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2016, które odczytała Główna księgowa – Aneta Pszczółkowska. Następnie kolejno sprawozdania odczytali: sprawozdanie z działalności Zarządu w 2016 r. – Prezes Sylwia Romańska-Węzik, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Ewa Niebrzegowska.

Walne Zebranie Członków po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym, merytorycznym oraz sprawozdaniem i wnioskiem Komisji Rewizyjnej podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2016 i udzielenia zarządowi absolutorium za 2016 r.

Następnie Prezes Sylwia Romańska-Węzik przedstawiła zebranym sprawozdanie z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju za 2016 r. oraz pierwsze półrocze 2017 r. W okresie od 20 maja 2016 r. do 28 czerwca 2017 r. przeprowadzonych zostało 5 naborów, w tym jeden w 2016 r. (z trzech zakresów tematycznych) a cztery w 2017 r. Łącznie we wszystkich naborach złożono 64 wnioski, na kwotę 10 761 588,35 zł. Do dofinansowania wybrano 41 wniosków na kwotę  7 161 431,90 zł, co stanowi 83,76 % kwoty przeznaczonej na realizację działania 19.2. Na dzień 28.06.2017 pozytywnie zweryfikowano 6 wniosków na kwotę 1 392 144,55 zł, co stanowi 16,28 % kwoty przeznaczonej na realizację działania 19.2. Wkład własny JST w wybranych wnioskach do dofinansowania wynosi 1 078 857,55 zł.

W II półroczu 2017 r. ogłoszone zostaną nabory wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

 1. Promocja obszaru LGD z wykorzystaniem potencjału turystycznego i kulturowego (3.1.2) – 102 tys. zł
 2. Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji (Grant, 3.1.3) – 285 tys. zł
 3. Kultywowanie lokalnych tradycji i historii (Grant, 2.2.1) – 266 tys. zł

Zakres naborów może ulec zwiększeniu w przypadku negatywnego zweryfikowania wniosków z naboru nr 1/2016 przez UM WL.

Ponadto w II półroczu 2017 r.:

 • zostanie zorganizowana II edycja Festiwalu jurajskiego, na którą LGD pozyskało dotację z Gminy Łuków
 • rozpocznie się realizacja projektu współpracy pod nazwą „Akademia smaku ziemi zamojskiej, włodawskiej i łukowskiej” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, objętego PROW na lata 2014-2020.
 • rozpocznie się realizacja projektu w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 4 – Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej, na który LGD pozyskało dotację. Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności członków i pracowników lubelskich LGD w zakresie działań animacyjnych, aktywizujących i innowacyjności.

Na tym zebranie zakończono. Wszystkim obecnym na zebraniu członkom Stowarzyszenia dziękujemy za udział w Walnym Zebraniu.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD – 28 czerwca 2017 r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”  zgodnie z § 17 ust. 3 pkt. 4 Statutu zwołuje w dniu 28 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 11:00  w sali w Pałacyku Fantazja Sięciaszka Pierwsza 57a Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

W przypadku, gdy na Walne Zebranie Członków nie przybędzie wymagana ilość członków (co najmniej połowa uprawnionych do głosowania) zwołuje się Walne Zebranie Członków w tym samym miejscu w drugim terminie, tj.: 28 czerwca 2017 r.  o godz. 11:30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad i wybór protokolanta.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2016.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2016 r.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2016.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2016 i udzielenia Zarządowi absolutorium.
 11. Sprawozdanie z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 2016/I półrocze 2017 r.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski, w tym plany realizacji LSR na II półrocze 2017 r.
 13. Zamknięcie posiedzenia.

Zapraszamy do głosowania na nasz projekt!

Serdecznie zapraszamy do głosowania na projekt zrealizowany przez naszą LGD pt. „Przyrodnicze i edukacyjne zagospodarowanie oczka wodnego w Nurzynie jako przykład łagodzenia zmian klimatycznych”. Przedsięwzięcie było dofinansowane w ramach Projektu „RAZEM DLA KLIMATU”, realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Każda osoba może oddać jeden głos. Termin głosowania od 12 do 25 czerwca do godz. 23.59. W ramach konkursu przewidziano nagrody (laptopy) dla trzech podmiotów, które otrzymają największą liczbę głosów oddanych na projekt. Szczegóły projektu oraz głosowanie tutaj.

Regulamin konkursu >>>