Dzień Samorządowca

 

Szanowni Państwo, 

Z okazji Święta Samorządowca wszystkim samorządowcom, tj. Staroście, Burmistrzom, Wójtom, radnym wszystkich szczebli, sołtysom, pracownikom urzędów życzenia wytrwałości, sukcesów i satysfakcji z pracy rozwijającej nasze małe Ojczyzny

w imieniu Zarządu LGD „RAZEM” 

Sylwia Romańska-Węzik

Prezes Zarządu

 

 

 

Posiedzenie Rady LGD – nabór nr 2/2020/G

Informujemy, iż na podstawie § 20 ust. 8 Statutu i § 15 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” posiedzenie Rady LGD do oceny wniosków o powierzenie grantu złożonych na konkurs grantowy nr 2/2020/G zwołane jest w dniu 26 maja 2020 r. (wtorek) o godz. 11:00 w Biurze LGD, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Porządek posiedzenia:

 1. Podpisanie oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady.
 2. Otwarcie posiedzenia Rady.
 3. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia i podejmowania uchwał (quorum, przedstawicielstwo sektorów, grupy interesu).
 4. Wybór protokolanta.
 5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 6. Przedstawienie i omówienie wyników wstępnej oceny wniosków o powierzenie grantu przeprowadzonej przez Biuro LGD „RAZEM” w konkursie grantowym nr 2/2020/G.
 7. Ocena wniosków i ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych grantów.
 8. Podjęcie uchwał nad wyborem każdego wniosku o powierzenie grantu.
 9. Podjęcie uchwał nad przyjęciem listy grantów wybranych/ niewybranych do dofinansowania w konkursie grantowym nr 2/2020/G.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Biuro LGD otwarte

Informujemy Szanownych Beneficjentów, że Biuro LGD jest już otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30. Jeżeli napotkacie Państwo jakieś trudności w kontakcie z Biurem to prosimy dzwonić na numer komórkowy 797 651 179.

Jednocześnie, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa Rodzin oraz w związku z ciągle rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa COVID-19, uprzejmie prosimy o przychodzenie do Biura LGD „RAZEM” w maseczkach ochronnych oraz o korzystanie z płynu dezynfekcyjnego.

Beneficjenci! Ważne pismo od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (z dnia 06.05.2020)

W związku z trwającym stanem epidemii w Polsce i ulgami przysługującymi beneficjentom, którzy skorzystali z dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał pismo dotyczące:

– zachowania terminu realizacji operacji,
– podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,
– wykonywania działalności gospodarczej,
– osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,
– utrzymania liczby pracowników w ramach operacji,
– poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,
– realizacji zadań w ramach projektu grantowego,
– zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej,
– zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze określonym odpowiednim dla danej LGD oraz ponoszenia kosztów ich zatrudnienia w przypadku poddziałania 19.4.

Czytaj dalej Beneficjenci! Ważne pismo od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (z dnia 06.05.2020)

Uwaga! Nowy numer telefonu kontaktowego z Biurem LGD

Informujemy, że nowym (tymczasowym) numerem kontaktowym z Biurem LGD „RAZEM” jest od dzisiaj numer tel. komórkowego 797 651 179. Numer telefonu stacjonarnego 25 7983194 jest chwilowo nieaktualny. Bardzo prosimy wszystkich Beneficjentów o korzystanie z wyżej wymienionego numeru. Przypominamy, że kontakt z Biurem LGD jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W OBSŁUDZE BENEFICJENTÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „RAZEM”

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin oraz w związku z rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa COVID-19 zostają wprowadzone zmiany w organizacji pracy Biura LGD „RAZEM”.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w siedzibie LGD. Zalecamy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 25 798 31 94.

Procedura prowadzonego naboru na realizację projektu grantowego pozostaje bez zmian.

Niezbędną dokumentację dotyczącą doradztwa, itp. bardzo proszę dostarczyć za pośrednictwem poczty/kuriera lub drogą mailową poczta@lgdrazem.pl , lub w inny telefonicznie uzgodniony sposób.

Sylwia Romańska-Węzik

Prezes Zarządu LGD „RAZEM”

Questy „Szlakiem Henryka Sienkiewicza” i „W domu rodzinnym małego Henryka”

Quest „Szlakiem Henryka Sienkiewicza” został opracowany podczas realizacji grantu „Sienkiewiczowska Wola Okrzejska” w ramach projektu grantowego pt. „Kultywowanie lokalnych tradycji i historii ukierunkowanych na innowacje na obszarze LGD RAZEM”, współfinansowanego ze środków EFRROW, Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Bezpośrednim realizatorem grantu „Sienkiewiczowska Wola Okrzejska” jest Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Krzywda „Lepsze Jutro”, które powstało w 2009 roku w celu aktywizowania i integrowania środowiska lokalnego, promowania gminy i jej mieszkańców oraz wspierania rozwoju kulturalnego gminy.

Quest „W domu rodzinnym małego Henryka” do wykorzystania na terenie parku wokół dworku Muzeum H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Natomiast do zrealizowania dłuższego (Wola Okrzejska – Okrzeja) questu „Szlakiem H. Sienkiewicza” można wykorzystać dostępne bezpłatnie rowery (rowery są do wykorzystania przez cały tydzień, jednak rezerwacji należy dokonać w Zespole Szkół w Woli Okrzejskiej od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, tel. nr 25 797 60 39).

Pomóżmy zachować pamiątki z okresu II Wojny Światowej! Będą wystawione w Izbie Pamięci w Nurzynie

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej we współpracy z władzami Gminy Trzebieszów i Adamów zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Powiatu Łukowskiego o przekazanie do Izby Pamięci w Nurzynie, Gmina Trzebieszów, pamiątek / dokumentów / zdjęć z okresu II Wojny Światowej i okresu powojennego.

LGD popiera tę inicjatywę, tym bardziej, że Izba pamięci powstała w ramach grantu będącego częścią projektu grantowego Kultywowanie lokalnych tradycji i historii ukierunkowanych na innowacje na obszarze LGD „RAZEM”.

Zakończenie konkursu grantowego nr 2/2020/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje, że w dniu 29 kwietnia 2020 r. został zakończony nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny – GRANT (przedsięwzięcie nr 2.1.1)

Limit dostępnych środków wynosił 246 227,00 złotych.

Wpłynęło 12 wniosków na kwotę dotacji 245 469,00 zł, co stanowi 99,69% limitu konkursu grantowego nr 2/2020/G.

Projekt „Wirtualne targi”

W związku z trudną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa zostały odwołane lub przełożone na inny termin targi turystyczne odbywające się w ramach Kampanii „Odpoczywaj na wsi” – Polska Federacja Turystyki Wiejskiej przystąpiła więc do realizacji projektu pod nazwą „Wirtualne  targi”.

Na stronie www.odpoczywajnawsi.pl zostaną zaproszeni turyści do odwiedzenia wirtualnego stoiska „Odpoczywaj na wsi” Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie będzie można pobrać materiały promocyjne, obejrzeć filmy promujące ofertę turystyczną polskiej wsi.

Stoisko zostało podzielone na kilka stref, aby ułatwić możliwość skorzystania z oferty:

 • oferta turystyki wiejskiej – materiały z różnych regionów m.in. foldery, mapy, przewodniki, albumy
 • smaki regionów – wiejskie przepisy kulinarne,
 • wiedza – materiały doradcze i informacyjne, przepisy, materiały ze szkoleń, seminariów,
 • twórczość ludowa – prezentacje zajęć prowadzonych przez twórców ludowych – filmy, materiały zdjęciowe, opisy warsztatów.

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oczywiście będzie uczestniczyła w tych targach, do odwiedzenia których serdecznie zapraszamy.