I posiedzenie Rady LGD – ocena naborów wniosków nr 1/2019 i 2/2019

W dniu 21 maja 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach naborów 1/2019 oraz 2/2019. Wyniki oceny oraz protokół z obrad znajdziecie Państwo poniżej.

 

Nabór nr 1/2019:

Lista operacji wybranych

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

 

Nabór nr 2/2019:

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

 

Protokół z posiedzenia Rady LGD w dniu 21 maja 2019 r.

 

Na jakie działania przeznaczyć dodatkowe środki finansowe otrzymane przez LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”?

Zgodnie ze wcześniejszymi informacjami zapraszamy Państwa do konsultacji społecznych, które pomogą nam zaplanować wydatkowanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 940 tys. zł oraz oszczędności w wysokości około 345 tys. zł w ramach budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”. Zapraszamy do anonimowego wypełniania ankiety (do dnia 30 maja 2019 r.).

Festyn Rodzinny z geologią

 

Gmina Łuków, Zespół Szkół w Gołaszynie, Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Rada Sołecka w Gołaszynie, KGW Gołaszynianki, OSP Gołaszyn i Gminna Biblioteka Publiczna w Łukowie zapraszają na „FESTYN RODZINNY Z GEOLOGIĄ”.

Wydarzenie plenerowe, otwarte dla wszystkich odbędzie się w niedzielę 9 czerwca na terenie Zespołu Szkół w Gołaszynie.

W programie organizatorzy zaplanowali m.in. animacje z dinozaurem, występy uczniów, ekologiczny pokaz mody, wystawy skał i minerałów, warsztaty artystyczne, zawody sportowe, konkursy z nagrodami, gry i zabawy.

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 13.30 polową mszą św., a zakończy około godz. 19.00.

Organizatorzy rozlosują wśród uczestników nagrody i zapewniają wspaniałą atmosferę i rozrywkę.

Posiedzenie Rady LGD

Informujemy, iż na podstawie § 20 ust. 8 Statutu i § 15 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zwoływane jest posiedzenie Rady LGD do oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborach naboru nr 1/2019 i 2/2019 w dniu 21 maja 2019 r. (wtorek) o godz. 13:00 w Biurze LGD, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Podpisanie oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady.
 2. Otwarcie posiedzenia Rady.
 3. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia i podejmowania uchwał (quorum, przedstawicielstwo sektorów, grupy interesu).
 4. Wybór protokolantów.
 5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 6. Przedstawienie i omówienie wyników wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzonej przez Biuro LGD „RAZEM” w naborze nr 1/2019 i 2/2019.
 7. Ocena wniosków i ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji z naboru nr 1/2019 i 2/2019.
 8. Podjęcie uchwał nad wyborem każdej operacji z naboru 1/2019 i 2/2019.
 9. Podjęcie uchwał nad przyjęciem listy operacji wybranych/ niewybranych do dofinansowania w naborze nr 1/2019 i 2/2019.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie posiedzenia.

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE LGD – zmienione wymagania

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, z siedzibą w Łukowie przy ulicy Świderskiej 12, ogłasza nabór otwarty na wolne stanowisko pracy:

Nazwa stanowiska pracy: specjalista ds. projektów i szkoleń

Miejsce pracy: Siedziba Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz obszar funkcjonowania LGD.

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Zatrudnienie: na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (po okresie próbnym)

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Nabór na stanowisko SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW I SZKOLEŃ” należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Stowarzyszenia w Łukowie przy ulicy Świderskiej 12 (budynek UG Łuków) lub pocztą w terminie do dnia 21 maja 2019 r. do godz. 15.30. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Biura LGD).

Pełna treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

LGD otrzymała dodatkowe środki na Lokalną Strategię Rozwoju!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie, iż Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” będzie mogła podwyższyć kwotę budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD o 940 tys. zł. To jest nagroda za prawidłowe i efektywne wdrażanie LSR w latach 2016-2018 (przeprowadziliśmy 15 naborów wniosków o przyznanie pomocy, oceniliśmy 99 wniosków, spośród których 35 beneficjentów podpisało umowy na łączną kwotę 5 360 769,45 zł, zorganizowaliśmy 22 spotkania informacyjno-promocyjne/szkolenia dla mieszkańców obszaru LGD.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwiększone środki finansowe będą mogły być przeznaczone jedynie na operacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LGD „RAZEM”.

Wprowadzenie zmian w budżecie Lokalnej Strategii Rozwoju będzie poprzedzone diagnozą obszaru, dotychczasowych naborów wniosków a także konsultacjami społecznymi, na które już niebawem zostaną zaproszeni. Po otrzymaniu dodatkowych środków finansowych budżet LSR będzie wynosił 9 490 000 zł.

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE LGD

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, z siedzibą w Łukowie przy ulicy Świderskiej 12, ogłasza nabór otwarty na wolne stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: specjalista ds. projektów i szkoleń

Miejsce pracy: Siedziba Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz obszar funkcjonowania LGD.

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Zatrudnienie: na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (po okresie próbnym)

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Nabór na stanowisko SPECJALISTA DS. POJEKTÓW I SZKOLEŃ” należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Stowarzyszenia w Łukowie przy ulicy Świderskiej 12 (budynek UG Łuków) lub pocztą w terminie do dnia 13 maja 2019 r. do godz. 15.30. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Biura LGD).

Pełna treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE LGD

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, z siedzibą w Łukowie przy ulicy Świderskiej 12, ogłasza nabór otwarty na wolne stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: specjalista ds. projektów i szkoleń

Miejsce pracy: Siedziba Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz obszar funkcjonowania LGD.

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Zatrudnienie: na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (po okresie próbnym)

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Nabór na stanowisko SPECJALISTA DS. POJEKTÓW I SZKOLEŃ” należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Stowarzyszenia w Łukowie przy ulicy Świderskiej 12 (budynek UG Łuków) lub pocztą w terminie do dnia  6 maja 2019 r. do godz. 15.30. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Biura LGD).

Pełna treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Zakończenie naboru 1/2019

Informujemy, że w dniu 18 kwietnia 2019 zakończyliśmy nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa – nabór 1/2019:

Limit dostępnych środków wynosił 717 386,00 zł.

Wpłynęły 3 wnioski na kwotę 716 994,00 zł, co stanowi 99,95 % limitu naboru nr 1/2019.