Szkolenie z zakresu „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez rozwijanie działalności gospodarczej”

W dniu 21 marca 2018 r. odbyło się szkolenie poświęcone wypełnianiu wniosków o dofinansowanie oraz biznesplanów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Uczestniczyło w nim 11 potencjalnych Beneficjentów.

Informujemy, iż wszystkie osoby zainteresowane doradztwem w ramach podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej zapraszamy na indywidualne konsultacje do Biura LGD „RAZEM” przy ul. Świderskiej 12 w Łukowie (budynek UG Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Kontaktować się z nami można również mailowo pod adresem poczta@lgdrazem.pl lub telefonicznie 25 7983194.

Ogłosiliśmy nowe nabory wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, na operacje z zakresu:

  1. 3.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa – limit środków 1 304 985 złotych
  2. 3.1.2 Promocja obszaru LGD z wykorzystywaniem potencjału turystycznego i kulturowego – limit środków 102 000 złotych
  3. 2.2.1 Kultywowanie lokalnych tradycji i historii ukierunkowanych na innowacje (granty) – limit środków 133 000 złotych

Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 04.04.2018 r. do 17.04.2018 r.

Biuro Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, ul. Świderska 12, 21-400  Łuków (Budynek UG  Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, od 7.30 do 15.30.

Ogłoszenie o naborze oraz wzory dokumentów związanych z naborem wniosków dostępne są w zakładce http://lgdrazem.pl/nabory/

Szkolenia dla przedsiębiorców z obszaru LGD „RAZEM”

W związku ze zbliżającym się kolejnym naborem wniosków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza przedsiębiorców z obszaru LGD „RAZEM” zainteresowanych rozwojem działalności gospodarczej na bezpłatne szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”, przedsięwzięcie: 3.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa.

Termin:

21 marca godz. 09.00 – 12.00 – sala konferencyjna UG Łuków, ul. Świderska 12

Program:

  1. Warunki przyznania pomocy dla projektów z zakresu rozwijanie działalności gospodarczej.
  2. Kryteria wyboru i oceny operacji.
  3. Wniosek i biznesplan.
  4. Zobowiązania wynikające z umowy o przyznanie pomocy.

UWAGA! Przypominamy Wnioskodawcom, iż korzystanie ze wsparcia szkoleniowo-doradczego świadczonego przez pracowników biura LGD podczas szkoleń punktowane jest podczas oceny wniosku (2 punkty w lokalnych kryteriach oceny operacji). Jednocześnie informujemy, iż zmianie uległy lokalne kryteria oceny operacji. Aktualne wzory obowiązujących dokumentów znajdują się pod linkiem: http://lgdrazem.pl/zasady-otrzymywania-dotacji/

Udział w szkoleniu należy zgłosić w formie elektronicznej na adres e-mail: poczta@lgdrazem.pl lub telefonicznie: tel. 25 798 31 94 najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem szkolenia do godz. 15.00.

LGD na konferencji „Z innowacją w przyszłość – wspieranie przedsiębiorczości na terenie Województwa Lubelskiego”

Konferencja „Z innowacją w przyszłość – wspieranie przedsiębiorczości na terenie Województwa Lubelskiego” odbyła się dnia 7 marca 2018 r. w Klimkach. Pani Sylwia Romańska-Węzik, Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „RAZEM”, przekazała uczestnikom informacje na temat zasad i możliwości pozyskania funduszy na rozpoczęcie i/lub rozwijanie działalności gospodarczej ze środków PROW 2014-2020, które można uzyskać za pośrednictwem LGD „RAZEM”. Przypomniała również, że LGD zależy na wprowadzeniu nowych i udoskonalonych elementów turystyki historycznej i kulturowej, w związku z tym te przedsięwzięcia, które będą innowacyjne i wykorzystają istniejące na naszym obszarze zasoby przyrodnicze w postaci osobliwości przyrody nieożywionej (amonity), zasoby historyczne i kulturowe związane z walkami powstańczymi Powstania Styczniowego i Listopadowego, a także I i II Wojny Światowej oraz życiorysu i twórczości Henryka Sienkiewicza, otrzymają więcej punktów przy ocenie ich pomysłów biznesowych.

Głównym organizatorem był Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego odział Łuków. Współorganizatorami byli: Powiat Łukowski oraz Miasto Łuków. Konferencja skierowana była do przedsiębiorców i rolników. Prowadzili ją: Sekretarz Powiatu Jerzy Siwiec oraz Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Łukowie – Katarzyna Gajownik – Łazuga. Wśród zaproszonych gości byli: Wicewojewoda Lubelski – Robert Gmitruczuk,  Dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli – Sławomir Plisa, Poseł na Sejm RP – Krzysztof Głuchowski, Burmistrz Miasta Łuków – Dariusz Szustek, Dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej Małgorzata Bogusz, Wójt Gminy Łuków – Mariusz Osiak, Zastępca Dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARMIR Artur Pizoń, Kierownik Biura Powiatowego ARMIR Renata Klębowska – Szustek, Kierownik Placówki Terenowej KRUS Magdalena Lotek, Naczelnik Wydziału ROŚ Starostwa Powiatowego w Łukowie – Grzegorz Świerczewski.

Uczestnicy mieli możliwość odwiedzenia stoisk przygotowanych przez: Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Powiatowy Urząd Pracy, Muzeum Henryka Sienkiewicza  w Woli Okrzejskiej, a także Lokalną Grupę Działania „RAZEM”.

Warsztaty artystyczne o tematyce wielkanocnej – zdobienie pisanek

W dniu 7 marca 2018 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”  zorganizowało w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łukowie, Filii w Dąbiu, warsztaty artystyczne o tematyce wielkanocnej – zdobienie pisanek. Spotkanie było adresowane do osób zatrudnionych w gminnych bibliotekach bądź domach kultury na terenie obszaru LGD „RAZEM”, uzdolnionych oraz zainteresowanych nauką posługiwania się różnego rodzaju technikami plastycznymi zdobienia pisanek.

Zdobienie pisanek metodą decoupage oraz  włóczką cieszyło się dużym zainteresowaniem. Przeprowadziła je instruktorka rękodzieła artystycznego, członkini Stowarzyszenia Artystów i Twórców Gminy Łuków – pani Agnieszka Kaptejna. Celem warsztatów było udoskonalenie umiejętności artystycznych uczestników, aktywizacja grup defaworyzowanych (kobiety oraz dzieci) mająca na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.

Jednocześnie informujemy Państwa, iż ogłaszamy konkurs na „NAJPIĘKNIEJSZĄ PISANKĘ WIELKANOCNĄ” wykonaną przez dzieci do 12-ego roku życia zamieszkujące obszar LGD „RAZEM”, które wykonają własnoręcznie pisankę w gminnych bibliotekach.

Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody! Szczegóły – w Regulaminie konkursu.

Zdjęcia z warsztatów oraz najpiękniejszych pisanek wykonanych w trakcie zajęć do obejrzenia w Galerii.

Galeria >>>

Szkolenia i wizyta studyjna LGD nad Bugiem

Członkowie Rady LGD „RAZEM”, lokalni liderzy oraz pracownicy biura LGD w dniach 15-16 lutego 2018 r. odbyli szkolenia połączone z wizytą studyjną „Procedura i metodyka oceny operacji w ramach wdrażania LSR – dobre praktyki w zakresie wdrażania LSR na lata 2014-2020” oraz „Integracja lokalnych społeczności i aktywizacja mieszkańców do wspólnych działań” (łącznie 21 osób).

Pierwszy dzień wyjazdu był dniem szkoleniowym. Po zakwaterowaniu grupy w Dworku Zabuże odbyły się równolegle dwa szkolenia:

  1. „Integracja lokalnych społeczności i aktywizacja mieszkańców do wspólnych działań” prowadzony był przez Panią Annę Szpura – przewodniczącą KGW, animatorkę kultury, znawczynię tradycyjnej kuchni wschodniego Mazowsza. Pani Ania grupie liderów z obszaru LGD „RAZEM” przekazała informacje o działalności Galerii Wiejskiej, działaniach koła gospodyń KORNICZANKI oraz zespołów śpiewaczych z terenu gminy Stara Kornica. Nie zabrakło również przykładów współpracy z samorządem oraz lokalnymi przedsiębiorcami.
  2. „Procedura i metodyka oceny operacji w ramach wdrażania LSR – dobre praktyki w zakresie wdrażania LSR na lata 2014-2020” dla członków Rady LGD „RAZEM” prowadzone było przez Panią Sylwię Romańską-Węzik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia i Dyrektora Biura LGD a także Pana Tomasza Wiewiórkę – Członka Zarządu i Specj. ds. projektów i doradztwa.

Zwieńczeniem bardzo pracowitego dnia była kolacja integracyjna, na której obecni byli wszyscy uczestnicy szkolenia, prowadzący (w tym Pani Anna Szpura), a także Wicestarosta powiat łosickiego – Pan Karol Szymaniuk. Rozmowy nt. przyszłej współpracy pomiędzy regionami trwały do późna wieczorem.

Pierwszym punktem drugiego dnia szkolenia była wizyta w Wiejskiej Galerii w Starej Kornicy prowadzonej społecznie przez Panią Annę Szpura. Zadaniem Galerii jest promowanie lokalnych twórców, artystów, prezentacja pasji mieszkańców wsi/gminy, organizowanie warsztatów dla dzieci, młodzieży oraz seniorów. W Wiejskiej Galerii regularnie spotyka się też Koło Gospodyń Wiejskich i Zespół ,,Korniczanie”. Znajduje się tam również stała wystawa kornickiego krzemienia, którą obejrzeliśmy z ciekawością.

Następnie odwiedziliśmy „Alpakarium” – jeden z przykładów współpracy pomiędzy Wiejską Galerią a lokalnym przedsiębiorcą (notabene pochodzącym z Gminy Serokomla, obszar LGD „RAZEM”).

W ramach drugiej części szkolenia, tj. dobre praktyki w zakresie wdrażania LSR na lata 2014-2020 zwiedziliśmy Gospodarstwo Sadownicze Alina Paluch i córka. Zostaliśmy oprowadzeni po przetwórni owoców, tłoczni soków, sklepie z lokalną żywnością. Na miejscu degustowaliśmy świeżo tłoczone pysze soki jabłkowe. Nie zabrakło również sztandarowego produktu Pani Aliny – tj. szarlotki z jabłek z własnego sadu.

Następnie Panie Alina i Justyna Paluch przedstawiły projekt pt. Budowa i wyposażenie Inkubatora Przetwórstwa Rolno-Spożywczego. Umowa na realizację tego projektu została podpisana w ramach realizacji przedsięwzięcia: 3.1.2. Wsparcie przetwórstwa lokalnego, LSR Lokalnej Grupy Działania „Tygiel Doliny Bugu”, PROW 2014-2020. Zaprezentowano koncepcję inwestycji i funkcjonowania centrum przetwórstwa lokalnego:

model I – rolnik na podstawie własnych produktów, receptury przetwarza samodzielnie w inkubatorze produkt i sam zajmuje się jego dystrybucją i sprzedażą – czyli po stronie organizacji jest tylko udostępnienie inkubatora. Z ponad 30-tu rolników -wystawców z tego modelu skorzystało tylko 6 osób;

model II – rolnik na podstawie własnych produktów, receptury przetwarza samodzielnie w inkubatorze produkt jednak to organizacja zajmuje się jego dystrybucją i sprzedażą – czyli po stronie organizacji jest udostępnienie inkubatora oraz dystrybucja i sprzedaż produktu. Na olbrzymią liczbę Kół Gospodyń Wiejskich i aktywnych sołectw z tego modelu skorzystał 3 KGW;

model III – rolnik dostarcza produkt a całym procesem przetwarzania, receptury dystrybucji i sprzedaży zajmuje się organizacja. Z modelu tego skorzystała sama organizacja, bowiem prowadzi działalność gospodarczą;

model IV – powołanie spółdzielni socjalnej Domowe Przysmaki, która to samodzielnie działa gospodarczo w inkubatorze, ale bardziej pod kątem cateringu. Spółdzielnię tworzą wszystkie gminy, które wchodzą w skład LGD oraz samo LGD.

Kolejnym zaprezentowanym projektem był projekt pt. Tworzenie sieci wzajemnej współpracy w ramach krótkich łańcuchów dostaw produktów i usług lokalnych – wspieranie współpracy między podmiotami w ramach PROW 2014-2020 – przedstawiono założenia współpracy 15 podmiotów.    

Pełni wrażeń, nowych doświadczeń, wiedzy i pomysłów, uczestnicy wyjazdu udali się w podróż powrotną do Łukowa zajeżdżając po drodze na obiad do jednego z 15 zrzeszonych podmiotów ww projektu, tj. Restauracji Zaścianek w Siedlcach.

Szkolenie oraz wizyta studyjna finansowane były ze środków PROW 2014-2020  na lata 2014-2020, Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja.