Przedłużenie terminu Konkursu pn. „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej – rozgrywki z użyciem gry planszowej”

Na prośbę mieszkańców przedłużyliśmy termin Konkursu „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej – rozgrywki z użyciem gry planszowej”.

Nowy harmonogram rozgrywek:

I ETAP  –  ELIMINACJE GMINNE:

Termin rozgrywek: od 05.08.2019 r. do 05.12. 2019 r. (szczegóły ustala GBP w danej gminie).

Miejsce rozgrywek: w siedzibie GBP w swojej gminie.

Sposób zgłoszenia: kontakt osobisty lub telefoniczny z GBP w swojej gminie.

II ETAP – ELIMINACJE OBSZARU LGD „RAZEM”:

Termin rozgrywek: do 12.12.2019 r.

Miejsce rozgrywek: siedziba LGD „RAZEM”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Sposób zgłoszenia: dostarczenie/przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do Biura LGD „RAZEM”, do dnia 06.12.2019 r.

Konkurs ma formę rozgrywek, między mieszkańcami obszaru LGD „RAZEM”, w grę planszową „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej”. Gra polega na wcielaniu się w rolę turysty, który zwiedza 10 gmin (9 gmin wiejskich i 1 gminę miejską) wchodzących w skład obszaru LGD„RAZEM”. Trasę wędrówki turysty wyznacza mapa/plansza, prowadząca po Szlaku Ziemi Łukowskiej.

Konkurs prowadzony jest na terenie obszaru LGD na III poziomie trudności gry planszowej „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej”, w dwóch kategoriach wiekowych:

a) do 14 lat,

b) powyżej 14 lat.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy do udziału w II etapie Konkursu należy dostarczyć do siedziby LGD „RAZEM” lub przesłać jego skan na adres mailowy poczta@lgdrazem.pl  do dnia 06.12.2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Dokumenty do pobrania:

1. Aneks do Regulaminu Konkursu z dnia 10.09.2019 r.

2. Regulamin Konkursu z dnia 26.07.2019 r.

3. Formularz zgłoszeniowy uczestnika II etapu Konkursu.

4. Schemat rozgrywek II etapu Konkursu.

Szkolenia z zakresu „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR” przez rozwijanie i podejmowanie działalności gospodarczej

W dniu 5 września 2019 r. w sali konferencyjnej UG Łuków odbyło się szkolenie dotyczące zasad przyznawania pomocy oraz sporządzania wniosków i biznesplanów w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, PROW 2014-2020. Uczestnikami szkolenia były 23 osoby.

Kolejne szkolenie (również w sali konferencyjnej UG Łuków) odbyło się w dniu 9 września 2019 r. – tym razem dotyczyło zasad przyznawania pomocy oraz sporządzania wniosków i biznesplanów w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Uczestniczyły w nim 63 osoby.

Czytaj dalej Szkolenia z zakresu „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR” przez rozwijanie i podejmowanie działalności gospodarczej

Zapraszamy do udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym „RÓWNAĆ SZANSE”!

Czym jest RKG?

To konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Równać Szanse to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, a jego operatorem jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Partnerem regionalnym jest Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”.

Cel konkursu?

Celem Regionalnego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku, oraz umiejętności zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów.

Do kiedy trwa konkurs?

Wnioski w konkursie przyjmowane są do 7.10.2019 do godz. 12:00 wyłącznie przez generator wniosków dostępny na stronach: https://rownacszanse.pl/2019/RKG_rusza_konkurs i http://www.stopa.org.pl/co-robimy/rkg-równać-szanse Tam też znajdują się dokumenty konkursowe: zasady konkursu, wzór wniosku, kryteria oceny formalnej i kryteria oceny merytorycznej.

W jakiej wysokości są przyznawane granty?

Maksymalna kwota dotacji to 8 500 zł na projekty trwające 6 miesięcy, realizowane ze stałą grupą młodych w wieku 13-19 lat. Dofinansowane projekty będą realizowane od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.

Kto może ubiegać się o dotacje?

O dotację mogą ubiegać się następujące instytucje z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców:

– powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,

– miejskie i gminne domy kultury,

– organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów),

– Ochotnicze Straże Pożarne,
- nieformalne grupy dorosłych.

Kim są uczestnicy?

Uczestnicy projektu to młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Zalecana liczebność grupy projektowej to 12-20 osób.

Zapraszamy do kontaktu:

Iwona Olkowicz, tel. 608-305-766, e-mail: rownacszanseelk@gmail.com

Paweł Wilk, tel. 796-538-105, e-mail: rownacszanseelk@gmail.com

Kinga Buńda, tel. 518-162-431, e-mail: rownacszanseelk@gmail.com

Projekt „Lokalne Grupy Działania woj. lubelskiego – szanse i wyzwania w perspektywie okresu 2019-2023”

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” wraz z partnerami Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej, Lokalną Grupą Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina Wokół Lublina” oraz Lokalną Grupą Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza przedstawicieli lokalnych grup działania z terenu województwa lubelskiego do udziału w operacji pn. Lokalne Grupy Działania woj. lubelskiego – szanse i wyzwania w perspektywie okresu 2019-2023.

Szczegóły oraz karty zgłoszeniowe poniżej.

Karta zgłoszeniowa

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Dożynki w Serokomli – 25.08.2019 r.

Sezon dożynkowy trwa, więc jak co roku Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” stara się uczestniczyć w jednej z gmin członkowskich w tym święcie. W tym roku nasze stoisko było na dożynkach gminno-parafialnych „Smaki Natury”, które odbyły się w dniu 25 sierpnia 2019 r. w Serokomli. Piękna pogoda przyciągnęła wielu mieszkańców, którzy podziwiali występy  zespołów artystycznych  oraz odwiedzali stoiska przygotowane przez sołectwa Gminy Serokomla, zaproszone instytucje, firmy. Głównymi organizatorami imprezy byli: Wójt Gminy Serokomla oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli. Gratulujemy im  świetnej organizacji, a mieszkańcom dziękujemy za serdeczne przyjęcie i tłumne odwiedzanie stoiska.

Na naszym stoisku można było dowiedzieć się o działalności LGD i możliwościach pozyskania środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jednak największym zainteresowaniem cieszyła się gra planszowa „Na szlaku Ziemi Łukowskiej” – gra promująca walory kulturowe, historyczne, przyrodnicze obszaru LGD „RAZEM”. Gra została opracowana przez LGD w ramach projektu współpracy „Promocja i turystyka” finansowanego ze środków PROW 2014-2020. Osoby odwiedzające stoisko mogły wziąć udział w konkursie polegającym na rozpoznaniu jak największej liczby miejsc wskazanych na grze planszowej. Zwycięzca rozpoznał aż 28 miejsc/postaci/wydarzeń znajdujących się na planszy i otrzymał grę planszową w prezencie. Grę planszową otrzymały też osoby, które zajęły II i III miejsce oraz trzech wylosowanych mieszkańców, spośród tych którzy wzięli udział w zabawie. Wkrótce kolejne wydarzenia, w których będzie można zdobyć grę.

Galeria

Szkolenia z zasad otrzymywania dotacji na rozwijanie oraz podejmowanie działalności gospodarczej

Przypominamy, iż planujemy ogłosić nabór wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej, a w następnie kolejności na podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze LGD „RAZEM”.

W związku z powyższym zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych rozwijaniem działalności gospodarczej oraz osoby fizyczne zamieszkałe na terenie LGD, chcące założyć działalność gospodarczą na bezpłatne szkolenia przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”:

  1. Rozwijanie działalności gospodarczej – termin: 5 września 2019 r., godzina 13:00 -16:00
  2. Podejmowanie działalności gospodarczej – termin:  9 września 2019 r., godzina 14:00 -17:00

Miejsce szkoleń:

Sala konferencyjna UG Łuków (I piętro), ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

PROGRAM:

– Zasady przyznania pomocy

– Kryteria wyboru i oceny operacji

– Wniosek i biznesplan

– Zobowiązania wynikające z umowy o przyznanie pomocy

Przypominamy Wnioskodawcom, iż korzystanie ze wsparcia szkoleniowo-doradczego świadczonego przez pracowników Biura LGD podczas szkoleń punktowane jest podczas oceny wniosku (2 punkty w lokalnych kryteriach oceny operacji).

Ze względów organizacyjnych prosimy o dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu do 2 dni przed terminem szkolenia na adres poczty elektronicznej e-mail: poczta@lgdrazem.pl lub telefonicznie 25 798 31 94.

UWAGA! Termin szkolenia dla osób chcących otrzymać dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej został przyspieszony ze względu na duże zainteresowanie tą formą wsparcia oraz prośby przyszłych Wnioskodawców. NIE PLANUJEMY KOLEJNEGO SZKOLENIA Z ZAKRESU PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

LGD na Święcie Miodów

LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” brało udział w najsłodszym wydarzeniu na Ziemi Łukowskiej w 2019 r., tj. w Święcie Miodów. Święto jak co roku organizowane jest w Ławkach – miejscowości, w której Kazimierz Lewicki w swoim folwarku urządził wzorową pasiekę z uli ramowych własnego pomysłu. Był on również autorem książki „Pszczelarstwo”, wydawcą pisma „Pszczoła”, twórcą muzeum pszczelniczego w dworku w Koszykach. Za swoje osiągnięcia wyróżniany został medalami, dyplomami (m.in. „Dyplom honorowy pierwszej klasy”, złoty medal z Petersburga, Kijowa i Mińska).

Impreza przyciągnęło wielbicieli nektaru oraz fachowców, u których można było nabyć produkty pszczelarskie.

Na naszym stoisku można było dowiedzieć się o działalności LGD i możliwościach pozyskania środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jednak największym zainteresowaniem cieszyła się gra planszowa „Na szlaku Ziemi Łukowskiej” – gra promująca walory kulturowe, historyczne, przyrodnicze obszaru LGD „RAZEM”. Gra została opracowana przez LGD w ramach projektu współpracy „Promocja i turystyka” finansowanego ze środków PROW 2014-2020.

Osoby odwiedzające stoisko mogły w nią zagrać (zwycięzca otrzymywał grę w prezencie) lub wziąć udział w konkursie polegającym na rozpoznaniu jak największej liczby miejsc wskazanych na grze planszowej. Zwycięzca rozpoznał aż 27 miejsc/postaci/wydarzeń znajdujących się na planszy i również otrzymał grę planszową w prezencie. Wkrótce kolejne wydarzenia, w których będzie można zdobyć grę.

Galeria

Uroczyste podpisanie umów na realizację grantów z zakresu kultywowania tradycji lokalnych, ukierunkowanych na innowacje

W dniu 1 sierpnia 2019 r. w siedzibie LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” podpisanych zostało kolejnych 6 umów na realizację grantów z zakresu kultywowania tradycji lokalnych na obszarze działania LGD „RAZEM”, tym razem ukierunkowanych na innowacje. W imieniu Stowarzyszenia umowy przedstawicielom lokalnych organizacji pozarządowych wręczyła Pani Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu.

Realizacja tych grantów pozwoli na zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru LGD ze szczególnym uwzględnieniem walk o niepodległość oraz osoby Sienkiewicza. Będzie realizowana poprzez zakup strojów postaci z utworów H. Sienkiewicza (Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Krzywda „Lepsze Jutro”), zakup pełnego umundurowania, wyposażenia wojskowego z okresu II wojny światowej wraz z replikami broni długiej (GOK Łuków), strojów szlacheckich z okresu życia i twórczości H. Sienkiewicza oraz wystawienie sztuki H. Sienkiewicza (Stowarzyszenie Modry Len z Adamowa), a także zakup strojów z okresu powstania listopadowego (Fundacja Międzynarodowej Integracji Gospodarczej i Kulturalno-Turystycznej), powstanie izby pamięci poświęconej wydarzeniom II wojny światowej (Ochotnicza Straż Pożarna w Nurzynie), powstanie pierwszych na obszarze LGD tematycznych ścieżek geocachingowych kultywujących w nowoczesny sposób lokalne wydarzenia historyczne (Stowarzyszenie Inkubator Kreatywności Społecznej).

Serdecznie gratulujemy wszystkim Grantobiorcom i z niecierpliwością czekamy na efekty planowanych operacji.

Czytaj dalej Uroczyste podpisanie umów na realizację grantów z zakresu kultywowania tradycji lokalnych, ukierunkowanych na innowacje