Uwaga! Nowy numer telefonu kontaktowego z Biurem LGD

Informujemy, że nowym (tymczasowym) numerem kontaktowym z Biurem LGD „RAZEM” jest od dzisiaj numer tel. komórkowego 797 651 179. Numer telefonu stacjonarnego 25 7983194 jest chwilowo nieaktualny. Bardzo prosimy wszystkich Beneficjentów o korzystanie z wyżej wymienionego numeru. Przypominamy, że kontakt z Biurem LGD jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W OBSŁUDZE BENEFICJENTÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „RAZEM”

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin oraz w związku z rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa COVID-19 zostają wprowadzone zmiany w organizacji pracy Biura LGD „RAZEM”.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w siedzibie LGD. Zalecamy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 25 798 31 94.

Procedura prowadzonego naboru na realizację projektu grantowego pozostaje bez zmian.

Niezbędną dokumentację dotyczącą doradztwa, itp. bardzo proszę dostarczyć za pośrednictwem poczty/kuriera lub drogą mailową poczta@lgdrazem.pl , lub w inny telefonicznie uzgodniony sposób.

Sylwia Romańska-Węzik

Prezes Zarządu LGD „RAZEM”

Informacje dla Wnioskodawców i Beneficjentów PROW związane z pandemią wirusa SARS-CoV-2

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zwraca się z prośbą do Wnioskodawców i Beneficjentów PROW 2014-2020 o zapoznanie się komunikatem dotyczącym rozwiązań, z których można skorzystać w związku z wyjątkową sytuacją oraz ograniczeniami spowodowanymi pandemią wirusa SARS-CoV-2.

Komunikat >>> pobierz >>>

Zachęcamy przedsiębiorców, którzy otrzymali wsparcie za pośrednictwem LGD „RAZEM”, aby przed podjęciem decyzji związanych z zamiarem zmiany umowy, konsultowali się wcześniej drogą elektroniczną (e-mail) z pracownikiem Biura LGD, pracownikiem UMWL. Służymy Państwu radą, abyście mogli podjąć najkorzystniejszą decyzję.

Poniżej przedstawiamy pytania stawiane przez Beneficjentów i odpowiedzi udzielone przez MRiRW, jako Instytucję Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, odnośnie realizacji umów o przyznaniu pomocy z Leader.

Pytania i odpowiedzi >>> pobierz >>>

Ponadto informujemy, że Beneficjenci środków PROW 2014-2020 mogą skorzystać z instrumentów pomocowych TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ.

Skorzystanie przez Beneficjenta, np. z oferowanych zwolnień w zakresie składek ZUS nie narusza warunków umowy, oczywiście jeżeli zostaje zachowana ciągłość w podleganiu ubezpieczeniom. Należy pamiętać, że w przypadku samozatrudnienia Beneficjent ma obowiązek podlegania ubezpieczeniom rentowym, emerytalnym oraz ubezpieczeniu wypadkowego. Natomiast w przypadku utworzenia miejsc pracy Beneficjent jest zobowiązany do zatrudnienia pracowników do dnia złożenia wniosku o płatność II transzy, a gdy został wezwany przez Urząd Marszałkowski do usunięcia braków w tym wniosku – nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania.

Ponadto informujemy, że w świetle zapisów umowy o przyznaniu pomocy niedopuszczalne jest zawieszenie działalności gospodarczej.

Więcej informacji o Tarczy antykryzysowej na oficjalnej stronie rządowej: >>> przejdź >>>

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z pracownikami Biura LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” drogą elektroniczną na adres: poczta@lgdrazem.pl.

Ogłoszenie o konkursie grantowym nr 2/2020/G

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje, że w dniach od 15 kwietnia 2020 r. do 29 kwietnia 2020 r. przyjmowane będą wnioski na powierzenie grantu na realizację zadań z zakresu:

Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny – GRANT (przedsięwzięcie nr 2.1.1) – limit środków 246 227,00 złotych.

Szczegółowe informacje: przejdź >>>

Uwaga! Odstąpienie od naboru nr 1/2020/G

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o odstąpieniu od naboru nr 1/2020/G – Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny.

Powodem odstąpienia jest nieosiągnięcie zakładanych celów i wskaźników projektu grantowego. Dziękujemy Państwu za udział w naborze oraz doradztwie i jednocześnie zapraszamy do ponownego składania wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru nr 2/2020/G w terminie od 15 do 29 kwietnia 2020 r. z zakresu wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Konsultacje społeczne związane z dostosowaniem Procedury wyboru i oceny Grantobiorców

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce istnieje konieczność wydłużenia realizacji grantu/projektu grantowego, a w związku z tym konieczność wprowadzenia zmian w „Procedurze wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania, monitorowania i kontroli”.

Poniżej zamieszczamy ww. Procedurę (z opcją śledź zmiany) do konsultacji i wnoszenia ewentualnych uwag. Wszelkie uzasadnione uwagi prosimy wnosić do dnia 06.04.2020 r. do godz. 12.00, wysyłając wiadomość na adres e-mailowy: poczta@lgdrazem.pl (w tytule maila prosimy wpisać Konsultacje – GRANTY – procedura) na formularzu (pobierz formularz zmian).

Zmiany w Procedurze zostaną zatwierdzone przez Zarząd LGD „RAZEM” po konsultacjach społecznych oraz akceptacji Urzędu Marszałkowskiego i zamieszczone na naszej stronie w zakładce O NAS – DOKUMENTY a także NABORY WNIOSKÓW – ZASADY OTRZYMYWANIA DOTACJI.

Procedura grantowa – sytuacje-nadzwyczajne >>>

Wykaz proponowanych zmian w procedurze grantowej >>>

Preferencyjne pożyczki na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o ofercie dotyczącej możliwości uzyskania preferencyjnych pożyczek na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa lubelskiego. Projekt realizowany na podstawie umowy nr 2/RPLU/3619/2019/VI/DIF/202 „Instrument finansowy – Pożyczka mała oraz Pożyczka duża” z dnia 17 września 2019 r. podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który na podstawie umowy nr RPLU.03.07.00-06-0481/16-00 o Finansowaniu Projektu pn. „Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pełni funkcję Menadżera Funduszu Funduszy.

W ramach produktu istnieje możliwość skorzystania z pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Oferujemy niskooprocentowane pożyczki 1,84% w skali roku:

–  Pożyczka mała: od 10 000 zł do 250 000 zł na maksymalny okres 60 miesięcy.

–  Pożyczka duża: od 250 000,01 zł do  1 000 000,00 zł na maksymalny okres 96 miesięcy.

Dzięki wsparciu w postaci preferowanej pożyczki możliwe jest finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych na terenie województwa lubelskiego przez przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terenie województwa lubelskiego.

W ramach instrumentu finansowane będą inwestycje początkowe na terenie województwa lubelskiego, tj. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne  związane z:

a) założeniem nowego zakładu lub

b) zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu lub

c) dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub

d) zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone w szczególności na:

a) stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług;

b) zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy  przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne);

c) wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.

Udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego może stanowić do 100% jego wartości.

Podstawową barierę rozwoju przedsiębiorstw jest brak kapitału oraz niska stabilność finansowa. Oferta pożyczek na preferencyjnych warunkach otwiera przedsiębiorcom okazję do uruchomienia inwestycji, które mogą dać realną szansę na wzrost przedsiębiorczości lokalnej oraz spadek bezrobocia w regionie.

Pełna dokumentacja dostępna na stronie:

Pożyczka mała:

https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy/pozyczka-mala-nowosc/

Pożyczka duża:

https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy/pozyczka-duza-nowosc/

Zapraszamy do kontaktu:

Magdalena Muda tel.  81 710 46 41, magdalena.muda@oic.lublin.pl

Monika Jung  tel.  81 710 46 34, monika.jung@oic.lublin.pl

Czytaj dalej Preferencyjne pożyczki na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych

Konkurs „Seniorzy w akcji”

Masz ciekawe pomysły na działania społeczne i pragniesz je zrealizować w swoim najbliższym otoczeniu? Szukasz wsparcia w ich realizacji?

Weź udział w 13. edycji Konkursu „Seniorzy w akcji”.

Zdobądź nowe umiejętności i dotację na realizację projektu społecznego!

Zapraszamy osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba młodsza o co najmniej 25 lat)

we współpracy z organizacją pozarządową.

Wejdź na stronę:
www.seniorzywakcji.pl

i wyślij formularz zgłoszeniowy. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 15 marca 2020 roku.

Dołącz się do wydarzenia na fb:

https://www.facebook.com/events/502236684024594/

Informacje na stronie:
http://seniorzywakcji.pl/o-konkursie/

Za nami szkolenia z zakresu „Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny”

W dniach 5 i 6 marca 2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” odbyły się szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów grantów w związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji strategii, przedsięwzięcia nr 2.1.1. Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny

Wsparcie dotyczy operacji mających na celu wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych finansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Szkolenia przeprowadziła Prezes Zarządu LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” Pani Sylwia Romańska-Węzik, która chętnie odpowiadała na pytania zadawane przez potencjalnych Beneficjentów. Każde ze szkoleń trwało po blisko 3 godziny.

Uczestnikom spotkań zostały przedstawione zasady i warunki ubiegania się o pozyskanie grantu oraz kryteria wyboru, na podstawie których przeprowadzany jest wybór złożonych w konkursie wniosków na realizację grantu.

Ponadto Pani Prezes szczegółowo omówiła instrukcję wypełniania wniosku grantowego. Część warsztatowa polegała na pracy w generatorze wniosków przez uczestników szkolenia, dlatego przydatne było przyniesienie przez nich własnych laptopów i smartfonów. Pracownicy Biura LGD służyli pomocą przy rejestracji Wnioskodawcy w generatorze wniosków.

Wszystkim uczestnikom szkolenia dziękujemy za czynny udział, zachęcamy do składania wniosków i zapraszamy do dalszej współpracy, w tym do konsultacji pomysłów z zakresu wzmocnienia kapitału społecznego.

Ogłoszony nabór wniosków nr 1/2020/G dostępny tutaj.

Czytaj dalej Za nami szkolenia z zakresu „Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny”