Uwaga!

Informujemy, że w dniu 22.03.2019 r. w godzinach 9.00 – 12.00 kontakt z Biurem LGD będzie utrudniony z powodu organizowanego szkolenia dla przedsiębiorców. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Konkurs „Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej”

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza do udziału w Konkursie pn. „Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej”. Do Konkursu może być zgłoszona jedna inicjatywa zrealizowana na terenie obszaru LGD „RAZEM” w ostatnich 3 latach, tj. od 18.03.2016 r.). Komisja Konkursowa wybierze najciekawszą inicjatywę w kategorii zadania inwestycyjnego oraz nieinwestycyjnego. Zgłoszenia należy dostarczyć do Biura LGD „RAZEM” do dnia 7 czerwca 2019 r. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas konferencji w dniu 14 czerwca 2019 r. Serdecznie zapraszamy!

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin konkursu

2. Formularz zgłoszeniowy

Warsztaty kulinarne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza mieszkańców gmin obszaru LGD „RAZEM” oraz m. Stoczek Łukowski na bezpłatne warsztaty kulinarne. Szczególnie zapraszamy osoby prowadzące działalność w branży gastronomicznej, zainteresowane wytwarzaniem, wprowadzaniem na rynek oraz promocją kulinarnych produktów tradycyjnych oraz lokalnych.

Warsztaty kulinarne odbędą się w ramach międzynarodowego projektu współpracy pn. „Promocja i Turystyka”, poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020.

Uwaga! W sytuacji rezygnacji z warsztatów – rezygnujący ma obowiązek poinformowania o tym Organizatora najpóźniej 2 dni przed terminem rozpoczęcia warsztatów.

Serdecznie zapraszamy!

 

Do pobrania (dokumenty dla Uczestników warsztatów):

1. Regulamin udziału w projekcie PiT

2. Formularz zgłoszeniowy – warsztaty kulinarne LGD „RAZEM”

Szkolenia dla przedsiębiorców z obszaru LGD „RAZEM”

W związku ze zbliżającym się kolejnym naborem wniosków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza przedsiębiorców z obszaru LGD „RAZEM” zainteresowanych rozwojem działalności gospodarczej na bezpłatne szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”.

Termin: 22 marca godz. 09.00 – 12.00 – sala konferencyjna UG Łuków, ul. Świderska 12

Termin: 26 marca godz. 12.00 – 15.00 – sala konferencyjna Centrum Integracji i Kultury Społecznej w Krzywdzie

Program:

  • Warunki przyznania pomocy dla projektów z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.
  • Kryteria wyboru i oceny operacji.
  • Wniosek i biznesplan.
  • Zobowiązania wynikające z umowy o przyznanie pomocy.

UWAGA! Przypominamy Wnioskodawcom, iż korzystanie ze wsparcia szkoleniowo-doradczego świadczonego przez pracowników biura LGD podczas szkoleń punktowane jest podczas oceny wniosku (2 punkty w lokalnych kryteriach oceny operacji).

Jednocześnie informujemy, iż zmianie uległa Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR wraz z kryteriami wyboru Lokalnej Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”  (lokalne kryteria oceny operacji nie uległy zmianie).

Aktualne wzory obowiązujących dokumentów znajdują się pod linkiem: http://lgdrazem.pl/zasady-otrzymywania-dotacji/ oraz http://lgdrazem.pl/dokumenty/

Udział w szkoleniu należy zgłosić w formie elektronicznej na adres e-mail: poczta@lgdrazem.pl lub telefonicznie: tel. 25 798 31 94 najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem szkolenia do godz. 15.00.

Jednocześnie informujemy, iż nabór z przedsięwzięcia: 3.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa planowany jest w terminie 5-18 kwietnia 2019, natomiast nabór z zakresu 1.1.1 Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego zostanie ogłoszony w późniejszym terminie ze względu na fakt, iż zgodnie z pismem PW-I.050.1.2019.APU z dnia 18.01.2019 skierowanym do wszystkich LGD nabory na rozwój przedsiębiorczości nie mogą być ogłaszane w jednym terminie.

Szkolenie dotyczące pozyskiwania dotacji – Mikrodotacje FIO 3

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Jak skutecznie pozyskać dotację na inicjatywy oddolne w ramach projektu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3″ dla beneficjentów konkursu na mikrogranty, 11 lutego 2019 r., godz. 14.00, sala konferencyjna Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12.

W celach organizacyjnych prosimy o telefonicznie potwierdzenie obecności w Biurze LGD, tel. nr 25 798 31 94 do piątku (8 lutego) do godz. 15.00.

Informacje o projekcie:

1. Ogłoszenie konkursu grantowego

2. Dokumenty obowiązujące w roku 2019

LSR po konsultacjach

W dniu 24.01.2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków odbyło się spotkanie konsultacyjne, w wyniku, którego opracowano poprawki do Lokalnej Strategii Rozwoju. Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowaną wersją LSR i przesyłanie do Biura LGD swoich uwag – do poniedziałku, 28.01.2019 r.

Pobierz zaktualizowaną LSR >>>

Ankieta ewaluacyjna on-going w wersji on-line

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru działania LGD „RAZEM”, którzy jeszcze nie przesłali na nasz adres mailowy lub osobiście nie dostarczyli do naszego Biura wypełnionej Ankiety ewaluacyjnej on-going,  o jej możliwie szybkie wypełnienie on-line – link do ankiety: https://www.survio.com/survey/d/Q7K7Q5R7O7O5K0D4K.  Ankiety te posłużą nam do dostosowania Lokalnej Strategii Rozwoju do potrzeb społeczności lokalnej. Bardzo dziękujemy.

Konsultacje społeczne – aktualizacja LSR na lata 2016-2023

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o rozpoczęciu procesu aktualizacji LSR na lata 2016-2023 i potrzebie konsultacji społecznych w celu wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju lata 2016 – 2023. Zaproponowane poniżej zmiany w LSR  wynikają z prowadzonego monitoringu jej wdrażania, natomiast zaproponowane zmiany w Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR wraz z kryteriami wyboru Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” są wynikiem dostosowania zapisów do obowiązującej ustawy.

W związku z planowanymi poniżej zamieszczamy dokumenty do konsultacji i wnoszenia ewentualnych uwag:

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian lub własne propozycje zmian prosimy wnosić do dnia 28.01.2019 do godziny 14:00 wysyłając wiadomość na adres mailowy: poczta@lgdrazem.pl, w tytule maila prosimy dać odpowiednio: Konsultacje – procedura lub Konsultacje- LSR lub dostarczyć do Biura LGD „RAZEM”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków na formularz zmian.

Jednocześnie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD oraz członków Stowarzyszenia na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 24 stycznia 2019 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12.

Wypracowane w trakcie spotkania aktualizacje zapisów zostaną również zamieszczone w zaktualizowanej LSR. Prosimy o potwierdzenie mailem lub telefonicznie (nr tel. 25 798 31 94) udziału w spotkaniu.

Bardzo prosimy także o wypełnienie dwóch ankiet, dostępnych na naszej stronie internetowej w zakładce Nabory wniosków: ankieta skierowana do mieszkańców on-going i ankieta ewaluacyjna on-going oraz przesłanie na nasz adres mailowy poczta@lgdrazem.pl.

Zmiany w wyżej wymienionych dokumentach zostaną zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia „RAZEM” po konsultacjach społecznych oraz akceptacji Urzędu Marszałkowskiego i zamieszczone na naszej stronie w zakładce NABORY WNIOSKÓW – ZASADY OTRZYMYWANIA DOTACJI.

„Bądźmy dumni z naszych korzeni” – realizacja grantu w Wojcieszkowie

W dniu 22 grudnia 2018 r. w Wojcieszkowie odbyła się uroczystość poświęcona hodowli koni w gminie Wojcieszków, a przede wszystkim koniowi Ramzesowi – polskiemu angloarabowi urodzonemu w 1937 r. w Wojcieszkowie w stadninie Marii Plater-Zyberk, który odnosił liczne sukcesy w konkursach skoków na szczeblu międzynarodowym. Po kontuzji (na jednym z treningów) Ramzes zakończył karierę sportową, a rozpoczęła się jego kariera hodowlana. Okrzyknięty został najlepszym reproduktorem półkrwi w okresie powojennym. Na stronie www.bazakoni.pl Ramzes opisany jest jako najbardziej znany w świecie koń małopolski, który został założycielem sławnej niemieckiej linii „R” koni sportowych.

Powyższa uroczystość została zorganizowana w wyniku realizacji grantu „Bądźmy dumni z naszych korzeni”, na który Towarzystwo Przyjaciół Wojcieszkowa w Wojcieszkowie uzyskało dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach projektu grantowego pt. „Kultywowanie lokalnych tradycji i historii na obszarze LGD „RAZEM””.

Na uroczystości wręczono nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego „Ramzes z Wojcieszkowa Twoimi oczami” zorganizowanego przez LGD „RAZEM”, Towarzystwo Przyjaciół Wojcieszkowa w Wojcieszkowie oraz Gminę Wojcieszków. Można było również obejrzeć wszystkie nadesłane na konkurs prace plastyczne.

Poprzez takie operacje realizowany jest jeden z celów Lokalnej Strategii Rozwoju „Świadome i aktywne społeczeństwo dysponujące odpowiednim zapleczem kulturowym i społecznym”.

Wierzymy, że to co mieszkańcy Gminy Wojcieszków usłyszeli o swojej miejscowości rozbudziło w nich zainteresowanie historią gminy Wojcieszków, a postawiony pomnik RAMZESA będzie atrakcją turystyczną gminy Wojcieszków oraz całego obszaru LGD „RAZEM”.

Gratulujemy Towarzystwu Przyjaciół Wojcieszkowa w Wojcieszkowie pomysłu oraz sprawnej realizacji grantu.

Czytaj dalej „Bądźmy dumni z naszych korzeni” – realizacja grantu w Wojcieszkowie