Dokumenty

1. Statut LGD RAZEM

2. Regulamin obrad WZC LGD

3. Regulamin Komisji Rewizyjnej LGD

4. Regulamin Zarządu LGD

5. Regulamin Rady LGD

6. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR wraz z kryteriami wyboru

7. Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany

Załącznik 1 A Karta oceny operacji – Podejmowanie działalności gospodarczej

Załącznik 1 B Karta oceny operacji – Rozwijanie działalności gospodarczej

Załącznik 1 C Karta oceny operacji – Inne operacje

8. Deklaracja członkowska – osoby fizyczne i prowadzące działalność gospodarczą

9. Deklaracja członkowska osoby prawne