Dokumenty

1. Statut LGD RAZEM

2. Regulamin obrad WZC LGD

3. Regulamin Komisji Rewizyjnej LGD

4. Regulamin Zarządu LGD

5. Regulamin Rady LGD

6. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR wraz z kryteriami wyboru

7. Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany

Załącznik 1 A Karta oceny operacji – Podejmowanie działalności gospodarczej

Załącznik 1 B Karta oceny operacji – Rozwijanie działalności gospodarczej

Załącznik 1 C Karta oceny operacji – Inne operacje

8. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania, monitorowania i kontroli

9. Zasady przyjmowania, przechowywania oraz zwrotu weksli otrzymywanych przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy

10. Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD

11. Deklaracja członkowska – osoby fizyczne i prowadzące działalność gospodarczą

12. Deklaracja członkowska osoby prawne