FAQ


Jak należy rozumieć innowację w LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”? Co będzie brane pod uwagę podczas oceny?

Przez innowacyjność premiowaną w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” rozumie się nowy sposób wykorzystania lub zmobilizowania istniejących zasobów przyrodniczych w postaci osobliwości przyrody nieożywionej, historycznych i kulturowych związanych z walkami powstańczymi Powstania Styczniowego i Listopadowego, a także I i II Wojny Światowej oraz życiorysu i twórczości Henryka Sienkiewicza.

Innowacja powinna mieć trwały, mierzalny efekt, oddziaływanie na prowadzoną/rozwijaną działalność gospodarczą, np. tworzyć przewagę konkurencyjną, wprowadzać nową funkcjonalność, nową technologię, być trwałym uzupełnieniem oferty z wykorzystaniem jednego z elementów wymienionych w definicji innowacyjności zawartej w LSR obszaru LGD „RAZEM”.

Podczas oceny wniosku brane będą pod uwagę takie aspekty jak poprawa konkurencyjności, innowacyjność zastosowanych rozwiązań w oparciu o elementy wymienione w definicji innowacyjności zawartej w LSR obszaru LGD „RAZEM”.

Wskazane jest, aby koszty wskazane w zakresie rzeczowo-finansowym operacji miały odzwierciedlenie w działaniach w związanych z wprowadzaną innowacją.

Niezależnie od powyższego przyznanie lub nieprzyznanie punktów w kryterium „innowacja” może być rozpatrywana wyłącznie w kontekście konkretnej operacji, która ma swój cel, zakres i specyfikę, a więc jest sprawą indywidualną, którą warunkuje szereg obiektywnych czynników.


Jak należy opisać zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska?

Informujemy, iż po stronie wnioskodawcy istnieje obowiązek podania argumentów dotyczących opisywanego zagadnienia oraz uwzględnienia kryteriów oceny w odniesieniu do opisywanego zagadnienia (ze wskazaniem pozycji kosztowych  z zestawienia rzeczowo-finansowego stanowiących 5 % kosztów kwalifikowalnych) – załącznik nr 12 do ogłoszonego naboru. W przypadku zakupu sprzętu klasy A+, A+++ należy opisać parametry.

Poniżej podajemy przykłady działań chroniących  środowisko i/lub przeciwdziałających zmianie klimatu, które zostały wypracowane w trakcie debaty „Jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym poprzez małą retencję oraz  odpowiednie gospodarowanie zasobami wodnymi w skali lokalnej” i znajdują się na naszej stronie w zakładce Aktualne i zrealizowane projekty http://lgdrazem.pl/wp-content/uploads/2016/09/Wnioski-z-debaty_susza-czy-powodz.pdf

Przykłady działań które mogą się wpisywać w cele środowiska i klimatu, mające wpływ na łagodzenie zmian klimatycznych:

Gospodarowanie wodą, mała retencja i niebieski recycling czyli wykorzystanie wód opadowych oraz ochrona bioróżnorodności:

 • zadrzewienia, pasy zieleni w miejscach realizacji operacji, odbetonowywanie – kratki zamiast kostki brukowej, gromadzenie wody opadowej, zawracanie wody opadowej, strefy buforowe wzdłuż cieków, zbiorników, rewitalizacja zbiorników wodnych, stawów, oczek wodnych, zakładanie miejsc czasowego gromadzenia wód opadowych, zakładanie ogrodów z roślinami rodzimymi oraz ogrodów deszczowych, zazielenianie przestrzeni publicznej, zielone ściany, zazielenianie dachów, utrzymanie zieleni w sposób zapewniający zachowanie bioróżnorodnych siedlisk, użytkowanie gruntów zabezpieczające przed nadmiernym parowaniem, rewitalizacja parków wiejskich, rewitalizacja terenów zdegradowanych, nasadzenia na terenach rekreacyjnych,
 • w obiektach i procesach technologicznych zmniejszenie zużycia wody poprzez zamykanie obiegów wody, zmniejszanie zużycia np. poprzez zastosowanie perlatorów przy kranach, zmniejszenie zużycia wody w sanitariatach, zakładanie oczyszczalni ścieków.

Budownictwo:

 • termomodernizacja budynków poprzez docieplenie ścian, stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, można zaoszczędzić nawet 40 % energii elektrycznej. Prace mogą dotyczyć ocieplenia ścian, podłóg na gruncie, dachów i stropodachów oraz stropów nad nieogrzewanymi piwnicami, usprawnienia systemu wentylacji, instalacja wymienników ciepła (rekuperacja), modernizacja lub wymiana okien i drzwi zewnętrznych, modernizacja lub wymiana źródła ciepła (lokalnej kotłowni lub węzła ciepłowniczego) oraz instalacja automatyki sterującej, modernizacja lub wymiana instalacji grzewczych, modernizacja lub wymiana systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową oraz instalacja urządzeń zmniejszających zużycie wody. Zastosowanie rozwiązań budownictwa pasywnego. Zalecane wykonanie audytu energetycznego budynku w celu zidentyfikowania oszczędności oraz zaplanowania działań – koszt ok. 1- 2 tyś zł,
 • wymiana sprzętu biurowego , urządzeń elektrycznych np. klimatyzatory, podgrzewacze wody, sprzęt AGD, sprzęt biurowy oraz oświetlenie na bardziej efektywne energetycznie. Wymieniając oświetlenie na żarówki LED można zmniejszyć zużycie energii o 80 %. Należy zwracać uwagę na oznakowanie urządzeń AGD – optymalna klasa to A++, A+++ lub Energy Star. Automatyka oświetlenia,
 • monitoring zużycia energii elektrycznej i cieplnej budynku i urządzeniach oraz temperatury w budynku poprzez monitorowanie wysokości rachunków, szacowany efekt ograniczenia zużycia energii ok.2,5 %,
 • wyposażenie obiektów w sprzęty, meble wyprodukowane z materiałów z recyclingu,
 • rozproszona energetyka odnawialna – kolektory słoneczne, fotowoltaika, kotły na biomasę, pompy ciepła,
 • Wymiana kotłów – zmniejszenie emisji poprzez zastosowanie pieców węglowych IV i V generacji lub kotłów gazowych.

Technologie mało i bezodpadowe:

 • wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych w których wyeliminowano lub w dużym stopniu ograniczono powstawanie odpadów w procesach produkcji i usług.

Jak można udowodnić, że operacja wykorzystuje lokalne produkty rolne?

Informujemy, iż po stronie wnioskodawcy istnieje obowiązek podania argumentów dotyczących opisywanego zagadnienia.

Bazowanie na lokalnych dostawcach powinno być opisane w punkcie dotyczącym dostawców. Powinno być podane z kim zostały przeprowadzone rozmowy, jaki jest ich wynik, tzn. co będzie dostarczane i przez kogo, w jakich ilościach, jaki to będzie % ogólnie dostarczonych surowców, można również dołączyć listy intencyjne, umowy przedwstępne.

Za lokalne produkty rolne uznaje się produkty wyprodukowane i zakupione bezpośrednio u rolnika z powiatu łukowskiego (w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi).

Niezależnie od powyższego przyznanie lub nieprzyznanie punktów w kryterium „wykorzystanie lokalnych produktów rolnych” może być rozpatrywana wyłącznie w kontekście konkretnej operacji, która ma swój cel, zakres i specyfikę, a więc jest sprawą indywidualną, którą warunkuje szereg obiektywnych czynników.Interpretacje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odnośnie warunków przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020:


Pismo dotyczące sposobu oceny dokumentacji wyboru operacji dokonanego w LGD przez samorząd województwa.

Pobierz pismo


Pisma dotyczące wypełniania biznesplanu:

 • obliczanie NPV,
 • zaktualizowana wartość netto,
 • rachunek zysków i strat, wskaźnik rentowności.

Pobierz pismo 1

Pobierz pismo 2

Pobierz pismo 3


Pismo dotyczące zapisów instrukcji wypełniania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Pobierz pismo


Pismo dotyczące:

 • umów przedwstępnych,
 • kwoty wsparcia dla operacji realizowanych przez JSFP

Pobierz pismo


Pismo dotyczące:

 • podejmowania działalności w zakresie nauki jazdy,
 • realizacji operacji polegającej na budowie boisk sportowych, świetlic, placów zabaw,
 • wyposażenia świetlic bez ich budowy lub przebudowy. 

Pobierz pismo


Pismo dotyczące kwalifikowalności kosztów operacji oraz kwoty dofinansowania dla JSFP.

Pobierz pismo


Pismo dotyczące wysokości dofinansowania – koszty kwalifikowalne (wnioskodawca: stowarzyszenie).

Pobierz pismo


Pismo dotyczące wsparcia gminnego zakładu komunalnego.

Pobierz pismo


Pismo dotyczące wsparcia transportu i gospodarki magazynowej.

Pobierz pismo


Pismo dotyczące gospodarki magazynowej jako sekcji kodów PKD wykluczonych ze wsparcia.

Pobierz pismo


Pismo dotyczące:

 • wkładu własnego JSFP,
 • wkład rzeczowy jako koszt kwalifikowalny,
 • remont jako koszt kwalifikowalny,
 • zatrudnianie pracowników przy rozwijaniu przedsiębiorczości,
 • rozliczanie kosztów operacji przez JSFP,
 • prawa autorskie jako koszt kwalifikowalny,
 • księgi rachunkowe.

Pobierz pismo


Pisma dotyczące zakupu środków transportu.

Pobierz pismo 1

Pobierz pismo 2


Pismo dotyczące ogłaszania postępowania przetargowego przez gminy przed podpisaniem umowy o przyznanie pomocy.

Pobierz pismo


Pisma dotyczące kosztów niekwalifikowalnych dla JSFP.

Pobierz pismo 1

Pobierz pismo 2


Pismo dotyczące zagadnień:

 • premia na podjęcie działalności – koszty przekraczające kwotę premii oraz poziom wykorzystania kwoty premii,
 • podejmowanie działalności gospodarczej przez osobę ubezpieczoną w KRUS,
 • możliwość zmiany umowy przyznania pomocy na rozwijanie działalności,
 • podjęcie działalności gospodarczej – koszty niekwalifikowalne,
 • rozwijanie działalności wg tego samego kodu PKD,
 • możliwość zawieszania działalności gospodarczej w przypadku działalności sezonowej,
 • utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w przypadku przyznania 25 000,00 zł kwoty pomocy,
 • poziom wkładu rzeczowego,
 • plan szkoleń dla pracowników LGD, członków Rady i Zarządu,
 • podejmowanie działalności gospodarczej przez rolnika,
 • wcześniejsze uzyskanie środków finansowych na podejmowanie działalności a możliwość ubiegania się o wsparcie na poddziałanie 19.2,
 • zawieszenie działalności gospodarczej,
 • możliwość ubiegania się o premię na podejmowanie działalności gospodarczej przez byłego wspólnika spółki z o.o.,
 • koszty kwalifikowalne – leasing,
 • dofinansowanie dla fundacji prowadzącej działalność gospodarczą,
 • zatrudnienie osoby przy podejmowaniu działalności gospodarczej,
 • zatrudnianie członków rodziny,
 • podejmowanie działalności – współpraca z osobą, wykonującą działalność gospodarczą o podobnym zakresie,
 • zakup środka transportu przy podejmowaniu działalności gospodarczej,
 • zatrudnianie emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych,
 • możliwość ubiegania się o wsparcie w zakresie rozwijania działalności gospodarczej przez osobę ubezpieczoną w KRUS,
 • podejmowanie działalności gospodarczej przez osobę, która zlikwidowała prowadzoną działalność gospodarczą za granicą,
 • środek transportu jako koszt kwalifikowalny przy podejmowaniu działalności gospodarczej,
 • koszty wynagrodzeń i pochodnych jako koszt niekwalifikowalny,
 • koszt zakupu towarów i materiałów jako koszt niekwalifikowalny,
 • trwałość projektu,
 • wynajem zakupionego sprzętu w ramach przyznanej pomocy w ramach poddziałania 19.2,
 • zakładanie działalności gospodarczej,
 • zakup nieruchomości jako koszt niekwalifikowalny,
 • subsydiowane zatrudnienie,
 • zakup używanego środka transportu.

Pobierz pismo


Pismo dotyczące zagadnień:

 • osoba ubezpieczona w KRUS a rozwijanie działalności gospodarczej,
 • warunki przyznania pomocy na rozwijanie działalności gospodarczej,
 • szkolenia i doradztwo realizowane przez LGD,
 • informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanów.

Pobierz pismo


Pismo z ZUS dot. dobrowolnego zgłoszenia do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego z tytułu  prowadzenia działalności gospodarczej osoby zatrudnionej na umowę o pracę.

Pobierz pismo


Pismo dotyczące obliczania efektu deadweight.

Pobierz pismo


Pismo dotyczące premii na działalność z zakresu budowy pensjonatu dla gości i stajni dla koni.

Pobierz pismo