Nabór wniosków nr 4/2019

Ogłoszenie o naborze nr 4/2019

Data zamieszczenia na stronie LGD:   05.09.2019r

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na operacje z zakresu:

Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego – limit środków 596 332,00 złotych (przedsięwzięcie nr 1.1.1).

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt. 2 lit. c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1.Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 23.09.2019 r. do 7.10.2019 r.

Biuro Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, ul. Świderska 12, 21-400  Łuków (Budynek UG  Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, od 7.30 do 15.30 (przy równej liczbie punktów decyduje data wpływu!).

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 – karty oceny operacji

Załącznik nr 5 – planowane do osiągnięcia cele, przedsięwzięcia, wskaźniki

Przekładki do załączników do wniosku o przyznanie pomocy do naboru nr 4/2019