Szkolenia

Szkolenie dla przedsiębiorców z obszaru LGD „RAZEM”

W związku ze zbliżającym się kolejnym naborem wniosków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza przedsiębiorców z obszaru LGD „RAZEM” zainteresowanych rozwojem działalności gospodarczej na bezpłatne szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”.

Termin: 22 marca godz. 09.00 – 12.00 – sala konferencyjna UG Łuków, ul. Świderska 12

Termin: 26 marca godz. 12.00 – 15.00 – sala konferencyjna Centrum Integracji i Kultury Społecznej w Krzywdzie

Program:

 • Warunki przyznania pomocy dla projektów z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.
 • Kryteria wyboru i oceny operacji.
 • Wniosek i biznesplan.
 • Zobowiązania wynikające z umowy o przyznanie pomocy.

UWAGA! Przypominamy Wnioskodawcom, iż korzystanie ze wsparcia szkoleniowo-doradczego świadczonego przez pracowników biura LGD podczas szkoleń punktowane jest podczas oceny wniosku (2 punkty w lokalnych kryteriach oceny operacji).

Jednocześnie informujemy, iż zmianie uległa Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR wraz z kryteriami wyboru Lokalnej Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”  (lokalne kryteria oceny operacji nie uległy zmianie).

Aktualne wzory obowiązujących dokumentów znajdują się pod linkiem: http://lgdrazem.pl/zasady-otrzymywania-dotacji/ oraz http://lgdrazem.pl/dokumenty/

Udział w szkoleniu należy zgłosić w formie elektronicznej na adres e-mail: poczta@lgdrazem.pl lub telefonicznie: tel. 25 798 31 94 najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem szkolenia do godz. 15.00.

Jednocześnie informujemy, iż nabór z przedsięwzięcia: 3.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa planowany jest w terminie 5-18 kwietnia 2019, natomiast nabór z zakresu 1.1.1 Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego zostanie ogłoszony w późniejszym terminie ze względu na fakt, iż zgodnie z pismem PW-I.050.1.2019.APU z dnia 18.01.2019 skierowanym do wszystkich LGD nabory na rozwój przedsiębiorczości nie mogą być ogłaszane w jednym terminie.


Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Łukowie zapraszają przedstawicieli KGW i organizacji pozarządowych działających na terenie wsi obszaru LGD na szkolenie, którego celem jest m.in. zapoznanie z zasadami wpisu kół gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

PROGRAM:

 1. Przedstawienie i omówienie portalu IRZ plus służącego do składania zgłoszeń zwierzęcych poprzez Internet.
 2. Zapoznanie z zasadami wpisu kół gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.
 3. Spotkanie informacyjno-promocyjne – nt. głównych założeń LSR oraz możliwości pozyskiwania środków w ramach realizacji LSR

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA: 13 grudnia godz. 10.00 – 12.30, sala konferencyjna UG Łuków.

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Chęć udziału w szkoleniu należy zgłosić w formie elektronicznej na adres.
e-mail:  poczta@lgdrazem.pl  lub telefonicznie pod numerem 25 7983194 najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem szkolenia do godz. 15.00.


Szkolenie – rozliczanie projektów

Beneficjentów, którzy podpisali umowy, są w trakcie realizacji operacji lub rozliczają zrealizowany projekt serdecznie zapraszamy na szkolenie pt. „Prawidłowa realizacja i rozliczanie projektów w ramach poddziałania 19.2.” Szkolenie, które przeprowadzą pracownicy Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubelskiego, odbędzie się 12.07.2018r, godzina 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12.

Prosimy o potwierdzenie obecności do 10.07.2018 r., do godziny 12.00: mailowo: poczta@lgdrazem.pl lub telefonicznie: 25 798 31 94.

Program szkolenia


Szkolenia dla przedsiębiorców z obszaru LGD „RAZEM”

W związku ze zbliżającym się kolejnym naborem wniosków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza przedsiębiorców z obszaru LGD „RAZEM” zainteresowanych rozwojem działalności gospodarczej na bezpłatne szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”, przedsięwzięcie: 3.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa.

Termin:

21 marca godz. 09.00 – 12.00 – sala konferencyjna UG Łuków, ul. Świderska 12

Program:

 1. Warunki przyznania pomocy dla projektów z zakresu rozwijanie działalności gospodarczej.
 2. Kryteria wyboru i oceny operacji.
 3. Wniosek i biznesplan.
 4. Zobowiązania wynikające z umowy o przyznanie pomocy.

UWAGA! Przypominamy Wnioskodawcom, iż korzystanie ze wsparcia szkoleniowo-doradczego świadczonego przez pracowników biura LGD podczas szkoleń punktowane jest podczas oceny wniosku (2 punkty w lokalnych kryteriach oceny operacji). Jednocześnie informujemy, iż zmianie uległy lokalne kryteria oceny operacji. Aktualne wzory obowiązujących dokumentów znajdują się pod linkiem: http://lgdrazem.pl/zasady-otrzymywania-dotacji/

Udział w szkoleniu należy zgłosić w formie elektronicznej na adres e-mail: poczta@lgdrazem.pl lub telefonicznie: tel. 25 798 31 94 najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem szkolenia do godz. 15.00.


Szkolenie dla Członków Rady LGD – GRANTY

Informujemy, że w dniu 30 czerwca 2017 r., w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym „Miód Lawenda” (Biardy 40, Gmina Łuków), w godzinach 14.00 – 19.00, odbędzie się „Szkolenie dla Członków Rady LGD z zasad dokonywania oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach wdrażania LSR – Granty”.


Spotkania informacyjne/szkolenia dla JST, jednostek kultury, związków wyznaniowych, NGO

W związku ze zbliżającym się kolejnym naborem wniosków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, jednostek kultury, związków wyznaniowych, organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną z terenu obszaru LGD „RAZEM” na bezpłatne spotkania informacyjne/szkolenia przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”.

Terminy:

7 marca 2017 r., godz. 16.00 – 19.00 – mała sala konferencyjna (I piętro) w Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie

9 marca 2017 r., godz. 10.00 – 13.00 – sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Stoczku Łukowskim

14 marca 2017 r., godz. 10.00 – 13.00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Łuków

16 marca 2017 r., godz. 15.00 – 18.00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Trzebieszów

20 marca 2017 r., godz. 10.00 – 13.00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Serokomla

Program:

 1. Warunki przyznania pomocy dla projektów z zakresu:
 • Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny (Przedsięwzięcie nr 2.1.1),
 • Kultywowanie lokalnych tradycji i historii, Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny Przedsięwzięcie ( Przedsięwzięcie nr 2.1),
 • Promocja obszaru LGD z wykorzystywaniem potencjału turystycznego i kulturowego, (Przedsięwzięcie nr 3.1.2),
 • Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji (Przedsięwzięcie nr 3.1.3).
 1. Kryteria wyboru i oceny operacji.
 2. Wniosek (tryb konkursowy + granty).
 3. Zobowiązania wynikające z umowy o przyznanie pomocy.

UWAGA! Przypominamy Wnioskodawcom, iż korzystanie ze wsparcia szkoleniowo-doradczego świadczonego przez pracowników Biura LGD podczas szkoleń punktowane jest podczas oceny wniosku (2 punkty w lokalnych kryteriach oceny operacji). Jednocześnie informujemy, iż zmianie uległy lokalne kryteria oceny operacji. Aktualne wzory obowiązujących dokumentów znajdują się w zakładce http://lgdrazem.pl/zasady-otrzymywania-dotacji/.

Udział w szkoleniu należy zgłosić w formie elektronicznej na adres e-mail: poczta@lgdrazem.pl  lub telefonicznie: tel. 25 798 31 94 najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem szkolenia do godz. 15.00.


Szkolenia dla przedsiębiorców i osób fizycznych z obszaru LGD „RAZEM”

W związku ze zbliżającym się kolejnym naborem wniosków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza przedsiębiorców oraz osoby fizyczne zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej zamieszkałe na obszarze LGD „RAZEM” na bezpłatne szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”.

Terminy:

22 lutego godz. 15.00 – 18.00 – sala konferencyjna UG Łuków

28 lutego godz. 10.00 – 13.00 – sala konferencyjna UG Łuków

Program:

 1. Warunki przyznania pomocy dla projektów z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwijanie działalności gospodarczej.
 2. Kryteria wyboru i oceny operacji.
 3. Wniosek i biznesplan.
 4. Zobowiązania wynikające z umowy o przyznanie pomocy.

UWAGA! Przypominamy Wnioskodawcom, iż korzystanie ze wsparcia szkoleniowo-doradczego świadczonego przez pracowników biura LGD podczas szkoleń punktowane jest podczas oceny wniosku ( 2 punkty w lokalnych kryteriach oceny operacji). Jednocześnie informujemy, iż zmianie uległy lokalne kryteria oceny operacji. Aktualne wzory obowiązujących dokumentów znajdują się pod linkiem: http://lgdrazem.pl/zasady-otrzymywania-dotacji/

Udział w szkoleniu należy zgłosić w formie elektronicznej na adres e-mail: poczta@lgdrazem.pl lub telefonicznie: tel. 25 798 31 94 najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem szkolenia do godz. 15.00.


Szkolenie dla JST i NGO

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na szkolenie dotyczące zasad pozyskiwania środków finansowych z PROW 2014-2020 na realizację projektów niekomercyjnych z zakresu budowy/przebudowy infrastruktury kultury, turystyki i rekreacji. Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków w dniu 27.10.2016 r. w godzinach 13.00 – 16.00.

Udział w szkoleniu należy zgłosić w formie elektronicznej na adres e-mail: lgdrazem@poczta.pl  lub telefonicznie: tel. 25 7983194 najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem szkolenia do godz. 15.00.


Terminy szkoleń dla przedsiębiorców i osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza przedsiębiorców oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą zamieszkałe na terenie obszaru LGD na bezpłatne szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”.

Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

12 października godz. 15-18.00 – sala konferencyjna UG Adamów

18 października godz. 10-13.00 – sala konferencyjna UG Wola Mysłowska

20 października godz. 15-18.00 – Centrum Społeczno-Kulturalne w Staninie

25 października godz. 10-13.00 – sala konferencyjna UG Łuków

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020), pomoc na operację w zakresie rozwijania działalności gospodarczej przyznawana jest jeżeli „podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność”. Ponadto „miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do CEiIDG, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR”.

Przypominamy również, że pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej przyznawana jest jeżeli „podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się  przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej”. Podmiot ubiegający się o wsparcie  finansowe w zakresie podejmowania działalności gospodarczej musi wykazać się miejscem zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR.

UWAGA! Przypominamy Wnioskodawcom, iż korzystanie ze wsparcia szkoleniowo-doradczego świadczonego przez pracowników biura LGD podczas szkoleń organizowanych w poszczególnych gminach LGD jest punktowane podczas oceny wniosku ( 2 punkty w lokalnych kryteriach oceny operacji).

Wytyczne dotyczące konkursów oraz linki do aktualnych wzorów wniosków znajdują się w zakładce nabory http://lgdrazem.pl/nabory/

Udział w szkoleniu należy zgłosić w formie elektronicznej na adres e-mail: lgdrazem@poczta.pl  lub telefonicznie: tel. 25 7983194 najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem szkolenia do godz. 15.00


Zmiana terminu szkoleń z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej

Uprzejmie informujemy osoby zainteresowane podejmowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej, iż planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków w dniu 17 października zostanie przesunięty (z powodu braku instrukcji do biznesplanu). W związku z powyższym szkolenia w zakresie przygotowania wniosków rozpoczną się w połowie października. Harmonogram szkoleń ukaże się wkrótce.


Spotkania informacyjne

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”  w związku ze zbliżającym się pierwszym naborem wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „RAZEM” zaprasza osoby fizyczne (szczególnie poniżej 35 i powyżej 50 roku życia, a także kobiety) oraz przedsiębiorców na spotkanie informacyjne z zasad i możliwości pozyskania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i/lub rozwijanie działalności gospodarczej.

Program spotkania:

 1. Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 LGD „RAZEM”
 2. Podejmowanie działalności gospodarczej
 3. Rozwijanie działalności gospodarczej
 4. Koszty kwalifikowalne projektów
 5. Kryteria i zasady wyboru projektów

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

15.09.2016 – Łuków, Sala konferencyjna Urzędu Gminy Łuków,  ul. Świderska 12, godz. 16.00-18.00

19.09.2016 – Stoczek Łukowski, Sala konferencyjna Miasta i Gminy Stoczek Łukowski, pl. T. Kościuszki 1, godz. 16.00- 18.00

22.09.2016 – Krzywda, Centrum Kultury i Integracji Społecznej, ul. Łukowska 20, godz. 16.00-18.00

26.09.2016 – Wojcieszków, Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Wojcieszków, ul. Kościelna 38, godz. 16.00-18.00

28.09.2016 – Łuków, Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12, godz. 16.00-18.00.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem każdego ze szkoleń w celu potwierdzenia uczestnictwa, tel. 25 798 31 94, e-mail poczta@lgdrazem.pl

Spotkania mają na celu realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 obszaru LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.