Zapytania ofertowe

7.  ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 9 lutego 2017 r. na materiały promocyjne/gadżety

Pobierz:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wynik zapytania ofertowego

 

6.  OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE LGD

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, z siedzibą w Łukowie przy ulicy Świderskiej 12, ogłasza nabór otwarty na wolne stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. projektów i animacji

Miejsce pracy: Siedziba Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz obszar funkcjonowania LGD.

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu.

Zatrudnienie: na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. projektów i animacji” należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Stowarzyszenia w Łukowie przy ulicy Świderskiej 12 (budynek UG Łuków) lub pocztą w terminie do dnia 16 lutego 2017 r. do godz. 14.00. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Biura LGD).

Pełna treść ogłoszenia pobierz >>>

Kwestionariusz osobowy pobierz >>>

Postępowanie kwalifikacyjne będzie odbywało się dwuetapowo:

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani telefonicznie.

II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami przez Komisję Rekrutacyjną LGD „RAZEM”

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej www.lgdrazem.pl.

 

5.  ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 16 listopada 2016 r. na przygotowanie materiałów i przeprowadzenie 1 dniowego szkolenia dla Członków Rady oraz pracowników Biura LGD „RAZEM” z zasad funkcjonowania organu decyzyjnego oraz metodyki oceny i wyboru operacji do dofinansowania ze środków PROW 2014-2020

Pobierz:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wynik zapytania ofertowego

 

4.  ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 16 listopada 2016 r. na wynajem sali i wyżywienie uczestników szkolenia pt. Szkolenie dla Członków Rady oraz pracowników Biura LGD „RAZEM” z zasad funkcjonowania organu decyzyjnego oraz metodyki oceny i wyboru operacji do dofinansowania ze środków PROW 2014-2020

Pobierz:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wynik zapytania ofertowego

 

3.  ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 3 listopada 2016 r. na oklejenie autokaru wg załączonego projektu graficznego

Pobierz:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Gotowy projekt z wymiarami

Zdjęcia oklejanego autokaru

Wynik zapytania ofertowego

 

2.  ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 29 sierpnia 2016 r. na dostarczenie materiałów szkoleniowych

Pobierz:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Ulotka LGD – wzór do opracowania projektów

Wynik zapytania ofertowego

 

1.  ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 29 sierpnia 2016 r. na dostarczenie laptopów, projektora multimedialnego, ekranu do projektora multimedialnego oraz prezentera

Pobierz:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wynik zapytania ofertowego