Zasady otrzymywania dotacji

Podejmowanie działalności gospodarczej:

1. Informacja dla beneficjentów „Podejmowanie działalności gospodarczej” – pobierz

2. Wniosek o przyznanie pomocy – pobierz

3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – pobierz

4. Biznesplan – pobierz

5. Instrukcja wypełniania biznesplanu – pobierz

6. Wniosek o płatność – pobierz

7. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz

8. Umowa o przyznanie pomocy – pobierz

9. Karta oceny operacji – pobierz

10. Tabele pomocnicze do biznesplanu – pobierz

11. Wykaz działek ewidencyjnych – pobierz

12. Załącznik nr 2 – wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – pobierz


Rozwijanie działalności gospodarczej:

1. Informacja dla beneficjentów „Rozwijanie działalności gospodarczej” – pobierz

2. Wniosek o przyznanie pomocy – pobierz

3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – pobierz

4. Biznesplan – pobierz

5. Instrukcja wypełniania biznesplanu – pobierz

6. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – pobierz

7. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – pobierz

8. Wniosek o płatność – pobierz

9. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz

10. Umowa o przyznanie pomocy – pobierz

11. Karta oceny operacji – pobierz

12. Tabele pomocnicze do biznesplanu – pobierz

13. Załącznik 1 – zestawienie rzeczowo finansowe operacji – pobierz

14. Załącznik 2 – wykaz działek ewidencyjnych – pobierz

15. Załącznik 3 – kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych – pobierz

16. Załącznik 3a – kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – pobierz


Operacje z zakresu turystyki, rekreacji oraz rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców (beneficjenci: JST, stowarzyszenia):

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR wraz z kryteriami wyboru LGD – pobierz

Karta oceny – inne operacje – pobierz


Projekty grantowe (beneficjenci: stowarzyszenia, JST)dokumenty są w trakcie konsultacji społecznych (szczegółowa informacja)

Pobierz dokumenty


Informacja o możliwości otrzymywania zaliczek w ramach PROW 2014-2020