15 LAT MINĘŁO … – JAK JEDEN DZIEŃ

W tym roku obchodzimy jubileusz 15-lecia działalności Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” (skrócona nazwa LGD „RAZEM”) została zarejestrowana, jako stowarzyszenie 27 maja 2008 roku.

Opis procesu tworzenia partnerstwa w skrócie:

Grupa Inicjatywna LGD „RAZEM” uformowała się w wyniku spotkania zorganizowanego z inicjatywy Wójta Gminy Łuków Kazimiery Goławskiej, które odbyło się 27 lipca 2007 roku w Stoczku Łukowskim. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci gmin wiejskich powiatu łukowskiego, m. Stoczek Łukowski oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego. We wrześniu i październiku 2007 roku odbyły się kolejne spotkania, a w drugiej połowie listopada poprzez dostępne środki przekazu, tj. Internet, prasa, poinformowano społeczność lokalną powiatu łukowskiego o możliwości podjęcia działań na rzecz rozwoju lokalnej społeczności w tworzonym stowarzyszeniu. Zebranie Założycielskie odbyło się 5 lutego 2008 roku, na którym podjęto uchwałę o powołaniu Stowarzyszenia, przyjęciu Statutu oraz dokonano wyboru władz stowarzyszenia. Od dnia rejestracji do 30 czerwca 2015 r. Stowarzyszenie funkcjonowało na obszarze 12 gmin (10 z terenu powiatu łukowskiego: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Miasto Stoczek Łukowski, Stoczek Łukowski, Trzebieszów, Wojcieszków, Wola Mysłowska oraz 2 z terenu powiatu ryckiego: Kłoczew i Nowodwór). Z dniem 1 lipca 2015 r. gminy z powiatu ryckiego zostały członkami LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

REALIZUJĄC SWOJE DZIAŁANIA, LGD ZA PRIORYTET STAWIA AKTYWIZACJĘ I INTEGRACJĘ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ OBSZARU, JAKO GWARANCJĘ TRWAŁOŚCI LOKALNEGO PARTNERSTWA (LGD). Wspólną cechą wszystkich członków stowarzyszenia jest troska o harmonijny rozwój obszaru LGD, przekładający się na wzrost poziomu życia mieszkańców obszaru. Stowarzyszenie nieustannie rozwija swój potencjał społeczny oraz wiedzę i doświadczenie w oparciu o kapitał społeczny swojego obszaru w sposób inkluzywny niedyskryminujący dla jakichkolwiek grup i potrzeb społecznych.

Przed nami było i jest wiele wyzwań i chyba jeszcze więcej niewiadomych. Ale robiliśmy i nadal robimy wszystko, aby obszar naszych 10 gmin członkowskich mógł się rozwijać. W tym celu przeprowadziliśmy wiele naborów wniosków, doradztwa, spotkań, szkoleń, warsztatów…, aby jak najbardziej efektywnie spożytkować przekazane nam środki w ramach PROW, zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej – szczegóły w skróconej wersji w załączonej inforgrafice.

 

 

 

W tym miejscu chciałabym podziękować Wszystkim Członkom Założycielom, w tym włodarzom gmin członkowskich, którzy mieli odwagę podjąć to wyzwanie i być inicjatorami budowy trójsektorowego partnerstwa jakim jest LGD. Dziękuję obecnym i byłym członkom LGD, którzy swoją społeczną pracą przyczynili się do rozwoju naszego obszaru. Dziękuję również wszystkim naszym partnerom za dotychczasową współpracę z nadzieją na jej kontynuację.

Serdeczne podziękowania kieruję także na ręce członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej, którzy aktywnie brali udział w pracach naszej LGD, poświęcając swój prywatny czas. Dziękuję również pracownikom biura, którzy starali się sprostać wszystkim wymaganiom, związanym z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju.

Z podziękowaniami i wyrazami szacunku za dotychczasowe 15 lat

Prezes Zarządu LGD „RAZEM” Sylwia Romańska-Węzik