Kontynuacja posiedzenia Rady LGD w dniu 28 grudnia 2016 r.

W dniu 19 grudnia 2016 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w celu dokonania oceny  wyboru operacji złożonych w ramach naboru nr 1/2016 r.

Posiedzenie Rady na wniosek formalny Zastępcy Przewodniczącego Rady będzie kontynuowane w drugim terminie, tj. 28 grudnia 2016 r. o godz. 12.30.

Posiedzenie 28.12.2016 r. rozpocznie się od punktu 8 zaktualizowanego porządku obrad:

 1. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie zgodności operacji z LSR (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 5 i 6 do Procedury)
 2. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do Procedury)
 3. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie wyboru każdej operacji do dofinansowania wraz z podaniem kwoty wsparcia
 4. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie operacji wybranych do dofinansowania (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 7 i 8 do Procedury)
 5. Sprawy różne
 6. Zakończenie posiedzenia

W związku z powyższym listy operacji zgodnych/niezgodnych z LSR, ocenionych, wybranych/niewybranych do dofinansowania zostaną uchwalone w dniu 28.12.2016 r.

Posiedzenie Rady LGD dotyczące naboru nr 1/2016

Informujemy, iż posiedzenie Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” dotyczące oceny wniosków, które wpłynęły w naborze nr 1/2016 odbędzie się dniu 19 grudnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Zakończony nabór wniosków nr 1/2016

Informujemy, że w dniu 2 grudnia 2016 r. zakończyliśmy nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. w zakresie podejmowania, rozwijania działalności gospodarczej oraz rozwoju miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny. Kolejna możliwość pozyskania dofinansowania na rozwój obszaru LGD „RAZEM” na początku 2017 roku! Szczegółowy Harmonogram naborów dostępny jest w podzakładce Nabory.

WNIOSKODAWCO! Zapoznaj się z ważnymi informacjami!

Informujemy, że w zakładce Nabory wniosków, podzakładka FAQ, znajdują się wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania związane z wątpliwościami dotyczącymi naboru wniosków i interpretacji przepisów z tym związanych. W trakcie prac nad wnioskami prosimy o zapoznanie się z wyjaśnieniami, które być może rozwieją Państwa wątpliwości co do sporządzania wniosku i biznesplanów.

obrazek30 listopada br. (środa) jest ostatnim dniem doradztwa.

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się z pracownikiem LGD na doradztwo. Nie przyjmujemy na doradztwo ad hoc, bez wcześniejszego umówienia się. W innym przypadku doradztwo będzie udzielane w miarę możliwości i dyspozycyjności pracowników zaangażowanych w przyjmowanie wniosków.

1 grudnia br. (czwartek) nie udzielamy doradztwa w Biurze LGD „RAZEM” ze względu na koniec naborów wniosków, który przypada na 2 grudnia br. Informacje w Biurze i telefoniczne będą udzielane w miarę możliwości i dyspozycyjności pracowników zaangażowanych w przyjmowanie wniosków.

Termin składania wniosków mija w dniu 2 grudnia 2016 r. o godz. 15.30. Wnioski, które nie zostaną zarejestrowane do godz. 15.30 – nie zostaną przyjęte w ramach ogłoszonego naboru wniosków. Ponadto zaznaczamy, że w celu przyjęcia wniosku konieczne jest zweryfikowanie ilości załączników oraz potwierdzenie zgodności z oryginałem kopii dokumentów, co wydłuża czas rejestracji wniosku. Zalecamy więc, aby nie zwlekać ze złożeniem wniosku do ostatniego dnia naboru. Przypominamy, że po złożeniu wniosku do LGD nie ma możliwości uzupełniania dokumentów czy wprowadzania jakichkolwiek zmian we wniosku lub załącznikach na poziomie LGD.

Aby usprawnić przyjmowanie wniosków jeszcze raz przedstawiamy ważne informacje dotyczące składanej dokumentacji:

 1. Wniosek należy złożyć w dwóch identycznych egzemplarzach. Każdy ma zawierać wszystkie załączniki. Jeden egzemplarz to oryginał, a drugi egzemplarz to kopia – oba egzemplarze Wnioskodawca zostawia w LGD. Można także przynieść trzeci egzemplarz, który opieczętowany przez LGD wnioskodawca zachowa jako potwierdzenie złożenia wniosku.
 1. Do jednego egzemplarza wniosku należy dołączyć płytę CD/DVD. Płyta ma być podpisana co najmniej nazwą Wnioskodawcy lub tytułem operacji. Płyta musi zawierać wniosek (wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową wniosku). Wniosek powinien być zapisany w formacie .xls lub .xlsx (może również dodatkowo zostać załączony w formie skanu). Prosimy o nagrania na płycie Biznesplanu (wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową wniosku). Płyta CD/DVD powinna by umieszczona w koszulce foliowej lub papierowym opakowaniu.
 1. Wniosek wraz z załącznikami powinien być wpięty np. w skoroszyt (w formie umożliwiającej w razie konieczności wyjęcie poszczególnych dokumentów), ale uniemożliwiającej dekompletację (zszyty i wpięty do skoroszytu).
 1. Załączniki w obu egzemplarzach powinny być ułożone zgodnie z kolejnością wpisu w sekcji wniosku „Informacje o załącznikach” i ponumerowane.
 1. Załączniki wielostronicowe powinny być spięte w jeden dokument.
 1. Wszystkie dokumenty (oryginały i kopie) muszą być przedłożone w jakości wydruku/ kserokopii umożliwiającej ich odczytanie.
 1. Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, które wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem na ich kopii. Brak oryginałów w momencie składania wniosku nie pozwoli na ich potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD. Rekomendujemy wcześniejsze potwierdzanie dokumentów.
 1. Wszystkie pola, które powinny pozostać puste we wniosku należy uzupełnić zgodnie z odpowiednią instrukcją do wniosku lub biznesplanu.
 1. Z uwagi na zgłaszane trudności z wypełnieniem wniosku sugerujemy wypełnienie go przy użyciu programu MS Excel.
 1. Przypominamy o konieczności uzupełnienia wniosku o odpowiednie wskaźniki produktu i rezultatu. Znajdują się one w załącznikach nr 5, 6 i 7 w ogłoszonym naborze.
 1. Przypominamy o konieczności zweryfikowania obliczeń w biznesplanie zgodnie z nowymi, skorygowanymi tabelami pomocniczymi – linki do właściwych tabel:

Tabele pomocnicze do biznesplanu – podejmowanie działalności gospodarczej

Tabele pomocnicze do biznesplanu – rozwijanie działalności gospodarczej

Prosimy także Szanownych Beneficjentów o wypełnianie ankiet doradztwa on-line:

link do miejsca na stronie internetowej LGD: https://lgdrazem.pl/ankieta-doradztwa/

bezpośredni link do ankiety: https://www.survio.com/survey/d/U0G8V5M8X5H6Y6G3G

Pierwsze posiedzenie nowej Rady LGD oraz szkolenie Członków Rady i Pracowników Biura LGD

Dnia 25 listopada br. w Cardinal Palace Centrum Konferencyjno – Wypoczynkowym w Klimkach odbyło się szkolenie dla Członków Rady i Pracowników Biura LGD na temat zasad funkcjonowania organu decyzyjnego oraz metodyki oceny i wyboru operacji do dofinansowania ze środków PROW 2014 – 2020. Prowadził je Pan Andrzej Zbroja z Lublina.

Odbyło się także pierwsze posiedzenie nowej Rady LGD, na którym wybrano Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady. W wyniku przeprowadzonych głosowań, Przewodniczącym Rady został Pan Rafał Sobiech, Zastępcą Przewodniczącego została dotychczasowa Sekretarz Rady – Pani Aneta Mazur. Natomiast na Sekretarza Rady została wybrana Pani Agnieszka Zalewska.

Uwaga Beneficjenci! Skorygowaliśmy tabele pomocnicze do biznesplanu!

Informujemy Szanownych Beneficjentów, że zostały skorygowane tabele pomocnicze do podziałania 19.2 (9.2, 9.3, 9.4 z Biznesplanu) z wprowadzonymi formułami, które ułatwią Państwu poprawne przygotowanie rachunku zysków i strat, wskaźnika NPV oraz obliczenie wskaźnika rentowności. Przypominamy, że należy wypełnić pola na zielonym tle oraz nie należy kopiować tabeli i wklejać do Biznesplanu, lecz jedynie przepisać wartości (nie można zmieniać i formatować tabel z Wniosku i Biznesplanu opracowanych przez ARiMR). Prosimy o dostarczanie wniosków o przyznanie pomocy z przeliczeniami dokonanymi przy pomocy ww. tabel pomocniczych.

Pobierz: tabele pomocnicze do biznesplanu – podejmowanie działalności gospodarczej >>>

Pobierz: tabele pomocnicze do biznesplanu – rozwijanie działalności gospodarczej >>>

Wizyta w Muzeum Geologicznym PIG – PIB w Warszawie

Podczas 2-dniowego roboczego spotkania (16-17.11.2016 r.) przedstawicieli Gminy Łuków i Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”  (LGD) z kierownictwem Muzeum Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie  uzgodniono  program współpracy na lata 2017 – 2018 w zakresie geoturystycznego wykorzystania łukowskich walorów geologicznych. Planowane przez Gminę Łuków przedsięwzięcia  doskonale wpisują się w realizację celów Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI na lata 2016-2023”.

W trakcie spotkania komisja złożona z pracowników Muzeum Geologicznym PIG-PIB pod przewodnictwem dr hab. Włodzimierza Mizerskiego , profesora PIG – PIB dokonała oceny okazów skamieniałości  przekazanych przez darczyńców w odpowiedzi na apel Wójta Gminy Łuków. Spośród  49 okazów  komisja wybrała 5 najciekawszych. 

Wszyscy darczyńcy w połowie grudnia br. wezmą udział w atrakcyjnym programowo wyjeździe do Muzeum Geologicznego PIG-PIB w Warszawie, a darczyńcy  najciekawszych okazów odbiorą nagrody rzeczowe.

1

2

3