Aktualizacja LSR LGD „RAZEM”

Zapraszamy mieszkańców obszaru LGD ?Razem” do udziału w procedurze aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?. Podstawą dokonania zmian jest §10 ust. 5 Regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Przedmiotem konsultacji jest wprowadzenie zmian w:

1. PLANIE KOMUNIKACJI:

? zmiana zapisów w Załączniku nr 5 do LSR polegająca na skreśleniu celu nr 13 Podniesienie wiedzy z zakresu zasad dokonywania oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach wdrażania LSR, ponieważ wg Komisja ds. Wyboru Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2014-2020 działanie nr 3 nie realizuje pozostałych celów planu komunikacyjnego.

– skreślenie pkt. nr 3 Szkolenia dla członków Rady w szczegółowym wykazie działań komunikacyjnych, ponieważ działanie to nie wpływa na osiągnięcie zakładanego celu nr 2 planu komunikacji, tj. Rozpowszechnianie informacji o możliwościach aplikowania o środki, kryteriach wyboru i oceny operacji oceny stosowanych przez Radę LGD (zwłaszcza kryteriów jakościowych) i ich interpretacji, terminach naboru wniosków o wsparcie, w tym dobrych praktykach związanych z ochroną środowiska zapobiegających zmianom klimatycznym.

2. WSKAŹNIKACH LSR NA LATA 2016-2023, tj. zmianie ulega wartość docelowa wskaźnika oddziaływania dla celu ogólnego nr 2 tj. „wzrost poczucia tożsamości z miejscem zamieszkania LGD o 10 %” z 4 500 na 3 300, tj. wzrost o 10 %.

3. PLANIE DZIAŁANIA wynikająca z konieczności dostosowania budżetu i wskaźników w LSR do obniżonej o 5% kwoty środków na jej wdrażanie ? załącznik nr 1

4. W ZAŁĄCZNIKACH DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO RADY LGD.

W ?Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR Stowarzyszenia LGD ?RAZEM? w ramach poddziałania 19.2? zmianie ulegają treści wymienione w załączniku nr 2.

W ?Procedurze wyboru i oceny operacji własnej LGD w ramach poddziałania 19.2? zmianie ulegają treści wymienione w załączniku nr 3.

W ?Procedurze ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji? zmianie ulegają treści wymienione w załączniku nr 4.

W ?Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru grantobiorców? zmianie ulegają treści wymienione w załączniku nr 5.

Uwagi i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać na formularzu (do pobrania poniżej) do dnia 6 czerwca br. osobiście w biurze LGD ?RAZEM” ul. Świderska 12, 21-400 Łuków lub pocztą elektroniczną na adres: poczta@lgdrazem.pl.

Załączniki do pobrania:

1. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR wraz z kryteriami
2. 2 zmiany procedura wyboru i oceny operacji
3. Procedura wyboru i oceny operacji własnych LGD
4. 3 zmiany w procedura wyboru operacji własnej
5. Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany pop.
6. 4 zmiany w procedurze ustalania i wyboru kryteriów
7. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów pop.
8. 5 zmiany w procedurze ustalania i wyboru grantobiorców
9. formularz zmian