Biuro LGD nieczynne w dniu 31 października 2016 r.

Uprzejmie informujemy Szanownych Beneficjentów, iż w najbliższy poniedziałek 31 października br. Biuro LGD będzie nieczynne. Zapraszamy serdecznie w środę 2 listopada br.

NABÓR WNIOSKÓW NR 1/2016 (16.11.2016 – 02.12.2016)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? – szczegóły w podzakładce Nabory.

Szkolenie dla JST i NGO

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na szkolenie dotyczące zasad pozyskiwania środków finansowych z PROW 2014-2020 na realizację projektów niekomercyjnych z zakresu budowy/przebudowy infrastruktury kultury, turystyki i rekreacji. Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków w dniu 27.10.2016 r. w godzinach 13.00 – 16.00.

Udział w szkoleniu należy zgłosić w formie elektronicznej na adres e-mail: lgdrazem@poczta.pl  lub telefonicznie: tel. 25 7983194 najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem szkolenia do godz. 15.00.

Tabele pomocnicze do biznesplanu

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? udostępnia pomocnicze tabele (9.2, 9.3, 9.4 z Biznesplanu do poddziałania 19.2) z wprowadzonymi formułami, które ułatwią Państwu poprawne przygotowanie rachunku zysków i strat, wskaźnika NPV oraz obliczenie wskaźnika rentowności. Należy wypełnić pola na zielonym tle.

Nie należy kopiować tabeli i wklejać do Biznesplanu, lecz jedynie przepisać wartości (nie można zmieniać i formatować tabel z Wniosku i Biznesplanu opracowanych przez ARiMR).

Pobierz: tabele pomocnicze do biznesplanu – podejmowanie działalności gospodarczej >>>

Pobierz: tabele pomocnicze do biznesplanu – rozwijanie działalności gospodarczej >>>

Apel Fundacji WAŻKA

apel-wazki-izbw-2016_1

apel-wazki-izbw-2016_2

Dodatkowe punkty za uczestnictwo w szkoleniach

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? przypomina Wnioskodawcom, iż za skorzystanie ze wsparcia szkoleniowo-doradczego, świadczonego przez pracowników Biura LGD podczas szkoleń organizowanych w poszczególnych Gminach LGD, otrzymuje się 2 punkty w lokalnych kryteriach oceny podczas rozpatrywania wniosku przez Radę LGD.

Przed nami 3 szkolenia:

18 października godz. 10-13.00 ? sala konferencyjna UG Wola Mysłowska

20 października godz. 15-18.00 ? Centrum Społeczno-Kulturalne w Staninie

25 października godz. 10-13.00 ? sala konferencyjna UG Łuków

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem działalności i stworzeniem nowych miejsc pracy na terenie obszaru LGD!

Aktualizacja LSR, procedur i kryteriów wyboru operacji

Informujemy Członków Stowarzyszenia LGD ?RAZEM? oraz pozostałych Mieszkańców obszaru LGD o aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? na lata 2016-2023 oraz Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR wraz z kryteriami wyboru Lokalnej Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?.

Aneks nr 2 do Umowy nr 00019-6933-UM0310021/15 z dnia 20 maja 2016 roku został podpisany w dniu 10 października 2016 r., natomiast procedury zostały zatwierdzone Uchwałą nr 17/III/2016 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminu Rady.

Zaktualizowana wersja LSR znajduje się w zakładce  https://lgdrazem.pl/lokalna-strategia-rozwoju/ natomiast obowiązujące Regulaminy i procedury https://lgdrazem.pl/dokumenty/

Zakończyliśmy spotkania informacyjne

Jesteśmy już po czterech spotkaniach, dotyczących zasad i możliwości pozyskiwania środków finansowych na rozpoczęcie i rozwijanie działalności gospodarczej. Spotkania te odbyły się w Łukowie (UG Łuków, 15.09.2016 r.), Stoczku Łukowskim (Sala konferencyjna Miasta i Gminy Stoczek Łukowski, 19.09.2016 r.), Krzywdzie (Centrum Kultury i Integracji Społecznej, 22.09.2016 r.) oraz Wojcieszkowie (UG Wojcieszków, 26.09.2016 r.). Przedstawiliśmy na nich główne założenia LSR na lata 2016-2023, wymagania związane z podejmowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej, katalog kosztów kwalifikowalnych oraz kryteria i zasady wyboru projektów. Obecnie trwają szkolenia z ww. problematyki ? terminy i miejsca szkoleń zamieszczone są w poprzednich postach na naszej stronie.

1_spotkanie-infor_lukow_15-09-2016

2_spotkanie-infor_lukow_15-09-2016

3_spotkanie-infor_stoczek-luk_19-09-2016

5_spotkanie_krzywda_22-09-2016

4_spotkanie_krzywda_22-09-2016

Informacje pomocnicze do wypełniania biznesplanu od ARiMR oraz nabór wniosków w LGD

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014 ? 2020 na swojej stronie internetowej:

https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2016/2_z/WoPP_inne/IP_BP_1z.pdf

Zaktualizowany komplet dokumentów niezbędnych do wypełnienia wniosku o wsparcie znajduje się w zakładce nabory wniosków, tj. https://lgdrazem.pl/zasady-otrzymywania-dotacji/

Jednocześnie informujemy, że nabór wniosków z zakresu przedsiębiorczości (podejmowanie działalności i rozwijanie działalności) ogłoszony przez LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? planowany jest w terminie 16.11.2016 ? 02.12.2016 r.

Uwaga! Terminy szkoleń dla przedsiębiorców i osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? zaprasza przedsiębiorców oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą zamieszkałe na terenie obszaru LGD na bezpłatne szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER?.

Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

12 października godz. 15-18.00 ? sala konferencyjna UG Adamów

18 października godz. 10-13.00 ? sala konferencyjna UG Wola Mysłowska

20 października godz. 15-18.00 ? Centrum Społeczno-Kulturalne w Staninie

25 października godz. 10-13.00 ? sala konferencyjna UG Łuków

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020), pomoc na operację w zakresie rozwijania działalności gospodarczej przyznawana jest jeżeli ?podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność?. Ponadto ?miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do CEiIDG, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR?.

Przypominamy również, że pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej przyznawana jest jeżeli ?podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się  przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej?. Podmiot ubiegający się o wsparcie  finansowe w zakresie podejmowania działalności gospodarczej musi wykazać się miejscem zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR.

UWAGA! Przypominamy Wnioskodawcom, iż korzystanie ze wsparcia szkoleniowo-doradczego świadczonego przez pracowników biura LGD podczas szkoleń organizowanych w poszczególnych gminach LGD jest punktowane podczas oceny wniosku ( 2 punkty w lokalnych kryteriach oceny operacji).

Wytyczne dotyczące konkursów oraz linki do aktualnych wzorów wniosków znajdują się w zakładce nabory https://lgdrazem.pl/nabory/

Udział w szkoleniu należy zgłosić w formie elektronicznej na adres e-mail: lgdrazem@poczta.pl  lub telefonicznie: tel. 25 7983194 najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem szkolenia do godz. 15.00