Wynik naboru na stanowisko Specjalisty ds. projektów i animacji

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalisty ds. projektów i animacji wybrana została Pani Agnieszka Marta Nowak zam. w Łukowie.

Uzasadnienie: Pani Agnieszka Marta Nowak wykazała się odpowiednią wiedzą potrzebną na proponowane stanowisko oraz spełnia zarówno wymagania konieczne jak i pożądane określone w ogłoszeniu o naborze.

Projekt „Pracuję u siebie”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, że w dniach od 17 do 28 lutego 2017 r. prowadzona będzie rekrutacja uczestników projektu „Pracuję u siebie”. Projekt zakłada udzielenie między innymi wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej w kwocie 23 000 zł oraz wsparcia pomostowego w kwocie 8 400 zł) na rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 30 roku życia. Wyżej wymienione osoby muszą należeć co najmniej do jednej z następujących grup:

a) osoby w wieku powyżej 50 roku życia,

b) kobiety,

c) osoby z niepełnosprawnościami,

d) osoby długotrwale bezrobotne,

e) osoby o niskich kwalifikacjach.

Ponadto wśród uczestników projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z ww. grup (od a do e). Warunkiem koniecznym jest przejście reorientowanych osób z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS).

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w projekcie dostępne są na stronie internetowej www.fundacja.lublin.pl/pracuje-u-siebie oraz w biurze projektu w Łukowie, ul. Międzyrzecka 72C, pok. 5, tel. 25 7972075.

Ulotka projektu „Pracuję u siebie” >>>

Konkurs geologiczno – środowiskowy

Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie organizuje ogólnopolski konkurs geologiczno – środowiskowy „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych:

 • dla uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych – konkurs plastyczny,
 • dla uczniów gimnazjów – konkurs wiedzy,
 • dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – konkurs wiedzy.

Termin składania prac mija 31 marca 2017 r. Pełna informacja o konkursie dostępne jest pod adresem: https://www.pgi.gov.pl/konkurs-geologiczny-2017/.

Zachęcamy szkoły z obszaru LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” do zapoznania się z regulaminem konkursu i komunikatami dla szkół oraz zainteresowania uczniów udziałem w konkursie. Informujemy przy tej okazji, że nasze LGD przy wsparciu finansowym Gminy Łuków i współpracy z Muzeum Geologicznym PIG-PIB w Warszawie będzie organizatorem II Festiwalu jurajskiego planowanego na 17 września br. w Klimkach.

Dotacje na założenie firmy dla osób z województwa lubelskiego

Firma Kompass Consulting prowadzi rekrutację do projektu w ramach, którego przyznawane będą dotacje na uruchomienie  i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Jeżeli chcesz mieć własną firmę?Jesteś osobą powyżej 30 roku życia pozostającą bez pracy z terenu województwa lubelskiego? Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 30+.

Masz szansę otrzymać dotację do kwoty 41 000 zł, w tym:

 • bezzwrotną dotację do 23 000 zł na zakup wyposażenia firmy,
 • roczne wsparcie finansowe w kwocie do 1 500 zł miesięcznie,
 • specjalistyczne wsparcie szkoleniowe oraz pomoc doradcy do spraw przedsiębiorczości, który będzie wspierał przedsiębiorcę na etapie tworzenia biznesplanów oraz w okresie 12 miesięcy od momentu założenia własnej firmy.

Zapraszamy do kontaktu:

ul. Narutowicza 57/7, 20-016 Lublin

tel. +48 510 798 140

e-mail: lubelskiecentrum-lbl@kompass-consulting.pl

Więcej informacji na stronie: www.centrum.kompass-consulting.pl

Spotkania informacyjne/szkolenia dla JST, jednostek kultury, związków wyznaniowych, NGO

W związku ze zbliżającym się kolejnym naborem wniosków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, jednostek kultury, związków wyznaniowych, organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną z terenu obszaru LGD „RAZEM” na bezpłatne spotkania informacyjne/szkolenia przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”.

Terminy:

7 marca 2017 r., godz. 16.00 – 19.00 – mała sala konferencyjna (I piętro) w Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie

9 marca 2017 r., godz. 10.00 – 13.00 – sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Stoczku Łukowskim

14 marca 2017 r., godz. 10.00 – 13.00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Łuków

16 marca 2017 r., godz. 15.00 – 18.00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Trzebieszów

20 marca 2017 r., godz. 10.00 – 13.00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Serokomla

Program:

 1. Warunki przyznania pomocy dla projektów z zakresu:
 • Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny (Przedsięwzięcie nr 2.1.1),
 • Kultywowanie lokalnych tradycji i historii, Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny Przedsięwzięcie ( Przedsięwzięcie nr 2.1),
 • Promocja obszaru LGD z wykorzystywaniem potencjału turystycznego i kulturowego, (Przedsięwzięcie nr 3.1.2),
 • Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji (Przedsięwzięcie nr 3.1.3).
 1. Kryteria wyboru i oceny operacji.
 2. Wniosek (tryb konkursowy + granty).
 3. Zobowiązania wynikające z umowy o przyznanie pomocy.

UWAGA! Przypominamy Wnioskodawcom, iż korzystanie ze wsparcia szkoleniowo-doradczego świadczonego przez pracowników Biura LGD podczas szkoleń punktowane jest podczas oceny wniosku (2 punkty w lokalnych kryteriach oceny operacji). Jednocześnie informujemy, iż zmianie uległy lokalne kryteria oceny operacji. Aktualne wzory obowiązujących dokumentów znajdują się w zakładce https://lgdrazem.pl/zasady-otrzymywania-dotacji/.

Udział w szkoleniu należy zgłosić w formie elektronicznej na adres e-mail: poczta@lgdrazem.pl  lub telefonicznie: tel. 25 798 31 94 najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem szkolenia do godz. 15.00.