Szkolenia dla przedsiębiorców i osób fizycznych z obszaru LGD „RAZEM”

W związku ze zbliżającym się kolejnym naborem wniosków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza przedsiębiorców oraz osoby fizyczne zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej zamieszkałe na obszarze LGD „RAZEM” na bezpłatne szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”.

Terminy:

22 lutego godz. 15.00 – 18.00 – sala konferencyjna UG Łuków

28 lutego godz. 10.00 – 13.00 – sala konferencyjna UG Łuków

Program:

  1. Warunki przyznania pomocy dla projektów z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwijanie działalności gospodarczej.
  2. Kryteria wyboru i oceny operacji.
  3. Wniosek i biznesplan.
  4. Zobowiązania wynikające z umowy o przyznanie pomocy.

UWAGA! Przypominamy Wnioskodawcom, iż korzystanie ze wsparcia szkoleniowo-doradczego świadczonego przez pracowników biura LGD podczas szkoleń punktowane jest podczas oceny wniosku ( 2 punkty w lokalnych kryteriach oceny operacji). Jednocześnie informujemy, iż zmianie uległy lokalne kryteria oceny operacji. Aktualne wzory obowiązujących dokumentów znajdują się pod linkiem: https://lgdrazem.pl/zasady-otrzymywania-dotacji/

Udział w szkoleniu należy zgłosić w formie elektronicznej na adres e-mail: poczta@lgdrazem.pl lub telefonicznie: tel. 25 798 31 94 najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem szkolenia do godz. 15.00.

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE LGD

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, z siedzibą w Łukowie przy ulicy Świderskiej 12, ogłasza nabór otwarty na wolne stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. projektów i animacji

Miejsce pracy: Siedziba Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz obszar funkcjonowania LGD.

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu.

Zatrudnienie: na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. projektów i animacji” należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Stowarzyszenia w Łukowie przy ulicy Świderskiej 12 (budynek UG Łuków) lub pocztą w terminie do dnia 16 lutego 2017 r. do godz. 14.00. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Biura LGD).

Pełna treść ogłoszenia pobierz >>>

Kwestionariusz osobowy pobierz >>>

Postępowanie kwalifikacyjne będzie odbywało się dwuetapowo:

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani telefonicznie.

II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami przez Komisję Rekrutacyjną LGD „RAZEM”

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej www.lgdrazem.pl.

XVII Ogólnopolski Bieg Uliczny „Grzmią pod Stoczkiem armaty”

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza na XVII Ogólnopolski Bieg Uliczny „Grzmią pod Stoczkiem armaty”, który odbędzie się tradycyjnie w Stoczku Łukowskim w dniu 11 lutego 2017 r. Bieg poświęcony jest 186 rocznicy zwycięskiej bitwy pod Stoczkiem, stoczonej przez gen. Józefa Dwernickiego z wojskami rosyjskimi.  

Bieg główny odbędzie się na dystansie 10 kilometrów. Limit zawodników to 250 osób. Każdy z uczestników otrzyma medal po przekroczeniu linii mety, koc termiczny, ciepły posiłek. Dla zwycięzców poszczególnych kategorii wiekowych przewidziane są puchary oraz upominki rzeczowe. Do biegu można zapisać się poprzez formularz elektroniczny znajdujący się na stronie: www.e-gepard.eu/show-race/468 oraz www.biegwstoczku.pl.

Tego dnia odbędą się również biegi dla dzieci i młodzieży, biegi osób z niepełnosprawnością oraz marsz Nordic Walking. Głównymi organizatorami biegu są: LKS Dwernicki, Miejski Ośrodek Kultury oraz Urząd Miasta w Stoczku Łukowskim. Biegi organizowane są przy współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, Starostwa Powiatowego w Łukowie, Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w Łukowie, Clubu Weteranów Szos, Stowarzyszenia Inkubator Kreatywności Społecznej, Zespołu Oświatowego w Stoczku Łukowskim, Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim, Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim, Ochotniczej Straży Pożarnej w Stoczku Łukowskim.

Regulamin Nordic Walking oraz zgoda i oświadczenie >>>

Regulamin Biegu >>>

Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju i w jej wdrażaniu zaakceptowane przez WZC

W dniu 31 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 12:30 w sali konferencyjnej UG Łuków, ul. Świderska 12 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.  W spotkaniu uczestniczyło 30 członków LGD, przewodniczył Pan Marek Czub – Wójt Gminy Stoczek Łukowski, natomiast protokołowała Pani Aneta Mazur – Zastępca Wójta Gminy Serokomla.

Członkowie Stowarzyszenia podjęli ważne decyzje związane z wdrażaniem LSR: przyjęli zmiany w Statucie, Regulaminach Obrad Walnego Zebrania Członków, Zarządu, Organizacyjnym Rady (dokumenty po zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski dostępne będą na https://lgdrazem.pl/dokumenty/).  Zmiany związane były m.in. z  oddelegowaniem kompetencji do aktualizacji obowiązujących dokumentów z Walnego Zebrania Członków na Zarząd i konsultowane były ze społecznością lokalną w Biurze LGD „RAZEM”, on-line na stronie internetowej oraz na spotkaniu z mieszkańcami obszaru LGD.

Przyjęto również zmiany w procedurze wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR wraz z  kryteriami wyboru oraz Procedurze ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji. Aktualne procedury oraz aktualne lokalne kryteria wyboru operacji po zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski dostępne będą również w zakładce „O nas” w podzakładce „Dokumenty”.

W trakcie spotkania odbyły się również konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Aktualna wersja Lokalnej Strategii Rozwoju zostanie zamieszczona na stronie internetowej w zakładce PROW 2014-2020 po podpisaniu aneksu nr 3.