Konsultacje społeczne związane z dostosowaniem Procedury wyboru i oceny Grantobiorców

W związku z koniecznością dostosowania „Procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania, monitorowania i kontroli” do obowiązujących wytycznych oraz rozporządzeń, LSR „RAZEM”, a także chęci uproszczenia dokumentów poniżej zamieszczamy do konsultacji i wnoszenia ewentualnych uwag dokumenty w opcji „śledź zmiany”:

Jednocześnie informujemy, iż zmiany w lokalnych kryteriach wyboru operacji zaproponowano w wyniku sugestii uczestników konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniu 7 marca 2017 r. Propozycje zmian konsultowano również poprzez umieszczenie ankiety on-line https://www.survio.com/survey/d/L6W1L4U6J2O9C9Q6D

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian prosimy wnosić do dnia 06.04.2017 do godziny 10:00 wysyłając wiadomość na mail: poczta@lgdrazem.pl, w tytule maila prosimy dać odpowiednio: Konsultacje GRANTY – Kryteria lub Konsultacje- GRANTY – procedura, itp. lub dostarczyć na do biura LGD „RAZEM”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków na formularzu (pobierz formularz zmian).

Zmiany w wyżej wymienionych dokumentach zostaną zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia „RAZEM” po konsultacjach społecznych oraz akceptacji Urzędu Marszałkowskiego i zamieszczone na naszej stronie w zakładce NABORY WNIOSKÓW – ZASADY OTRZYMYWANIA DOTACJI.

Pobierz dokumenty bez opcji „śledź zmiany”

Aktywuj lokalne działania!

Jeżeli działasz w młodej organizacji pozarządowej na terenie woj. lubelskiego!

Masz grupę, z którą realizujesz swoje pasje!

Chcesz coś zrobić dla swojej społeczności!

Jeśli TAK – zapraszamy do konkursu na mikrodotacje, możesz wygrać 5000 zł.

Szkolenie dla zainteresowanych z obszaru powiatu łukowskiego w dniu 4 kwietnia 2017 r. o godz. 10-tej, sala konferencyjna UG Łuków, ul. Świderska 12.

HARMONOGRAM KONKURSU NA MIKRODOTACJE:
17 marca – 17 kwietnia 2017 r. – szkolenia dla beneficjentów konkursu.
1 – 30 kwietnia 2017 r. – nabór wniosków w konkursie na mikrodotacje.
1 – 31 maja 2017 r. – ocena i podpisanie umów z beneficjenami.
1 czerwca – 30 września 2017 r. – realizacja działań prze beneficjentów konkursu.
1 – 31 października 2017 r. – sprawozdawczość z realizacji mikrodotacji.

Więcej na stronie:
https://www.flop.lublin.pl/…/lubelskie-lokalnie-mikrodotacje…

Beneficjencie! Mamy ważne informacje dla Ciebie!

  31 marca br. (piątek) jest ostatnim dniem doradztwa, za które można uzyskać punkty w lokalnych kryteriach wyboru.

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się z pracownikiem LGD na doradztwo. W innym przypadku doradztwo będzie udzielane w miarę możliwości i dyspozycyjności pracowników zaangażowanych w przyjmowanie wniosków.

Termin składania wniosków mija w dniu 4 kwietnia 2017 r. o godz. 15.30. Wnioski, które nie zostaną zarejestrowane do godz. 15.30 – nie zostaną przyjęte w ramach ogłoszonego naboru wniosków. Ponadto zaznaczamy, że w celu przyjęcia wniosku konieczne jest zweryfikowanie ilości załączników oraz potwierdzenie zgodności z oryginałem kopii dokumentów, co wydłuża czas rejestracji wniosku. Zalecamy więc, aby nie zwlekać ze złożeniem wniosku do ostatniego dnia naboru. Przypominamy, że po złożeniu wniosku do LGD nie ma możliwości uzupełniania dokumentów czy wprowadzania jakichkolwiek zmian we wniosku lub załącznikach na poziomie LGD.

W poniedziałki, tj. 27 marca oraz 3 kwietnia br. Biuro LGD czynne jest do godz. 17.30!

Aby usprawnić przyjmowanie wniosków jeszcze raz przedstawiamy ważne informacje dotyczące składanej dokumentacji:

 1. Wniosek należy złożyć w dwóch identycznych egzemplarzach. Każdy ma zawierać wszystkie załączniki. Jeden egzemplarz to oryginał, a drugi egzemplarz to kopia – oba egzemplarze Wnioskodawca zostawia w LGD. Można także przynieść trzeci egzemplarz, który opieczętowany przez LGD wnioskodawca zachowa jako potwierdzenie złożenia wniosku.
 2. Do jednego egzemplarza wniosku należy dołączyć płytę CD/DVD. Płyta ma być podpisana co najmniej nazwą Wnioskodawcy lub tytułem operacji. Płyta musi zawierać wniosek (wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową wniosku). Wniosek powinien być zapisany w formacie .xls lub .xlsx (może również dodatkowo zostać załączony w formie skanu). Prosimy o nagranie na płycie Biznesplanu (wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową wniosku). Płyta CD/DVD powinna by umieszczona w koszulce foliowej lub papierowym opakowaniu.
 3. Wniosek wraz z załącznikami powinien być wpięty np. w skoroszyt (w formie umożliwiającej w razie konieczności wyjęcie poszczególnych dokumentów), ale uniemożliwiającej dekompletację (zszyty i wpięty do skoroszytu).
 4. Załączniki w obu egzemplarzach powinny być ułożone zgodnie z kolejnością wpisu w sekcji wniosku „Informacje o załącznikach” i przełożone przekładkami umożliwiającymi ułożenie załączników zgodnie z kolejnością wskazaną w sekcji VII wniosku. Bardzo prosimy o ścisłe stosowanie takiego podziału w składanych wnioskach  – przekładki w załączeniu.
 5. Załączniki wielostronicowe powinny być spięte w jeden dokument.
 6. Wszystkie dokumenty (oryginały i kopie) muszą być przedłożone w jakości wydruku/ kserokopii umożliwiającej ich odczytanie.
 7. Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, które wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem na ich kopii. Brak oryginałów w momencie składania wniosku nie pozwoli na ich potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD. REKOMENDUJEMY WCZEŚNIEJSZE POTWIERDZANIE DOKUMENTÓW.
 8. Przypominamy o konieczności uzupełnienia wniosku o odpowiednie wskaźniki produktu i rezultatu. Znajdują się one w załącznikach nr 5 w ogłoszonych naborach.
 9. Przypominamy o konieczności zweryfikowania obliczeń w biznesplanie zgodnie z nowymi, skorygowanymi tabelami pomocniczymi – linki do właściwych tabel:

Tabele pomocnicze do biznesplanu – podejmowanie działalności gospodarczej

Tabele pomocnicze do biznesplanu – rozwijanie działalności gospodarczej

Przekładki do załączników – podejmowanie działalności gospodarczej

Przekładki do załączników – rozwijanie działalności gospodarczej

Prosimy także Beneficjentów o wypełnianie ankiet doradztwa on-line:

link do miejsca na stronie internetowej LGD: https://lgdrazem.pl/ankieta-doradztwa/

bezpośredni link do ankiety: https://www.survio.com/survey/d/U0G8V5M8X5H6Y6G3G

Informujemy, że w zakładce Nabory wniosków, podzakładka FAQ, znajdują się wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania związane z wątpliwościami dotyczącymi naboru wniosków i interpretacji przepisów z tym związanych. W trakcie prac nad wnioskami prosimy o zapoznanie się z wyjaśnieniami, które być może rozwieją Państwa wątpliwości co do sporządzania wniosku i biznesplanów.

Projekt „Młodzi na start!”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza do udziału w projekcie „Młodzi na start!”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dla kogo?

Osoby w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego z wykształceniem minimum gimnazjalnym. Szczególnie zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz bierne zawodowo.

Jakie działania będą oferowane w ramach projektu?

1. Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe

2. Szkolenia w Łukowie:

     – spawanie MAG (140 godzin) – certyfikat UDT dla 12 osób

     – specjalista ds. kadr i płac (80 godzin) dla 12 osób

     – kucharz małej gastronomii z egzaminem czeladniczym (180 godzin) dla 12 osób

     – certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych (24 godziny) – certyfikat UDT dla 12 osób

3. Staże zawodowe (3 miesiące)

Co oferujemy?

 • stypendium szkoleniowe i stażowe
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
 • ubezpieczenie NNW
 • poczęstunek w trakcie zajęć
 • opiekę nad dziećmi podczas udziału w zajęciach
 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania, CV i listu motywacyjnego
 • prezentację metod i narzędzi poszukiwania pracy
 • materiały edukacyjne i szkoleniowe
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Gdzie uzyskasz więcej informacji o projekcie?

Biuro projektu:

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

ul. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin

tel. 81 710 19 00 wew. 5, 516 283 429, 516 283 455

e-mail: biuro@fundacja.lublin.pl

Lokalny Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy w Łukowie

ul. Międzyrzecka 72 C, pok. 5, tel. 25 797 20 75

e-mail: lukow@fundacja.lublin.pl

 

www.fundacja.lublin.pl

Zakończyliśmy szkolenia z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej oraz projektów grantowych

W dniu 20 marca 2017 r. odbyło się ostatnie szkolenie z cyklu wypełniania wniosków o dofinansowanie oraz biznesplanów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Łącznie w okresie od 22 lutego do 20 marca 2017 r. w 3 szkoleniach wzięło udział 76 potencjalnych Beneficjentów.

Informujemy również, iż wszystkie osoby zainteresowane doradztwem w ramach podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej zapraszamy na indywidualne konsultacje do Biura LGD „RAZEM” przy ul. Świderskiej 12 w Łukowie (budynek UG Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 (w okresie naboru wniosków w poniedziałki od 7.30 do 17.30). Kontaktować się z nami można również mailowo poczta@lgdrazem.pl lub telefonicznie 25 7983194.

Szczegółowe informacje nt. oferowanego wsparcia znajdują się również na naszej stronie internetowej oraz w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „RAZEM” na lata 2014-2020, dostępnej w podzakładce Zasady otrzymywania dotacji oraz Nabory, a także PROW 2014-2020 – podzakładka Lokalna Strategia Rozwoju.

Szkolenie dotyczące zasad pozyskiwania środków finansowych z PROW 2014-2020 z zakresu „Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej – Łuków, 22 lutego 2017 r.


Szkolenie dotyczące zasad pozyskiwania środków finansowych z PROW 2014-2020 z zakresu „Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej – Łuków, 28 lutego 2017 r.


Szkolenie dotyczące zasad pozyskiwania środków finansowych z PROW 2014-2020 z zakresu „Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej – Łuków, 20 marca 2017 r.


W tym samym dniu, tj. 20 marca 2017 r. zakończyliśmy również cykl szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, jednostek kultury, związków wyznaniowych, organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną z terenu obszaru LGD „RAZEM” przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” z zakresu projektów grantowych oraz niekomercyjnej infrastruktury kultury, turystyki i rekreacji.

Szkolenia zorganizowano w miejscowościach Krzywda, Stoczek Łukowski, Łuków, Trzebieszów oraz Serokomla.

Spotkania miały na celu omówienie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ww. zakresie. W trakcie szkoleń zaprezentowano także etapy oceny wniosku oraz konsultowano Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, które na prośbę uczestników postaramy się zmodyfikować (aktualnie trwają konsultacje proponowanych zmian – ankieta on-line). Omówiono również wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami. Każde ze spotkań kończyło się ożywioną dyskusją dotyczącą omawianych zagadnień. Wszystkim uczestnikom szkolenia dziękujemy za tak liczne przybycie oraz za wytrwałość. Informujemy również, iż pytania i odpowiedzi, które nie zostały rozstrzygnięte podczas szkoleń w niedługim czasie zostaną udostępnione na naszej stronie internetowej w podzakładce FAQ. Wszystkim przyszłym Beneficjentom życzymy owocnej pracy przy opracowywaniu wniosków i zapraszamy do ich składania już w najbliższym naborze (przełom IV/V 2017 r.).

Dziękujemy również Burmistrzowi Miasta Stoczek Łukowski oraz Wójtom wszystkich pozostałych Gmin członkowskich LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, tj. za pomoc w rozpowszechnieniu informacji o szkoleniach, wśród społeczności lokalnych oraz wsparcie organizacyjne.

Spotkanie informacyjne przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, jednostek kultury, związków wyznaniowych, organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną z terenu obszaru LGD „RAZEM” – Krzywda, 7 marca 2017 r. 


Spotkanie informacyjne przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, jednostek kultury, związków wyznaniowych, organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną z terenu obszaru LGD „RAZEM” – Stoczek Łukowski, 9 marca 2017 r.


Spotkanie informacyjne przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, jednostek kultury, związków wyznaniowych, organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną z terenu obszaru LGD „RAZEM” – Łuków, 14 marca 2017 r.


Spotkanie informacyjne przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, jednostek kultury, związków wyznaniowych, organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną z terenu obszaru LGD „RAZEM” – Trzebieszów, 16 marca 2017 r. 


Spotkanie informacyjne przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, jednostek kultury, związków wyznaniowych, organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną z terenu obszaru LGD „RAZEM” – Serokomla, 20 marca 2017 r. 

Informacja o możliwości otrzymywania zaliczek w ramach PROW 2014-2020

PREFINANSOWANIE OPERACJI

Zgodnie z ustawą o finansowaniu wspólnej polityki rolnej podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy realizujący operację może uzyskać:

a) zaliczkę (w wysokości nieprzekraczającej 50% wnioskowanej kwoty pomocy przypadającej na koszty kwalifikowalne realizacji operacji w części dotyczącej inwestycji),

albo

b) wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji (w wysokości 36,37% wnioskowanej kwoty pomocy).

Uwaga! Wyprzedzające finansowanie nie przysługuje podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy będącemu jednostką sektora finansów publicznych lub posiadającej status organizacji pożytku publicznego.

ZALICZKA

 • Kwota zaliczki nie może przekroczyć poziomu 50% wnioskowanej kwoty pomocy przypadającej na koszty kwalifikowalne realizacji operacji w części dotyczącej inwestycji.
 • Zaliczka może być wypłacana Beneficjentowi jednorazowo lub w transzach, w terminie, wysokości i w sposób określony w umowie o przyznaniu pomocy.
 • Zaliczka nie może być wypłacona odnośnie kosztów kwalifikowalnych (w części dotyczącej inwestycji), które zostały już poniesione.
 • Zabezpieczenie zaliczki jest ustanawiane w wysokości odpowiadającej 100% kwoty zaliczki wynikającej z umowy o przyznaniu pomocy, do dnia rozliczenia zaliczki, w jednej albo kilku z następujących form:

1) poręczenia bankowego,

2) gwarancji bankowej,

3) gwarancji ubezpieczeniowej,

4) weksla z poręczeniem wekslowym banku.

W przypadku wypłaty zaliczki w transzach zabezpieczenie jest ustanawiane w wysokości odpowiadającej kwocie wypłacanej transzy zaliczki. Forma zabezpieczenia jest określana przez beneficjenta przy zawieraniu lub zmianie umowy o przyznaniu pomocy z UM. Zabezpieczenie jest ustanawiane na czas obejmujący okres liczony od dnia zawarcia lub zmiany umowy o przyznaniu pomocy do dnia wskazanego w umowie, jako dzień złożenia wniosku o płatność oraz okres niezbędny do rozliczenia zaliczki nie krótszy niż 4 miesiące. Jeżeli zaliczka jest udzielana w transzach, w przypadku rozliczenia części transzy zaliczki zabezpieczenie obowiązuje do dnia rozliczenia 100% transzy zaliczki. Gwarancja powinna być ustanowiona na okres nie krótszy niż okres zakończenia weryfikacji wniosku o płatność ostateczną. Akceptowane jedynie gwarancje wystawione na czas określony, przy czym termin ważności gwarancji musi być, o co najmniej 4 miesiące dłuższy od planowanego terminu zakończenia realizacji operacji, rozumianego, jako termin złożenia wniosku o płatność ostateczną. Akceptowane będą gwarancje wystawione przez podmioty znajdujące się w Aktualnym wykazie gwarantów celnych zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl).

 

WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE

Wyprzedzające finansowanie przysługuje w wysokości nie wyższej niż wysokość udziału krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z EFRROW (36,37%). Warunkiem wypłaty wyprzedzającego finansowania jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci weksla niezupełnego (in blanco) wraz z deklaracją wekslową. Dodatkowe zabezpieczenie jest podpisywane przez Beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika UM i składane w UM w dniu zawarcia umowy.
Jeżeli okaże się, iż podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy otrzymał nienależne wyprzedzające finansowanie– zostanie ono odzyskane wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych.

 

Ustawa o finansowaniu wspólnej polityki rolnej >>>

Rozporządzenie w sprawie zaliczek z PROW 2014-2020 >>>

UWAGA! Dodatkowe szkolenie z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej

W związku ze zbliżającym się kolejnym naborem wniosków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza przedsiębiorców oraz osoby fizyczne zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej zamieszkałe na obszarze LGD „RAZEM” na bezpłatne szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”.

Termin:

20 marca 2017 r., godz. 10.00 – 13.00 – sala konferencyjna UG Łuków

Program:

 1. Warunki przyznania pomocy dla projektów z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwijanie działalności gospodarczej.
 2. Kryteria wyboru i oceny operacji.
 3. Wniosek i biznesplan.
 4. Zobowiązania wynikające z umowy o przyznanie pomocy.

UWAGA! Przypominamy Wnioskodawcom, iż korzystanie ze wsparcia szkoleniowo-doradczego świadczonego przez pracowników Biura LGD podczas szkoleń punktowane jest podczas oceny wniosku (2 punkty w lokalnych kryteriach oceny operacji). Jednocześnie informujemy, iż zmianie uległy lokalne kryteria oceny operacji. Aktualne wzory obowiązujących dokumentów znajdują się w podzakładce Zasady otrzymywania dotacji

Spotkanie „Podejmowanie działalności gospodarczej oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych przy wsparciu Funduszy Europejskich”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białej Podlaskiej za pośrednictwem LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 16 marca br. w godz. 10:00 – 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łukowie, ul. Piłsudskiego 17.

Tematem spotkania jest „Podejmowanie działalności gospodarczej oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych przy wsparciu Funduszy Europejskich”.

Prezentacje na temat warunków otrzymania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej poprowadzą przedstawiciele LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Spotkanie ma charakter otwarty i bezpłatny oraz jest skierowane do osób fizycznych po 30 roku życia zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Zapisy na spotkanie przeprowadza Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białej Podlaskiej pod numerem telefonu: 83 343 58 44 lub drogą elektroniczną na adres: bialapodlaska@feu.lubelskie.pl

Liczba miejsc ograniczona.

Program spotkania pobierz >>>

Ważna informacja do Beneficjentów

Przygotowaliśmy dla Beneficjentów z zakresu podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej przekładki umożliwiające ułożenie załączników zgodnie z kolejnością wskazaną w sekcji VII wniosku. Bardzo prosimy o ścisłe stosowanie takiego podziału w składanych wnioskach.

1. Przekładki do załączników – rozwijanie działalności gospodarczej.

2. Przekładki do załączników – podejmowanie działalności gospodarczej.