Weź bezzwrotną dotację i pracuj u siebie

Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 23 000 zł oraz podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 700 zł/mies. wypłacane przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku powyżej 30 roku życia, to oferta Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny. Mogą z niej skorzystać mieszkańcy powiatu łukowskiego, radzyńskiego, ryckiego, bialskiego oraz miasta Biała Podlaska dzięki projektowi „Pracuję u siebie”.

Wyżej wymienione osoby muszą należeć co najmniej do jednej z następujących grup:

– osoby w wieku powyżej 50 roku życia,

– kobiety,

– osoby z niepełnosprawnościami,

– osoby długotrwale bezrobotne,

– osoby o niskich kwalifikacjach.

Ponadto wśród uczestników projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z ww. grup. Warunkiem koniecznym jest przejście reorientowanych osób z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć wypełniony Formularz rekrutacyjny (dostępny na www.fundacja.lublin.pl) w terminie do 15 marca  2017 roku do godz. 15:00 w biurze projektu w Łukowie, ul. Międzyrzecka 72C, pok. 5, tel. 25 797 20 75.

Granty – spotkanie konsultacyjne

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” do uczestniczenia w spotkaniu konsultacyjnym, dotyczącym zmian w procedurze wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania, monitorowania i kontroli oraz procedurze ustalania lub zmiany kryteriów wyboru Grantobiorców Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”. Spotkanie odbędzie się 15 marca 2017 r. o godz. 10.00., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12.

Ogłosiliśmy nabory wniosków na I kwartał 2017 r.

Informujemy, że w dniach 21 marca 2017 r. – 4 kwietnia 2017 r. przyjmowane będą wnioski na przyznanie pomocy z następujących działań:

1.1.1 Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego

1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej

2.1.1 Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny

3.1.3 Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji

Szczegółowe informacje o warunkach przyznania pomocy umieszczone są w podzakładce Nabory.

Zaktualizowane dokumenty LGD RAZEM

Informujemy, iż w związku z akceptacją przez UM dokumentów zmienionych uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 31 stycznia 2017 r., w zakładce Dokumenty zostały zamieszczone wersje obowiązujących dokumentów.

Plenerowe Kino w Szaniawach – 4 marca podczas I Rajdu Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Wójt Gminy Trzebieszów we współpracy z Łukowskim Ośrodkiem Kultury  w ramach obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych zaprasza na  plenerowe kino do  Szaniaw, 4 marca br.

Podczas I Rajdu Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbędzie się plenerowa projekcja filmu  „Wyklęci – Niepokonani Lubelszczyzny” opowiadający o losach Antoniego Dołęgi” – człowieka który przez kilkadziesiąt lat ukrywał się na terenie Gminy Trzebieszów.

Dotrzeć można pieszo lub rowerem:

Z Łukowa pieszo: Grupa piesza wyrusza spod Urzędu Miasta Łuków o godzinie 11.00. Powrót pociągiem o godzinie 16.00

Z Trzebieszowa: pieszo- Grupa piesza wyrusza z GOK w Trzebieszowie o godzinie 12.00.

Z Trzebieszowa rowerem. Grupa rowerowa wyrusza o godzinie 11.00 z GOK w Trzebieszowie .

Patronat nad Rajdem objął Wojewoda Lubelski.

 
Program Rajdu – zmieniony!