Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Łukowie zapraszają przedstawicieli KGW i organizacji pozarządowych działających na terenie wsi obszaru LGD na szkolenie, którego celem jest m.in. zapoznanie z zasadami wpisu kół gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

PROGRAM:

  1. Przedstawienie i omówienie portalu IRZ plus służącego do składania zgłoszeń zwierzęcych poprzez Internet.
  2. Zapoznanie z zasadami wpisu kół gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.
  3. Spotkanie informacyjno-promocyjne – nt. głównych założeń LSR oraz możliwości pozyskiwania środków w ramach realizacji LSR

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA: 13 grudnia godz. 10.00 – 12.30, sala konferencyjna UG Łuków.

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Chęć udziału w szkoleniu należy zgłosić w formie elektronicznej na adres.
e-mail:  poczta@lgdrazem.pl  lub telefonicznie pod numerem 25 7983194 najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem szkolenia do godz. 15.00.

OSP Trzebieszów rozwija Orkiestrę Dętą

Ochotnicza Straż Pożarna z Trzebieszowa zrealizowała projekt pn. „Wzrost zaangażowania społeczności lokalnych w działania kultywujące lokalną tradycję i historię poprzez rozwój Orkiestry Dętej przy OSP Trzebieszów”. Zakupiono instrumenty muzyczne: dwa klarnety, dwie trąbki, flet poprzeczny, saksofon altowy, saksofon tenorowy oraz tubę. Pozwoliło to na uatrakcyjnienie organizowanych przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą przy OSP Trzebieszów imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.

Całkowity koszt projektu wyniósł 33 578,00 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 29 619,00 zł – realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z zakresu kultywowania lokalnych tradycji i historii z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

Czytaj dalej OSP Trzebieszów rozwija Orkiestrę Dętą

Ciekawe odkrycie geologów na Szlaku Ziemi Łukowskiej

Zapraszamy do lektury artykułu w „Przeglądzie geologicznym”, w którym zaprezentowano nieznaną dotąd wiedzę na temat łukowskich kier jurajskich, poznaną w wyniku badań odkrywki wykonanej w sierpniu 2018 r. w Gołaszynie, w trakcie realizacji przez Gminę Łuków projektu „Międzynarodowa konferencja naukowa powiązana z jarmarkiem w oparciu o osobliwości przyrody nieożywionej tj. amonity” finansowanego z PROW 2014-2020.