Posiedzenie Rady LGD

Na podstawie § 20 ust. 8 Statutu i § 15 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zwoływane jest posiedzenie Rady LGD do oceny wniosków złożonych w naborach nr 1/2018, 2/2018 oraz 3/2018 w dniu 10 maja 2018 r. (czwartek) o godz. 12:00 w Biurze LGD, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Porządek posiedzenia:

 1. Podpisanie oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady.
 2. Otwarcie posiedzenia Rady.
 3. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia i podejmowania uchwał (quorum, przedstawicielstwo sektorów, grupy interesu).
 4. Wybór protokolantów (komisji skrutacyjnej).
 5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 6. Przedstawienie i omówienie oceny wniosków przez osoby oceniające dany wniosek (z uwzględnieniem wstępnej weryfikacji wniosku przeprowadzonej przez pracowników Biura LGD) pozostałym członkom Rady wraz z podaniem zasadności przyznanych punktów i rekomendacji kwoty wsparcia.
 7. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie zgodności operacji z LSR (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 i 5 do Procedury).
 8. Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
 9. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie wyboru każdej operacji do dofinansowania wraz z podaniem kwoty wsparcia.
 10. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie list operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 6 i 7 do Procedury).
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie posiedzenia.

Zgodnie z § 15 ust. 5 i 6 regulaminu elektroniczna wersja wszystkich materiałów, wniosków i opinii objętych porządkiem obrad zostanie Państwu udostępniona w dniu 2 maja 2018 r. Materiały i dokumenty w wersji papierowej dostępne są w Biurze LGD od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura, tj. 7:30 – 15:30 od zakończenia naboru, tj. 17 kwietnia 2018 r.

Konkurs LGD pn. „Smaki ziemi łukowskiej” pod patronatem tygodnika „Wspólnota Łukowska”

W smakach ziemi łukowskiej można się zakochać…. LGD „RAZEM” pod patronatem tygodnika „Wspólnoty Łukowskiej” ogłasza konkurs pn. „Smaki ziemi łukowskiej”!

Celem konkursu jest popularyzacja kuchni lokalnej oraz aktywizacja mieszkańców w kierunku zachowania i wykorzystania dziedzictwa kulinarnego ziemi łukowskiej. Chcemy odświeżyć stare, proste przepisy i wrócić do tradycyjnych smaków. Poszukujemy potraw i produktów specyficznych, charakterystycz­nych dla naszego  regionu, które mogą stać się jego wizytówką.

Laureaci konkursu otrzymają trylogię książek kucharskich „Akademia smaku Ziemi Łukowskiej”, „Akademia smaku Ziemi Zamojskiej”, „Akademię smaku Ziemi Włodawskiej i Chełmskiej” oraz torbę jutową wydane w ramach projektu „Akademia smaku ziemi zamojskiej, włodawskiej i łukowskiej” finansowanego z PROW na lata 2014-2020.

Zapraszamy do udziału i nadsyłania przepisów!

Regulamin Konkursu kulinarnego

Podpisanie umów grantowych

Czwartek, tj. 19 kwietnia 2018 r., był bardzo ważnym dniem dla Stowarzyszenia LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”. W imieniu naszej Organizacji, Panie Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu oraz Kinga Szerszeń – Wiceprezes Zarządu miały przyjemność podpisać i wręczyć sześciu lokalnym organizacjom umowy na realizację inicjatyw związanych z kultywowaniem tradycji i historii obszaru LGD.

Czytaj dalej Podpisanie umów grantowych

Szkolenie z zakresu komercjalizacji wiedzy i wyników badań

Informujemy, że 24 kwietnia 2018 roku (wtorek) o godz. 9.00 w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przy ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 w Lublinie odbędzie się szkolenie z zakresu komercjalizacji wiedzy i wyników badań adresowane do przedsiębiorców oraz przedstawicieli uczelni i jednostek naukowo-badawczych.

Czytaj dalej Szkolenie z zakresu komercjalizacji wiedzy i wyników badań

Zakończyliśmy nabory wniosków

Informujemy, że w dniu 17 kwietnia 2018 zakończyliśmy nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Promocja obszaru LGD z wykorzystywaniem potencjału turystycznego i kulturowego – nabór nr 1/2018:

Limit dostępnych środków wynosił 102 000,00 zł

Wpłynęły 2 wnioski na łączną kwotę 101 827,43 zł (w tym wkład własny wnioskodawców stanowiący krajowe środki publiczne w wysokości 37 038,43 zł), co stanowi 99,83 % limitu naboru nr 1/2018

Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa – nabór 2/2018:

Limit dostępnych środków wynosił 1 304 985,00 zł

Wpłynęło 9 wniosków na kwotę 2 352 021,00 zł, co stanowi 180,23 % limitu naboru nr 2/2018

Kultywowanie lokalnych tradycji i historii ukierunkowanych na innowacje – nabór nr 3/2018:

Limit dostępnych środków wynosił 133 000,00 zł

Wpłynęło 6 wniosków na kwotę 132 997,00 zł, co stanowi 100 % limitu naboru nr 3/2018

Szkolenie „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”

W imieniu organizatorów zapraszamy na bezpłatne szkolenia „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”. Moduł I to szkolenie podstawowe, którego celem jest usystematyzowanie i wzbogacenie wiedzy na temat podstaw procesu legislacyjnego w Polsce.

Szkolenia skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie wsi i małych miast.

Czytaj dalej Szkolenie „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”

Zapraszamy do udziału w projekcie „Akademia Umiejętności Animatora LGD”

W imieniu Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zapraszamy  przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów (w tym podległych im instytucji kultury) będących członkami LGD a także przedstawicieli innych podmiotów funkcjonujących na obszarach wiejskich i współpracujących z LGD do udziału w projekcie „Akademia Umiejętności Animatora LGD”. Trenerami będą osoby z dużym doświadczeniem zawodowym jako animatorzy, których zadaniem jest wypracowanie wspólnego scenariusza warsztatów, ich prowadzenie oraz wsparcie merytoryczne i praktyczne uczestników projektu, także podczas wyjazdów studyjnych i seminariów regionalnych.

Czytaj dalej Zapraszamy do udziału w projekcie „Akademia Umiejętności Animatora LGD”

Uwaga Beneficjenci!

W związku z faktem, iż 17 kwietnia jest ostatnim dniem naboru wniosków prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się z pracownikiem LGD na doradztwo (najlepiej do końca tygodnia aby mieć czas na korektę wniosku). W innym przypadku doradztwo będzie udzielane w miarę możliwości i dyspozycyjności pracowników zaangażowanych w przyjmowanie wniosków.

17 kwietnia br. (wtorek) nie udzielamy doradztwa w Biurze LGD „RAZEM” ze względu na koniec naborów wniosków. Informacje w Biurze i telefoniczne będą udzielane w miarę możliwości i dyspozycyjności pracowników zaangażowanych w przyjmowanie wniosków.

Termin składania wniosków mija w dniu 17 kwietnia 2018 r. o godz. 15.30. Wnioski, które nie zostaną zarejestrowane do godz. 15.30 – nie zostaną przyjęte w ramach ogłoszonych naborów wniosków. Ponadto zaznaczamy, że w celu przyjęcia wniosku konieczne jest zweryfikowanie ilości załączników oraz potwierdzenie zgodności z oryginałem kopii dokumentów, co wydłuża czas rejestracji wniosku. Zalecamy więc, aby nie zwlekać ze złożeniem wniosku do ostatniego dnia naboru.

Aby usprawnić przyjmowanie wniosków jeszcze raz przedstawiamy ważne informacje dotyczące składanej dokumentacji:

 1. Wniosek należy złożyć w dwóch identycznych egzemplarzach. Każdy ma zawierać wszystkie załączniki. Jeden egzemplarz to oryginał, a drugi egzemplarz to kopia – oba egzemplarze Wnioskodawca zostawia w LGD. Można także przynieść trzeci egzemplarz, który opieczętowany przez LGD wnioskodawca zachowa jako potwierdzenie złożenia wniosku.
 2. Do jednego egzemplarza wniosku należy dołączyć płytę CD/DVD. Płyta ma być podpisana co najmniej nazwą Wnioskodawcy lub tytułem operacji. Płyta musi zawierać wniosek (wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową wniosku). Wniosek powinien być zapisany w formacie .xls lub .xlsx (może również dodatkowo zostać załączony w formie skanu). Prosimy o nagrania na płycie Biznesplanu (wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową wniosku). Płyta CD/DVD powinna by umieszczona w koszulce foliowej lub papierowym opakowaniu (dotyczy naboru nr 1/2018 i 2/2018).
 3. Wniosek wraz z załącznikami powinien być wpięty np. w skoroszyt (w formie umożliwiającej w razie konieczności wyjęcie poszczególnych dokumentów), ale uniemożliwiającej dekompletację (zszyty i wpięty do skoroszytu).
 4. Załączniki w obu egzemplarzach powinny być ułożone zgodnie z kolejnością wpisu w sekcji wniosku „Informacje o załącznikach” i ponumerowane.
 5. Załączniki wielostronicowe powinny być spięte w jeden dokument.
 6. Wszystkie dokumenty (oryginały i kopie) muszą być przedłożone w jakości wydruku/ kserokopii umożliwiającej ich odczytanie.
 7. Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, które wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem na ich kopii. Brak oryginałów w momencie składania wniosku nie pozwoli na ich potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD. Rekomendujemy wcześniejsze potwierdzanie dokumentów.
 8. Wszystkie pola, które powinny pozostać puste we wniosku należy uzupełnić zgodnie z odpowiednią instrukcją do wniosku lub biznesplanu.
 9. Przypominamy o konieczności uzupełnienia wniosku o odpowiednie wskaźniki produktu i rezultatu. Znajdują się one w załącznikach w ogłoszonych naborach.

Wręczenie nagród w konkursie „NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA WIELKANOCNA”

Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród w konkursie „NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA WIELKANOCNA” odbyło się 9 kwietnia w Łukowie w siedzibie LGD „RAZEM”. Konkurs przeprowadzony był dla dwóch kategorii wiekowych, tj. 6-9 latków oraz 10-12 latków. Bardzo cieszy nas liczny udział dzieci oraz ich opiekunów (pracowników gminnych bibliotek)  w konkursie, czego dowodem jest zgłoszenie do konkursu aż 90-ciu wyjątkowych prac. Wszystkie pisanki były bardzo starannie i estetycznie wykonane, a różnorodność zastosowanych materiałów, technik oraz perfekcja montażu poszczególnych elementów budziła podziw. Dlatego też Jury miało nie lada „orzech do zgryzienia” i dopiero po długich debatach udało się wyłonić zwycięzców. Wszystkim obecnym uczestnikom konkursu Komisja Konkursowa na czele z Panią Sylwią Romańską-Węzik – Prezes Zarządu LGD „RAZEM” wręczyła pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki, a wyróżnionym osobom dodatkowo gadżet LGD „RAZEM”, natomiast dzieci, które zajęły I-III miejsce w obu kategoriach wiekowych otrzymały karty podarunkowe, za które w sklepie zabawkowym wybiorą wymarzoną zabawkę – mamy nadzieję będącą miłym wspomnieniem z tego wydarzenia.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom/uczestniczkom konkursu za zaangażowanie oraz wszystkim pracownicom gminnych bibliotek za współpracę i kultywowanie lokalnych tradycji wśród dzieci i młodzieży!

Konkurs finansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zdjęcia z uroczystości – do obejrzenia w Galerii.

Galeria >>>