Konkurs pn. „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej – rozgrywki z użyciem gry planszowej”

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? zaprasza do udziału w Konkursie pn. ?Na Szlaku Ziemi Łukowskiej ? rozgrywki z użyciem gry planszowej?.

Konkurs ma formę rozgrywek, między mieszkańcami obszaru LGD ?RAZEM?, w grę planszową ?Na Szlaku Ziemi Łukowskiej?. Gra polega na wcielaniu się w rolę turysty, który zwiedza 10 gmin (9 gmin wiejskich i 1 gminę miejską) wchodzących w skład obszaru LGD?RAZEM?. Trasę wędrówki turysty wyznacza mapa/plansza, prowadząca po Szlaku Ziemi Łukowskiej.

Konkurs prowadzony jest na terenie obszaru LGD na III poziomie trudności gry planszowej ?Na Szlaku Ziemi Łukowskiej?, w dwóch kategoriach wiekowych:

 • do 14 lat,
 • powyżej 14 lat.

Rozgrywki odbędą w następujących etapach:

I ETAP  ?  ELIMINACJE GMINNE:

Termin rozgrywek: od 5.08.2019 r. do 5.09. 2019 r. (szczegóły ustala GBP w danej gminie).

Miejsce rozgrywek: w siedzibie GBP w swojej gminie.

Sposób zgłoszenia: kontakt osobisty lub telefoniczny z GBP w swojej gminie.

II ETAP ? ELIMINACJE OBSZARU LGD ?RAZEM?:

Termin rozgrywek: do 12.09.2019 r.

Miejsce rozgrywek: siedziba LGD ?RAZEM?, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Sposób zgłoszenia: dostarczenie/przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do Biura LGD ?RAZEM?.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy do udziału w II etapie Konkursu należy dostarczyć do siedziby LGD ?RAZEM? lub przesłać jego skan na adres mailowy poczta@lgdrazem.pl do dnia 05.09.2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin Konkursu.

2. Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu).

3. Schemat rozgrywek w II etapie Konkursu (Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu).

Ostatnie dni konsultacji lokalnych kryteriów oceny operacji!

Przypominamy Szanownym Mieszkańcom obszaru działania LGD „RAZEM” o kończących się konsultacjach lokalnych kryteriów oceny operacji. Prosimy o wypełnianie ankiety on-line do dnia 26 lipca 2019 r. do godz. 12.00 oraz zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym w siedzibie LGD w dniu 29 lipca 2019 r. o godz. 15.00. Można także składać swoje uwagi do ww. kryteriów w Biurze LGD oraz drogą mailową (poczta@lgdrazem.pl) .

Aktualne wzory obowiązujących dokumentów znajdują się w podzakładce Zasady otrzymywania dotacji (z wyj. lokalnych kryteriów wyboru, które być może ulegną zmianie, o czym Państwo zostaną poinformowani poprzez informację na naszej stronie w zakładce Aktualności).

Szkolenie „Zasady przyznawania pomocy oraz sporządzania wniosków i biznesplanów w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, PROW 2014-2020”

W związku z planowanym kolejnym naborem wniosków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych rozwijaniem działalności gospodarczej na bezpłatne szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER?, w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego.

Termin i miejsce:

5 września 2019 r., w godz. 13.00 ? 16.00.

Sala konferencyjna UG Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

 Program:

 1. Zasady przyznania pomocy dla projektów z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.
 2. Kryteria wyboru i oceny operacji.
 3. Wniosek i biznesplan.
 4. Zobowiązania wynikające z umowy o przyznanie pomocy.

Przypominamy Wnioskodawcom, iż korzystanie ze wsparcia szkoleniowo-doradczego świadczonego przez pracowników Biura LGD podczas szkoleń punktowane jest podczas oceny wniosku (2 punkty w lokalnych kryteriach oceny operacji).

Ze względów organizacyjnych prosimy o dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu do 2 dni przed terminem szkolenia na adres poczty elektronicznej e-mail: poczta@lgdrazem.pl lub telefonicznie 25 798 31 94.

UWAGA! Szkolenie dla osób chcących otrzymać dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej będzie zorganizowane na początku listopada 2019 r. Szczegółowe informacje będą umieszczone na naszej stronie w zakładce Aktualności i podzakładce Szkolenia.

Święto Miodów Ziemi Łukowskiej 2019

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru działania LGD „RAZEM” na ?Święto Miodów Ziemi Łukowskiej 2019?, które odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2019 w Ławkach.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 12.00 Mszą Świętą w Kościele Parafialnym Matki Boskiej Częstochowskiej w Gręzówce. Po uroczystości organizatorzy zapraszają uczestników na imprezę plenerową w Ławkach. W programie imprezy przewidziano m.in. występy zespołów ludowych, konkursy z nagrodami, możliwość zakupu książek i sprzętu do gospodarki pasiecznej oraz  różnych odmian miodów i innych produktów pszczelich.

Jednym z organizatorów jest nasze Stowarzyszenie. Głównymi organizatorami są: Koło Pszczelarzy im. K. Lewickiego w Łukowie, Powiat Łukowski, Miasto Łuków, Gmina Łuków, Nadleśnictwo Łuków, Muzeum Regionalne w Łukowie, Łukowski Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie.

Konsultacje zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji

Zachęcamy do udziału w konsultacjach dotyczących zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej. Pozwoli nam to wprowadzić optymalne zmiany ww. kryteriach.

Wykaz proponowanych zmian do pobrania tutaj.

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian lub własne propozycje zmian prosimy wnosić do dnia 26 lipca 2019 r. do godziny 12:00 wysyłając wiadomość na adres mailowy: poczta@lgdrazem.pl, w tytule maila prosimy wpisać: Konsultacje ? lokalne kryteria wyboru operacji lub dostarczyć do Biura LGD ?RAZEM?, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków na formularzu zmian lub też wypełniając ankietę on-line. W związku ze zmianą LSR aktualizacji ulega Część C Kart oceny operacji wszystkich przedsięwzięć.

Jednocześnie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD oraz członków Stowarzyszenia na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 29 lipca 2019 r. o godz. 15.00  w Biurze LGD, przy ul. Świderskiej 12 w Łukowie.

Prosimy o potwierdzenie mailem lub telefonicznie (nr tel. 25 798 31 94) udziału w spotkaniu.

Zmiany w lokalnych kryteriach wyboru operacji zostaną zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia LGD ?RAZEM? po konsultacjach społecznych oraz akceptacji Urzędu Marszałkowskiego i zamieszczone na naszej stronie.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Innowacje szansą na rozwój obszarów wiejskich”

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w partnerstwie z Lubelskim Stowarzyszeniem Miłośników Cydru, Lokalną Grupą Działania Owocowy Szlak oraz Lokalną Grupą Działania Zielony Pierścień zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym do Holandii w ramach operacji  pn. ?Innowacje szansą na rozwój obszarów wiejskich? w dniach 18-22 sierpnia 2019 roku.

Celem wyjazdu studyjnego  jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań stymulujących rozwój obszarów wiejskich na terenie UE.

Wyjazd studyjny pozwoli na:

 • podniesienie i upowszechnienie aktualnej wiedzy i wymianie doświadczeń na temat funkcjonowania, wsparcia oraz zasad aplikowania  grup operacyjnych w kontekście działania Współpraca na terenie Holandii,
 • podniesienie wiedzy wśród potencjalnych uczestników grupy operacyjnej w zakresie budowy powiązań międzyinstytucjonalnych oraz form powiązań partnerskich,
 • podniesienie wiedzy wśród potencjalnych uczestników grupy operacyjnej w zakresie badań naukowych oraz  innowacyjnych technologii  dot. produkcji i przetwórstwa owocowo-warzywnego,
 • podniesienie wiedzy wśród potencjalnych uczestników grupy operacyjnej w zakresie marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Wyjazd skierowany jest do osób z obszaru całej Polski:

 • przedstawicieli  branży owocowo-warzywnej (producenci, przedsiębiorcy) oraz środowisk naukowych oraz innych potencjalnych interesariuszy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ?Współpraca? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020,
 • rolników lub grupy rolników,
 • posiadaczy lasów,
 • naukowców, przedstawicieli instytutów lub jednostek naukowych, uczelni (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.),
 • przedsiębiorców,
 • podmiotów doradczych,
 • konsumentów i ich organizacji,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacji branżowych i międzybranżowych działających w obszarze łańcucha żywnościowego.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) w nieprzekraczającym terminie do dnia 12 lipca br. do godz. 16.00  na adres: biuro@lgdkrasnik.pl, Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie LGD Ziemi Kraśnickiej tj. www.lgdkrasnik.pl oraz partnerów: www.zacydrowani.pl, www.lgdowocowyszlak.pl, www.zielonypierscien.eu.

W razie pytań prosimy o kontakt z Panią Wiolettą Wilkos (Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej), tel. 668881103, 81 8252727.

Posiedzenie Rady LGD w dniu 1 lipca 2019 r.

W dniu 1 lipca 2019 r. odbyła się druga część posiedzenia Rady LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, dotyczącego oceny zgodności z lokalnymi kryteriami operacji złożonych w ramach naboru 2/2019. Ostateczne wyniki oceny oraz protokół z obrad znajdziecie Państwo poniżej.

 

Nabór nr 2/2019:

Lista operacji wybranych

Protokół z posiedzenia Rady LGD w dniu 1 lipca 2019 r.