KONFERENCJA „DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI – HISTORIA WALKI O NIEPODLEGŁOŚĆ W GMINIE STOCZEK ŁUKOWSKI”

W dniu 22 listopada w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Kobiałkach odbyła się konferencja „Drogi do niepodległości – Historia walki o niepodległość w Gminie Stoczek Łukowski”. Podsumowywała ona obchody Święta Niepodległości, jak i działania Gminy Stoczek Łukowski w ramach projektu „Drogi do niepodległości – Historia walki i niepodległości w Gminie Stoczek Łukowski”, współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych i placówek oświatowych z terenu Miasta Stoczek Łukowski i Gminy Stoczek Łukowski, młodzież szkolna oraz przedstawiciele lokalnej społeczności i organizacji społecznych, w szczególności towarzystw regionalnych z terenu Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

Uczestnicy konferencji zapoznali się z wydarzeniami dotyczącymi walki o niepodległość Rzeczpospolitej rozgrywającymi się na terenie Gminy Stoczek Łukowski, a także z sylwetkami mieszkańców i osób związanych z gminą, a zaangażowanych w działalność niepodległościową.

Wystąpienia prelegentów przeplatane były inscenizacjami i koncertami. Konferencje rozpoczęła plenerowa inscenizacja historyczna – pokaz artyleryjski z okresu powstania listopadowego. Lokalny zespół śpiewaczy „Kobierzec” wykonał koncert pieśni patriotycznych, a młodzież z grupy instrumentalno-wokalnej działającej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Kobiałkach przygotowała inscenizację słowno–muzyczną nawiązująca do tematyki konferencji.

Na zakończenie konferencji Pani Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” przedstawiła przykłady działań realizowanych przez LGD promujących dziedzictwo historyczne i kulturowe Ziemi Łukowskiej.

Więcej informacji na stronie https://www.stoczeklukowski.pl/news,1130,konferencja-drogi-do-niepodleglosci-historia-walki-o-niepodleglosc-w-gminie-stoczek-lukowski.html

Czytaj dalej KONFERENCJA „DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI – HISTORIA WALKI O NIEPODLEGŁOŚĆ W GMINIE STOCZEK ŁUKOWSKI”

Posiedzenie Rady LGD

Informujemy, iż na podstawie § 20 ust. 8 Statutu i § 15 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” posiedzenie Rady LGD do oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborach nr 3/2019 i 4/2019 zwołane jest w dniu 21 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 14:00 w Biurze LGD, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Podpisanie oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady.
 2. Otwarcie posiedzenia Rady.
 3. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia i podejmowania uchwał (quorum, przedstawicielstwo sektorów, grupy interesu).
 4. Wybór protokolantów.
 5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 6. Przedstawienie i omówienie wyników wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzonej przez Biuro LGD „RAZEM” w naborze nr 3/2019 i 4/2019.
 7. Ocena wniosków i ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji z naboru nr 3/2019 i 4/2019.
 8. Podjęcie uchwał nad wyborem każdej operacji z naboru 3/2019 i 4/2019.
 9. Podjęcie uchwał nad przyjęciem listy operacji wybranych/ niewybranych do dofinansowania w naborze nr 3/2019 i 4/2019.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Ogłoszenia o naborze nr 5/2019 i 6/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na operacje z zakresu „Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej” i „Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny”. Szczegóły – w zakładce Nabory.