Realizacja projektu „Póki pamięć żyje – naród nie zaginie”

Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie zakończył realizację projektu pn. „Póki pamięć żyje – naród nie zaginie”. Projekt realizowany był w okresie od 16 października 2019 r. do 16 stycznia 2020 r. W jego ramach zostało zakupionych 6 kompletów umundurowania i wyposażenia wojskowego z okresu II Wojny Światowej wraz z replikami broni długiej i zostało przeprowadzonych 16 godzin warsztatów historycznych dla dzieci, młodzieży szkolnej i osób dorosłych. Projekt miał charakter edukacyjny. Celem żywych lekcji historii było podniesienie świadomości mieszkańców gminy Łuków na temat wydarzeń z II Wojny Światowej, zaistniałych na terenie, który zamieszkują. Koszt operacji wyniósł 19.999,96 zł, z których 18.999 zł stanowiła dotacja. Obejmuje on zakup umundurowania i wyposażenia wojskowego z okresu II Wojny Światowej wraz z replikami broni długiej w kwocie 18.399,96 zł oraz honorarium za przeprowadzenie 16 godzin warsztatów historycznych w kwocie 1.600 zł.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego”, w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach projektu grantowego pt. „Kultywowanie lokalnych tradycji i historii ukierunkowanych na innowacje na obszarze LGD „RAZEM”, objętego umową o powierzenie grantu nr 4/G/2019 z dnia 01.08.2019 r.

Czytaj dalej Realizacja projektu „Póki pamięć żyje – naród nie zaginie”

GRANTY – ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE/SZKOLENIE

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne/szkolenie w zakresie przygotowania wniosków grantowych z zakresu wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

 

SPOTKANIA SKIEROWANE SĄ DO PRZEDSTAWICIELI:

 • organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej
 • kościołów i związków wyznaniowych
 • jednostek sektora finansów publicznych
 • instytucji kultury.

 PROGRAM:

a) zasady i warunki ubiegania się o pozyskanie grantu

b) procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem, sposobu rozliczania, monitorowania i kontroli

c) omówienie instrukcji wypełniania wniosku grantowego (przydatne będzie zabranie na spotkanie własnego komputera)

d) lokalne kryteria wyboru grantów – zasady oceny i wyboru operacji przez LGD.

MIEJSCE:             

sala konferencyjna UG Łuków, Łuków, ul. Świderska 12 (I piętro)

TERMINY:          

05.03.2020 r. godz. 15.30

06.03.2020 r. godz. 10.00

Planowany czas trwania: 2-3 godziny.

Spotkania mają charakter otwarty. Uczestnictwo jest bezpłatne.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem każdego ze spotkań w celu potwierdzenia uczestnictwa, tel. 25 798 31 94, e-mail poczta@lgdrazem.pl

Informujemy również, że istnieje możliwość konsultacji w formie doradztwa indywidualnego prowadzonego przez pracowników biura LGD w siedzibie LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w godzinach 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku, podczas którego można skorzystać z pomocy przy uzupełnianiu dokumentacji aplikacyjnej

Uwaga! Za udział w spotkaniu/szkoleniu oraz doradztwie w Biurze LGD w zakresie konsultacji opracowanego wniosku Wnioskodawca otrzymuje 4 punkty (2 pkt. za szkolenie i 2 pkt. za doradztwo).

Planowany termin ogłoszenia naboru na realizacje grantów z zakresu wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 02.03.2020 r.

Planowany termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od 16.03.2020 r. do 30.03.2020 r. (przy równej liczbie punktów decyduje kolejność złożenia wniosku)

Spotkania mają na celu realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 obszaru LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jaki jest i jaki będzie LEADER w latach 2021-2027?

Przedstawiciele 19 Lokalnych Grup Działania (LGD) z Lubelszczyzny oraz beneficjenci, którzy realizowali projekty finansowane z inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 i PROW 2014-2020, spotkali się 20 lutego br. w Zespole Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli, aby wziąć udział w badaniach fokusowych (dyskusji tematycznej w grupach).

Tematyka badań dotyczyła określenia roli i znaczenia LGD w rozwoju potencjału gospodarczego i społecznego obszarów wiejskich województwa lubelskiego oraz sformułowania oczekiwań LGD  odnośnie przyszłego okresu programowania.

Badania były prowadzone przez ekspertów z uczelni krakowskich, tj. dr hab. Piotra Nowaka (prof. Uniwersytet Jagielloński), dr Małgorzatę Bogusz (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), dr Krystynę Vinohradnik  (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie), dr Leszka Leśniaka i Adama Dąbrowskiego. Ich wyniki znajdą się w ekspertyzie/raporcie poświęconym efektom działalności Lokalnych Grup Działania w województwie lubelskim w latach 2009-2019.

Dokument ten zostanie przygotowany na przełomie marca i kwietnia 2020 r. i będzie zawierał nie tylko analizy z dotychczasowej działalności lubelskich LGD, ale także wnioski i rekomendacje w sprawie funkcjonowania instrumentu LEADER oraz działalności LGD na obszarze województwa lubelskiego w następnym okresie programowania 2021-2027. Ukaże się on w formie wydawnictwa sygnowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Lubelska Sieć Lokalnych Grup Działania w październiku 2019 r. zabrała głos w kontekście trwającej dyskusji na poziomie krajowym i w województwie lubelskim na temat formuły wdrażania inicjatywy LEADER (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność) w latach 2021-2027. Jednogłośnie wyraziła gotowość do wdrażania inicjatywy LEADER w modelu wielofunduszowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego tak jak to odbywa się obecnie w dwóch województwach: kujawsko-pomorskim i podlaskim. W tych regionach lokalne strategie rozwoju są obecnie finansowane z kilku wybranych funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Zarówno samorządy jak i mieszkańcy tych województw wskazują na duże korzyści jakie wielofunduszowy model LEADER przyniósł dla lokalnych społeczności i gospodarki w tych regionach.

Czytaj dalej Jaki jest i jaki będzie LEADER w latach 2021-2027?

Pożyczki unijne

Uprzejmie informujemy, że w Lokalnej Grupie Działania „Kraina wokół Lublina” (adres biura: Lublin, ul. Narutowicza 37/5 tel. 81 532 30 65) można otrzymać informacje oraz złożyć dokumenty związane z uzyskaniem,  realizacją oraz rozliczaniem pożyczki unijnej („Pożyczka mała” oraz „Pożyczka duża”).

W ramach produktu „Pożyczka mała” oraz „Pożyczka duża”, finansowane mogą być inwestycje realizowane na terenie województwa lubelskiego polegające na wsparciu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (posiadających siedzibę lub oddział albo główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa lubelskiego).

Krótka charakterystyka Produktu:

POŻYCZKA MAŁA
•    kwota pożyczki  –  do 250.000 zł
•    oprocentowanie preferencyjne  – 1,84%
•    okres spłaty  – do 5 lat
•    karencja w spłacie kapitału  – do 6 miesięcy
•    prowizja od udzielenia pożyczki  – brak
•    wkład własny  – brak.

POŻYCZKA DUŻA
•    kwota pożyczki od 250.000,01 zł do 1.000.000 zł
•    oprocentowanie preferencyjne – 1,84%
•    okres spłaty  – do 8 lat
•    karencja w spłacie kapitału  – do 6 miesięcy
•    prowizja od udzielenia pożyczki  – brak
•    wkład własny  – brak.

Szczegółowe  warunki udzielania wsparcia oraz wniosek o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami zamieszczone są na stronie https://www.marr.com.pl/RPO_mala.html lub na stronie www.krainawokollublina.pl w zakładce „Pożyczki”.

Jak stworzyć grę planszową? Prezes Zarządu LGD „RAZEM” na spotkaniu z młodzieżą w Wojcieszkowie

Młodzież realizująca projekt w ramach programu „Równać Szanse” pt. „Historyczna planszówka, Twoja łamigłówka” zaprosiła panią Sylwię Romańską-Węzik – prezes Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, która podzieliła się z młodzieżą doświadczeniami związanymi z tworzeniem rodzinnej gry planszowej „Na szlaku Ziemi Łukowskiej”, przekazała wiele wskazówek oraz ciekawych rozwiązań. Dodatkowo, młodzi mieli możliwość zapoznania się z tą grą. Pani prezes przeprowadziła konkurs z użyciem kart pytań zawartych w grze. Zwycięzca otrzymał egzemplarz gry, a pozostali uczestnicy mini konkursu – przewodniki Turystyczne po obszarze działania LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”. Przy okazji młodzież dowiedziała się wielu ciekawych informacji o obszarze działania LGD.

Przypominamy, że gra powstała w ramach projektu współpracy „Promocja i Turystyka” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania”.

Czytaj dalej Jak stworzyć grę planszową? Prezes Zarządu LGD „RAZEM” na spotkaniu z młodzieżą w Wojcieszkowie

Warsztat refleksyjny – stan realizacji LSR na lata 2014-2020

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.), w dniu 17.02.2020 r. Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” przeprowadziła warsztat refleksyjny, którego celem było omówienie bieżącego stopnia realizacji LSR, a w tym wskaźników, doradztwa oraz skuteczności działań LGD z zakresu realizacji LSR 2014-2020.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i cenne uwagi, które na pewno zostaną wykorzystane w dalszej pracy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

Czytaj dalej Warsztat refleksyjny – stan realizacji LSR na lata 2014-2020

70 lat Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli

Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli obchodziła 70 rocznicę powstania. Na uroczystość zaproszonych było wielu szanownych gości, m.in. Stanisław Gogacz – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Paweł Pasik – przedstawiciel posła na sejm RP Sławomira Skwarka, Dariusz Szustek – Starosta Powiatu Łukowskiego. Ze strony LGD w Jubileuszu brała udział Prezes Zarządu LGD – Sylwia Romańska-Węzik. Emerytowanym pracownikom Pani Zofii Sępoch oraz Pani Czesławie Kopacz wręczono listy gratulacyjne oraz kwiaty. Zwieńczeniem obchodów 70-lecia była wspólna degustacja smacznego tortu. Pracownikom Biblioteki życzymy wielu sukcesów w kolejnych latach.

Czytaj dalej 70 lat Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli

Posiedzenie Rady LGD – rozpatrzenie protestu

Na podstawie § 20 ust. 8 Statutu i § 15 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w dniu 11 lutego 2020 r. (wtorek) o godz. 9:30 w siedzibie LGD „RAZEM”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków zwoływane jest posiedzenie Rady LGD w celu rozpatrzenia złożonego protestu.

Porządek posiedzenia:

 1. Podpisanie oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady.
 2. Otwarcie posiedzenia Rady.
 3. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia i podejmowania uchwał (quorum, przedstawicielstwo sektorów, grupy interesu).
 4. Wybór protokolanta.
 5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 6. Rozpatrzenie protestu złożonego w ramach naboru nr 5/2019.
 7. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzonego protestu.
 8. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie ostatecznych list operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania w naborze 5/2019.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie posiedzenia.

Wszystkie materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia znajdują się w systemie Omicron oraz w Biurze LGD w dniach i godzinach pracy Biura LGD.