Zakończenie konkursu grantowego nr 2/2020/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? informuje, że w dniu 29 kwietnia 2020 r. został zakończony nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny ? GRANT (przedsięwzięcie nr 2.1.1)

Limit dostępnych środków wynosił 246 227,00 złotych.

Wpłynęło 12 wniosków na kwotę dotacji 245 469,00 zł, co stanowi 99,69% limitu konkursu grantowego nr 2/2020/G.

Projekt „Wirtualne targi”

W związku z trudną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa zostały odwołane lub przełożone na inny termin targi turystyczne odbywające się w ramach Kampanii ?Odpoczywaj na wsi? – Polska Federacja Turystyki Wiejskiej przystąpiła więc do realizacji projektu pod nazwą ?Wirtualne  targi?.

Na stronie www.odpoczywajnawsi.pl zostaną zaproszeni turyści do odwiedzenia wirtualnego stoiska ?Odpoczywaj na wsi? Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie będzie można pobrać materiały promocyjne, obejrzeć filmy promujące ofertę turystyczną polskiej wsi.

Stoisko zostało podzielone na kilka stref, aby ułatwić możliwość skorzystania z oferty:

  • oferta turystyki wiejskiej – materiały z różnych regionów m.in. foldery, mapy, przewodniki, albumy
  • smaki regionów ? wiejskie przepisy kulinarne,
  • wiedza – materiały doradcze i informacyjne, przepisy, materiały ze szkoleń, seminariów,
  • twórczość ludowa – prezentacje zajęć prowadzonych przez twórców ludowych ? filmy, materiały zdjęciowe, opisy warsztatów.

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oczywiście będzie uczestniczyła w tych targach, do odwiedzenia których serdecznie zapraszamy.

Żywa lekcja historii o Powstaniu Listopadowym – bitwa pod Stoczkiem, 14.02.1831 r.

Materiał przygotowany przez Fundację Międzynarodowej Integracji Gospodarczej i Kulturalno – Turystycznej we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Starych Kobiałkach. Będzie to bardzo nietypowa lekcja historii zrealizowana ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. Kultywowanie lokalnych tradycji i historii ukierunkowanych na innowacje na obszarze LGD „RAZEM” realizowanego w ramach Poddziałania ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Komunikat ARiMR dotyczący trybu konkurencyjnego w ramach PROW 2014 – 2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300).

Zgodnie z art. 53 pkt 5 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. z dniem jej wejścia w życie (18.04.2020 r.) uchylone zostały przepisy dotyczące obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla działań/poddziałań i pomocy technicznej realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 ? 2020.

Tym samym we wszystkich działaniach/poddziałaniach PROW na lata 2014-2020 gdzie dotychczas obowiązywał konkurencyjny tryb wyboru wykonawców, a także w pomocy technicznej ww. Programu przestaje on obowiązywać z dniem 18.04.2020 r.

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym koszty kwalifikowalne, w tym również te, których wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 30 tys. euro, nie muszą być ponoszone w wyniku wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru. Ponadto informujemy, że z dniem wejścia w życie przepisów zmienionej ustawy, tj. 18 kwietnia 2020 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U.  poz. 396).

Powyższe ma również zastosowanie do kosztów kwalifikowalnych poniesionych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695), tj. poniesionych do dnia 17 kwietnia 2020 r., w przypadku postępowań o wypłatę pomocy lub pomocy technicznej lub postępowań o zwrot pomocy lub pomocy technicznej, wszczętych przed dniem wejścia w życie tej ustawy i niezakończonych do dnia jej wejścia w życie.

W praktyce oznacza to, że:

– od dnia 18 kwietnia 2020 r. Beneficjenci PROW 2014-2020 nie są obowiązani do przeprowadzenia postępowania w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców, tym samym nie są zobowiązani do zamieszczania zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń ARiMR, a w przypadku gdy zapytanie ofertowe zostało już zamieszczone na portalu ogłoszeń ARiMR nie są zobowiązani do kontynuowania rozpoczętego postępowania zgodnie z dotychczasowymi zasadami;

– Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili postępowanie w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców i ponieśli koszty kwalifikowalne objęte tym postępowaniem przed dniem wejścia w życie ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (przed 18 kwietnia 2020 r.) i jednocześnie złożyli wniosek o płatność przed tym dniem, a postępowanie w sprawie wypłaty pomocy (ocena złożonego wniosku o płatność przez dany podmiot wdrażający) nie zostało zakończone przed 18 kwietnia 2020 r. również nie są obowiązani do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. Tym samym złożona przez nich dokumentacja w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców nie będzie oceniana, a już oceniona nie będzie brana pod uwagę podczas oceny wniosku o płatność;

– Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili postępowanie w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców i ponieśli koszty kwalifikowalne objęte tym postępowaniem przed dniem wejścia w życie ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (przed 18 kwietnia 2020 r.) lub od tego dnia i jednocześnie nie złożyli jeszcze wniosku o płatność, nie są obowiązani do składania dokumentacji z przeprowadzonego postępowania do oceny;

– Beneficjenci PROW 2014-2020, którzy przeprowadzili postępowanie w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców i ponieśli koszty kwalifikowalne objęte tym postępowaniem przed dniem wejścia w życie ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (przed 18 kwietnia 2020 r.) lub od tego dnia i jednocześnie złożyli wniosek o płatność od tego dnia, również nie są obowiązani do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. Tym samym złożona przez nich dokumentacja w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców nie będzie oceniana, a już oceniona nie będzie brana pod uwagę podczas oceny wniosku o płatność.

Powyższe wytyczne mają zastosowanie również w odniesieniu do Beneficjentów pomocy technicznej, w przypadku której ocena postępowania przeprowadzonego w konkurencyjnym trybie wyboru wykonawców (w tym także postępowania przeprowadzonego na rzecz Beneficjenta przez Partnera KSOW) mogła być dokonywana również na etapie oceny wniosku o przyznanie pomocy technicznej. Oznacza to, że również dokumentacja ww. postępowań złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy technicznej nie będzie podlegała ocenie Agencji, a w przypadku postępowań przeprowadzonych, których dokumentacja nie została dotychczas przekazana do Agencji ? nie musi być już załączana do wniosków.

Badanie IRWiR „Moja sytuacja w czasie koronawirusa”

Szanowni Państwo!

Uprzejmie przekazuję prośbę dr hab. Sławomira Kalinowskiego, profesora IRWiR PAN, o udział w badaniu na temat Moja sytuacja w czasie koronawirusa oraz rozpowszechnienie informacji o badaniu.

Na skutek pandemii wszyscy znaleźliśmy się w wyjątkowej sytuacji. W różny sposób wpłynęła ona na nasze życie: rodzinne, zawodowe, społeczne.

Ponadto nikt z nas nie wie, jaka będzie jego sytuacja za tydzień, dwa, miesiąc. Również my, naukowcy z Polskiej Akademii Nauk, mamy ograniczone możliwości poznania sytuacji ludzi, ich niepokojów i materialnych problemów. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w badaniu i podzielenie się z nami informacjami o tym, jak pandemia wpłynęła na Wasze życie.

Formularz do badania, które koordynuje dr hab. Sławomir Kalinowski, profesor IRWiR PAN, znajdą Państwo po kliknięciu w poniższy link:

https://docs.google.com/forms/d/1zCdEInCjUs637GppkHwNGDHszTr7ZtRhqjmH-2ZuK8Y/edit?fbclid=IwAR3w6rI02dJsFkoh7qaAQ7EGrl-aUJb62ZJ8zNFYH7DTE_3Z6AAwzE-qh2U

Zachęcamy również do udostępniania informacji o badaniu, by dotrzeć do innych osób i poznać odpowiedzi jak najbardziej zróżnicowanej grupy, zarówno pod względem demograficznym, jak i miejsca zamieszkania, a także sytuacji społecznej i ekonomicznej. Wszelka pomoc w tym czasie jest niezwykle ważna.

Serdecznie pozdrawiam,

Agata Markuszewska

Jednostka Centralna KSOW

www.ksow.pl

tel. 22 623 2838

Informacje dla Wnioskodawców i Beneficjentów PROW związane z pandemią wirusa SARS-CoV-2

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? zwraca się z prośbą do Wnioskodawców i Beneficjentów PROW 2014-2020 o zapoznanie się komunikatem dotyczącym rozwiązań, z których można skorzystać w związku z wyjątkową sytuacją oraz ograniczeniami spowodowanymi pandemią wirusa SARS-CoV-2.

Komunikat >>> pobierz >>>

Zachęcamy przedsiębiorców, którzy otrzymali wsparcie za pośrednictwem LGD ?RAZEM?, aby przed podjęciem decyzji związanych z zamiarem zmiany umowy, konsultowali się wcześniej drogą elektroniczną (e-mail) z pracownikiem Biura LGD, pracownikiem UMWL. Służymy Państwu radą, abyście mogli podjąć najkorzystniejszą decyzję.

Poniżej przedstawiamy pytania stawiane przez Beneficjentów i odpowiedzi udzielone przez MRiRW, jako Instytucję Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, odnośnie realizacji umów o przyznaniu pomocy z Leader.

Pytania i odpowiedzi >>> pobierz >>>

Ponadto informujemy, że Beneficjenci środków PROW 2014-2020 mogą skorzystać z instrumentów pomocowych TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ.

Więcej informacji o Tarczy antykryzysowej na oficjalnej stronie rządowej: >>> przejdź >>>

Mając na uwadze specyfikę poddziałania 19.2 oraz dynamicznie zmieniającą się sytuację w kraju, MRiRW dalej pracuje nad wypracowaniem szczegółowych rozwiązań, które będą miały zastosowanie przede wszystkim w odniesieniu do dalszego wypełniania zobowiązań umownych, w tym w szczególności w okresie związania celem operacji, przez Beneficjentów dotkniętych skutkami COVID-19 po ustąpieniu epidemii.

Kolejne informacje, które otrzymamy z MRiRW, będziemy na bieżąco zamieszczać na naszej stronie.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z pracownikami Biura LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? drogą elektroniczną na adres: poczta@lgdrazem.pl.

Życzenia wielkanocne