Rozpoczynamy konsultacje społeczne w celu wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” lata 2016 – 2023

W związku z przeliczeniem budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD ?RAZEM? ze złotówek do euro budżet Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? wzrośnie o około 550 tys. zł. Ponadto w poszczególnych przedsięwzięciach powstały oszczędności. Zapraszamy lokalną społeczność do wypełnienia ankiety, która pomoże nam zaplanować wydatkowanie dostępnych środków finansowych z budżetu  Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? na lata 2016-2023:

Przedstawiamy kilka propozycji na jakie operacje mogłyby być przeznaczone środki finansowe:

1. Podejmowanie działalności gospodarczej ? 80 tys. zł.

2. Rozwijanie działalności gospodarczej ? 300 tys. zł.

3. Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny ? operacje powyżej 50 tys. zł.

4. Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji ? operacje powyżej 50 tys. zł.

5. Operacja własna realizowana przez LGD ?RAZEM?: ?Kreatywna wieś ? dobre praktyki na obszarach wiejskich? ? 50 tys. zł.

6. Operacja własna realizowana przez LGD ?RAZEM?: ?Wprowadzenie lokalnej marki obszaru LGD ?RAZEM? ? 50 tys. zł.

7. Operacja własna realizowana przez LGD ?RAZEM?: wzmocnienie kapitału społecznego przez podniesienie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska na obszarze LGD ?RAZEM? ? 50 tys. zł

Liczymy także na Państwa propozycje. Z góry dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ankiety i pomoc w zaplanowaniu wydatkowania środków finansowych.

Jednocześnie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD oraz członków Stowarzyszenia na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 6 lipca 2020 r. o godz. 9.30  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12.

Prosimy o potwierdzenie mailem poczta@lgdrazem.pl lub telefonicznie (nr 25 798 31 94) udziału w ww. spotkaniu.

Propozycje można także składać, wypełniając ankietę on-line pod linkiem: https://www.survio.com/survey/d/O6Q5L7K3W8E3Y2X1Y

Przypominamy, że zmiany w LSR zostaną zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia LGD ?RAZEM? po zakończeniu konsultacji społecznych oraz akceptacji Urzędu Marszałkowskiego. Ostateczna wersja Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? na lata 2016-2023 zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej.

Podziękowanie za udział w Walnym Zebraniu Członków LGD „RAZEM”

W dniu 25 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 13:30 (w drugim terminie) w sali konferencyjnej w budynku Żłobka Gminnego ?MALUCH? w Łukowie, ul. Świderska 12a odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?.

Obrady otworzyła p. Sylwia Romańska-Węzik ? Prezes Zarządu witając wszystkich i dziękując za tak liczne przybycie, szczególnie w dobie pandemii spowodowanej wirusem COVID-19. Przy okazji poprosiła o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa, zasłanianie ust i nosa maseczkami, utrzymywanie odpowiedniej odległości.

W spotkaniu uczestniczyło 34 członków LGD, przewodniczył p. Marek Czub ? Wójt Gminy Stoczek Łukowski, natomiast protokołowała p. Aneta Mazur ? Kierownik Referatu administracyjno-inwestycyjnego. Podczas posiedzenia sprawozdanie z działalności Zarządu w 2019 r. oraz sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2019 przedstawiła Prezes Sylwia Romańska-Węzik. Następnie kolejno sprawozdania odczytali:  sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej – Sekretarz Komisji Rewizyjnej ? p. Jacek Krzyszczak oraz sprawozdanie z działalności Rady LGD – Przewodniczący Rady ? p. Rafał Sobiech.

Walne Zebranie Członków po zapoznaniu się ze sprawozdaniami i wnioskiem Komisji Rewizyjnej udzieliło zarządowi absolutorium za 2019 r.

Na zakończenie Prezes Sylwia Romańska-Węzik przedstawiła zebranym zrealizowane działania i plany na rok 2020 oraz zaprosiła wszystkich obecnych na smaczny poczęstunek składający się z lokalnych produktów: serów kozich dostarczonych przez p. Joannę Stateczną firma Rosza Joanna Stateczna, która otrzymała dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 na podjęcie działalności gospodarczej oraz parowańców z truskawkami przygotowanymi przez p. z KGW Gręzówka, za co im serdecznie dziękujemy.

Wszystkie podjęte uchwały wraz z załącznikami oraz protokół ze spotkania są dostępne w Biurze LGD, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Serdecznie dziękujemy za przybycie!

Czytaj więcej Podziękowanie za udział w Walnym Zebraniu Członków LGD „RAZEM”

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „RAZEM” – 25 czerwca 2020 r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? zgodnie z § 17 ust. 3 pkt 4 Statutu zwołuje w dniu 25 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej w budynku Żłobka Gminnego ?MALUCH? w Łukowie, ul. Świderska 12a Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? (wejście od garaży gminnych oznaczone plakatem LGD).

W przypadku, gdy na Walne Zebranie Członków nie przybędzie wymagana ilość członków (co najmniej połowa uprawnionych do głosowania), zwołuje się Walne Zebranie Członków w tym samym miejscu w drugim terminie, tj. 25 czerwca 2020 r. o godz. 13.30.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór przewodniczącego Zebrania i protokolanta
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego I finansowego z działalności Zarządu za rok 2019
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej w roku 2019
 7. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2019
 8. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady w roku 2019
 10. Dyskusja i wolne wnioski
 11. Zakończenie zebrania

Informujemy, iż w trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo, miejsce organizacji WZC zostanie przygotowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przeciwdziałania pandemii spowodowanej COVID-19 (maseczki, dezynfektory, odległości pomiędzy członkami LGD). Jednocześnie prosimy o zachowanie wszelkiej ostrożności (posiadanie własnego długopisu, zachowanie odległości, brak kontaktu pomiędzy uczestnikami) i odpowiedzialne zachowanie podczas Walnego Zebrania Członków.

Gratulacje dla Mieszkańców Woli Okrzejskiej i Okrzei oraz Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Krzywda „Lepsze Jutro”!

Serdecznie gratulujemy kreatywności i skutecznej realizacji grantu ?Sienkiewiczowska Wola Okrzejska? Mieszkańcom Woli Okrzejskiej oraz Okrzei, Zarządowi Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Krzywda „Lepsze Jutro”, a przede wszystkim koordynatorowi projektu Pani Iwonie Chudek, Dyrektor Zespołu Szkół w Woli Okrzejskiej.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do wzmocnienia poczucia tożsamości lokalnej oraz zwiększenia aktywności lokalnego społeczeństwa, a także wzbogaciła wiedzę na temat pisarza i jego związków z Wolą Okrzejską i okolicą wśród mieszkańców.

Grant był współfinansowany ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. Kultywowanie lokalnych tradycji i historii ukierunkowanych na innowacje na obszarze LGD ?RAZEM? realizowanego w ramach Poddziałania ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Zapraszamy mieszkańców obszaru LGD „RAZEM” do udziału w konkursie „Jak spędzacie wolny czas z dziećmi”


Otwarcie Izby Pamięci w Nurzynie

29 maja 2020 r. Prezes Zarządu, Pani Sylwia Romańska-Węzik, miała przyjemność wziąć udział w otwarciu Izby Pamięci w Nurzynie, w gminie Trzebieszów. Izba poświęcona jest wydarzeniom z II wojny światowej oraz Żołnierzom Wyklętym. Została utworzona przez druhów z OSP Nurzyna przy współpracy z gminą Trzebieszów i LGD „RAZEM”. Będzie to miejsce spotkań historycznych, skupiające pasjonatów lokalnej historii. Pomimo pandemii udało się zrealizować grant w terminie – gratulacje dla druhów: Zenona Celińskiego, Piotra Mączyńskiego, pozostałych członków OSP i mieszkańców Nurzyny, Mirosława Szekalis, Sławomira Smolaka.

Grant pt. ?Utworzenie izby pamięci w Nurzynie, Gmina Trzebieszów, poświęconej wydarzeniom z II wojny Światowej na obszarze LGD? jest współfinansowany ze środków EFFROW, Poddziałanie 19.2 objęte PROW 2014-2020. w ramach realizacji projektu grantowego „Kultywowanie lokalnej tradycji i historii ukierunkowanych na innowacje na obszarze LGD RAZEM”, dofinansowanie PROW 2014-2020 za pośrednictwem LGD RAZEM.

Czytaj więcej Otwarcie Izby Pamięci w Nurzynie