Konsultacje społeczne – zmiany w Procedurze wyboru i oceny operacji wraz z kryteriami wyboru oraz zmiany w Regulaminie Rady

Zarząd Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących zmian w  Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR wraz z kryteriami wyboru oraz w Regulaminie Rady.

Proponowane zmiany dotyczą wprowadzenia zapisu umożliwiającego przeprowadzenie zdalnego posiedzenia Rady LGD ?RAZEM? w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, np. związanej z rozprzestrzeniającą się z pandemią COVID-19.

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR wraz z kryteriami wyboru ? propozycja zmian (opcja śledź zmiany) >>>

Regulamin Rady ? propozycja zmian (opcja śledź zmiany) >>>

Uwagi dotyczące planowanych zmian przyjmujemy w terminie do 19.10.2020 r. godz. 15:00 wyłącznie w formie pisemnej (elektronicznej na adres mailowy: poczta@lgdrazem.pl lub papierowej osobiście, lub korespondencyjnie na adres: ul. Świderska 12, 21-400 Łuków) na poniższych formularzach:

Formularz zgłaszania uwag do Procedury >>>

Formularz zgłaszania uwag do Regulaminu Rady >>>

Jeżeli aktywizujesz społeczność lokalną, podejmujesz działania na rzecz społeczności lokalnej, realizujesz ciekawe projekty – ten konkurs jest dla Ciebie

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? zaprasza do udziału w II edycji Konkursu pn. ?Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej?. Do Konkursu może być zgłoszona jedna inicjatywa zrealizowana na terenie obszaru LGD ?RAZEM? w ostatnich 3 latach, tj. od 06.10.2017 r.

Komisja Konkursowa wybierze najciekawszą inicjatywę w kategorii zadania inwestycyjnego oraz nieinwestycyjnego. Zgłoszenia można dostarczyć osobiście do Biura LGD ?RAZEM?, jednak ze względu na pandemię preferowane jest dostarczenie zgłoszenia za pośrednictwem poczty do dnia 30 listopada 2020 r. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się do końca grudnia 2020 r. Serdecznie zapraszamy!

Konkurs organizowany przez Lokalną Grupę Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?, finansowany z PROW na lata 2014-2020, działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja.

 

 

 

Regulamin konkursu >>>

Formularz konkursu >>>

Karta oceny >>>

Uwaga Beneficjenci! Korzystne zmiany w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r.

W dniu 10 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nowelizacja uwzględnia sytuację spowodowaną pandemią COVID-19 oraz umożliwia zmianę (aneksowanie) warunków umowy o przyznaniu pomocy zawartej z Zarządem Województwa Lubelskiego.

Treść rozporządzenia z naniesionymi zmianami >>>

Wzór pisma o aneksowanie umowy >>>

Informujemy, że zawarcie aneksu do umowy jest dobrowolne, a pismo o zmiany w umowie musi zawierać uzasadnienie poparte odpowiednimi dokumentami. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego będą dokładnie sprawdzać zasadność składanego pisma.