Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Woli Gułowskiej

Gmina Adamów realizuje projekt pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Woli Gułowskiej”. Zakres przebudowy obejmuje roboty rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego (do piłki ręcznej, siatkowej, 2 boisk do minikoszykówki oraz tenisa ziemnego), utwardzenia terenu, wyposażenie oraz ogrodzenie.

Cel operacji: „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej Gminy Adamów poprzez przebudowę boiska wielofunkcyjnego w Woli Gułowskiej”.

Projekt jest współfinansowany ze środków EFFROW w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie 4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.

Publiczne środki wspólnotowe (EFROW): 90 354,00 zł

Uwaga! Zmiany w udzielaniu doradztwa

W związku ze stale rozprzestrzeniająca się pandemią koronawirusa, a co za tym idzie w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, informujemy, że doradztwo udzielane będzie tylko drogą telefoniczną (nr telefonu: 25 798 31 94) i mailową (e-mail: poczta@lgdrazem.pl). Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Sylwia Romańska-Węzik

Prezes Zarządu LGD „RAZEM”

Zaktualizowana Lokalna Strategia Rozwoju

Informujemy, iż w związku z podpisaniem przez LGD z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie Aneksu nr 10 do umowy, na naszej stronie w podzakładce Lokalna Strategia Rozwoju umieściliśmy jej najnowszą wersję; bezpośredni link do LSR jest tutaj.

Konsultacje społeczne – zmiany w Procedurze wyboru i oceny operacji wraz z kryteriami wyboru oraz zmiany w Regulaminie Rady

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących zmian w  Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR wraz z kryteriami wyboru oraz w Regulaminie Rady.

Proponowane zmiany dotyczą wprowadzenia zapisu umożliwiającego przeprowadzenie zdalnego posiedzenia Rady LGD „RAZEM” w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, np. związanej z rozprzestrzeniającą się z pandemią COVID-19.

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR wraz z kryteriami wyboru – propozycja zmian (opcja śledź zmiany) >>>

Regulamin Rady – propozycja zmian (opcja śledź zmiany) >>>

Uwagi dotyczące planowanych zmian przyjmujemy w terminie do 19.10.2020 r. godz. 15:00 wyłącznie w formie pisemnej (elektronicznej na adres mailowy: poczta@lgdrazem.pl lub papierowej osobiście, lub korespondencyjnie na adres: ul. Świderska 12, 21-400 Łuków) na poniższych formularzach:

Formularz zgłaszania uwag do Procedury >>>

Formularz zgłaszania uwag do Regulaminu Rady >>>

Jeżeli aktywizujesz społeczność lokalną, podejmujesz działania na rzecz społeczności lokalnej, realizujesz ciekawe projekty – ten konkurs jest dla Ciebie

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza do udziału w II edycji Konkursu pn. „Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej”. Do Konkursu może być zgłoszona jedna inicjatywa zrealizowana na terenie obszaru LGD „RAZEM” w ostatnich 3 latach, tj. od 06.10.2017 r.

Komisja Konkursowa wybierze najciekawszą inicjatywę w kategorii zadania inwestycyjnego oraz nieinwestycyjnego. Zgłoszenia można dostarczyć osobiście do Biura LGD „RAZEM”, jednak ze względu na pandemię preferowane jest dostarczenie zgłoszenia za pośrednictwem poczty do dnia 30 listopada 2020 r. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się do końca grudnia 2020 r. Serdecznie zapraszamy!

Konkurs organizowany przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, finansowany z PROW na lata 2014-2020, działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja.

 

 

 

Regulamin konkursu >>>

Formularz konkursu >>>

Karta oceny >>>

Uwaga Beneficjenci! Korzystne zmiany w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r.

W dniu 10 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nowelizacja uwzględnia sytuację spowodowaną pandemią COVID-19 oraz umożliwia zmianę (aneksowanie) warunków umowy o przyznaniu pomocy zawartej z Zarządem Województwa Lubelskiego.

Treść rozporządzenia z naniesionymi zmianami >>>

Wzór pisma o aneksowanie umowy >>>

Informujemy, że zawarcie aneksu do umowy jest dobrowolne, a pismo o zmiany w umowie musi zawierać uzasadnienie poparte odpowiednimi dokumentami. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego będą dokładnie sprawdzać zasadność składanego pisma.

Dalsze konsultacje społeczne w celu wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023

W związku z wejściem w życie w dniu 22.07.2020 r. nowelizacji Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zmieniającej zapisy w §  7. ww. Rozporządzenia, dotyczące wysokości limitu środków przeznaczonych na realizację projektów współpracy (zwiększenie limitu z 5  do 10 % wysokości środków określonych w umowie ramowej zawartej na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności) zarząd LGD „RAZEM” zatwierdził zaproponowane przez Dyrektora Biura zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju i przedstawia je do konsultacji społecznych. Wprowadzone w LSR zmiany dotyczą zwiększenia budżetu LSR na realizację projektów współpracy o kwotę 130 375,00 EUR. Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców obszaru LGD oraz członków Stowarzyszenia na spotkanie konsultacyjne dotyczące omówienia ww zmian, które odbędzie się 3 września 2020 r. o godz. 9-ej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12.

Prosimy o potwierdzenie mailem poczta@lgdrazem.pl lub telefonicznie (nr 25 798 31 94) udziału w ww. spotkaniu.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszego obszaru o zgłaszanie swoich uwag, proponowanych zmian lub własnych propozycji zmian do dnia 02.09.2020 r. do godziny 12:00 wysyłając wiadomość na adres mailowy: poczta@lgdrazem.pl, w tytule maila prosimy wpisać: Konsultacje – LSR lub dostarczyć do Biura LGD „RAZEM”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków na formularzu zmian wraz z uzasadnieniem proponowanej zmiany.

Lokalną Strategię Rozwoju ze zmianami dotyczącymi zwiększenia budżetu LSR na realizację projektów współpracy wraz ze zmianami związanymi z przeliczeniem budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „RAZEM” ze złotówek do euro, w tym poprawkami uzgodnionymi z UMWL w Lublinie znajdziecie Państwo w tym linku.

Przypominamy, że zmiany w LSR zostaną zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia LGD „RAZEM” po zakończeniu konsultacji społecznych oraz akceptacji Urzędu Marszałkowskiego. Ostateczna wersja Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” na lata 2016-2023 zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej.

Uwaga! Ogłoszono Działanie na finansowanie kapitału obrotowego dla mikro i małych przedsiębiorstw!

Informujemy, że Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła Działania na finansowanie kapitału obrotowego dla mikro i małych przedsiębiorstw. Szczegóły dotyczące Działania oraz dokumentacja konkursowa dostępna jest tutaj.

Pismo Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Elżbiety Katarzyny Kędzierskiej w sprawie Działania