Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych – „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”

Informujemy, że do dnia 30 września 2021 r. trwają konsultacje społeczne  dotyczące projektu dokumentu opracowanego przez Zarząd Województwa Lubelskiego pn. „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”. Dokument ten będzie zawierał informacje o tym na co i w jaki sposób będą wydawane środku unijne dla Województwa Lubelskiego.

Lubelska Sieć Lokalnych Grup Działania zaangażowała się w działania mające na celu by w ww. dokumencie zawarty był instrument terytorialny: „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” – pozwoli to decydować mieszkańcom terenów wiejskich i małych miast o inicjatywach na jakie mają być przekazane środki unijne. Dotychczasowy,  właśnie taki mechanizm (program LEADER i realizacja Lokalnych Strategii Rozwoju) sprawdził się bardzo dobrze i powinien być w tej formie kontynuowany w następnej perspektywie finansowej. Sfinansowano (z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) wiele małych, lokalnych inicjatyw, w tym, np. świetlice wiejskie, infrastruktura turystyczna, rekreacyjna, itp.

W najbliższej perspektywie finansowej będzie o co najmniej 20% mniej środków z EFRROW na wdrażanie Lokalnych Strategi Rozwoju – spowoduje to, że wiele lokalnych inicjatyw nie będzie realizowanych w Województwie Lubelskim. W celu uniknięcia takiej sytuacji, Lubelska Sieć Lokalnych Grup Działania wnosi do Zarządu Województwa Lubelskiego postulat wprowadzenia do dokumentu „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” mechanizmu RLKS.

Uprzejmie prosimy mieszkańców naszego obszaru o zabranie głosu w ww. konsultacjach społecznych, poprzez wysłanie swojego stanowiska do Zarządu Województwa Lubelskiego drogą e-mailową do dnia 30 września 2021 r. Im więcej będzie głosów popierajacych stanowisko Lubelskiej Sieci Lokalnych Grup Działania, tym realnym się stanie wprowadzenie instrumentu RLKS.

Więcej informacji można uzyskać pod tym linkiem. Uwagi do projektu Dokumentu należy wysyłać poprzez wypełnienie formularza zgłaszania uwag. Sugerowane zmiany do wprowadzenia w Dokumencie można pobrać tutaj.

Wypełnioną tabelkę prosimy wysłać do dnia 30 września 2021 r. na adres e-mail:

konsultacjeprogram2021-2027@lubelskie.pl 

Walne Zebranie Członków w Hucie Dąbrowie

W dniu 7 września 2021 r. o godz. 13.30 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzywdzie w Filii w Hucie Dąbrowie odbyło się Walne Zebranie członków Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

W spotkaniu uczestniczyło 33 członków LGD, przewodniczył p. Marek Czub – Wójt Gminy Stoczek Łukowski, natomiast protokołowała p. Aneta Mazur – Kierownik referatu Inwestycyjno-Administracyjnego w UG Serokomla.

Podczas posiedzenia p. Sylwia Romańska-Węzik Prezes Zarządu przedstawiła sprawozdanie finansowe oraz z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej – p. Wojciech Czerniec, a sprawozdanie z działalności rady LGD – p. Rafał Sobiech Przewodniczący Rady.

Walne Zebranie Członków po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym, merytorycznym oraz sprawozdaniem i wnioskiem Komisji Rewizyjnej jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2020 i udzielenia zarządowi absolutorium za 2020 r.

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 i brakiem włączenia instrumentu terytorialnego (wielofunduszowego RLKS) w nadchodzącej perspektywie finansowej członkowie walnego zebrania jednogłośnie podjęli również uchwałę w sprawie poparcia dla wprowadzenia wielofunduszowego instrumentu RLKS w pełnej formule w programie regionalnym na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego.

Na zakończenie obrad p. Sylwia Romańska-Węzik Prezes Zarządu podziękowała w imieniu całego Zarządu za udzielenie absolutorium za 2020 r. (zarówno Komisji Rewizyjnej jak i wszystkim członkom Stowarzyszenia) oraz przedstawiła informację na temat:

 1. planowanych przez Zarząd w 2021 i 2022 r. naborach wniosków,
 2. podwyższenie wysokości środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wynikających z projektowanej zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o 654 000,00 EUR, co przy indykatywnym kursie 4 PLN/EUR wynosi 2 616 000,00 zł,
 3. nowej perspektywy finansowej PROW 2021-2027,
 4. podziękowała Zarządowi, Radzie i pracownikom Biura LGD za sprawną realizację zadań statutowych Stowarzyszenia,
 5. poinformowała o kolejnym działaniu w celu wdrożenia wielofunduszowego RLKS w pełnej formule w programie regionalnym na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego, tj. petycji do Sejmiku Województwa Lubelskiego, którą zamierza skierować Lubelska Sieć LGD i poprosiła o podpisy pod petycją wszystkich zainteresowanych zwiększeniem budżetu LSR na przyszły okres programowania.

Wszystkim obecnym na zebraniu członkom Stowarzyszenia dziękujemy za udział w Walnym Zebraniu.

Czytaj dalej Walne Zebranie Członków w Hucie Dąbrowie

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „RAZEM” – 07.09.2021 r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zgodnie z § 17 ust. 3 pkt 4 Statutu zwołuje w dniu 7 września 2021 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzywdzie w Filii w Hucie Dąbrowie.

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór przewodniczącego Zebrania i protokolanta.
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego I finansowego z działalności Zarządu za rok 2020.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej w roku 2020.
 7. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2020.
 8. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady w roku 2020.
 10. Dyskusja i wolne wnioski.
 11. Zakończenie zebrania.

W przypadku, gdy na Walne Zebranie Członków nie przybędzie wymagana ilość członków (co najmniej połowa uprawnionych do głosowania), planuje się Walne Zebranie Członków w tym samym miejscu w drugim terminie, tj. 7 września 2021 r. o godz. 13.30.

Ze względów organizacyjnych (poczęstunek przygotowany przez KGW Huta Dąbrowa oraz przekazanie uczestnikom WZC gry karcianej typu dobble opracowanych przez LGD w ramach projektu współpracy „START”) będziemy wdzięczni za potwierdzenie obecności na WZC do dnia 2 września 2021 r. do godz. 12-ej, mailowo na adres poczta@lgdrazem.pl i/lub telefonicznie – tel. nr 25 79 83 194.

Dopuszcza się udział w Zebraniu Członka Stowarzyszenia przez pełnomocnika. W tym celu należy sporządzić pisemne upoważnienie i przekazać je przez pełnomocnika Członkowi Zarządu przed rozpoczęciem Zebrania.

Pobierz:     

Wzór pełnomocnictwa >>>

Nie zabrakło LGD „RAZEM” na Dożynkach Gminno-Parafialnych w Starych Kobiałkach

29 sierpnia 2021 r. Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” wzięła udział w Dożynkach Gminno-Parafialnych, które odbyły się przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Kobiałkach.

Osoby, które odwiedziły nasze stanowisko mogły dowiedzieć się o działalności LGD i możliwościach pozyskania środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Największe zainteresowanie (tak jak podczas poprzednich imprez) wzbudziły jednak przede wszystkim gry: karciana typu dobble oraz planszowa „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej”, które to gry promują walory kulturowe, historyczne i przyrodnicze Ziemi Łukowskiej.

Przeprowadzone zostały także rozgrywki z użyciem gry dobble oraz konkurs, w którym trzeba było rozpoznać jak najwięcej miejsc wskazanych w grze planszowej.

Mieszkańcy tłumnie wzięli udział w imprezie, na której można było podziwiać występy zespołów artystycznych i obejrzeć ciekawe stoiska zorganizowane przez miejscowe sołectwa, KGW, instytucje, firmy.

Galeria zdjęć

LGD „RAZEM” na Festynie Rodzinnym Kultury i Tradycji w Krzywdzie

Sezon dożynkowy trwa, więc jak co roku Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” stara się uczestniczyć w tym święcie (w miarę swoich możliwości oczywiście).

W tym roku braliśmy udział w festynie Rodzinnym Kultury i Tradycji, który odbył się w niedzielę 22 sierpnia w Krzywdzie na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Na podsumowanie tegorocznych żniw rolnicy przygotowali wieńce, które wzięły udział w gminnym konkursie. Spośród 11 kompozycji jury uznało, że najładniejszą zgłosiło Podosie, na drugą nagrodę zasłużyła grupa wieńcowa z Kasyldowa, a na trzecią – z Krzywdy. Dużo emocji towarzyszyło także ósmemu turniejowi sołectw z udziałem pięciu drużyn, które rywalizowały w pięciu konkurencjach.

Najlepsze wieńce oraz drużyny odebrały nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Krzywda i Lokalną Grupą Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, które wspólnie z Krzysztof Warda – Wójt Gminy Krzywda wręczyła Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu.

Uczestnicy festynu wsparli również 29-letniego Dawida Śliwińskiego, pochodzącego z Wojcieszkowa, w jego walce z nowotworem. Spośród licytowanych przedmiotów były również gry przekazane przez LGD.

Na naszym stoisku można było dowiedzieć się o działalności LGD i możliwościach pozyskania środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jednak największym zainteresowaniem cieszyła się gra karciana typu dobble oraz planszowa „Na szlaku Ziemi Łukowskiej” – obie gry promujące walory kulturowe, historyczne, przyrodnicze Ziemi Łukowskiej.

Osoby odwiedzające stoisko mogły wziąć udział w rozgrywkach z użyciem gry dobble oraz konkursie polegającym na rozpoznaniu jak największej liczby miejsc wskazanych na grze planszowej.

Zwycięzca rozpoznał aż 33 miejsca/postacie/wydarzenia znajdujące się na planszy i otrzymał zestaw gier w prezencie, podobnie jak osoby, które zajęły II i III miejsce. Wkrótce kolejne wydarzenia, w których będzie można zdobyć grę.

Piękna pogoda przyciągnęła wielu mieszkańców, którzy podziwiali występy  zespołów artystycznych  oraz odwiedzali stoiska przygotowane przez sołectwa Gminy Krzywda, zaproszone instytucje, firmy. Gratulujemy organizatorom świetnej organizacji, a mieszkańcom dziękujemy za serdeczne przyjęcie i tłumne odwiedzanie stoiska.

Galeria zdjęć

Można znowu zdobyć grę karcianą typu dobble oraz grę planszową z atrakcjami Szlaku Ziemi Łukowskiej!

Kolejna możliwość zdobycia gry karcianej typu dobble oraz gry planszowej promujących walory historyczne, kulturowe, przyrodnicze i turystyczne Szlaku Ziemi Łukowskiej już w niedzielę 22 sierpnia na Dożynkach Gminnych w Krzywdzie oraz 29 sierpnia na Dożynkach Gminno-Parafialnych w Starych Kobiałkach.

Zapraszamy na stoisko LGD „RAZEM”!

Sugerujemy przygotowanie się do rozgrywek, m.in. poprzez zapoznanie się z nazwami symboli z gry karcianej oraz atrakcjami turystycznymi naszej małej Ojczyzny https://lgdrazem.pl/wp-content/uploads/2020/01/przewodnik-turystyczny-interaktywny.pdf

Gra typu dobble powstała w ramach projektu „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” , gra planszowa oraz przewodnik w ramach projektu „Promocja i turystyka” realizowanych przez LGD „RAZEM” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj dalej Można znowu zdobyć grę karcianą typu dobble oraz grę planszową z atrakcjami Szlaku Ziemi Łukowskiej!

Warsztaty garncarskie w GBP w Starych Kobiałkach

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Kobiałkach odbyły się pierwsze warsztaty garncarskie, podczas których uczestnicy nauczyli się wyrabiać przedmioty z gliny techniką „z kuli”.

Zajęcia realizowane są w ramach grantu pt. „Cykl warsztatów i szkoleń dla starszych i młodszych pokoleń”, współfinansowanego ze środków EFRROW i otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD „RAZEM”, realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy współudziale Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

Czytaj dalej Warsztaty garncarskie w GBP w Starych Kobiałkach

LGD na Święcie Miodów Ziemi Łukowskiej

LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” uczestniczyła w Święcie Miodów Ziemi Łukowskiej, zorganizowanym w dniu 1 sierpnia 2021 r. w Ławkach przy placu Nadleśnictwa Łuków.

Na swoim stoisku LGD promowała Szlak Ziemi Łukowskiej za pomocą rodzinnej gry planszowej „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej” ale przede wszystkim z wykorzystaniem gry karcianej typu dobble. Opracowana i wydana została przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w ramach projektu współpracy „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” akronim „START”, którego celem jest rozwój atrakcyjności turystycznej i promocja Szlaku Ziemi Łukowskiej.

Podczas festynu przeprowadzono wiele rozgrywek z wykorzystaniem tej gry, a także kilka konkursów. Swoją obecnością stoisko LGD zaszczycili oraz wzięli udział w rozgrywkach z użyciem gry karcianej typu dobble promującej zasoby Ziemi Łukowskiej: Stanisław Gogacz – Senator RP, Sławomir Skwarek – Poseł na Sejm RP, Sebastian Trojak – Członek Zarządu WL, Ryszard Szczygieł – Radny Sejmiku WL, Michał Bętkowski – Zastępca Dyrektora ARiMR Lubelskiego OR, Janusz Kozioł – Wicestarosta Łukowski, Jerzy Siwiec – Sekretarz Powiatu Łukowskiego, Jacek Krzyszczak – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łukowskiego, Renata Klębowska-Szustek – Kierownik Biura Powiatowego ARMIR w Łukowie, Mateusz Popławski – Zastępca Burmistrza Miasta Łuków, Mariusz Osiak – Wójt Gminy Łuków oraz Wojciech Szczygieł – Zastępca Wójta Gminy Łuków, Piotr Różyński – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie, Beata Skwarek – Dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, Agnieszka Szaniawska z Muzeum Regionalnego w Łukowie, Piotr Giczela reprezentujący Tygodnik Siedlecki oraz Łukasz Prusak – Redaktor Naczelny Wspólnoty Łukowskiej, a także panie z KGW Toczyska, Spółdzielni Socjalnej ,,Wojcieszkowianka” oraz wielu okolicznych mieszkańców (jeśli kogoś nie wymieniliśmy to z góry przepraszamy).
Około godz. 16-ej nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu wiedzy o Ziemi Łukowskiej z użyciem gry planszowej „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej”, a także losowanie nagród spośród ok. 200 osób, które odwiedziły stoisko LGD.
LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” składa podziękowania za udział w konkursach oraz tak wiele ciepłych słów związanych z działalnością Stowarzyszenia. Podziękowania należą się również Starostwu Powiatowemu w Łukowie oraz Kołu Pszczelarzy im. K. Lewickiego w Łukowie za zaproszenie do współorganizacji tego święta pszczelarzy.
Projekt „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” realizowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.