Wyniki oceny wniosków w naborach nr: 3/2020, 4/2020 i 5/2020

Informujemy, że w dniu 28 stycznia 2021 r. Rada LGD „RAZEM” zakończyła ocenę wniosków złożonych w naborach: nr 3/2020 na operacje z zakresu: Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego, nr 4/2020 na operacje z zakresu: Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny i nr 5/2020 na operacje z zakresu: Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji.

1. Nabór nr 3/2020 – Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego (przedsięwzięcie nr 1.1.1), trwał od 14.12.2020 r. do 29.12.2020 r.

 • Limit dostępnych środków wynosił 126 525,77 EUR (506 103,08 zł).

Lista operacji wybranych

Lista operacji zgodnych z LSR

2. Nabór nr 4/2020 – Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny (przedsięwzięcie nr 2.1.1), trwał od 14.12.2020 r. do 29.12.2020 r.

 • Limit dostępnych środków wynosił 79 546,93 EUR (318 187,72 zł).
 • Wpłynęły 2 wnioski na kwotę 90 177,59 zł (w tym wkład własny wnioskodawców stanowiący krajowe środki publiczne w wysokości 32 979,59 zł), co stanowi 28,34 % limitu naboru nr 4/2020.

Lista operacji wybranych

Lista operacji zgodnych z LSR

3. Nabór nr 5/2020 – Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji (przedsięwzięcie nr 3.1.3), trwał od 14.12.2020 r. do 29.12.2020 r.

 • Limit dostępnych środków wynosił 137 882,34 EUR (551 529,36 zł)
 • Wpłynęło 6 wniosków na kwotę 551 528,47 zł (w tym wkład własny wnioskodawców stanowiący krajowe środki publiczne w wysokości 157 037,47 zł), co stanowi 100 % limitu naboru nr 5/2020.

Lista operacji wybranych

Lista operacji zgodnych z LSR

 

Protokół z posiedzenia Rady LGD w dniu 28 stycznia 2021 r. – nabory nr 3/2020, 4/2020 i 5/2020

Formularz protestu

 

Każdy Wnioskodawca otrzyma oficjalne pismo z informacją o wynikach oceny wniosku wraz z uzasadnieniem.

Zwołanie posiedzenia Rady LGD„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

Informujemy, iż na podstawie § 20 ust. 8 Statutu LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz § 1 ust. 2 Regulaminu organizacyjnego Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” posiedzenie Rady LGD do oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborach nr 3/2020, 4/2020 i 5/2020 zwołane jest w dniu 28 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Porządek posiedzenia:

 1. Podpisanie oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady.
 2. Otwarcie posiedzenia Rady.
 3. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia i podejmowania uchwał (quorum, przedstawicielstwo sektorów, grupy interesu).
 4. Wybór protokolanta.
 5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 6. Przedstawienie i omówienie wyników wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzonej przez Biuro LGD „RAZEM” w naborze nr 3/2020, 4/2020 oraz 5/2020.
 7. Ocena wniosków i ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji z naboru 3/2020, 4/2020 oraz 5/2020.
 8. Podjęcie uchwał nad wyborem każdej operacji z naboru 3/2020, 4/2020 oraz 5/2020.
 9. Podjęcie uchwał nad przyjęciem listy operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania w naborze nr 3/2020, 4/2020 oraz 5/2020.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Wszystkie materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia znajdują się w systemie Omikron oraz w Biurze LGD w dniach i godzinach pracy Biura LGD.

Ostatnia podpisana umowa grantowa z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Trzebieszowie

W dniu 15 stycznia 2021 r. w Biurze LGD Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” – Pani Sylwia Romańska-Węzik – podpisała umowę o powierzenie grantu „Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju w Gminie Trzebieszów” z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Trzebieszowie z siedzibą w Trzebieszowie Drugim, który będzie realizować grant w ramach podpisanej przez LGD umowy z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację projektu grantowego „ROZWÓJ MIEJSC SPOTKAŃ I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW WZMACNIAJĄCYCH KAPITAŁ SPOŁECZNY NA OBSZARZE LGD „RAZEM”. Grant został wybrany do realizacji przez Radę LGD „RAZEM” i otrzymał dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 w wysokości 14 193,00 zł.

Opóźnienie w terminie podpisania umowy wynikło ze zmiany nazwy oraz nadania statutu GOK, ale jak zapewnia Pan Dyrektor Bartosz Bryk – nie będzie opóźnień w jego realizacji.

Grant ma na celu integrację mieszkańców, ich aktywizację i tworzenie międzypokoleniowej więzi pomiędzy uczestnikami, co przyczyni się do wzmocnienia kapitału społecznego i ludzkiego oraz rozwoju miejsc spotkań dla minimum 200 mieszkańców Gminy Trzebieszów do 8 października 2021 roku.

Zadanie obejmuje:

– warsztaty pierwszej pomocy (4 godziny x 2 grupy po 15 osób)

– warsztaty z samoobrony (8 x 1 godzina dla 20-osobowej grupy)

– warsztaty z języka angielskiego (14 x 45 min dla 20-osobowej grupy)

– warsztaty mydlarskie (2 godziny x 4 grupy po 15 osób)

– wykład dotyczący zdrowego żywienia (1 godzina dla 30-osobowej grupy)

– warsztaty garncarskie (4 x 2 godziny dla 15-osobowej grupy)

– warsztaty taneczne (4 x 2 godziny dla 20-osobowej grupy)

– warsztaty aromaterapeutyczne (7 godzin dla 15-osobowej grupy)

– I Turniej Szachowy Pamięci Powstańców Styczniowych z wręczeniem dyplomów (ok 6 godzin dla 40-osobowej grupy), w tym zakup statuetek (5 szt.) i wydruk dyplomów (200 szt.)

Program jest otwarty i dostępny dla wszystkich mieszkańców Gminy Trzebieszów. Na zajęcia warsztatowe, które ograniczone są liczbowo pod względem ilości uczestników, będzie obowiązywała lista zapisów. O kolejności decyduje termin rejestracji uczestnika do konkretnych zajęć/warsztatów. Szczegóły dotyczące rekrutacji do projektu będą umieszczone w mediach społecznościowych Grantobiorcy oraz na stronie UG w Trzebieszowie.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Trzebieszów do udziału w tym projekcie!

Grant współfinansowany jest ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD „RAZEM”, realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy współudziale Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.