Wyniki oceny wniosków w naborach nr: 3/2020, 4/2020 i 5/2020

Informujemy, że w dniu 28 stycznia 2021 r. Rada LGD „RAZEM” zakończyła ocenę wniosków złożonych w naborach: nr 3/2020 na operacje z zakresu: Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego, nr 4/2020 na operacje z zakresu: Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny i nr 5/2020 na operacje z zakresu: Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji.

1. Nabór nr 3/2020 – Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego (przedsięwzięcie nr 1.1.1), trwał od 14.12.2020 r. do 29.12.2020 r.

 • Limit dostępnych środków wynosił 126 525,77 EUR (506 103,08 zł).

Lista operacji wybranych

Lista operacji zgodnych z LSR

2. Nabór nr 4/2020 – Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny (przedsięwzięcie nr 2.1.1), trwał od 14.12.2020 r. do 29.12.2020 r.

 • Limit dostępnych środków wynosił 79 546,93 EUR (318 187,72 zł).
 • Wpłynęły 2 wnioski na kwotę 90 177,59 zł (w tym wkład własny wnioskodawców stanowiący krajowe środki publiczne w wysokości 32 979,59 zł), co stanowi 28,34 % limitu naboru nr 4/2020.

Lista operacji wybranych

Lista operacji zgodnych z LSR

3. Nabór nr 5/2020 – Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji (przedsięwzięcie nr 3.1.3), trwał od 14.12.2020 r. do 29.12.2020 r.

 • Limit dostępnych środków wynosił 137 882,34 EUR (551 529,36 zł)
 • Wpłynęło 6 wniosków na kwotę 551 528,47 zł (w tym wkład własny wnioskodawców stanowiący krajowe środki publiczne w wysokości 157 037,47 zł), co stanowi 100 % limitu naboru nr 5/2020.

Lista operacji wybranych

Lista operacji zgodnych z LSR

 

Protokół z posiedzenia Rady LGD w dniu 28 stycznia 2021 r. – nabory nr 3/2020, 4/2020 i 5/2020

Formularz protestu

 

Każdy Wnioskodawca otrzyma oficjalne pismo z informacją o wynikach oceny wniosku wraz z uzasadnieniem.

Zwołanie posiedzenia Rady LGD„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

Informujemy, iż na podstawie § 20 ust. 8 Statutu LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz § 1 ust. 2 Regulaminu organizacyjnego Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” posiedzenie Rady LGD do oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborach nr 3/2020, 4/2020 i 5/2020 zwołane jest w dniu 28 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Porządek posiedzenia:

 1. Podpisanie oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady.
 2. Otwarcie posiedzenia Rady.
 3. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia i podejmowania uchwał (quorum, przedstawicielstwo sektorów, grupy interesu).
 4. Wybór protokolanta.
 5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 6. Przedstawienie i omówienie wyników wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzonej przez Biuro LGD „RAZEM” w naborze nr 3/2020, 4/2020 oraz 5/2020.
 7. Ocena wniosków i ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji z naboru 3/2020, 4/2020 oraz 5/2020.
 8. Podjęcie uchwał nad wyborem każdej operacji z naboru 3/2020, 4/2020 oraz 5/2020.
 9. Podjęcie uchwał nad przyjęciem listy operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania w naborze nr 3/2020, 4/2020 oraz 5/2020.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Wszystkie materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia znajdują się w systemie Omikron oraz w Biurze LGD w dniach i godzinach pracy Biura LGD.