Poprzyj starania LGD o zwiększenie alokacji na LEADER’a po roku 2023

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do poparcia naszych starań o zwiększenie alokacji na LEADER-a po roku 2023, czyli na dalszy rozwój obszarów wiejskich Ziemi Łukowskiej.

Szczegóły i instrukcja – pod tym linkiem.

.

Uwaga! Prośba o wsparcie działań na zwiększenie środków na rozwój obszarów wiejskich

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? to lokalne partnerstwo: gmin, organizacji, przedsiębiorców i mieszkańców na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. W obecnym okresie programowania w ramach PROW 2014-2020 LGD wykorzystało kwotę ok. 10 mln zł na projekty realizowane w 10 gminach naszego obszaru: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stoczek Łukowski (miasta i gmina), Stanin, Wojcieszków, Wola Mysłowska i Trzebieszów. Udało się zrealizować kilkadziesiąt inwestycji o wymiarze społecznym i gospodarczym. Byliśmy i jesteśmy wsparciem dla przedsiębiorców, którzy ze środków PROW 2014-2020 stworzyli ok. 40 miejsc pracy, powstało 20 nowych firm, a pomogliśmy w rozwoju 12 firmom.

Istotne wsparcie ze strony LGD skierowane zostało również na przedsięwzięcia o charakterze nieinwestycyjnym. W ramach grantów wspartych zostało 25 lokalnych podmiotów, dzięki czemu zostały zakupione stroje ludowe i inne potrzebne wyposażenie dla działających organizacji, a także organizowane były szkolenia i warsztaty aktywizujące lokalną społeczność i łączące pokolenia.

Aktualnie do 15 lutego br. trwają konsultacje społeczne projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) 2023-2027, którym będzie zarządzać Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.. W jego planie finansowym przewidziano, że na działanie LEADER będzie nominalnie mniej środków o 2/3 w porównaniu z aktualnym okresem programowania. Obecnie w PROW 2014-2020 limit środków na działanie LEADER wynosi 787 mln ?, a w nadchodzącym okresie programowania planuje się tylko 286 mln ?, natomiast a na działanie LEADER tylko 5% (wymagane przez UE min.)

Jeśli taka decyzja zostanie wdrożona w życie będzie to oznaczać, że Lokalne Strategie Rozwoju będą wdrażane na niewielkiej części obszarów wiejskich, a funkcjonować może mniej niż połowa obecnie istniejących LGD.

Lokalne Grupy Działania z całej Polski, w ramach prowadzonych konsultacji społecznych, zgłaszają postulat do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o zwiększenie środków na działanie LEADER z 5 do 10%.

Jeśli uważacie, że nasz postulat jest słuszny zabierzcie proszę głos w konsultacjach społecznych i wyślijcie swoje stanowisko do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi drogą elektroniczną w terminie do 15 lutego 2021 r.

Formularz i instrukcja do wysłania opinii ? czytaj dalej

Formularz do wysłania opinii w sprawie zwiększenia puli środków na działanie LEADER z 5 do 10 % jest pod linkiem: https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr

Instrukcja krok po kroku

Czytaj więcej Uwaga! Prośba o wsparcie działań na zwiększenie środków na rozwój obszarów wiejskich

Ważne! Aneks do umowy – podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

W związku ze zmianami warunków przyznania i wypłaty pomocy wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła formularz aneksu do umowy o przyznaniu pomocy.

Aneks do umowy o przyznaniu pomocy jest zawierany wyłącznie na pisemny wniosek beneficjenta ? do pobrania wzór pisma o aneks.

Aneks mogą zawierać zarówno Beneficjenci, którzy jeszcze realizują projekt, jak i Ci, którzy już otrzymali II transzę, ale trwa jeszcze tzw. okres trwałości (2-letni od dnia wypłaty II transzy).

Do najistotniejszych zmian wprowadzonych aneksem należą:

1) Skreślenie dotychczasowego par. 5 pkt 14, mówiącego o osiągnięciu co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty drugiej transzy pomocy.

Oznacza to, że po roku od wypłaty płatności końcowej Beneficjent składa informację monitorującą z realizacji biznesplanu (zgodnie z dotychczasowym par. 5 pkt. 15), ale w informacji tej nie podaje danych o przychodach firmy.

2) Modyfikacja zapisu mówiącego o wymaganym okresie wykonywania działalności gospodarczej:

Było: ?do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty przez Agencję drugiej transzy pomocy?

Jest: ?przez łącznie co najmniej 2 lata, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty przez Agencję drugiej transzy pomocy?

Oznacza to, ze działalność gospodarcza musi być wykonywana przez minimum 2 lata bez przerwy od momentu rozpoczęcia jej wykonywania lub przez łącznie minimum 2 lata, z pominięciem okresów jej zawieszenia, w okresie od rozpoczęcia jej wykonywania do dnia w którym upływają 2 lata od wypłaty płatności końcowej.

Należy jednocześnie pamiętać o zapisach par. 12 ust. 7: ?Złożony przez Beneficjenta wniosek o zmianę umowy, dotyczący zmian mogących mieć wpływ na zgodność z LSR będzie podlegał rozpatrzeniu, jeżeli wraz z wnioskiem zostanie złożona pozytywna opinia organu decyzyjnego LGD potwierdzająca, że wnioskowana przez Beneficjenta zmiana jest zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze tej operacji do finansowania.?

Zgodnie z zapisami formularza aneksu umowa nie podlega zmianie w zakresie mającym wpływ na spełnienie kryteriów w odniesieniu do minimum punktowego. Zobacz wzór ANEKSU.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.