Posiedzenie Rady LGD – rozpatrzenie protestu w naborze nr 2/2021

Na podstawie § 20 ust. 8 Statutu i § 15 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Rady LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? w dniu 2 lipca 2021r. o godz. 9:00 w siedzibie LGD ?RAZEM?, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków zwoływane jest posiedzenie Rady LGD w celu rozpatrzenia złożonego protestu w naborze nr 2/2021.

Program posiedzenia:

 1. Podpisanie oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady.
 2. Otwarcie posiedzenia Rady.
 3. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia i podejmowania uchwał (quorum, przedstawicielstwo sektorów, grupy interesu).
 4. Wybór protokolanta.
 5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 6. Rozpatrzenie protestu złożonego w ramach naboru nr 2/2021.
 7. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zajęcia stanowiska do złożonego protestu w ramach naboru nr 2/2021.
 1. Głosowanie i podjęcie uchwały wybrania/ niewybrania operacji do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2021.
 2. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia ostatecznych list operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania w naborze 2/2021.
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie posiedzenia.

Wszystkie materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia znajdują się w systemie Omikron oraz w Biurze LGD w dniach i godzinach pracy Biura LGD.

Uwaga Beneficjenci – można korzystnie aneksować umowę z zakresu rozwijania działalności gospodarczej!

Beneficjenci, którzy realizują projekty z zakresu rozwijania działalności gospodarczej mają możliwość podpisania aneksu do umowy o przyznaniu pomocy. Aneks do umowy o przyznaniu pomocy wprowadza zmiany, które weszły w życie na mocy rozporządzenia MRiRW z dnia 02.09.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020 (Dz. U. z 2020, poz. 1555).

Podpisanie aneksu jest korzystne dla beneficjentów, którzy są w trakcie realizacji projektu lub w okresie trwałości projektu, trwającym 3 lata od daty wpływu refundacji z tytułu rozliczenia projektu.

Najważniejsze zmiany wynikające z podpisania aneksu:

 • skreślenie dotychczasowego par. 5 ust. 1 pkt 4, mówiącego o osiągnięciu co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej ? powoduje to, że po roku od wypłaty płatności końcowej Beneficjent składa informację monitorującą z realizacji biznesplanu, ale w tej informacji nie podaje danych o przychodach firmy;
 • zmiana zapisu mówiącego o liczbie wymaganych do utworzenie i utrzymania miejsc pracy ? nowy zapis zakłada obowiązek utworzenia i utrzymania minimum jednego miejsca pracy przez beneficjenta.

Warunkiem zawarcia aneksu jest wcześniejsze uzyskanie pozytywnej opinii Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w przedmiocie zmiany umowy zgodnej w ww. aneksem.

Rada LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? wyda pozytywną opinię jeżeli:

 • operacja pozostaje dalej zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”,
 • operacja pozostaje dalej zgodna z zakresem tematycznym naboru,
 • operacja osiąga przynajmniej minimum punktów wymagane w danym przedsięwzięciu (min. 19 pkt. w 1.1.1 Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego oraz w 3.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa).

Beneficjent chcący podpisać aneks powinien:

 • zwrócić się w formie pisemnej o opinię Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”,
 • po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, zwrócić się w formie pisemnej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin, z prośbą o podpisanie aneksu do umowy.

Formularz aneksu do umowy – pobierz >>>

Wzór pisma o wydanie opinii Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” – pobierz >>>

Wzór pisma do UMWL o zawarcie aneksu – pobierz >>>

 

Kondolencje


Wyniki oceny wniosków złożonych w naborach nr: 1/2021, 2/2021 oraz 3/2021

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 czerwca 2021 r. Rada Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?? zakończyła ocenę wniosków złożonych w naborach nr: 1/2021, 2/2021, 3/2021.

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:

Nabór nr 1/2021 ? Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej (przedsięwzięcie nr 1.1.2), nabór trwał od 16.04.2021 r. do 30.04.2021 r. Limit dostępnych środków wynosił 76 108,04 EUR, co przy kursie 4,00 PLN/EUR stanowi odpowiednio 304 432,16 zł.

Nabór nr 2/2021 ? Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego (przedsięwzięcie nr 1.1.1), trwał od 16.04.2021 r. do 30.04.2021 r. Limit dostępnych środków wynosił 76 042,63 EUR, co przy kursie 4,00 PLN/EUR stanowi odpowiednio 304 170,52 zł.

Nabór nr 3/2021 Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny ? (przedsięwzięcie nr 2.1.1), trwał od 16.04.2021 r. do 30.04.2021 r. Limit dostępnych środków wynosił 55 819,75 EUR, co przy kursie 4,00 PLN/EUR stanowi odpowiednio 223 279,00 zł.

Każdy Wnioskodawca otrzyma oficjalne pismo z informacją o wynikach oceny wniosku wraz z uzasadnieniem.

Spotkanie konsultacyjne poświęcone zwiększeniu budżetu LSR w ramach poddziałania 19.2 i 19.3 PROW 2014-2020

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? do uczestniczenia w spotkaniu konsultacyjnym, dotyczącym zwiększenia budżetu LSR w ramach poddziałania 19.2 i 19.3 PROW 2014-2020. Spotkanie odbędzie się 24 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12.

Konsultacje projektu zmian do LSR Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” – zwiększenie budżetu LSR w ramach poddziałania 19.2 i 19.3 PROW 2014-2020

W ramach projektowanej zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 planowane jest m.in. podwyższenie wysokości środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem WPR.wao.510.35.2021 z dn. 15.04.2021 r. uzupełnionymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w dniu 22.04.2021 r., LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? może ubiegać się w zaokrągleniu o 654 000,00 EUR, co przy indykatywnym kursie 4 PLN/EUR wynosi 2 616 000,00 zł. Zwiększony budżet LSR w ramach poddziałania 19.2 musi zostać rozliczony (złożone wnioski o płatność) do 30.06.2024r.

Minimum 35% tej kwoty musi zostać przeznaczone na wsparcie operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.

Ustalono, iż pozostała kwota podlega rozdysponowaniu w LSR na nabory wniosków z zakresu rozwoju niekomercyjnej infrastruktury kultury/rekreacyjno-turystycznej, grantu z zakresu rozwoju miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny i operację własną LGD.

Biorąc pod uwagę oszczędności w poszczególnych przedsięwzięciach Zarząd Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? proponuje następujące rozdysponowanie tych środków:

 • 232 102,29 EUR/ 928 409,16 zł ? na podejmowanie działalności gospodarczej (obligatoryjne)
 • 141 040 EUR / 564 160,00 zł ? na operacje z zakresu rozwoju niekomercyjnej infrastruktury kultury
 • 235 910 EUR / 943 640,00 zł ? na operacje z zakresu rozwoju niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej
 • 9 216,29 EUR/ 36 865,16 zł ? zwiększenie budżetu operacji własnej ?Centrum informacji turystycznej?
 • 35 731,42 EUR/ 142 925,68 zł – grantu z zakresu rozwoju miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny

Ziemia Łukowska jest bardziej atrakcyjna turystycznie, dzięki doinwestowanej infrastrukturze turystycznej i rekreacyjnej oraz dofinansowaniu przedsiębiorstw działających w branży turystycznej. Infrastruktura ta będzie dalej wzbogacana dzięki tys. dodatkowych środków na ten cel w ramach wdrażania LSR. Kolejnym krokiem jest promocja tej infrastruktury oraz całego obszaru objętego LSR, jako  miejsca przyjaznego do życia i atrakcyjnego turystycznie. Aktualnie w LSR budżet projektu własnego przewidywał wydatki w wysokości 12 500,00 ?, zwiększony budżet to 25 000,00 ?. W ramach operacji własnej i realizacji wskaźnika ?Liczba centrów informacji turystycznej? Zarząd zaplanowała na przeprowadzić na większą skalę szereg zadań ukierunkowanych na wypromowanie obszaru LSR.

O skierowaniu pozostałej puli dodatkowych środków na realizację projektów z zakresu rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kultury i rekreacyjno-turystycznej oraz grantu rozwijającego miejsca spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny przemawiają wciąż niezaspokojone potrzeby społeczności lokalnej w tym obszarze.

Wraz ze zwiększeniem budżetu LSR w ramach poddziałania 19.2 Zarząd zdecydował o jednoczesnym zwiększeniu budżetu na wdrażanie projektów współpracy w ramach poddziałania 19.3 o kwotę 65 400,00 EUR/261 600,00 zł. Zwiększony budżet w ramach 19.3 ma zostać przeznaczony na zwiększenie dofinasowania projektu współpracy pn. ?Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening? oraz na realizację nowego projektu współpracy promującego Szlak Ziemi Łukowskiej, zawierającego elementy edukacji przyrodniczo-historycznej oraz aktywnej turystyki.

Zwiększenie budżetu aktualnie realizowanych projektów współpracy jest uzasadnione faktem, że wzrosły koszty inwestycji objętych tymi projektami w stosunku do kosztorysów inwestorskich z 2020 r. Realizacja inwestycji po aktualnych cenach rynkowych oznaczałaby konieczność wniesienia wkładu własnego na poziomie powodującym utratę płynności finansowej LGD. Przeznaczenie dodatkowych środków z 19.3 na zwiększenie dofinansowania inwestycji w ramach ww. projektu pozwoli na realizację projektu zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy bez konieczności ponoszenia nadmiernego obciążenia finansowego przez LGD.

Poniżej prezentacja zmian w budżecie LSR ? zwiększenie środków w ramach poszczególnych przedsięwzięć z uwzględnieniem przesunięć oszczędności:

Prezentacja zmian do LSR ? na budżecie LSR z uwzględnieniem wskaźników

Uwagi dotyczące planowanych zmian do LSR przyjmujemy w terminie do 25.06.2021r. godz. 14:00 wyłącznie w formie pisemnej (elektronicznej lub papierowej) na formularzu zmian.

Konkurs dla dzieci „Ryba na talerzu”

Województwo Lubelskie ogłasza konkurs dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat na opis własnych produktów, potraw i dań kulinarnych przygotowanych z wykorzystaniem ryb słodkowodnych.

Dlaczego warto jeść ryby? Zawierają cenne substancje odżywcze: pełnowartościowe białko, kwasy tłuszczowe omega-3, witaminy i składniki mineralne. Według statystyk w 2019 r. ryby słodkowodne stanowiły tylko 18,2% konsumpcji produktów rybołówstwa w Polsce. Musimy to zmienić! Pokażmy jak duże jest bogactwo tradycyjnych lubelskich dań, których głównym składnikiem są ryby regionalnych rzek i stawów.

Celem konkursu ?Ryba jak talerzu? jest promowanie dziedzictwa kulinarnego regionu oraz odkrywanie, poznawanie i prezentowanie kulinarnych tradycji ziemi lubelskiej związanej z rybami słodkowodnymi.

Praca konkursowa powinna być w formie filmu, prezentacji multimedialnej lub opisu wraz z dokumentacją fotograficzną oraz zawierać:

 1. opis tradycji kulinarnych dotyczących danego produktu/potrawy/przetworu i ich związek z wykorzystaniem ryb słodkowodnych,
 2. listę składników,
 3. sposób przygotowania.

Dla laureatów konkursu przewidziano cenne nagrody rzeczowe:

 • I miejsce ? do 400 zł;
 • II miejsce ? do 300 zł;
 • III miejsce ? do 200 zł;
 • 15 wyróżnień do 100 zł.

Serdecznie zapraszamy!

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać w terminie do 18 czerwca 2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: konkursy@lubelskie.pl podając w tytule wiadomości hasło: Konkurs ?Ryba na talerzu? lub pocztą tradycyjną na adres: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin, z dopiskiem: Konkurs ?Ryba na talerzu?. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia  5 lipca 2021 roku.

Organizatorem konkursu jest Województwo Lubelskie, wszelkie informacje dotyczące konkursu udzielają pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL w Lublinie:

tel. (81) 44 16 538 oraz (81) 44 16 802

e- mail: konkursy@lubelskie.pl

DO POBRANIA:

Posiedzenie Rady LGD do oceny wniosków w naborach: 1/2021, 2/2021 i 3/2021

Informujemy, iż posiedzenie Rady LGD do oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów nr 1/2021, 2/2021 oraz 3/2021 zwołane jest w dniu 17 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 09:00 w Biurze LGD ?RAZEM?, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Porządek posiedzenia:

 1. Podpisanie oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady.
 2. Otwarcie posiedzenia Rady.
 3. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia i podejmowania uchwał (quorum, przedstawicielstwo sektorów, grupy interesu).
 4. Wybór protokolanta.
 5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 6. Przedstawienie i omówienie wyników wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzonej przez Biuro LGD ?RAZEM? w naborze nr 1/2021, 2/2021 oraz 3/2021.
 7. Ocena wniosków i ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji z naboru 1/2021, 2/2021 oraz 3/2021.
 8. Podjęcie uchwał nad wyborem każdej operacji z naboru 1/2021, 2/2021 oraz 3/2021.
 9. Podjęcie uchwał nad przyjęciem listy operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania w naborze nr 1/2021, 2/2021 oraz 3/2021.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Warsztaty zielarskie „Innowacje w zielarstwie i kosmetyce naturalnej”

?Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie?.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ?Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich? Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020

 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, serdecznie zaprasza na warsztaty zielarskie  pt. ?Innowacje w zielarstwie i kosmetyce naturalnej?

Data i miejsce warsztatów:

16-17 czerwca 2021 r. –  Pensjonat Uroczysko Zaborek, Kolonia Janów Podlaski 28, 21-505

Celem operacji jest zachęcenie uczestników do współpracy w zakresie tworzenia grup operacyjnych EPI ukierunkowanych na realizację innowacyjnych projektów, a także wspieranie rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Lubelszczyzny w zakresie wykorzystania ziół. Poprzez warsztaty możliwe jest podnoszenie wiedzy i umiejętności w obszarze lokalnego przetwórstwa, zachęcanie do tworzenia partnerstw podejmujących wspólne innowacyjne przedsięwzięcia w zakresie produkcji, promocji, certyfikacji i wprowadzania do obrotu produktów naturalnych wysokiej jakości. Z obserwacji rynku zielarskiego wynika, że popyt na zioła od kilku lat sukcesywnie wzrasta, a prognozy na przyszłość są również bardzo obiecujące. Aby odpowiedzieć na potrzebę, która powstała w skutek szerokiego zapotrzebowania na praktyczną wiedzę zielarską, chcemy zorganizować praktyczne warsztaty dla mieszkańców obszarów wiejskich. Dogłębne poznanie roślin leczniczych i spożywczych jest gwarantem udanego ich stosowania. Stworzenie odpowiedniej płaszczyzny dla uczestników warsztatów  zainteresowanych podniesieniem poziomu wiedzy i umiejętności zachęci do tworzenia potencjalnych grup operacyjnych w ramach działania ?Współpraca? oraz sieci kontaktów ukierunkowanych na wspólne innowacyjne przedsięwzięcia w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Do udziału w warsztatach zapraszamy rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, osoby zainteresowane tematyką z terenu województwa lubelskiego.

Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10 czerwca 2021r. na adres e-mail: mtarkowska@lodr.konskowola.pl lub mseroka@lodr.konskowola.pl

 

Kontakt w sprawie udziału w warsztatach:

Małgorzata Tarkowska tel: 697 308 333

Małgorzata Seroka tel: 603 555 418

 

Pobierz:

Program warsztatów >>>

Karta zgłoszenia >>>