Spotkanie poświęcone aktualnym problemom gospodarowania wodą w rolnictwie

Pani Sylwia Romańska-Węzik, Prezes Zarządu LGD „RAZEM”, uczestniczyła 23 września br. w Łukowie w spotkaniu poświęconym aktualnym problemom gospodarowania wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Organizatorem był Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Przybyłych gości przywitała kierownik  Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Łukowie – Katarzyna Gajownik- Łazuga. Dziękujemy za zaproszenie i możliwość wzięcia udziału w spotkaniu.

Celem spotkania była m.in. aktywizacja i integracja środowisk lokalnych poprzez wzajemne poznanie zakresów działania i potrzeb.

Spotkanie realizowane zostało w ramach operacji SIR pn. „Lokalne Partnerstwo ds. Wody (LPW)”.

Źródło: https://powiatlukowski.pl/konferencja-lokalne-partnerstwo-ds-wody-lpw/

Czytaj dalej Spotkanie poświęcone aktualnym problemom gospodarowania wodą w rolnictwie

Piknik w Woli Mysłowskiej – otwarcie nowego placu zabaw

Tak jak zapowiadała Pani Kinga Szerszeń – Wójt Gminy Wola Mysłowska – tak też się stało: 17 września wraz z mieszkańcami Woli Mysłowskiej zorganizowała piknik z okazji otwarcia nowego placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej zlokalizowanych na Szlaku Ziemi Łukowskiej przy UG Wola Mysłowska. Nowa infrastruktura jest efektem współpracy LGD z Gminą Wola Mysłowska, która jest właścicielem gruntu i gospodarzem tego terenu.

Przecięcia wstęgi dokonały: Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, Kinga Szerszeń – Wójt Gminy Wola Mysłowska.

Nowozagospodarowany teren wokół Gminy ucieszył mieszkańców, korzystają z niego chętnie, szczególnie mamy z dziećmi. Pomimo lekkiej mżawki na uroczystość przybyło wielu mieszkańców. Szczególne podziękowania dla pań z KGW Wola Mysłowska oraz druhów z OSP Wola Mysłowska.

Projekt „SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING” (akronim START) zakładał m.in. wybudowanie przez LGD małej architektury i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Szlaku Ziemi Łukowskiej zlokalizowanym na obszarze LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, a także rebranding logo Szlaku Ziemi Łukowskiej, wydanie gry karcianej typu dobble oraz kolorowanki promującej walory turystyczne szlaku.

Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj dalej Piknik w Woli Mysłowskiej – otwarcie nowego placu zabaw

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych – „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”

Informujemy, że do dnia 30 września 2021 r. trwają konsultacje społeczne  dotyczące projektu dokumentu opracowanego przez Zarząd Województwa Lubelskiego pn. „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”. Dokument ten będzie zawierał informacje o tym na co i w jaki sposób będą wydawane środku unijne dla Województwa Lubelskiego.

Lubelska Sieć Lokalnych Grup Działania zaangażowała się w działania mające na celu by w ww. dokumencie zawarty był instrument terytorialny: „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” – pozwoli to decydować mieszkańcom terenów wiejskich i małych miast o inicjatywach na jakie mają być przekazane środki unijne. Dotychczasowy,  właśnie taki mechanizm (program LEADER i realizacja Lokalnych Strategii Rozwoju) sprawdził się bardzo dobrze i powinien być w tej formie kontynuowany w następnej perspektywie finansowej. Sfinansowano (z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) wiele małych, lokalnych inicjatyw, w tym, np. świetlice wiejskie, infrastruktura turystyczna, rekreacyjna, itp.

W najbliższej perspektywie finansowej będzie o co najmniej 20% mniej środków z EFRROW na wdrażanie Lokalnych Strategi Rozwoju – spowoduje to, że wiele lokalnych inicjatyw nie będzie realizowanych w Województwie Lubelskim. W celu uniknięcia takiej sytuacji, Lubelska Sieć Lokalnych Grup Działania wnosi do Zarządu Województwa Lubelskiego postulat wprowadzenia do dokumentu „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” mechanizmu RLKS.

Uprzejmie prosimy mieszkańców naszego obszaru o zabranie głosu w ww. konsultacjach społecznych, poprzez wysłanie swojego stanowiska do Zarządu Województwa Lubelskiego drogą e-mailową do dnia 30 września 2021 r. Im więcej będzie głosów popierajacych stanowisko Lubelskiej Sieci Lokalnych Grup Działania, tym realnym się stanie wprowadzenie instrumentu RLKS.

Więcej informacji można uzyskać pod tym linkiem. Uwagi do projektu Dokumentu należy wysyłać poprzez wypełnienie formularza zgłaszania uwag. Sugerowane zmiany do wprowadzenia w Dokumencie można pobrać tutaj.

Wypełnioną tabelkę prosimy wysłać do dnia 30 września 2021 r. na adres e-mail:

konsultacjeprogram2021-2027@lubelskie.pl 

Walne Zebranie Członków w Hucie Dąbrowie

W dniu 7 września 2021 r. o godz. 13.30 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzywdzie w Filii w Hucie Dąbrowie odbyło się Walne Zebranie członków Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

W spotkaniu uczestniczyło 33 członków LGD, przewodniczył p. Marek Czub – Wójt Gminy Stoczek Łukowski, natomiast protokołowała p. Aneta Mazur – Kierownik referatu Inwestycyjno-Administracyjnego w UG Serokomla.

Podczas posiedzenia p. Sylwia Romańska-Węzik Prezes Zarządu przedstawiła sprawozdanie finansowe oraz z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej – p. Wojciech Czerniec, a sprawozdanie z działalności rady LGD – p. Rafał Sobiech Przewodniczący Rady.

Walne Zebranie Członków po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym, merytorycznym oraz sprawozdaniem i wnioskiem Komisji Rewizyjnej jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2020 i udzielenia zarządowi absolutorium za 2020 r.

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 i brakiem włączenia instrumentu terytorialnego (wielofunduszowego RLKS) w nadchodzącej perspektywie finansowej członkowie walnego zebrania jednogłośnie podjęli również uchwałę w sprawie poparcia dla wprowadzenia wielofunduszowego instrumentu RLKS w pełnej formule w programie regionalnym na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego.

Na zakończenie obrad p. Sylwia Romańska-Węzik Prezes Zarządu podziękowała w imieniu całego Zarządu za udzielenie absolutorium za 2020 r. (zarówno Komisji Rewizyjnej jak i wszystkim członkom Stowarzyszenia) oraz przedstawiła informację na temat:

  1. planowanych przez Zarząd w 2021 i 2022 r. naborach wniosków,
  2. podwyższenie wysokości środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wynikających z projektowanej zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o 654 000,00 EUR, co przy indykatywnym kursie 4 PLN/EUR wynosi 2 616 000,00 zł,
  3. nowej perspektywy finansowej PROW 2021-2027,
  4. podziękowała Zarządowi, Radzie i pracownikom Biura LGD za sprawną realizację zadań statutowych Stowarzyszenia,
  5. poinformowała o kolejnym działaniu w celu wdrożenia wielofunduszowego RLKS w pełnej formule w programie regionalnym na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego, tj. petycji do Sejmiku Województwa Lubelskiego, którą zamierza skierować Lubelska Sieć LGD i poprosiła o podpisy pod petycją wszystkich zainteresowanych zwiększeniem budżetu LSR na przyszły okres programowania.

Wszystkim obecnym na zebraniu członkom Stowarzyszenia dziękujemy za udział w Walnym Zebraniu.

Czytaj dalej Walne Zebranie Członków w Hucie Dąbrowie