Wyniki oceny wniosków złożonych w naborze nr 1/2022

Informujemy, że w dniu 11 marca 2022 r. Rada Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?? zakończyła ocenę wniosków złożonych w naborze nr 1/2022.

Nabór nr 1/2022 ? Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej (przedsięwzięcie nr 1.1.2) trwał od 18.01.2022 r. do 31.01.2022 r. Limit dostępnych środków wynosił 240 477,73 EURO, co przy kursie indykatywnym 1 EURO = 4 PLN odpowiada kwocie: 961 910,92 PLN.

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:

Każdy Wnioskodawca otrzyma oficjalne pismo z informacją o wynikach oceny wniosku wraz z uzasadnieniem.

LGD RAZEM podpisała Aneks nr 12 do umowy z UMWL

Informujemy, iż w związku z podpisaniem w dniu 9 marca 2022 r. przez LGD ?RAZEM? z Województwem Lubelskim Aneksu nr 12 do umowy, na naszej stronie w podzakładce Lokalna Strategia Rozwoju umieściliśmy jej najnowszą wersję z dnia 09.03.2022 r.; bezpośredni link do LSR jest tutaj.

Posiedzenie Rady LGD do oceny wniosków w naborze nr 1/2022 – podejmowanie

Przewodniczący Rady LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? informuje, iż na podstawie § 20 ust. 8 Statutu oraz § 1 ust.2 Regulaminu organizacyjnego Rady LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? posiedzenie Rady LGD do oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 1/2022 zwołane jest w dniu 11 marca 2022 r. (piątek) o godz. 09:00 w Biurze LGD ?RAZEM?, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Podpisanie oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady.
 2. Otwarcie posiedzenia Rady.
 3. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia i podejmowania uchwał (weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady z wnioskodawcami, quorum, przedstawicielstwo sektorów, grupy interesu).
 4. Wybór protokolanta.
 5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 6. Przedstawienie i omówienie wyników wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzonej przez Biuro LGD ?RAZEM? w naborze nr 1/2022.
 7. Ocena wniosków złożonych w naborze nr 1/2022.
 8. Podjęcie uchwał nad wyborem każdej operacji z naboru 1/2022.
 9. Podjęcie uchwał nad przyjęciem listy operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania w naborze nr 1/2022.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie posiedzenia.