Zapraszamy na szkolenie – konkurs grantowy nr 3/2022/G

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? zaprasza na bezpłatne szkolenie przygotowujące do wypełniania dokumentacji aplikacyjnej dla ogłoszonego konkursu grantowego nr 3/2022/G  z zakresu Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, realizowanego w ramach przedsięwzięcia nr 2.1.1. Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny ? GRANT.

Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków (I piętro)

Termin: 24.05.2022 r., godz. 15.30 (planowany czas trwania: 2-3 godziny)

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli:

  • organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej, w tym KGW, OSP, itp.,
  • kościołów i związków wyznaniowych,
  • jednostek sektora finansów publicznych,
  • instytucji kultury.

Program:

  • zasady i warunki ubiegania się o pozyskanie grantu,
  • omówienie procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem, sposobu rozliczania, monitorowania i kontroli,
  • omówienie instrukcji wypełniania wniosku grantowego (przydatne będzie zabranie na spotkanie własnego komputera),
  • lokalne kryteria wyboru grantów ? zasady oceny i wyboru operacji przez LGD.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia w celu potwierdzenia uczestnictwa, tel. 25 798 31 94, e-mail poczta@lgdrazem.pl

Informujemy również, że istnieje możliwość konsultacji w formie doradztwa indywidualnego prowadzonego przez pracowników biura LGD w siedzibie LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? w godzinach 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku, podczas którego można skorzystać z pomocy przy uzupełnianiu dokumentacji aplikacyjnej.

Uwaga! Za udział w szkoleniu oraz doradztwie w Biurze LGD w zakresie konsultacji opracowanego wniosku Wnioskodawca otrzymuje 4 punkty (2 pkt za szkolenie i 2 pkt za doradztwo).

Ogłoszenie o konkursie grantowym nr 3/2022/G ? przejdź

Termin składania wniosków o przyznanie grantu: od 30.05.2022 r. do 13.06.2022 r.

Szkolenie mają na celu realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 obszaru LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? współfinansowanej ze środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Ogłosiliśmy nabór wniosków na rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny

Informujemy, że ogłosiliśmy nabór wniosków na rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny ? szczegóły pod tym linkiem.