Posiedzenie Rady LGD – ocena wniosków w naborze nr 2/2022

Przewodniczący Rady LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? informuje, iż na podstawie § 20 ust. 8 Statutu oraz § 1 ust.2 Regulaminu organizacyjnego Rady LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? posiedzenie Rady LGD do oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 2/2022 zwołane jest w dniu 24 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 13:00 w Biurze LGD ?RAZEM?, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Porządek posiedzenia:

 1. Podpisanie oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady.
 2. Otwarcie posiedzenia Rady.
 3. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia i podejmowania uchwał (weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady z wnioskodawcami, quorum, przedstawicielstwo sektorów, grupy interesu).
 4. Wybór protokolanta.
 5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 6. Przedstawienie i omówienie wyników wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzonej przez Biuro LGD ?RAZEM? w naborze nr 2/2022.
 7. Ocena wniosków złożonych w naborze nr 2/2022.
 8. Podjęcie uchwał nad wyborem każdej operacji z naboru 2/2022.
 9. Podjęcie uchwał nad przyjęciem listy operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania w naborze nr 2/2022.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Wszystkie materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia znajdują się w systemie Omikron oraz w Biurze LGD w dniach i godzinach pracy Biura LGD.

Kolejny nabór wniosków na rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny

Informujemy, że ogłosiliśmy kolejny nabór wniosków na rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny ? szczegóły pod tym linkiem.

Praca Biura LGD w dniu 17.06.2022 r.

Informujemy, że w dniu 17.06.2022 r. Biuro LGD będzie nieczynne. Zapraszamy w poniedziałek, 20.06.2022 r.

Zapraszamy przedstawicieli jst, NGO, przedsiębiorców a także mieszkańców do udziału w tworzeniu strategii dla obszaru działania LGD „RAZEM” – perspektywa finansowa na lata 2021-2027

Rozpoczynamy pracę nad przygotowaniem strategii dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM? na kolejne lata – perspektywa finansowa na lata 2021-2027.

Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców a także mieszkańców do udziału w jej tworzeniu.

Państwa propozycje z  pewnością pozwolą na przeprowadzenie diagnozy obszaru, wskazanie lokalnych potrzeb i ustalenie priorytetów, tak aby przyszła strategia w jak największym stopniu przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców.

PROGRAM SPOTKANIA:

 1. Przedstawienie wyników z analizy desk research obszaru objętego strategią
 2. Zaprezentowanie wniosków z ewaluacji LSR na lata 2014-2020
 3. Przeprowadzenie ankiety w zakresie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru
 4. Przeprowadzona analiza SWOT w obszarach tematycznych, z uwzględnieniem kluczowych komponentów: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych oraz partnerstwa w realizacji LSR.
 5. Podsumowanie spotkania

 

 

Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1?Wsparcie przygotowawcze? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 ? 2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi