Kondolencje

PRZYPOMINAMY O DZIAŁALNOŚCI PUNKTU KONSULTACYJNEGO

W ramach przygotowywania LSR na nowy okres programowania, tj. 2023-2027 swoją działalność prowadzi Punkt konsultacyjny, który mieści się w biurze Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? przy ul. Świderskiej 12 w Łukowie.

Zapraszamy mieszkańców, lokalnych liderów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków kultury, ośrodków pomocy społecznej, stowarzyszeń, fundacji, KGW, OSP, klubów sportowych, lokalnych przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru, tj. gmin: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski (miasto i gmina), Trzebieszów, Wojcieszków oraz Wola Mysłowska.

Punkt jest czynny w środy i czwartki w godzinach od 13.00 do 15.30.

Jest również możliwość odbycia konsultacji on-line z pracownikiem biura, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. profil FB, Messenger, Microsoft Teams).

Swoje opinie najwygodniej zgłaszać za pośrednictwem gotowego formularza, który przygotowaliśmy w tym celu ? wypełnij ankietę on-line >>>

Konsultacje stacjonarne i zdalne zapewnią udział lokalnej społeczności z obszaru LGD ?RAZEM? na każdym etapie przygotowywania strategii na lata 2023-2027, pozwolą nie tylko na wnoszenie uwag i pomysłów, ale również na uzyskanie opinii aktywnych mieszkańców jakie projekty powinny być realizowane, jakie grupy wspierane, jaki potencjał szczególnie wykorzystany.

Aby umówić się na konsultacje należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z biurem LGD:

tel: 519 764 746

e-mail: poczta@lgdrazem.pl

Punkt Konsultacyjny współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1 ?Wsparcie przygotowawcze? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 ? 2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tworzymy zespół roboczy ds. opracowania LSR dla obszaru LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w perspektywie finansowej UE 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? prowadzi nabór osób do zespołu roboczego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? w perspektywie finansowej UE 2021-2027

Zaproszenie skierowane jest do mieszkańców gmin: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski (miasto i gmina), Wojcieszków, Wola Mysłowska oraz Trzebieszów, w tym:

1. Przedstawicieli sektorów: społecznego, gospodarczego, publicznego

2. Reprezentantów różnych grup interesariuszy, w tym: młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, rolników, kobiet, itp.

3. Członków LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?

4. Osób posiadających doświadczenie w pracach nad strategią

Zadania zespołu roboczego:

  • aktywny udział w spotkaniach podczas opracowywania LSR (nie mniej niż 3 spotkania, możliwość zdalnego udziału po uzgodnieniu z biurem LGD)
  • utrzymywanie stałego kontaktu z zespołem oraz biurem LGD (tryb obiegowy)
  • opracowywanie podsumowań, rekomendacji, rozwiązań będących przedmiotem dalszych konsultacji

Osoby zainteresowane udziałem w zespole roboczym prosimy o kontakt z biurem LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, tel. 519 764 746 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: sylwia.romanska-wezik@lgdrazem.pl
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 8 grudnia 2022r. Rozważymy każde zgłoszenie!

 

Zapraszamy do współpracy!!!

Konsultacje społeczne lokalnych kryteriów wyboru dla operacji własnej

Zarząd Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących zmian w lokalnych kryteriach wyboru dla operacji własnej w ramach poddziałania 19.2.

Zapraszamy do zgłaszania uwag/propozycji do lokalnych kryteriów wyboru dla operacji własnej na udostępnionym formularzu:

Formularz do zgłaszania uwag >>>

Propozycja – lokalne kryteria operacje własne >>>

Uzasadnienie zmian lokalnych kryteriów – operacja własna >>>

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych kryteriów lub własne propozycje prosimy przesyłać do dnia 28 listopada 2022 r. do godziny 12:00 wysyłając skan formularza na adres mailowy: poczta@lgdrazem.pl lub dostarczając osobiście do Biura LGD ?RAZEM?, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków (w godzinach pracy biura: 07:30 ? 15:30).

Ponadto zapraszamy mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? do uczestniczenia w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym zmian w lokalnych kryteriach wyboru dla operacji własnej w ramach poddziałania 19.2. Spotkanie odbędzie się 28.11.2022 r. o godz. 14.00., w siedzibie LGD, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Zmiany w lokalnych kryteriach wyboru operacji zostaną zatwierdzone przez Zarząd LGD ?RAZEM? po konsultacjach społecznych oraz akceptacji Urzędu Marszałkowskiego i zamieszczone na naszej stronie.

Uwaga! IV edycja Konkursu na „Najciekawszą inicjatywę Ziemi Łukowskiej”

Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? zaprasza do udziału w IV edycji Konkursu pn. ?Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej?. Do Konkursu może być zgłoszona jedna inicjatywa zrealizowana na terenie obszaru LGD ?RAZEM? w ostatnich 3 latach, tj. od 2 listopada 2019 r.

Komisja Konkursowa wybierze najciekawszą inicjatywę w kategorii zadania inwestycyjnego oraz nieinwestycyjnego. Zgłoszenia można dostarczyć osobiście do Biura LGD ?RAZEM? lub za pośrednictwem poczty do dnia 2 grudnia 2022 r. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się do końca grudnia 2022 r. Serdecznie zapraszamy!

Regulamin konkursu >>>

Formularz konkursu >>>

Karta oceny >>>

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs organizowany przez Lokalną Grupę Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? finansowany ze środków EFRROW, w ramach PROW na lata 2014-2020, działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.