Konkurs „Kobieta Przedsiębiorcza”

W imieniu Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie ?Kobieta Przedsiębiorcza?, który jest kontynuacją cieszącego się ogromną popularnością konkursu ?Kobieta Gospodarna Wyjątkowa?. Konkurs skierowany jest do przedstawicielek kół gospodyń wiejskich oraz stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju wsi. Wszystko to po to, aby docenić wkład wiejskich kobiet w kultywowanie tradycji i ukazanie bogactwa dziedzictwa kulturowego regionu.

Nowa odsłona konkursu polega na wyszukaniu i wykonaniu potrawy o minimum 25 letniej recepturze, ściśle związanej z regionem lubelskim oraz jej przygotowanie i zaprezentowanie zgodnie z zasadami savoir vivre. Intencją jest przygotowanie kobiet do wprowadzania wykonywanych, lokalnych produktów do sprzedaży detalicznej, tak aby ich potencjał kulinarny i pielęgnowanie tradycyjnych receptur przekuć na aktywność gospodarczą. Nie chodzi tu wyłącznie o sprzedaż na lokalnych targowiskach, ale rozwinięcie sieci odbiorców o okoliczne sklepy, obwoźnych sprzedawców, media społecznościowe czy usługi cateringowe. Przepisy powinny znajdować się w starych książkach kucharskich lub domowych zeszytach z przepisami kulinarnymi, a wybrane potrawy powinny spełniać kryteria wpisania na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Regulamin Konkursu oraz Karty zgłoszenia udziału dostępne są na stronie www.lubelskie.ksow.pl  www.lubelskie.pl . Zgłoszenia należy składać do 31 marca 2023 r. Informacje o konkursie można także uzyskać pod numerem telefonu: 81 441 68 73, 81 441 65 38.

Konsultacje projektu zmian w LSR Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” – PROW 2014-2020

Na podstawie aktualnego przeliczenia uwzględniającego wysoki kurs euro, pojawiły się dodatkowe środki na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Biorąc pod uwagę oszczędności w poszczególnych przedsięwzięciach, potrzeby wskazane w LSR, wnioski z doradztwa i dotychczas przeprowadzonych naborów a także wyniki spotkania konsultacyjnego ale przede wszystkim z uwagi na krótki termin jaki pozostał do rozliczenia Strategii, Zarząd Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? proponuje następujące rozdysponowanie środków:

  • Zmniejszenie budżetu przedsięwzięcia nr 1.1.1 o 1 883,22 EUR i przesunięcie tej kwoty do przedsięwzięcia nr 1.1.2, ze względu na fakt, iż nie jest możliwe dofinansowanie rozwoju przedsiębiorstwa w ww kwocie (minimalna wartość projektu to 50 tys. zł). Przesunięcie tej kwoty zwiększy budżet przedsięwzięcia nr 1.1.2, tj. podejmowanie działalności gospodarczej.
  • Zwiększenie budżetu przedsięwzięcia 1.1.2 o kwotę 25 122,15 EUR na skutek przesunięcia powstałych oszczędności w przedsięwzięciu nr 1.1.1 w wysokości 1 883,22 EUR, 2.1.1 w wysokości 5 306,07 EUR oraz 2.2.1 w wysokości 23,14 EUR. Kwota brakująca do założenia 4 nowych firm w wysokości 17 909,72 EUR (licząc kurs euro po 4,5 zł) została przeniesiona z przedsięwzięcia 2.1.1. Zwiększenie budżetu na podejmowanie działalności gospodarczej wynika z wniosków z doradztwa (wciąż niezaspokojone potrzeby społeczności lokalnej w tym obszarze) oraz faktu, iż oszczędności z tego zakresu nie można przesunąć na żadne inne przedsięwzięcie. W związku z powyższym zwiększono wskaźnik produktu Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa o 4, tj. z 36 na 40, a wskaźnik produktu Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa przez osoby z grup defaworyzowanych o 2, tj. z 32 do 34.
  • Zmniejszenie budżetu przedsięwzięcia 2.1.1 o kwotę 17 909,72 EUR i pozostawienie wskaźnika produktu na tym samym poziomie, tj. 14 wspartych miejsc spotkań i integracji mieszkańców. Przesunięcie wskazanej kwoty do przedsięwzięcia 1.1.2, tj. podejmowanie działalności gospodarczej  to kwota brakująca do założenia 4 nowych firm (licząc kurs euro po 4,5 zł). Zmniejszenie budżetu tego przedsięwzięcia jest skutkiem konsultacji budżetu na spotkaniu w dniu 2.02.2023 r. , na którym zgłoszono chęć realizacji w tym przedsięwzięciu jednej operacji na kwotę 70 100,00 EUR.
  • Zmniejszenie budżetu przedsięwzięcia 2.1.2 i przesunięcie oszczędności w wysokości 5 306,07 EUR do przedsięwzięcia 1.1.2 ze względu na fakt, iż nie jest możliwe w tak krótkim czasie ogłoszenie naboru na dofinansowanie grantów, złożenie projektu grantowego, ocena w UMWL oraz i ich realizacja do czerwca 2024 r. Przesunięcie tej kwoty zwiększy budżet planowanego naboru na podejmowanie działalności gospodarczej (z którego ze względu na obowiązujące wytyczne nie możemy zrezygnować, ponadto z doradztwa wynika bardzo duże zapotrzebowanie na dofinansowanie tego przedsięwzięcia).
  • Zmniejszenie budżetu przedsięwzięcia 2.2.1 i przesunięcie oszczędności w wysokości 23,14 EUR do przedsięwzięcia 1.1.2.
  • Zmniejszenie budżetu przedsięwzięcia 3.1.1 o 1091,01 EUR (kwota jest zbyt mała, aby ogłosić nabór na rozwój przedsiębiorczości) i przeniesienie tej kwoty do przedsięwzięcia 3.1.2 Promocja obszaru LGD z wykorzystaniem potencjału turystycznego i kulturalnego.
  • Zwiększenie budżetu przedsięwzięcia 3.1.2 o kwotę 51 108,37 EUR na skutek przesunięcia powstałych oszczędności w przedsięwzięciu nr 3.1.1 w wysokości 1 091,01 EUR oraz 3.1.3 w wysokości 50 017,36 EUR. Ziemia Łukowska jest bardziej atrakcyjna turystycznie, ale jej atrakcje nie są znane zarówno mieszkańcom jak i osobom spoza obszaru LGD. W ramach operacji własnej Zarząd zaplanował przeprowadzić na większą skalę szereg zadań ukierunkowanych na wypromowanie obszaru LSR, a co za tym idzie zwiększyć zakres planowanego projektu (zaplanowano zaadoptowanie dwóch dodatkowych pomieszczeń, zakupienie wyposażenia, szkolenia, pakiety turystyczne, materiały promocyjne, itd.), w wyniku którego powstanie bardzo potrzebne na Ziemi Łukowskiej Centrum Informacji Turystycznej. Zwiększenie budżetu operacji własnej spowodowane jest również wzrostem cen. Jest to równocześnie odpowiedź na zdiagnozowany w LSR problem ?Brak zintegrowania atrakcji turystycznych obszaru LGD w formie pakietów turystycznych?.
  • Zmniejszenie budżetu przedsięwzięcia 3.1.3 o 50 017,36 EUR i przesunięcie tej kwoty do przedsięwzięcia nr 3.1.2 ze względu na osiągnięcie zakładanych w tym przedsięwzięciu wskaźników oraz faktem, iż na konsultacjach nie zgłoszono planów realizacji w tym przedsięwzięciu żadnej operacji.

Prezentacja zmian do LSR ? na budżecie LSR z uwzględnieniem wskaźników >>>

Uwagi dotyczące planowanych zmian do LSR przyjmujemy w terminie do 13.02.2023r. do godz. 14:00 wyłącznie w formie pisemnej (elektronicznej lub papierowej) wraz z uzasadnieniem na poniższym formularzu:

Formularz zmian w LSR >>>

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z Powiatu Łukowskiego

W imieniu Starostwa Powiatowego w Łukowie i Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego SA serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z Powiatu Łukowskiego.

Spotkanie skierowane jest do wszystkich przedsiębiorców z terenu naszego powiatu. Dotyczyć będzie możliwości współpracy z LPNT w zakresie uruchomienia, prowadzenia i rozwoju własnej działalności oraz transferu technologii.

Przedstawiciele Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego SA przedstawią możliwości rozwoju i finansowania własnej działalności. Opowiedzą, dlaczego warto korzystać z innowacyjnych usług doradczych. Natomiast początkujących i przyszłych przedsiębiorców z pewnością zaciekawi oferta Inkubatora Technologicznego.