15 LAT MINĘŁO … – JAK JEDEN DZIEŃ

W tym roku obchodzimy jubileusz 15-lecia działalności Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” (skrócona nazwa LGD „RAZEM”) została zarejestrowana, jako stowarzyszenie 27 maja 2008 roku.

Opis procesu tworzenia partnerstwa w skrócie:

Grupa Inicjatywna LGD „RAZEM” uformowała się w wyniku spotkania zorganizowanego z inicjatywy Wójta Gminy Łuków Kazimiery Goławskiej, które odbyło się 27 lipca 2007 roku w Stoczku Łukowskim. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci gmin wiejskich powiatu łukowskiego, m. Stoczek Łukowski oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego. We wrześniu i październiku 2007 roku odbyły się kolejne spotkania, a w drugiej połowie listopada poprzez dostępne środki przekazu, tj. Internet, prasa, poinformowano społeczność lokalną powiatu łukowskiego o możliwości podjęcia działań na rzecz rozwoju lokalnej społeczności w tworzonym stowarzyszeniu. Zebranie Założycielskie odbyło się 5 lutego 2008 roku, na którym podjęto uchwałę o powołaniu Stowarzyszenia, przyjęciu Statutu oraz dokonano wyboru władz stowarzyszenia. Od dnia rejestracji do 30 czerwca 2015 r. Stowarzyszenie funkcjonowało na obszarze 12 gmin (10 z terenu powiatu łukowskiego: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Miasto Stoczek Łukowski, Stoczek Łukowski, Trzebieszów, Wojcieszków, Wola Mysłowska oraz 2 z terenu powiatu ryckiego: Kłoczew i Nowodwór). Z dniem 1 lipca 2015 r. gminy z powiatu ryckiego zostały członkami LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

REALIZUJĄC SWOJE DZIAŁANIA, LGD ZA PRIORYTET STAWIA AKTYWIZACJĘ I INTEGRACJĘ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ OBSZARU, JAKO GWARANCJĘ TRWAŁOŚCI LOKALNEGO PARTNERSTWA (LGD). Wspólną cechą wszystkich członków stowarzyszenia jest troska o harmonijny rozwój obszaru LGD, przekładający się na wzrost poziomu życia mieszkańców obszaru. Stowarzyszenie nieustannie rozwija swój potencjał społeczny oraz wiedzę i doświadczenie w oparciu o kapitał społeczny swojego obszaru w sposób inkluzywny niedyskryminujący dla jakichkolwiek grup i potrzeb społecznych.

Przed nami było i jest wiele wyzwań i chyba jeszcze więcej niewiadomych. Ale robiliśmy i nadal robimy wszystko, aby obszar naszych 10 gmin członkowskich mógł się rozwijać. W tym celu przeprowadziliśmy wiele naborów wniosków, doradztwa, spotkań, szkoleń, warsztatów…, aby jak najbardziej efektywnie spożytkować przekazane nam środki w ramach PROW, zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej – szczegóły w skróconej wersji w załączonej inforgrafice.

 

 

 

W tym miejscu chciałabym podziękować Wszystkim Członkom Założycielom, w tym włodarzom gmin członkowskich, którzy mieli odwagę podjąć to wyzwanie i być inicjatorami budowy trójsektorowego partnerstwa jakim jest LGD. Dziękuję obecnym i byłym członkom LGD, którzy swoją społeczną pracą przyczynili się do rozwoju naszego obszaru. Dziękuję również wszystkim naszym partnerom za dotychczasową współpracę z nadzieją na jej kontynuację.

Serdeczne podziękowania kieruję także na ręce członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej, którzy aktywnie brali udział w pracach naszej LGD, poświęcając swój prywatny czas. Dziękuję również pracownikom biura, którzy starali się sprostać wszystkim wymaganiom, związanym z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju.

Z podziękowaniami i wyrazami szacunku za dotychczasowe 15 lat

Prezes Zarządu LGD „RAZEM” Sylwia Romańska-Węzik

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „RAZEM” – 02.06.2023 r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, zgodnie z § 17 ust. 3 pkt 4 Statutu, zwołuje w dniu 2 czerwca 2023 r. (piątek) o godz. 13.00 w UG Łuków, ul. Świderska 12 w Łukowie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

W przypadku, gdy na Walne Zebranie Członków nie przybędzie wymagana ilość członków (co najmniej połowa uprawnionych do głosowania), zwołuje się Walne Zebranie Członków w tym samym miejscu w drugim terminie, tj. 2 czerwca 2023 r. (piątek) o godz. 13.30.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków
 2. Wybór przewodniczącego Zebrania
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad
 4. Wybór protokolanta
 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 6. Wybór komisji skrutacyjnej
 7. Uzupełnienie władz Stowarzyszenia: Zarządu i Rady
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienie składu Zarządu LGD „RAZEM”
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady LGD „RAZEM”
 10. Wybór pełnomocnika WZC do reprezentowania stowarzyszenia
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru pełnomocnika WZC do reprezentowania stowarzyszenia
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Pani Kazimierze Goławskiej godności członka honorowego Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
 13. Przedstawienie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „RAZEM” objętej PS WPR 2023-2027
 14. Dyskusja nad Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „RAZEM” objętej PS WPR 2023-2027
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „RAZEM” objętej PS WPR 2023-2027
 16. Sprawy różne i wolne wnioski – podsumowanie z okazji 15-lecia działalności LGD
 17. Zakończenie zebrania.

Ankieta skierowana do Mieszkańców obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „RAZEM”/komunikacja

Maj miesiącem umów grantowych

W początek miesiąca wchodzimy prężnie, gdyż 4 maja 2023 r. Lokalna Grupa Działania „RAZEM” podpisała 9 umów w ramach projektu grantowego „Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru LGD RAZEM”.

Realizowane będą od maja do końca 2023 roku przez 8 organizacji pozarządowych oraz jedną GBP. Mają na celu wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, co jest zgodne z celem LSR na lata 2016-2023 „Świadome i aktywne społeczeństwo dysponujące odpowiednim zapleczem kulturowym i społecznym”.

Udział w zaplanowanych wydarzeniach/warsztatach/wyjazdach będzie bezpłatny i ogólnodostępny dla mieszkańców poszczególnych gmin będących członkami LGD „RAZEM”.

Co się będzie działo?

 •  4 podmioty zorganizują warsztaty ekologiczne, m.in. z tworzenia naturalnych kosmetyków (na bazie ziół i kwiatów) i ekologicznych środków higienicznych, z aromaterapii, ale także wyjazdy studyjne do miejsc, w których mieszkańcy obszaru LGD poznają dobre praktyki w zakresie ekologii: GBP w Krzywdzie oraz KGW w Radoryżu Smolanym z gm. Krzywda, KGW w Toczyskach gm. Stoczek Łukowski, KGW w Ciechominie gm. Wola Mysłowska.
 • KGW w Adamowie zakupi instrumenty muzyczne (saksofon, klarnet i kontrabas), które będzie wykorzystywało podczas konkursów i festiwali ludowych, a także zorganizuje „potupajki” międzypokoleniowe w gm. Adamów.
 • Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Dragon” przy Szkole Podstawowej w Wojcieszkowie, dzięki operacji pn. „Łączy nas historia sportem pisana”, przeprowadzi warsztaty z mieszkańcami, a następnie wyda publikację nt. historii sportu w gm. Wojcieszków oraz zorganizuje wydarzenie aktywizująco-integracyjno-sportowe w gm. Wojcieszków.
 • KGW w Popławach-Rogalach gm. Trzebieszów zakupi sprzęt kuchenny oraz zorganizuje warsztaty kulinarne dotyczące zdrowego odżywiania.
 • warsztaty teatralne, wokalne i taneczne oraz decoupage z materiałów z recyklingu zaplanowało dla członków zespołu Jata oraz ich rodzin Stowarzyszenie Krzewienia Tradycji i Kultury Ludowej w Gminie Łuków.
 • gminny turniej szachowy odbędzie się w gm. Serokomla, a poprzedzony zostanie warsztatami szachowymi dla młodzieży dzięki Stowarzyszeniu Mieszkańców Gminy Serokomla.

Gratulujemy i dziękujemy za przybycie przedstawicielom grantobiorców, a paniom z KGW w Toczyskach, KGW w Radoryżu Smolanym oraz KGW w Ciechominie za przygotowanie poczęstunku, który osłodził nam uroczyste podpisanie umów.

Zadania są realizowane w ramach umowy na realizację projektu grantowego podpisanej z Województwem Lubelskim, współfinansowane ze środków EFRROW w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Czytaj więcej Maj miesiącem umów grantowych