Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” na lata 2016-2023

Zapraszamy członków Stowarzyszenia LGD „RAZEM” oraz pozostałych mieszkańców obszaru LGD do udziału w aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” na lata 2016-2023. Podstawą dokonania zmian jest konieczność uszczegółowienia nazwy wskaźnika rezultatu dla celu szczegółowego nr 1 Budowanie przedsiębiorczości przyjaznej środowisku oraz dostosowanie katalogu możliwych do realizacji operacji do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W załączeniu wykaz propozycji zmian Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” na lata 2016-2023.

Propozycje zmian w LSR na lata 2016-2023

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dnia 31.08.2016 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej UG Łuków, ul. Świderska 12.

Uwagi i propozycje zmian do LSR (wraz z ich uzasadnieniem) można zgłaszać do dnia 1 sierpnia br. również osobiście w Biurze LGD „RAZEM” ul. Świderska 12, 21-400 Łuków lub pocztą elektroniczną na adres: poczta@lgdrazem.pl  na formularzu (do pobrania poniżej).

Formularz zmian