Aktualizacja LSR, procedur i kryteriów wyboru operacji

Informujemy Członków Stowarzyszenia LGD „RAZEM” oraz pozostałych Mieszkańców obszaru LGD o aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” na lata 2016-2023 oraz Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR wraz z kryteriami wyboru Lokalnej Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

Aneks nr 2 do Umowy nr 00019-6933-UM0310021/15 z dnia 20 maja 2016 roku został podpisany w dniu 10 października 2016 r., natomiast procedury zostały zatwierdzone Uchwałą nr 17/III/2016 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminu Rady.

Zaktualizowana wersja LSR znajduje się w zakładce  https://lgdrazem.pl/lokalna-strategia-rozwoju/ natomiast obowiązujące Regulaminy i procedury https://lgdrazem.pl/dokumenty/