Aktualizacja Regulaminu organizacyjnego Rady LGD „RAZEM” oraz Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023

Zapraszamy członków LGD ?RAZEM? oraz pozostałych mieszkańców obszaru LGD do udziału w aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? na lata 2016-2023 oraz Regulaminu organizacyjnego Rady LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI?. Podstawą dokonania zmian w LSR jest konieczność uszczegółowienia nazwy wskaźnika rezultatu dla celu szczegółowego nr 1 Budowanie przedsiębiorczości przyjaznej środowisku oraz dostosowanie katalogu możliwych do realizacji operacji do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020. Podstawą dokonania zmian w Regulaminie Rady jest rozporządzenia MRiRW z dnia 25.08.2016 zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objętego PROW na lata 2014-2020 oraz wytycznych 2/1/2016 z dn. 30.08.16 roku.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dnia 22.09.2016 r. o godz. 18.00 w Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie, ul. Łukowska 20

Przedmiotem konsultacji jest wprowadzenie zmian w:

W ZAŁĄCZNIKACH DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO RADY LGD ORAZ W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU.

W ?Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR Stowarzyszenia LGD ?RAZEM? w ramach poddziałania 19.2? zmianie ulegają treści wymienione w załączniku nr 1.

Procedura oceny operacji

Załącznik nr 1 – wykaz zmian

W ?Procedurze ustalania lub zmiany kryteriów wyboru grantobiorców? zmianie ulegają treści wymienione w załączniku nr 2.

Procedura oceny grantobiorców

Załącznik nr 2 – wykaz zmian

Wykaz zmian w LSR:

LSR – wykaz zmian_aneks_2

Uwagi i propozycje zmian (wraz z ich uzasadnieniem) można zgłaszać do dnia 27 września br. również osobiście w Biurze LGD ?RAZEM? ul. Świderska 12, 21-400 Łuków lub pocztą elektroniczną na adres: poczta@lgdrazem.pl na formularzu (do pobrania poniżej).

Formularz zmian