Aktualizacja Regulaminu organizacyjnego Rady LGD „RAZEM” oraz Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023

Zapraszamy członków LGD „RAZEM” oraz pozostałych mieszkańców obszaru LGD do udziału w aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” na lata 2016-2023 oraz Regulaminu organizacyjnego Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”. Podstawą dokonania zmian w LSR jest konieczność uszczegółowienia nazwy wskaźnika rezultatu dla celu szczegółowego nr 1 Budowanie przedsiębiorczości przyjaznej środowisku oraz dostosowanie katalogu możliwych do realizacji operacji do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Podstawą dokonania zmian w Regulaminie Rady jest rozporządzenia MRiRW z dnia 25.08.2016 zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 oraz wytycznych 2/1/2016 z dn. 30.08.16 roku.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dnia 22.09.2016 r. o godz. 18.00 w Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie, ul. Łukowska 20

Przedmiotem konsultacji jest wprowadzenie zmian w:

W ZAŁĄCZNIKACH DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO RADY LGD ORAZ W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU.

W „Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR Stowarzyszenia LGD „RAZEM” w ramach poddziałania 19.2” zmianie ulegają treści wymienione w załączniku nr 1.

Procedura oceny operacji

Załącznik nr 1 – wykaz zmian

W „Procedurze ustalania lub zmiany kryteriów wyboru grantobiorców” zmianie ulegają treści wymienione w załączniku nr 2.

Procedura oceny grantobiorców

Załącznik nr 2 – wykaz zmian

Wykaz zmian w LSR:

LSR – wykaz zmian_aneks_2

Uwagi i propozycje zmian (wraz z ich uzasadnieniem) można zgłaszać do dnia 27 września br. również osobiście w Biurze LGD „RAZEM” ul. Świderska 12, 21-400 Łuków lub pocztą elektroniczną na adres: poczta@lgdrazem.pl na formularzu (do pobrania poniżej).

Formularz zmian