Aktualizacja strategicznych dokumentów LGD

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? informuje o rozpoczęciu procesu aktualizacji LSR na lata 2016-2023 i potrzebie konsultacji społecznych w celu wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 ? 2023 . Celem aktualizacji jest dostosowanie wskaźników produktu i rezultatu określonych w Strategii do obowiązujących wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Propozycje zmian zaznaczone zostały kolorem czerwonym

Uwagi do proponowanych zmian lub nowe propozycje zmian można zgłaszać do dnia 22.01.2018 r. do godz. 10.00 pocztą elektroniczną na adres poczta@lgdrazem.pl  lub osobiście w Biurze LGD, ul. Świderska 12 , 21-400 Łuków w godzinach pracy biura (pobierz formularz zmian).

Jednocześnie informujemy, że w dniu 22.01.2018 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej UG Łuków (I piętro) odbędzie się spotkanie konsultacyjne, na które zapraszamy mieszkańców obszaru LGD oraz członków Stowarzyszenia. Wypracowane w trakcie spotkania aktualizacje zapisów zostaną również zamieszczone w zaktualizowanej LSR. Prosimy o potwierdzenie mailem lub telefonicznie 25 798 31 94 udziału w spotkaniu.

Projekt zmian w LSR

Projekt zmian w LSR – bez opcji „śledź zmiany”

Projekt zmian w procedurze wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR wraz z kryteriami wyboru Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

Formularz zmian w LSR oraz procedurze wyboru i oceny operacji

Zmiany w wyżej wymienionych dokumentach po konsultacjach społecznych zostaną zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia ?RAZEM?, przekazane do akceptacji Urzędu Marszałkowskiego. Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi Instytucji Wdrażającej zaktualizowane dokumenty zostaną zamieszczone na stronie LGD ?RAZEM?.