Szukasz środków na rozpoczęcie lub rozwój działalności? LGD „RAZEM” ZAPRASZA NA SZKOLENIA ON-LINE/WEBINARIA

Już 17 i 18 marca 2021 r. odbędą się bezpłatne szkolenia on-line/webinaria dla osób fizycznych/przedsiębiorców zainteresowanych złożeniem wniosku o wsparcie finansowe w ramach planowanych w połowie kwietnia naborów wniosków z przedsięwzięć:

 • Podejmowanie działalności gospodarczej

Termin webinarium:  17.03.2021 r., godz. 10:00

Program: pobierz >>>

Formularz zgłoszenia: pobierz >>>

(zgłoszenia przyjmujemy do 16.03.2021 r. do godziny 15:00)

 • Rozwijanie działalności gospodarczej

 Termin webinarium:  18.03.2021 r., godz. 10:00

Program: pobierz >>>

Formularz zgłoszenia: pobierz >>>

(zgłoszenia przyjmujemy do 17.03.2021 r. do godziny 15:00)

Planowany termin naboru wniosków: 19-30.04.2021 r.

(czekamy na potwierdzenie terminu przez UMWL)

Biorąc pod uwagę ograniczenia spowodowane wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce dotychczasowe szkolenia stacjonarne dla potencjalnych Wnioskodawców będą odbywały się tylko w formie on-line (webinarium).

ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU ON-LINE/WEBINARIUM:

Webinaria organizujemy przy wykorzystaniu platformy ClickMeeting, która pozwala na udział w szkoleniu przy wykorzystaniu przeglądarki, bez konieczności pobierania i instalowania dodatkowych programów.

Aby wziąć w nim udział należy skan lub zdjęcie podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłać na adres: poczta@lgdrazem.pl w terminach podanych powyżej.

Dzień przed rozpoczęciem szkolenia pracownik Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” prześle e-mail zawierający wszystkie konieczne dane niezbędne do przystąpienia do webinarium (zalogowania się do pokoju konferencyjnego). Po otrzymaniu linku na podany adres mailowy należy go kliknąć i postępować zgodnie z wyświetlanymi informacjami. Polecamy zapoznanie się z filmem wyjaśniającym, jak przystąpić do webinarium: https://youtu.be/ZFWhNh2KHro

W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt do godz. 9 rano w dniu szkolenia.

Zalecane jest zalogowanie się kilka minut przed rozpoczęciem webinarium.

UWAGA!

Udział w szkoleniu jest dodatkowo punktowany (2 pkt) zgodnie z kartą oceny operacji dlatego przyłączając się do webinarium należy użyć swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli stworzyć listę obecności i powiązać Państwa udział ze złożonym do nas wnioskiem o dofinansowanie. Pracownik LGD potwierdzi udział w szkoleniu pod warunkiem uczestniczenia w nim w co najmniej 80 % czasu jego trwania.

Organizator webinarium:

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

ul. Świderska 12

21-400 Łuków

tel.: 25 7983194

e-mail: poczta@lgdrazem.pl

www.lgdrazem.pl

Ruszyła Akcja Masz Głos 2021

Miło jest nam poinformować, że ruszył nabór do akcji Masz Głos 2021 – programu Fundacji Batorego dla organizacji społecznych, grup nieformalnych i aktywistów z całej Polski, którzy działają dla swoich lokalnych środowisk. Mogą zajmować się różnymi sprawami: ekologią, przestrzenią publiczną, lokalnymi przepisami, edukacją, działaniem na rzecz młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami – każda z tych inicjatyw jest ważna w akcji Masz Głos. Akcja Masz Głos pomaga im nawiązać współpracę z lokalną władzą i zaangażować do działania mieszkańców. Na bieżąco wspiera poradami ekspertów, organizuje wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami z różnych gmin.

Najlepiej zrealizowane projekty dostają prestiżową nagrodę SuperSamorząd!

Jak można się zapisać do akcji Masz Głos? Wystarczy wejść na stronę www.maszglos.pl i do 8 marca wypełnić formularz zgłoszeniowy. Udział w programie trwa do końca 2021 r. i jest całkowicie bezpłatny. W 2021 akcja Masz Głos jest realizowana we współpracy z: Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszeniem Homo Faber, Fundacją Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Stowarzyszeniem Rozwoju INSPIRACJE.

Uwaga! Prośba o wsparcie działań na zwiększenie środków na rozwój obszarów wiejskich

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” to lokalne partnerstwo: gmin, organizacji, przedsiębiorców i mieszkańców na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. W obecnym okresie programowania w ramach PROW 2014-2020 LGD wykorzystało kwotę ok. 10 mln zł na projekty realizowane w 10 gminach naszego obszaru: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stoczek Łukowski (miasta i gmina), Stanin, Wojcieszków, Wola Mysłowska i Trzebieszów. Udało się zrealizować kilkadziesiąt inwestycji o wymiarze społecznym i gospodarczym. Byliśmy i jesteśmy wsparciem dla przedsiębiorców, którzy ze środków PROW 2014-2020 stworzyli ok. 40 miejsc pracy, powstało 20 nowych firm, a pomogliśmy w rozwoju 12 firmom.

Istotne wsparcie ze strony LGD skierowane zostało również na przedsięwzięcia o charakterze nieinwestycyjnym. W ramach grantów wspartych zostało 25 lokalnych podmiotów, dzięki czemu zostały zakupione stroje ludowe i inne potrzebne wyposażenie dla działających organizacji, a także organizowane były szkolenia i warsztaty aktywizujące lokalną społeczność i łączące pokolenia.

Aktualnie do 15 lutego br. trwają konsultacje społeczne projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) 2023-2027, którym będzie zarządzać Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.. W jego planie finansowym przewidziano, że na działanie LEADER będzie nominalnie mniej środków o 2/3 w porównaniu z aktualnym okresem programowania. Obecnie w PROW 2014-2020 limit środków na działanie LEADER wynosi 787 mln €, a w nadchodzącym okresie programowania planuje się tylko 286 mln €, natomiast a na działanie LEADER tylko 5% (wymagane przez UE min.)

Jeśli taka decyzja zostanie wdrożona w życie będzie to oznaczać, że Lokalne Strategie Rozwoju będą wdrażane na niewielkiej części obszarów wiejskich, a funkcjonować może mniej niż połowa obecnie istniejących LGD.

Lokalne Grupy Działania z całej Polski, w ramach prowadzonych konsultacji społecznych, zgłaszają postulat do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o zwiększenie środków na działanie LEADER z 5 do 10%.

Jeśli uważacie, że nasz postulat jest słuszny zabierzcie proszę głos w konsultacjach społecznych i wyślijcie swoje stanowisko do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi drogą elektroniczną w terminie do 15 lutego 2021 r.

Formularz i instrukcja do wysłania opinii – czytaj dalej

Formularz do wysłania opinii w sprawie zwiększenia puli środków na działanie LEADER z 5 do 10 % jest pod linkiem: https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr

Instrukcja krok po kroku

Czytaj dalej Uwaga! Prośba o wsparcie działań na zwiększenie środków na rozwój obszarów wiejskich

Ważne! Aneks do umowy – podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

W związku ze zmianami warunków przyznania i wypłaty pomocy wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła formularz aneksu do umowy o przyznaniu pomocy.

Aneks do umowy o przyznaniu pomocy jest zawierany wyłącznie na pisemny wniosek beneficjenta – do pobrania wzór pisma o aneks.

Aneks mogą zawierać zarówno Beneficjenci, którzy jeszcze realizują projekt, jak i Ci, którzy już otrzymali II transzę, ale trwa jeszcze tzw. okres trwałości (2-letni od dnia wypłaty II transzy).

Do najistotniejszych zmian wprowadzonych aneksem należą:

1) Skreślenie dotychczasowego par. 5 pkt 14, mówiącego o osiągnięciu co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty drugiej transzy pomocy.

Oznacza to, że po roku od wypłaty płatności końcowej Beneficjent składa informację monitorującą z realizacji biznesplanu (zgodnie z dotychczasowym par. 5 pkt. 15), ale w informacji tej nie podaje danych o przychodach firmy.

2) Modyfikacja zapisu mówiącego o wymaganym okresie wykonywania działalności gospodarczej:

Było: „do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty przez Agencję drugiej transzy pomocy”

Jest: „przez łącznie co najmniej 2 lata, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty przez Agencję drugiej transzy pomocy”

Oznacza to, ze działalność gospodarcza musi być wykonywana przez minimum 2 lata bez przerwy od momentu rozpoczęcia jej wykonywania lub przez łącznie minimum 2 lata, z pominięciem okresów jej zawieszenia, w okresie od rozpoczęcia jej wykonywania do dnia w którym upływają 2 lata od wypłaty płatności końcowej.

Należy jednocześnie pamiętać o zapisach par. 12 ust. 7: „Złożony przez Beneficjenta wniosek o zmianę umowy, dotyczący zmian mogących mieć wpływ na zgodność z LSR będzie podlegał rozpatrzeniu, jeżeli wraz z wnioskiem zostanie złożona pozytywna opinia organu decyzyjnego LGD potwierdzająca, że wnioskowana przez Beneficjenta zmiana jest zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze tej operacji do finansowania.”

Zgodnie z zapisami formularza aneksu umowa nie podlega zmianie w zakresie mającym wpływ na spełnienie kryteriów w odniesieniu do minimum punktowego. Zobacz wzór ANEKSU.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Wyniki oceny wniosków w naborach nr: 3/2020, 4/2020 i 5/2020

Informujemy, że w dniu 28 stycznia 2021 r. Rada LGD „RAZEM” zakończyła ocenę wniosków złożonych w naborach: nr 3/2020 na operacje z zakresu: Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego, nr 4/2020 na operacje z zakresu: Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny i nr 5/2020 na operacje z zakresu: Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji.

1. Nabór nr 3/2020 – Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego (przedsięwzięcie nr 1.1.1), trwał od 14.12.2020 r. do 29.12.2020 r.

 • Limit dostępnych środków wynosił 126 525,77 EUR (506 103,08 zł).

Lista operacji wybranych

Lista operacji zgodnych z LSR

2. Nabór nr 4/2020 – Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny (przedsięwzięcie nr 2.1.1), trwał od 14.12.2020 r. do 29.12.2020 r.

 • Limit dostępnych środków wynosił 79 546,93 EUR (318 187,72 zł).
 • Wpłynęły 2 wnioski na kwotę 90 177,59 zł (w tym wkład własny wnioskodawców stanowiący krajowe środki publiczne w wysokości 32 979,59 zł), co stanowi 28,34 % limitu naboru nr 4/2020.

Lista operacji wybranych

Lista operacji zgodnych z LSR

3. Nabór nr 5/2020 – Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji (przedsięwzięcie nr 3.1.3), trwał od 14.12.2020 r. do 29.12.2020 r.

 • Limit dostępnych środków wynosił 137 882,34 EUR (551 529,36 zł)
 • Wpłynęło 6 wniosków na kwotę 551 528,47 zł (w tym wkład własny wnioskodawców stanowiący krajowe środki publiczne w wysokości 157 037,47 zł), co stanowi 100 % limitu naboru nr 5/2020.

Lista operacji wybranych

Lista operacji zgodnych z LSR

 

Protokół z posiedzenia Rady LGD w dniu 28 stycznia 2021 r. – nabory nr 3/2020, 4/2020 i 5/2020

Formularz protestu

 

Każdy Wnioskodawca otrzyma oficjalne pismo z informacją o wynikach oceny wniosku wraz z uzasadnieniem.

Zwołanie posiedzenia Rady LGD„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

Informujemy, iż na podstawie § 20 ust. 8 Statutu LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz § 1 ust. 2 Regulaminu organizacyjnego Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” posiedzenie Rady LGD do oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborach nr 3/2020, 4/2020 i 5/2020 zwołane jest w dniu 28 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Porządek posiedzenia:

 1. Podpisanie oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady.
 2. Otwarcie posiedzenia Rady.
 3. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia i podejmowania uchwał (quorum, przedstawicielstwo sektorów, grupy interesu).
 4. Wybór protokolanta.
 5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 6. Przedstawienie i omówienie wyników wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzonej przez Biuro LGD „RAZEM” w naborze nr 3/2020, 4/2020 oraz 5/2020.
 7. Ocena wniosków i ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji z naboru 3/2020, 4/2020 oraz 5/2020.
 8. Podjęcie uchwał nad wyborem każdej operacji z naboru 3/2020, 4/2020 oraz 5/2020.
 9. Podjęcie uchwał nad przyjęciem listy operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania w naborze nr 3/2020, 4/2020 oraz 5/2020.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Wszystkie materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia znajdują się w systemie Omikron oraz w Biurze LGD w dniach i godzinach pracy Biura LGD.

Zakończenie naboru wniosków nr 3/2020, 4/2020 i 5/2020

Informujemy, że w dniu 29 grudnia 2020 r. został zakończony nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach przedsięwzięć:

 

 • Nabór nr 3/2020Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego (przedsięwzięcie nr 1.1.1), trwał od 14.12.2020 r. do 29.12.2020 r.
 • Limit dostępnych środków wynosił 126 525,77 EUR (506 103,08 zł).
 • Dodatkowy warunek udzielenia wsparcia, tj.: wysokość wsparcia dla jednego Beneficjenta wynosiła maks. 253 051,00 zł.
 • Wpłynęły 3 wnioski na kwotę 726 101,00 zł, co stanowi 143,47% limitu naboru nr 3/2020.

 

 • Nabór nr 4/2020 – Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny (przedsięwzięcie nr 2.1.1), trwał od 14.12.2020 r. do 29.12.2020 r.
 • Limit dostępnych środków wynosił 79 546,93 EUR (318 187,72 zł).
 • Wpłynęły 2 wnioski na kwotę 90 177,59 zł (w tym wkład własny wnioskodawców stanowiący krajowe środki publiczne w wysokości 32 979,59 zł), co stanowi 28,34% limitu naboru nr 4/2020.

 

 • Nabór nr 5/2020 – Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji (przedsięwzięcie nr 3.1.3), trwał od 14.12.2020 r. do 29.12.2020 r.
 • Limit dostępnych środków wynosił 137 882,34 EUR (551 529,36 zł).
 • Wpłynęło 6 wniosków na kwotę 551 528,47 (w tym wkład własny wnioskodawców stanowiący krajowe środki publiczne w wysokości 157 037,47 zł), co stanowi 100% limitu naboru nr 5/2020.

 

Dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom za złożenie wniosków o przyznanie pomocy i życzymy powodzenia w dalszych etapach weryfikacji.