Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej

W imieniu CDR Brwinów i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zapraszamy członków KGW na szkolenie on-line dla członkiń/ów Kół Gospodyń Wiejskich.

W pierwszym etapie, już we wrześniu 2022r. będą odbywać się szkolenia z zakresu „Wzmacnianie potencjału KGW poprzez zaangażowanie w partnerstwa międzysektorowe” obejmujące tematy: – moduł 1: sieciowanie i klastrowanie (tematem tego szkolenia będzie tworzenie sieci, partnerstw i klastrów w celu rozwijania współpracy społeczno-gospodarczej organizacji działających na obszarach wiejskich, głównie KGW. Zagadnienia te zostaną przedstawione pod kątem uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i efektywnego zarządzania. Pokazane zostanę cele, jak również korzyści i sposoby podejmowania skutecznych przedsięwzięć partnerskich. Podane zostaną przykłady inicjatyw w tym zakresie.), – moduł 2: komunikacja interpersonalna, – moduł 3: produkcja i przetwórstwo, – moduł 4: e-comers (handel internetowy/handel elektroniczny.

Po więcej informacji na temat projektu zapraszam na stronę: https://urk.edu.pl/index/site/8315

Więcej informacji pod numerem telefonu: 503431869 lub 503017336

Operacja „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW) współfinansowana przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szkolenie są bezpłatne dla uczestników i skierowane do 200 osób będących członkami Kół Gospodyń Wiejskich. O kwalifikacji decyduje wiek oraz kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo będą miały osoby do 35 roku życia.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniach proszę o wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego na stronie: https://forms.office.com/r/YXaXVDittR

Rekrutacja trwa do 20 sierpnia do godziny 20.00.

Otwieramy punkt konsultacyjny dotyczący nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2023-2027

W ramach przygotowywania LSR na nowy okres programowania, tj. 2023-2027 swoją działalność rozpoczyna Punkt konsultacyjny, który mieści się w biurze Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” przy ul. Świderskiej 12 w Łukowie.

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji społecznych oraz instytucji publicznych z obszaru gmin: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski (miasto i gmina), Trzebieszów, Wojcieszków oraz Wola Mysłowska.

Punkt będzie czynny w środy i czwartki w godzinach od 13.00 do 15.30.

Jest również możliwość odbycia konsultacji on-line z pracownikiem biura, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. profil FB, Messenger, Microsoft Teams).

Swoje opinie najwygodniej zgłaszać za pośrednictwem gotowego formularza, który przygotowaliśmy w tym celu – wypełnij ankietę on-line >>>

Konsultacje stacjonarne i zdalne zapewnią udział lokalnej społeczności z obszaru LGD „RAZEM” na każdym etapie przygotowywania strategii na lata 2023-2027, pozwolą nie tylko na wnoszenie uwag i pomysłów, ale również na uzyskanie opinii aktywnych mieszkańców jakie projekty powinny być realizowane, jakie grupy wspierane, jaki potencjał szczególnie wykorzystywany.

Aby umówić się na konsultacje należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z biurem LGD:

tel: 519 764 746

e-mail: poczta@lgdrazem.pl

Punkt Konsultacyjny współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1„Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Umowa o przyznanie pomocy w ramach wsparcia przygotowawczego podpisana!

Informujemy, że w dniu 15.06.2022 r. podpisana została umowa o przyznaniu pomocy na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2023-2027 w ramach Poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Beneficjentem pomocy w wysokości 74 000 zł jest Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”. Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem uprawniającym do ubiegania się przez Lokalną Grupę Działania o środki unijne w ramach programu LEADER na dofinansowanie projektów ukierunkowanych na rozwój obszaru objętego strategią. W przypadku naszej LGD  to kwota 2,25 mln euro na rozwój obszaru: gminy miejskiej i wiejskiej Stoczek łukowski oraz gmin wiejskich: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Trzebieszów, Wojcieszków oraz Wola Mysłowska. Źródłem dofinansowania jest Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa o przyznanie pomocy w ramach wsparcia przygotowawczego – otwórz >>>

Rozpoczęliśmy proces opracowywania lokalnej strategii rozwoju na okres programowania 2023-2027

Rozpoczęliśmy proces opracowywania lokalnej strategii rozwoju na okres programowania 2023-2027

W okresie od 9 do 21 czerwca 2022 r. przeprowadziliśmy 10 spotkań, po jednym w każdej gminie będącej członkiem LGD. Spotkaliśmy się z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji społecznych oraz instytucji publicznych z obszaru gmin: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski (miasto i gmina), Trzebieszów, Wojcieszków oraz Wola Mysłowska.

Spotkania były poświęcone opracowaniu nowej (trzeciej z kolei) lokalnej strategii rozwoju, tym razem na okres programowania 2023-2027. Wspólnie identyfikowaliśmy potrzeby lokalnej społeczności, wyzwania, a także z problemy, z którymi zmagają się mieszkańcy poszczególnych Gmin. Spotkania były doskonałą okazją do wskazania jakie projekty powinny być realizowane, jakie grupy wspierane, jaki potencjał szczególnie wykorzystywany.  Wnioski ze spotkań zostaną wykorzystane w dalszym toku prac nad opracowaniem dokumentu, tak aby przyszła strategia w jak największym stopniu przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców.

We wszystkich spotkaniach wzięło udział łącznie 128 osób.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze spotkań:

Gmina Adamów >>>

Gmina Krzywda >>>

Gmina Łuków >>>

Gmina Serokomla >>>

Gmina Stanin >>>

Gmina Stoczek Łukowski >>>

Miasto Stoczek Łukowski >>>

Gmina Trzebieszów >>>

Gmina Wojcieszków >>>

Gmina Wola Mysłowska >>>

Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1„Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Posiedzenie Rady LGD – ocena wniosków w naborze nr 2/2022

Przewodniczący Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje, iż na podstawie § 20 ust. 8 Statutu oraz § 1 ust.2 Regulaminu organizacyjnego Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” posiedzenie Rady LGD do oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 2/2022 zwołane jest w dniu 24 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 13:00 w Biurze LGD „RAZEM”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Porządek posiedzenia:

 1. Podpisanie oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady.
 2. Otwarcie posiedzenia Rady.
 3. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia i podejmowania uchwał (weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady z wnioskodawcami, quorum, przedstawicielstwo sektorów, grupy interesu).
 4. Wybór protokolanta.
 5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 6. Przedstawienie i omówienie wyników wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzonej przez Biuro LGD „RAZEM” w naborze nr 2/2022.
 7. Ocena wniosków złożonych w naborze nr 2/2022.
 8. Podjęcie uchwał nad wyborem każdej operacji z naboru 2/2022.
 9. Podjęcie uchwał nad przyjęciem listy operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania w naborze nr 2/2022.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Wszystkie materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia znajdują się w systemie Omikron oraz w Biurze LGD w dniach i godzinach pracy Biura LGD.

Zapraszamy przedstawicieli jst, NGO, przedsiębiorców a także mieszkańców do udziału w tworzeniu strategii dla obszaru działania LGD „RAZEM” – perspektywa finansowa na lata 2021-2027

Rozpoczynamy pracę nad przygotowaniem strategii dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „RAZEM” na kolejne lata – perspektywa finansowa na lata 2021-2027.

Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców a także mieszkańców do udziału w jej tworzeniu.

Państwa propozycje z  pewnością pozwolą na przeprowadzenie diagnozy obszaru, wskazanie lokalnych potrzeb i ustalenie priorytetów, tak aby przyszła strategia w jak największym stopniu przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców.

PROGRAM SPOTKANIA:

 1. Przedstawienie wyników z analizy desk research obszaru objętego strategią
 2. Zaprezentowanie wniosków z ewaluacji LSR na lata 2014-2020
 3. Przeprowadzenie ankiety w zakresie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru
 4. Przeprowadzona analiza SWOT w obszarach tematycznych, z uwzględnieniem kluczowych komponentów: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych oraz partnerstwa w realizacji LSR.
 5. Podsumowanie spotkania

 

 

Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1„Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zapraszamy na szkolenie – konkurs grantowy nr 3/2022/G

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCIzaprasza na bezpłatne szkolenie przygotowujące do wypełniania dokumentacji aplikacyjnej dla ogłoszonego konkursu grantowego nr 3/2022/G  z zakresu Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, realizowanego w ramach przedsięwzięcia nr 2.1.1. Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny – GRANT.

Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków (I piętro)

Termin: 24.05.2022 r., godz. 15.30 (planowany czas trwania: 2-3 godziny)

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli:

 • organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej, w tym KGW, OSP, itp.,
 • kościołów i związków wyznaniowych,
 • jednostek sektora finansów publicznych,
 • instytucji kultury.

Program:

 • zasady i warunki ubiegania się o pozyskanie grantu,
 • omówienie procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem, sposobu rozliczania, monitorowania i kontroli,
 • omówienie instrukcji wypełniania wniosku grantowego (przydatne będzie zabranie na spotkanie własnego komputera),
 • lokalne kryteria wyboru grantów – zasady oceny i wyboru operacji przez LGD.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia w celu potwierdzenia uczestnictwa, tel. 25 798 31 94, e-mail poczta@lgdrazem.pl

Informujemy również, że istnieje możliwość konsultacji w formie doradztwa indywidualnego prowadzonego przez pracowników biura LGD w siedzibie LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w godzinach 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku, podczas którego można skorzystać z pomocy przy uzupełnianiu dokumentacji aplikacyjnej.

Uwaga! Za udział w szkoleniu oraz doradztwie w Biurze LGD w zakresie konsultacji opracowanego wniosku Wnioskodawca otrzymuje 4 punkty (2 pkt za szkolenie i 2 pkt za doradztwo).

Ogłoszenie o konkursie grantowym nr 3/2022/G – przejdź

Termin składania wniosków o przyznanie grantu: od 30.05.2022 r. do 13.06.2022 r.

Szkolenie mają na celu realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 obszaru LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” współfinansowanej ze środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.