Przedłużenie terminu IV edycji konkursu „Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej”

Na prośbę przedstawicieli organizacji pozarządowych przedłużamy termin składania zgłoszeń do udziału w IV edycji konkursu „Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej” do dnia 12.12.2022 r.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy do udziału w IV edycji należy dostarczyć do siedziby LGD „RAZEM” (ul. Świderska 12, 21-400 Łuków) lub przesłać jego skan na adres mailowy poczta@lgdrazem.pl  do dnia 12.12.2022 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy  >>>

Karta oceny >>>

Regulamin konkursu z dn. 02.11.2022 r. >>>

Aneks do regulaminu konkursu z dnia 02.12.2022 r. >>>

 

 

 

 

 

 

Konkurs organizowany przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” finansowany ze środków EFRROW, w ramach PROW na lata 2014-2020, działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

PRZYPOMINAMY O DZIAŁALNOŚCI PUNKTU KONSULTACYJNEGO

W ramach przygotowywania LSR na nowy okres programowania, tj. 2023-2027 swoją działalność prowadzi Punkt konsultacyjny, który mieści się w biurze Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” przy ul. Świderskiej 12 w Łukowie.

Zapraszamy mieszkańców, lokalnych liderów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków kultury, ośrodków pomocy społecznej, stowarzyszeń, fundacji, KGW, OSP, klubów sportowych, lokalnych przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru, tj. gmin: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski (miasto i gmina), Trzebieszów, Wojcieszków oraz Wola Mysłowska.

Punkt jest czynny w środy i czwartki w godzinach od 13.00 do 15.30.

Jest również możliwość odbycia konsultacji on-line z pracownikiem biura, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. profil FB, Messenger, Microsoft Teams).

Swoje opinie najwygodniej zgłaszać za pośrednictwem gotowego formularza, który przygotowaliśmy w tym celu – wypełnij ankietę on-line >>>

Konsultacje stacjonarne i zdalne zapewnią udział lokalnej społeczności z obszaru LGD „RAZEM” na każdym etapie przygotowywania strategii na lata 2023-2027, pozwolą nie tylko na wnoszenie uwag i pomysłów, ale również na uzyskanie opinii aktywnych mieszkańców jakie projekty powinny być realizowane, jakie grupy wspierane, jaki potencjał szczególnie wykorzystany.

Aby umówić się na konsultacje należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z biurem LGD:

tel: 519 764 746

e-mail: poczta@lgdrazem.pl

Punkt Konsultacyjny współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tworzymy zespół roboczy ds. opracowania LSR dla obszaru LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w perspektywie finansowej UE 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” prowadzi nabór osób do zespołu roboczego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w perspektywie finansowej UE 2021-2027

Zaproszenie skierowane jest do mieszkańców gmin: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski (miasto i gmina), Wojcieszków, Wola Mysłowska oraz Trzebieszów, w tym:

1. Przedstawicieli sektorów: społecznego, gospodarczego, publicznego

2. Reprezentantów różnych grup interesariuszy, w tym: młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, rolników, kobiet, itp.

3. Członków LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

4. Osób posiadających doświadczenie w pracach nad strategią

Zadania zespołu roboczego:

  • aktywny udział w spotkaniach podczas opracowywania LSR (nie mniej niż 3 spotkania, możliwość zdalnego udziału po uzgodnieniu z biurem LGD)
  • utrzymywanie stałego kontaktu z zespołem oraz biurem LGD (tryb obiegowy)
  • opracowywanie podsumowań, rekomendacji, rozwiązań będących przedmiotem dalszych konsultacji

Osoby zainteresowane udziałem w zespole roboczym prosimy o kontakt z biurem LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, tel. 519 764 746 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: sylwia.romanska-wezik@lgdrazem.pl
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 8 grudnia 2022r. Rozważymy każde zgłoszenie!

 

Zapraszamy do współpracy!!!

Konsultacje społeczne lokalnych kryteriów wyboru dla operacji własnej

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących zmian w lokalnych kryteriach wyboru dla operacji własnej w ramach poddziałania 19.2.

Zapraszamy do zgłaszania uwag/propozycji do lokalnych kryteriów wyboru dla operacji własnej na udostępnionym formularzu:

Formularz do zgłaszania uwag >>>

Propozycja – lokalne kryteria operacje własne >>>

Uzasadnienie zmian lokalnych kryteriów – operacja własna >>>

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych kryteriów lub własne propozycje prosimy przesyłać do dnia 28 listopada 2022 r. do godziny 12:00 wysyłając skan formularza na adres mailowy: poczta@lgdrazem.pl lub dostarczając osobiście do Biura LGD „RAZEM”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków (w godzinach pracy biura: 07:30 – 15:30).

Ponadto zapraszamy mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” do uczestniczenia w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym zmian w lokalnych kryteriach wyboru dla operacji własnej w ramach poddziałania 19.2. Spotkanie odbędzie się 28.11.2022 r. o godz. 14.00., w siedzibie LGD, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Zmiany w lokalnych kryteriach wyboru operacji zostaną zatwierdzone przez Zarząd LGD „RAZEM” po konsultacjach społecznych oraz akceptacji Urzędu Marszałkowskiego i zamieszczone na naszej stronie.

Uwaga! IV edycja Konkursu na „Najciekawszą inicjatywę Ziemi Łukowskiej”

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza do udziału w IV edycji Konkursu pn. „Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej”. Do Konkursu może być zgłoszona jedna inicjatywa zrealizowana na terenie obszaru LGD „RAZEM” w ostatnich 3 latach, tj. od 2 listopada 2019 r.

Komisja Konkursowa wybierze najciekawszą inicjatywę w kategorii zadania inwestycyjnego oraz nieinwestycyjnego. Zgłoszenia można dostarczyć osobiście do Biura LGD „RAZEM” lub za pośrednictwem poczty do dnia 2 grudnia 2022 r. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się do końca grudnia 2022 r. Serdecznie zapraszamy!

Regulamin konkursu >>>

Formularz konkursu >>>

Karta oceny >>>

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs organizowany przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” finansowany ze środków EFRROW, w ramach PROW na lata 2014-2020, działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Wszystko co dobre, szybko się kończy – dobrze, że zostają wspomnienia

We wtorek 18.10.2022 r. odbył się ostatni z zaplanowanych w projekcie START wyjazdów studyjnych po Ziemi Łukowskiej zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”. Program wyjazdu cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców, szczególnie kobiet, a to za sprawą warsztatów kosmetycznych prowadzonym przez Panią Agatę Kwaśną-Nowak z firmy LA LA LAS.

Ten piękny, słoneczny dzień rozpoczął się od zwiedzania Izby Pamięci w Nurzynie w gm. Trzebieszów. Uczestników przywitali: p. Sławomir Smolak – sekretarz UG w Trzebieszowie oraz p. Piotr Mączyński sekretarz/skarbnik OSP Nurzyna. Pan Piotr przybliżył historię powstania Izby,  a także przedstawił pozyskane rekwizyty poświęcone wydarzeniom z II wojny światowej oraz lokalnym bohaterom zasłużonym w walce o niepodległość. Izba jest miejscem spotkań historycznych, skupiającym pasjonatów lokalnej historii, które zostało utworzone przez druhów z OSP Nurzyna, przy współpracy z gm. Trzebieszów oraz dzięki otrzymaniu dofinansowania z PROW 2014-2020, za pośrednictwem LGD „RAZEM”.

Następnie uczestnicy przybyli do miejscowości Szaniawy-Poniaty, gm. Trzebieszów, w której znajduje się Pomnik Mitropa. Upamiętnia on słynną akcję z 1946 r., podczas której bez żadnego wystrzału rozbrojono i pozbawiono mundurów ponad 200 żołnierzy Armii Czerwonej, w tym pięciu generałów i kilku wysokich rangą funkcjonariuszy NKWD jadących na naradę wojskową z Moskwy do Warszawy. Akcja odbiła się szerokim echem w kraju, opisywały ją również agencje światowe. Na planie koła o średnicy ok. 20 metrów stoi 20 betonowych płyt z sylwetkami żołnierzy. O brawurowej akcji i heroizmie Polaków przypomina pamiątkowa płyta. Miejsce niezwykłe, dzięki któremu zwiedzający uświadamiają sobie potrzebę stałego podtrzymywania poczucia patriotyzmu zarówno w nas samych, jak i wśród młodego pokolenia.

Trzecim punktem programu było odwiedzenie gm. Serokomla, w której Pan Marcin Kurek – zastępca Wójta Gminy Serokomla oprowadził uczestniczki wyjazdu po zrewitalizowanym skwerku „Kępa” oraz zaprosił do aktywnej zabawy, tj. gry w plenerowe kręgle oraz szachy, które powstały dzięki dofinansowaniu z PROW 2014-2020, za pośrednictwem LGD „RAZEM”. Ponadto na skwerku znajdują się: siłownia, plac zabaw, altanka z grillem, nowoczesne oświetlenia. Tak atrakcyjne miejsce powstało dzięki przemyślanej, wieloletniej strategii opracowanej przez władze gm. Serokomla uwzględniającej montaż środków zewnętrznych.

Prosto z gm. Serokomla udano się do gm. Krzywda, a dokładnie do miejscowości Wola Okrzejska, w której przywitała uczestników Pani Agnieszka Kryczka – radna Gminy Krzywda i prezes KGW w Woli Okrzejskiej. Następnie zaprosiła ona do świetlicy na obiad, który przygotowały Panie z KGW w Woli Okrzejskiej.

Zwiedzanie Muzeum Henryka Sienkiewicza poprzedziła niespodzianka – uroczyste powitanie przez dzieci w strojach postaci z utworów H. Sienkiewicza – przygotowana przez panią Iwonę Chudek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Okrzejskiej. Po przywitaniu uczestnicy „przenieśli się” do świata Henryka Sienkiewicza, dzięki pani Katarzynie Cybulskiej – przewodniczce z Muzeum, która w bardzo ciekawy sposób i z pasją przekazała swoją ogromną wiedzę o nobliście i  jego rodzinie.

Kolejnym punktem wyjazdu było zwiedzanie kościoła w Okrzei oraz Kopca H. Sienkiewicza. Przewodnik przedstawił historię powstania kościoła oraz usypanego w latach 1932–1938 na cześć Henryka Sienkiewicza kopca. Prawie wszystkie uczestniczki weszły na sam szczyt kopca zwieńczonego, odsłoniętym w 1980 roku, marmurowym popiersiem pisarza o wysoki na 2,7 m.

Ostatnim punktem były warsztaty ekokosmetyczne w świetlicy w Gręzówce w gm. Łuków. Prowadząca, pani Agata Kwaśna–Nowak, założycielka firmy „La La LAS – szkolenia, siedlisko zielarskie”, podczas warsztatów „Z naturą mi do twarzy” przedstawiła najważniejsze informacje z zakresu ekopielęgnacji. Uczestniczki po skończonych zajęciach mogły pochwalić się własnoręcznie zrobionymi kosmetykami: kwiatowym tonikiem do twarzy – wodą Królowej Węgier, cukrowo-solnym peelingiem do ciała, kwiatowo-magnezową solą do kąpieli, lekkim kremem do twarzy, różano-morelowy, regenerującym kremem na noc.

Zwieńczeniem całodniowej wizyty studyjnej była kolacja przygotowana przez KGW i występ zespołu Kumpele.

Wszyscy uczestnicy biorący udział w wyjazdach studyjnych organizowanych przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” przekonali się, że Ziemia Łukowska to wyjątkowo atrakcyjne miejsce pod względem historycznym, kulturowym oraz idealne do aktywnego spędzania czasu. Wytyczony i oznakowany Szlak Ziemi Łukowskiej to liczne trasy i ścieżki zarówno rowerowe, jaki i piesze, czy biegowe z licznymi miejscami odpoczynku, prowadzące przez najpiękniejsze i najciekawsze zakątki 9 gmin wiejskich powiatu łukowskiego oraz miasto Stoczek Łukowski.

Wyjazdy studyjne realizowane są w ramach projektu „SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING” (akronim START). Mają na celu promocję atrakcji turystycznych, lokalnej kultury i przedstawienie możliwości aktywności fizycznych na obszarze działania LGD „RAZEM”.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Fotorelacja z wyjazdu studyjnego

Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”.


Piąty wyjazd studyjny dotyczący prezentacji walorów turystycznych Szlaku Ziemi Łukowskiej

LGD „RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli biur turystycznych, pilotów, przewodników, dziennikarzy, potencjalnych turystów spoza obszaru LGD a także mieszkańców obszaru LGD „Zapiecek” oraz LGD „RAZEM” na ostatni, piąty i bezpłatny wyjazd studyjny po Szlaku Ziemi Łukowskiej zorganizowany w dniu 18 października 2022 r.

PROGRAM:

07:50 – 08:00     Zbiórka i wyjazd – siedziba LGD, ul. Świderska 12 w Łukowie – plac UG Łuków, od strony cmentarza

08:30 – 09:15     Nurzyna, gm. Trzebieszów – Izba Pamięci w Nurzynie

09:30 – 09:45     Szaniawy – Poniaty, gm. Trzebieszów – Pomnik Mitropa

10:30 – 11:00     Serokomla – Skwerek Kempa, Szachy-kręgle

11:30 – 12:25     Obiad i deser – świetlica w Woli Okrzejskiej

12:30 – 13:15     Wola Okrzejska – Muzeum H. Sienkiewicza

13:30 – 14:30     Okrzeja – Kościół, kopiec

15:30 – 17:30     Świetlica w Gręzówce – Warsztaty kosmetyczne „Z naturą mi do twarzy” LA LA LAS

17:30 – 18:30     Kolacja z występem zespołu KGW Kumpele – świetlica w Gręzówce

18:45     Powrót do Łukowa

Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest zapoznanie się z Regulaminem, przesłanie skanu/zdjęcia formularza zgłoszeniowego na adres poczta@lgdrazem.pl z dopiskiem w tytule „wyjazd studyjny w dniu 18.10.2022 r.” lub złożenie osobiście do biura LGD przy ul. Świderskiej 12 w Łukowie.

Regulamin wyjazdu

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula RODO

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w piątek 14.10.2022 r. o godz. 15.30.

Wyjazd realizowany jest w ramach projektu „SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING” (akronim START). Ma na celu promocję atrakcji turystycznych, lokalnej kultury i przedstawienie możliwości aktywności fizycznych na obszarach działania LGD „RAZEM” oraz LGD „Zapiecek”.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”.

Walne Zebranie Członków LGD „RAZEM”

W dniu 27 września 2022 r. o godz. 13.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Staninie odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

W spotkaniu uczestniczyło 34 członków LGD, przewodniczył p. Mariusz Osiak – Wójt Gminy Łuków, natomiast protokołowała p. Aneta Mazur – Kierownik referatu Inwestycyjno-Administracyjnego w UG Serokomla.

Podczas posiedzenia p. Kinga Szerszeń Węzik Wiceprezes Zarządu przedstawiła sprawozdanie finansowe, a p. Sylwia Romańska – Węzik Prezes Zarządu przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2021. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – p. Ewa Niebrzegowska, a sprawozdanie z działalności rady LGD – p. Rafał Sobiech Przewodniczący Rady.

Walne Zebranie Członków po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym, merytorycznym oraz sprawozdaniem i wnioskiem Komisji Rewizyjnej jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2021 i udzielenia zarządowi absolutorium za 2021 r.

Na zakończenie obrad p. Sylwia Romańska-Węzik Prezes Zarządu podziękowała w imieniu całego Zarządu za udzielenie absolutorium za 2021 r. (zarówno Komisji Rewizyjnej jak i wszystkim członkom Stowarzyszenia), Radzie i pracownikom Biura LGD za sprawną realizację zadań statutowych Stowarzyszenia oraz przedstawiła informację na temat:

a) wywiązania się Zarządu z Uchwały nr I/3/2021 Walnego Zebrania członków Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z dnia 7 września 2021 r. w sprawie poparcia dla wprowadzenia wielofunduszowego instrumentu RLKS w pełnej formule w programie regionalnym na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego

b) zrealizowanych w 2022 roku działaniach

c) wyników raportu z ewaluacji zewnętrznej

d) planowanych przez Zarząd w 2022 i 2023 r. naborach wniosków:

  • 2.1.1 Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny (konkurs)
  • 3.1.2 Promocja obszaru LGD z wykorzystaniem potencjału turystycznego i kulturowego – projekt własny „Centrum Informacji Turystycznej” (konkurs)
  • planowanego projektu współpracy dotyczącego edukacji przyrodniczo-historycznej oraz aktywnej turystyki

e) raportu z konsultacji społecznych przeprowadzonych we wszystkich gminach w VI 2022 – I etap budowy nowej strategii

f) nowej perspektywy finansowej PROW

g) spotkania założycielskiego nowej struktury LGD na terenie naszego powiatu – 22 września 2022 r. odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym w Łukowie.

Wszystkim obecnym na zebraniu członkom Stowarzyszenia dziękujemy za udział w Walnym Zebraniu.

Czytaj dalej Walne Zebranie Członków LGD „RAZEM”