Ankieta monitorująca

Wszyscy Beneficjenci operacji objętych dofinansowaniem z EFRROW w ramach działania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, mają obowiązek złożenia w roku następnym (do 31 stycznia lub na wezwanie LGD) po roku, w którym otrzymali płatność końcową oraz co roku w okresie trwałości operacji, ankiety monitorującej realizację operacji.

Ankietę prosimy wypełnić, wydrukować i podpisać oraz złożyć w Biurze LGD osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną. Razem z ankietą należy dostarczyć dokumentację zdjęciową – na płycie CD/DVD lub wysłać na nasz adres mailowy: poczta@lgdrazem.pl .

Ankieta monitorująca realizację operacji – pobierz >>>


Ponadto Beneficjenci przedsięwzięcia Podejmowanie działalności gospodarczej oraz Rozwijanie działalności gospodarczej ? mają obowiązek złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego informację monitorującą z realizacji biznesplanu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do umowy o przyznaniu pomocy, w terminie do końca kwartału, następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności końcowej/II transzy. W ankiecie tej Beneficjent nie ma już obowiązku wykazania osiągnięcia co najmniej 30 % zakładanego w biznesplanie poziomu sprzedaży (o ile podpisał aneks zwalniający z tego obowiązku).

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/informacja po realizacji operacji – pobierz >>>

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/informacji po realizacji operacji – pobierz >>>


Informacja po realizacji operacji – dla gmin i organizacji pozarządowych (operacje o charakterze niekomercyjnym) 

Beneficjent jest zobowiązany do złożenia w Zarządzie Województwa (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego) wypełnionej informacji po realizacji operacji, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do umowy, w terminie:

a) dla umów o przyznaniu pomocy wersja 6z i wcześniejsze:

od 1 stycznia do 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności końcowej

lub

od 1 do 30 dnia roboczego po zakończeniu roku obrachunkowego następującego po roku obrachunkowym

b) dla umów o przyznaniu pomocy wersja 7z:

do końca kwartału następującego po pierwszym roku liczonym od dnia płatności końcowej

Informacja po realizacji operacji – pobierz >>>

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji po realizacji operacji – pobierz >>>