Posiedzenie Rady LGD – ocena wniosków w naborze nr 2/2022

Przewodniczący Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje, iż na podstawie § 20 ust. 8 Statutu oraz § 1 ust.2 Regulaminu organizacyjnego Rady LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” posiedzenie Rady LGD do oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 2/2022 zwołane jest w dniu 24 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 13:00 w Biurze LGD „RAZEM”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Porządek posiedzenia:

 1. Podpisanie oświadczenia o poufności dotyczącego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie posiedzenia Rady.
 2. Otwarcie posiedzenia Rady.
 3. Sprawdzenie prawomocności posiedzenia i podejmowania uchwał (weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady z wnioskodawcami, quorum, przedstawicielstwo sektorów, grupy interesu).
 4. Wybór protokolanta.
 5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 6. Przedstawienie i omówienie wyników wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzonej przez Biuro LGD „RAZEM” w naborze nr 2/2022.
 7. Ocena wniosków złożonych w naborze nr 2/2022.
 8. Podjęcie uchwał nad wyborem każdej operacji z naboru 2/2022.
 9. Podjęcie uchwał nad przyjęciem listy operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania w naborze nr 2/2022.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Wszystkie materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia znajdują się w systemie Omikron oraz w Biurze LGD w dniach i godzinach pracy Biura LGD.

Zapraszamy przedstawicieli jst, NGO, przedsiębiorców a także mieszkańców do udziału w tworzeniu strategii dla obszaru działania LGD „RAZEM” – perspektywa finansowa na lata 2021-2027

Rozpoczynamy pracę nad przygotowaniem strategii dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „RAZEM” na kolejne lata – perspektywa finansowa na lata 2021-2027.

Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców a także mieszkańców do udziału w jej tworzeniu.

Państwa propozycje z  pewnością pozwolą na przeprowadzenie diagnozy obszaru, wskazanie lokalnych potrzeb i ustalenie priorytetów, tak aby przyszła strategia w jak największym stopniu przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców.

PROGRAM SPOTKANIA:

 1. Przedstawienie wyników z analizy desk research obszaru objętego strategią
 2. Zaprezentowanie wniosków z ewaluacji LSR na lata 2014-2020
 3. Przeprowadzenie ankiety w zakresie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru
 4. Przeprowadzona analiza SWOT w obszarach tematycznych, z uwzględnieniem kluczowych komponentów: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych oraz partnerstwa w realizacji LSR.
 5. Podsumowanie spotkania

 

 

Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1„Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zapraszamy na szkolenie – konkurs grantowy nr 3/2022/G

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCIzaprasza na bezpłatne szkolenie przygotowujące do wypełniania dokumentacji aplikacyjnej dla ogłoszonego konkursu grantowego nr 3/2022/G  z zakresu Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, realizowanego w ramach przedsięwzięcia nr 2.1.1. Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny – GRANT.

Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków (I piętro)

Termin: 24.05.2022 r., godz. 15.30 (planowany czas trwania: 2-3 godziny)

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli:

 • organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej, w tym KGW, OSP, itp.,
 • kościołów i związków wyznaniowych,
 • jednostek sektora finansów publicznych,
 • instytucji kultury.

Program:

 • zasady i warunki ubiegania się o pozyskanie grantu,
 • omówienie procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem, sposobu rozliczania, monitorowania i kontroli,
 • omówienie instrukcji wypełniania wniosku grantowego (przydatne będzie zabranie na spotkanie własnego komputera),
 • lokalne kryteria wyboru grantów – zasady oceny i wyboru operacji przez LGD.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia w celu potwierdzenia uczestnictwa, tel. 25 798 31 94, e-mail poczta@lgdrazem.pl

Informujemy również, że istnieje możliwość konsultacji w formie doradztwa indywidualnego prowadzonego przez pracowników biura LGD w siedzibie LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w godzinach 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku, podczas którego można skorzystać z pomocy przy uzupełnianiu dokumentacji aplikacyjnej.

Uwaga! Za udział w szkoleniu oraz doradztwie w Biurze LGD w zakresie konsultacji opracowanego wniosku Wnioskodawca otrzymuje 4 punkty (2 pkt za szkolenie i 2 pkt za doradztwo).

Ogłoszenie o konkursie grantowym nr 3/2022/G – przejdź

Termin składania wniosków o przyznanie grantu: od 30.05.2022 r. do 13.06.2022 r.

Szkolenie mają na celu realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 obszaru LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” współfinansowanej ze środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Mieszkańcy gm. Wola Mysłowska również skorzystali z grantu sfinansowanego ze środków EFFROW

Projekt pt. „Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organizację wielopokoleniowych warsztatów w Gminie Wola Mysłowska” zrealizowało Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wola Mysłowska. Wartość otrzymanego grantu wyniosła 26 371,00 zł:

Celem grantu było wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska z wykorzystaniem tradycji i historii przez minimum 50 mieszkańców Gminy Wola Mysłowska do końca grudnia 2021 r. Harmonogram był realizowany w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Zadanie obejmowało:

– wyjazd studyjny,

– warsztaty kulinarne (instruktor + artykuły: 5 warsztatów po 4 godz.)

– warsztaty garncarskie (instruktor + prezentacja teoretyczna: 4 x 4 godziny)

– EKO ŻYCIE – warsztaty aromaterapeutyczne „PACHNIDŁO” (1 warsztat x 6 godzin)

– EKO ŻYCIE – warsztaty „EKO-DOM” (1 warsztat x 7 godzin)

– warsztaty zielarskie „HERBARIUM” (1 x 6 godzin)

– warsztaty informatyczno-fotograficzne: warsztaty „informatyczne” SENIORZY W SIECI – POMÓŻ MI WNUSIU, podczas których osoby młode prowadziły zajęcia w formie wolontariatu (non profit) dla seniorów, ucząc ich podstawowej obsługi komputera: nauka pisania, zakładanie kont pocztowych i na portalach społecznościowych, wyszukiwanie informacji w Internecie. Podczas warsztatów młodzież przeprowadziła wywiady wśród seniorów, podczas wspólnego oglądania ich ślubnych fotografii. Zdjęcia opatrzone rodzinnymi historiami zawieszono w sali konferencyjnej urzędu: odbyły się 4 warsztaty po 2 godziny. Finałem projektu było wspólne podsumowanie wszystkich warsztatów (uroczysty obiad przygotowany na ostatnim warsztacie kulinarnym) połączony z multimedialną prezentacją dokumentacji fotograficznej z zajęć, starych fotografii.

– wystawę: podczas wszystkich warsztatów wykorzystano aparat, projektor, ekran zakupiony w ramach grantu w celu umożliwienia instruktorom prezentacji on-line. Ponadto każdy warsztat był dokumentowany przy użyciu zakupionego aparatu fotograficznego, a wystawa zdjęć z warsztatów oraz „starych zdjęć” została zrobiona w UG Wola Mysłowska. 1 godzina zajęć trwała – 45 minut

– zakup sprzętu szkoleniowego (projektora, ekranu projekcyjnego na statywie, aparatu fotograficznego), był niezbędny aby zapewnić właściwe przeprowadzenie wszystkich warsztatów. Wykonywane przepisy były każdorazowo wyświetlane przez projektor multimedialny.

 Całe warsztaty kulinarne były sfotografowane (każdy etap wykonywania potraw). Powstała fotorelacja, która na ostatnich podsumowujących warsztatach została zaprezentowana i upubliczniona. Przeprowadzenie warsztatów informatyczno – fotograficznych było uzależnione od zaplanowanego do zakupu sprzętu ( aparat fotograficzny, projektor, ekran), gdyż Stowarzyszenie nie posiadało w/w urządzeń. Stowarzyszenie zamierza w przyszłości kontynuować cykl szkoleń dla seniorów  i wykorzystywać zakupiony w tym projekcie sprzęt.

Zadanie wpłynęło aktywizująco na lokalną społeczność i spowodowało integrację międzyspołeczną dzięki udziałowi w warsztatach kulinarnych, ekologiczno-zdrowotnych, garncarskich, informatyczno-fotograficznych oraz dzięki zorganizowaniu wyjazdu studyjnego. Wyjazd studyjny to tzw. dobre praktyki do aktywnie działającej miejscowości wiejskiej do gospodarstwa ekologicznego, z którego produkty wykorzystywane są w okolicznych lokalach agroturystycznych. Organizacja wyjazdu wynikała z chęci poznania przez mieszkańców Gminy Wola Mysłowska dobrych praktyk w aktywnie działających miejscowościach. Potrzeby te były sygnalizowane wielokrotnie przy rożnego rodzaju spotkaniach/zebraniach wiejskich.

Grant był współfinansowany ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD „RAZEM”, realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy współudziale Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

Grant „Gildia Aktywnych Ludzi” – zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w mieście Stoczek Łukowski

Stoczkowskie Towarzystwo Sportowe Aves Stoczek Łukowski otrzymało grant w wysokości 23 470,00 zł na realizację projektu „Gildia Aktywnych Ludzi” sfinansowane ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD „RAZEM”.

Celem zadania było wzmocnienie kapitału społecznego 206 mieszkańców Stoczka Łukowskiego i okolic, w tym zwiększenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska do końca września 2021 r.

Zadanie obejmowało:

 1. Zajęcia animacyjne (w tym koszt animatorów, zakup przebrania animacyjnego, gry wieża oraz chusty Klanza, wykorzystywany notebook, projektor oraz system nagłaśniający). Zajęcia były realizowane w terminie od czerwca do sierpnia 2021 r.. Łącznie odbyło się 8 spotkań po 4 godziny, łącznie 32 godziny. Zajęcia prowadzone były przez 2 instruktorów i 2 wolontariuszy.
 1. Zajęcia z kodowania (w tym koszt instruktora, zakup robota edukacyjnego typ: photon). Zajęcia odbywały się  od lipca do sierpnia 2021 r. w pracowni Orange wyposażonej w odpowiednią liczbę komputerów pozwalających na prowadzenie tego typu zajęć. Zadanie było realizowane w formie 4 spotkań po 8 godzin, łącznie 32 godziny zajęć. Zajęcia były prowadzone przez 1 instruktora i 1 wolontariusza. Grupą docelową byli mieszkańcy obszaru LGD.
 1. Zajęcia muzyczno-taneczne (w tym koszt instruktorów, wykorzystywany notebook, projektor oraz system nagłaśniający). Zajęcia odbywały się od lipca do sierpnia 2021 r. w hali sportowej przy Zespole Szkół wyposażonej w sprzęt do tego typu zajęć. Zadanie było realizowane w formie 4 spotkań po 4 godzin, łącznie 16 godzin zajęć. Zajęcia były prowadzone przez 1 instruktora i 1 wolontariusza. Grupą docelową byli mieszkańcy obszaru LGD.
 1. Zajęcia sportowe (w tym koszt instruktorów, zakup piłek fitness, wykorzystywany notebook, projektor oraz system nagłaśniający). Zajęcia odbywały w hali sportowej przy Zespole Szkół wyposażonej w sprzęt do tego typu zajęć. Zadanie były realizowane w formie 6 spotkań po 2 godziny, łącznie 12 godzin zajęć. Zajęcia były prowadzone przez 1 instruktora i 1 wolontariusza. Grupą docelową byli mieszkańcy obszaru LGD.
 1. Zajęcia plastyczne (w tym koszt instruktorów). Zajęcia odbywały się od lipca do sierpnia 2021 r. w pracowni Orange wyposażonej w odpowiednią liczbę stolików i krzeseł oraz materiałów do prowadzenia tego typu zajęć. Zadanie było realizowane w formie 2 spotkań po 4 godziny, łącznie 8 godzin zajęć. Zajęcia były prowadzone przez 1 instruktora i 1 wolontariusza. Grupą docelową byli mieszkańcy obszaru LGD.
 1. Rajd historyczno-kulturalny – jednodniowa wycieczka z przewodnikami do Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków, do Muzeum Henryka Sienkiewicz w Woli Okrzejskiej w oraz Muzeum Regionalnym w Łukowie – w ramach kultywowania lokalnej historii (w tym koszt instruktorów i organizacji wyjazdu). Działanie było zrealizowane w maju 2021 r.. Działanie miało charakter wyjazdowy. Zadanie było realizowane przez 7 godzin. Wzięło w nim udział 2 instruktorów i 2 wolontariuszy. Grupą docelową byli mieszkańcy obszaru LGD. Łącznie w zajęciach wzięło udział 30 osób.
 1. Zajęcia przyrodnicze – rajd rowerowy promujący walory przyrodniczo-historyczne naszego regionu, a także propagujący wartości proekologiczne (w tym koszt instruktorów). Działanie było realizowane w od 01.05.2021 do 30.06.2021 r. Działanie będzie miało charakter wyjazdowy na terenie obszaru LGD. Zadanie będzie realizowane jako 1 spotkanie przez 6 godzin. Weźmie w nim udział 2 instruktorów i 2 wolontariuszy. Grupą docelową będą mieszkańcy obszaru LGD.
 1. Rodzinny piknik plenerowy (w tym koszt cateringu, wykorzystywany notebook, projektor oraz system nagłaśniający). Piknik odbył się w sierpniu 2021 r. Zadanie zostało realizowane w formie. Piknik był prowadzone przez 6 wolontariuszy. Grupą docelową byli mieszkańcy obszaru LGD.

Projekt skierowany był do trzech grup defaworyzowanych (osoby poniżej 35 roku życia, do kobiet, a także do seniorów 50+), ponieważ zakładał dla nich organizację zajęć animacyjnych, historycznych, muzycznych oraz różnego rodzaju wycieczek i zajęć w terenie.

Grant był współfinansowany ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD „RAZEM”, realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy współudziale Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

Warsztaty dla mieszkańców gm. Serokomla i Adamów – podsumowanie realizacji grantu

Aktywnie działające na terenie LGD „RAZEM” – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Józefów Duży – tym razem zrealizowało dla mieszkańców gminy Serokomla i Adamów grant pt. „Kilka słów o ekologii, czyli warsztaty i wyjazd studyjny wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD Razem”

Celem projektu była organizacja spacerów ekologicznych, warsztatów i wyjazdu studyjnego realizowanych w okresie od marca 2021 r. do 30 listopada 2021 r., które przyczyniły się do wzrostu wiedzy i umiejętności z zakresu ekologii dla ok. 100 mieszkańców gminy Serokomla i Adamów. Wysokość otrzymanego grantu: 8 235,00 zł.

Zadanie obejmowało:

warsztaty florystyczne zawierające 9 godzin warsztatów praktycznych, rozdzielonych na trzy dni po trzy godziny, które poprzedzone zostały spacerem ekologicznym nad rzeką Grabówką w miejscowościach Hordzież, Józefów Duży, Bielany oraz dodatkowo w pobliskim lesie w Zakępiu. Spotkania dla grupy po 12 osób każda (grupy mieszane wiekowo, w tym osoby z grup defaworyzowanych), podczas których razem z prowadzącym i z użyciem przygotowanych przez niego materiałów wykonane były kompozycje kwiatowe oraz dekoracje na różne okazje. Do kompozycji wykorzystane były w większości naturalne materiały, aby pokazać uczestnikom, że można wykonać piękne dekoracje zgodnie z zasadami ekologii. Uczestnicy odbyli trzy spacery ekologiczne trwające około 40 min jedne. Pozyskane w ten sposób materiały naturalne zostały wykorzystane podczas tworzenia kompozycji kwiatowych na warsztatach oraz podczas wykonywania jesiennych dekoracji.

O udziale decydowała kolejność zgłoszeń. Warsztaty były przeprowadzone w Bibliotece w Serokomli oraz w Adamowie. Harmonogram i program zrealizowanych warsztatów jest załączony do wniosku o rozliczenie grantu. Odbiorcami były dzieci, młodzież i dorośli podzieleni w grupy, którzy zintegrowali się na tych zajęciach. Lokale, w których odbywały się warsztaty miały odpowiednie zaplecze techniczno–organizacyjne.

warsztaty Magia edukacji poprowadził Pan Paweł Niewęgłowski. Od kilku lat zajmuje się organizacją czasu zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Ma świetny kontakt z ludźmi, potrafi zainteresować nawet najbardziej znudzone osoby. Jego warsztaty cieszą się dużym zainteresowaniem. Ciekawe jest to, że nie potrzebuje w swojej pracy wymyślnych materiałów. Korzysta z papieru, materiałów ekologicznych bądź ulegających powtórnemu przetwórstwu. Pan Paweł przeprowadził trzy warsztaty po dwie godziny dla grupy po 12 każda. Odbiorcami były dzieci, młodzież jak i dorośli oraz seniorzy. Wynikało to z różnych połączeń grup, co szczegółowo opisuje harmonogram, który znajduje się w załączeniu. O udziale decydowała kolejność zgłoszeń uczestników na poszczególne terminy warsztatów.  Warsztaty przeprowadzone zostały w bibliotece w Serokomli oraz w Adamowie. Lokale, w których zostały przeprowadzone warsztaty mają odpowiednie zaplecze techniczno-organizacyjne.

warsztaty kreatywne poprowadziła Pani Iwona Ponikowska, pedagog, nauczyciel z pasją. Zawodowo pracuje w szkole jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. Kobieta pełna różnorodnych pomysłów, często związanych z ekologią, wykorzystaniem odpadów do „ich drugiego życia”. Poza pracą prowadziła różnorodne warsztaty, zarówno z dziećmi jak i dorosłymi. Ma bardzo dobry kontakt z ludźmi, potrafi zarazić pasją do tworzenia. Pani Iwona ma doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, dla których prowadziła warsztaty. Były to 3 warsztaty po 2 godziny dla grupy po 12 osób każda (grupy mieszane wiekowo, w tym osoby z grup defaworyzowanych).  Druga i trzecia grupa wypełniły ankiety dotyczące oceny warsztatów natomiast pierwsza grupa nie ponieważ były to trzylatki, czterolatki i pięciolatki. Warsztaty skierowane były do dzieci, młodzieży i dorosłych podzielonych na odpowiedni dobrane grupy. O uczestnictwie warsztatach decydowała kolejność zgłoszeń uczestników na poszczególne terminy.

wyjazd studyjny dla 30 osób. O uczestnictwie warsztatach decydowała kolejność zgłoszeń. W większości udział wzięły dzieci, znaczna część brała udział we wcześniejszych warsztatach. Wyjazd studyjny do zagrody edukacyjnej Zielony Poligon – jest to gospodarstwo ekologiczne, rodzinne prowadzone w miejscowości Nowiny w powiecie radzyńskim. W dniu 23.10.2021 r. odbyła się wycieczka po gospodarstwie. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w wyrywaniu porów na polu. Każdy mógł zabrać po jednym do domu. Grupa została wprowadzona w tajniki przeróbstwa warzyw i owoców na dżemy. Mogli spróbować wytworzonych przez gospodarstwo różnorodnych dżemów. Pan Paweł przeprowadził warsztaty: bateria z warzyw i doniczka samonawadniająca, w której uczestnicy zasiali rzeżuchę oraz zajął dzieci różnorodnymi grami i zabawami integracyjnymi na świeżym powietrzu.  Odbyło się także ognisko i pieczenie kiełbasy, ziemniaków, chleba czy pianek.

Warsztaty były odpowiedzią na potrzeby mieszkańców sygnalizowanych przy rożnego rodzaju spotkaniach/zebraniach mieszkańców.

Grant był współfinansowany ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny na obszarze LGD „RAZEM”, realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy współudziale Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.