Questing na Szlaku Ziemi Łukowskiej

Ciąg dalszy prac związanych z tworzeniem 11 questów na Szlak Ziemi Łukowskiej. Tym razem ten niezwykły spacer pełen zagadek i olbrzymiej dawki ciekawej historii tworzyliśmy (pomimo mroźnej pogody) w Gminie Trzebieszów, która może poszczyć się ponad 600-letnią historią!

Pierwsze wzmianki o miejscowości Trzebieszów pochodzą z roku 1418 z dokumentów biskupa i byłego kanclerza królowej Jadwigi, późniejszego prymasa Polski, Wojciecha Jastrzębca. Drugi dokument dotyczący Parafii Trzebieszów został wydany przez polskiego króla Władysława Jagiełłę w Sandomierzu dnia 14 marca 1430 roku. Wówczas przez Trzebieszów biegł trakt królewski z Krakowa do Wilna, z którego monarchowie polscy, a zwłaszcza z dynastii Jagiellonów często korzystali.

W latach 1863-1864 mieszkańcy Trzebieszowa i okolic wzięli liczny udział w Powstaniu Styczniowym.

W Szaniawach-Poniatach miała miejsce słynna akcja MITROPA, podczas której działający na Podlasiu kilkudziesięcioosobowy oddział AK-WiN pod dowództwem porucznika Tadeusza Marczuka ps. Kurzawa zatrzymał 3 października 1946 r. wojskowo- dyplomatyczny pociąg rosyjski kursujący na trasie Moskwa- Warszawa- Berlin Wschodni. Podczas tej akcji bez żadnego wystrzału rozbrojono i pozbawiono mundurów ponad 200 żołnierzy Armii Czerwonej, w tym pięciu generałów i kilku wysokich rangą funkcjonariuszy NKWD jadących na naradę wojskową do Warszawy.

Tych i wielu innych ciekawostek będzie się można dowiedzieć na inauguracji questu, która zaplanowana jest na wiosnę 2024 r.

Dziękujemy za gościnę Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Bibliotece w Trzebieszowie oraz p. Alicji Majewskiej – Dyrektor GBP, p. Rafałowi Zdunkowi – Dyrektorowi GOK oraz p. Markowi Kulpie Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Mikłusach za udział w spotkaniu i przybliżenie lokalnej historii.

Czytaj więcej Questing na Szlaku Ziemi Łukowskiej

Centrum Informacji Turystycznej Szlaku Ziemi Łukowskiej! – nowy projekt LGD „RAZEM”

Mamy świetną wiadomość dla mieszkańców obszaru LGD „RAZEM” oraz turystów odwiedzających Ziemię Łukowską!

Prezes Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” Pani Sylwia Romańska-Węzik podpisała 23 listopada 2023 r. umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego na realizację operacji własnej LGD pt. „Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej Szlaku Ziemi Łukowskiej”.

To innowacyjny i długo oczekiwany projekt na terenie powiatu łukowskiego, który zakłada m.in. zintegrowanie atrakcji turystycznych Ziemi Łukowskiej w formie pakietów turystycznych!

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowaną potrzebę braku zintegrowania atrakcji turystycznych obszaru LGD, braku oferty spędzania wolnego czasu dla młodzieży oraz osób 50+. Z diagnozy oraz konsultacji społecznych przeprowadzonych na obszarze LGD wynika również słaba promocja regionu.

Dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze to duży potencjał turystyczny obszaru LGD, który jest niewystarczająco wykorzystanym atutem Ziemi Łukowskiej.

Mamy nadzieję, że realizacja przedsięwzięcia znacznie poprawi/usprawni promocję obszaru, który łączy wytyczony i oznakowany Szlak Ziemi Łukowskiej przebiegający przez najciekawsze miejsca 10 gmin wiejsko-miejskich będących członkami LGD „RAZEM”.

W ramach projektu zostaną zrealizowane 3 główne zadania:

 1. CIT Szlaku Ziemi Łukowskiej – zakup mobilnego wyposażenia:
 • utworzenie strony internetowej CIT oferującej w jednym miejscu wszystkie atrakcje Ziemi Łukowskiej. Na stronie znajdą się pakiety turystyczne i inne wiadomości turystyczne, turystyczna mapa interaktywna oraz moduł aktualności – informacje na temat zbliżających się wydarzeń. Umożliwi ona mieszkańcom udział w większej ilości wydarzeń, co wpłynie aktywizującą na lokalną społeczność,
 • zakup wyposażenia (zestaw wystawienniczy, nagłośnieniowy, itp.).
 1. CIT Szlaku Ziemi Łukowskiej – opracowanie i zakup materiałów promocyjno-informacyjnych:
 • ulotki i pocztówki promujące walory turystyczne,
 • mapy kartograficzne z zaznaczeniem atrakcji turystycznych i istniejących szlaków turystycznych,
 • dodruk gry planszowej,
 • dodruk przewodnika po Ziemi Łukowskiej,
 • druk 75 tabliczek z kodami QR, które zostaną umieszczone w miejscach ciekawych z punktu widzenia turysty. Kody QR przekierują na nową stronę internetową CIT i umożliwią odsłuchanie nagrania nt. walorów turystycznych danego miejsca.
 1. CIT Szlaku Ziemi Łukowskiej – organizacja działań szkoleniowo-promocyjno-integrujących:
 • szkolenie „Przewodnik turystyki rowerowej” dla 15 osób pracujących z młodzieżą,
 • szkolenie na lokalnego przewodnika turystycznego – 3 dni, w tym 2 dni wyjazdy po Ziemi Łukowskiej dla 15 osób zainteresowanych rozwojem obszaru poprzez rozwój potencjału turystycznego,
 • wyjazd studyjny Szlakiem Ziemi Łukowskiej dla osób z branży turystycznej spoza obszaru LGD „RAZEM” w celu promocji walorów turystycznych Szlaku Ziemi Łukowskiej oraz nawiązanie kontaktów z osobami z branży turystycznej poza obszarem LGD „RAZEM”,
 • wydarzenia promujące Szlak Ziemi Łukowskiej (m.in. konferencja turystyczna, eventy promujące powstanie CIT i atrakcje turystyczne Szlaku Ziemi Łukowskiej).

Przed nami wiele ciekawych wydarzeń – zapraszamy do śledzenia naszej strony na FB i strony internetowej www.lgdrazem.pl.

Szczegóły już wkrótce.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Zaproszenie do udziału w V edycji konkursu „Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej”

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza do udziału w V edycji Konkursu „Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej”. Do Konkursu może być zgłoszona jedna inicjatywa zrealizowana na terenie obszaru LGD „RAZEM” w ostatnich 3 latach, tj. od 21.11.2020 r. – 21.11.2023 r.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

a) inicjatywa polegająca na realizacji zadania inwestycyjnego, infrastruktura turystyczna/rekreacyjna;

b) inicjatywa związana z realizacją zadania nieinwestycyjnego, tj. organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze np.: patriotycznym, edukacyjnym, sportowym lub artystycznym.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, kół gospodyń wiejskich), klubów seniora, sołectw oraz grup nieformalnych mających siedzibę na obszarze LGD „RAZEM”, które w okresie od 21.11.2020 r. do 21.11.2023 r. zrealizowały na terenie LGD „RAZEM” ciekawą inicjatywę lokalną (sfinansowaną z dowolnych środków).

NAGRODY:

Komisja konkursowa przyzna nagrody oddzielnie w każdej z dwóch kategorii finansowane przez LGD „RAZEM” ze środków PROW 2014-2020:

I miejsce – dyplom oraz nagroda pieniężna w postaci karty podarunkowej (500 zł)

II miejsce – dyplom oraz  nagroda pieniężna w postaci karty podarunkowej (300 zł)

III miejsce – dyplom oraz nagroda pieniężna karty podarunkowej (200 zł)

Laureaci otrzymają gadżety promujące Szlak Ziemi Łukowskiej obszaru LGD „RAZEM”.

Zgłoszenia można dostarczyć osobiście do Biura LGD „RAZEM” lub za pośrednictwem poczty, lub przesłać skan podpisanego formularza i załączników za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczta@lgdrazem.pl do dnia 21.12.2023 r. do godz. 15:30.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w styczniu 2024 r.

Serdecznie zapraszamy!

 

Regulamin konkursu >>>

Formularz zgłoszeniowy >>>

Karta oceny >>>

Konkurs jest organizowany przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, finansowany ze środków EFRROW, w ramach PROW na lata 2014-2020, działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, R, poddziałanie 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja.

Umowa na realizację projektu pn. „Promocja Turystyki tudzież Kultury” (akronim PTtK) podpisana!

Umowa z Województwem Lubelskim na realizację projektu pn. „Promocja Turystyki tudzież Kultury” (akronim PTtK) została podpisana 14 listopada 2023 r. LGD „RAZEM” reprezentowała Pani Prezes Sylwia Romańska-Węzik, natomiast partnera projektu, LGD Ziemi Siedleckiej, reprezentowali: Pan Wojciech Klepacki – Wiceprezes Zarządu oraz Pan Grzegorz Góral – Skarbnik Zarządu. Wartość całego projektu to kwota 554 173,00 zł., w tym Lokalna Grupa Działania „RAZEM” zrealizuje działania za kwotę 432 848,05 zł.

Realizację projektu rozpoczęliśmy już we wrześniu 2023 r. biorąc pod uwagę zaplanowane w projekcie w grudniu 2022 r. działania oraz podjęte wobec gmin obszaru LGD „RAZEM” zobowiązania.

Pierwszym zadaniem, które zostało wykonane był mural artystyczny na ścianie Zespołu Szkół w Serokomli nawiązujący tematycznie do gen. Kleeberga/SGO Polesie – scen batalistycznych ostatniej bitwy Wojny Obronnej w 1939 r., a jego odsłonięcie było częścią uroczystości 7 października 2023 roku z okazji 84 rocznicy bitwy pod Serokomlą zorganizowanej przez Gmina Serokomla.

Za nami są również 2 questy oraz 2 wydarzenia inauguracyjne promujące powstałe w Serokomli (22.10.2023 r.) oraz Woli Mysłowskiej (23.10.2023 r.) questy, dodrukowana gra karciana typu doubble promująca Szlak Ziemi Łukowskiej, zakup wyposażenia i gadżetów do promocji Szlaku Ziemi Łukowskiej od strony techniczno-organizacyjnej (namiot, parasole, power banki, itp.).

W ramach projektu do końca czerwca 2024 r. przez nasze LGD zostaną zrealizowane (oprócz wymienionych powyżej) następujące działania nawiązujące do atrakcji/wydarzeń/postaci historycznych  Szlaku Ziemi Łukowskiej:

 • 25 szt. tablic informacyjnych zlokalizowanych na działkach gminnych/prywatnych blisko pasa drogowego gdzie przebiega szlak
 • 2 murale na Szlaku Ziemi Łukowskiej
 • 9 questów, po jednym w każdej gminie oraz jeden wspólny z LGD Ziemi Siedleckiej
 • 8 eventów promujących powstałe questy
 • opracowanie i wydruk kart memo promujących Szlak Ziemi Łukowskiej

Celem projektu współpracy jest rozwój atrakcyjności turystycznej i promocja Szlaku Ziemi Łukowskiej. Osiągnięcie celu projektu opiera się w głównej mierze na wprowadzenia nowych i udoskonalonych elementów aktywnej turystyki w oparciu o lokalne zasoby przyrodniczo-kulturowe, dzięki czemu wzrośnie potencjał turystyczny obszarów obu LGD.

Projekt „Promocja Turystyki tudzież Kultury” (akronim PTtK) jest realizowany przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” (Lider) oraz Lokalną Grupę Działania Ziemi Siedleckiej (Partner).

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”

Konsultacje projektu zmian w LSR Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” – PROW 2014-2020

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „RAZEM”.

Informujemy, że w związku z rozwiązaniem umowy na realizację projektu na infrastrukturę turystyki i rekreacji przez jednego z beneficjentów powstały oszczędności w przedsięwzięciu 3.1.3 w wysokości 58 737,92 euro.  Ponadto, ze względu na zmiany kursu euro, w poszczególnych przedsięwzięciach w Lokalnej Strategii Rozwoju powstały oszczędności/niedobory – szczegóły w załączniku Opis i uzasadnienie zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

W celu racjonalnego wykorzystania oszczędności powstałych w innych przedsięwzięciach w wysokości 16 641,07 € Zarząd zaplanował przesunięcie tych środków do przedsięwzięcia 3.1.3, co spowoduje zwiększenie budżetu planowanego w I kwartale 2024 r. naboru do kwoty 75 378,99 euro a całego przedsięwzięcia 3.1.3 do kwoty 714 241,88 euro. Zmiany te umożliwią zorganizowanie dodatkowego naboru w przedsięwzięciu „Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji”.

Zapraszamy do wzięcia udziału w procesie konsultacji społecznych przeprowadzanych on-line dotyczących zaproponowanych przez Zarząd zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „RAZEM”.

Uwagi dotyczące planowanych zmian do LSR przyjmujemy w terminie do 21.11.2023 r., do godz. 13:00 wyłącznie w formie pisemnej (elektronicznej – na adres mailowy poczta@lgdrazem.pl lub papierowej) na poniższym formularzu.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 – propozycje zmian >>>

Zakres i uzasadnienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 >>>

Formularz zmian >>>

Praca Biura LGD 10 listopada 2023 r.

Informujemy, że w dniu 10 listopada 2023 r. (piątek) Urząd Gminy Łuków (gdzie ma siedzibę LGD „RAZEM”) będzie zamknięty i z tego powodu Biuro LGD będzie pracowało w formie zdalnej – kontakt na służbowy telefon komórkowy nr 519 764 746. Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

Młodzieżowy Questing w Wilczyskach!

W poniedziałek 23.10.2023 r. odbyła się inauguracja questu pełna ciekawostek i atrakcyjnych nagród, tym razem w Wilczyskach w Gmina Wola Mysłowska.

Inauguracja została zorganizowana przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w ramach projektu współpracy „Promocja Turystyki tudzież Kultury” (akronim PTtK), we współpracy z Gminą Wola Mysłowska.

W wydarzeniu wzięło udział aż 108 osób – głównie młodzież szkolna z terenu gminy wraz z opiekunami.

Questing okazał się świetną zabawą nie tylko dla młodzieży, ale też i dla dorosłych. Łączył elementy harcerskich podchodów, gry terenowej, a jej zwieńczeniem było odnalezienie skarbu.

Był to quest pieszy w towarzystwie jednej z najsłynniejszych postaci urodzonych w Wilczyskach. Kim był bohater questu? Odkrycie Jego tożsamości było bowiem jednym z zadań, które czekało na tych, którzy jako pierwsi wyruszyli na spacer pełen zabytków, historii i ciekawostek z dziejów malowniczej miejscowości Wilczyska na Szlaku Ziemi Łukowskiej.

Niespodzianką dla uczestników była wystawa dzieł bohatera questu, którą przygotowała w świetlicy OSP Pani Wójt Kinga Szerszeń wraz z pracownikami.

Drużyna, która najszybciej i poprawnie rozwiązała wszystkie zagadki otrzymała na atrakcyjne nagrody.

Zwycięzcy Questingu w Wilczyskach w Gminie Wola Mysłowska:

I miejsce – Drużyna Pani Katarzyny Bernaciak, czas: 42 min 30 sekund (grupa nr 12) – nagrody: powerbanki,

II miejsce – Drużyna Pani Sylwii Chojniak, czas: 42 min 57 sekund (grupa nr 11) – nagrody: parasole,

III miejsce – Drużyna Pani Katarzyny Rajdaszka, czas: 49 min (grupa nr 10) nagrody: sakwy rowerowe.

Każda osoba z zwycięskich drużyn otrzymała pamiątkowy dyplom i nagrody, które wręczyła Pani Wójt Gminy Wola Mysłowska Kinga Szerszeń. Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom!

Wszyscy uczestnicy Questingu otrzymali grę karcianą typu dobble oraz mapę rysunkową ufundowaną przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

Po intensywnych poszukiwaniach skarbu Pani Wójt Kinga Szerszeń zaprosiła wszystkich uczestników na pyszne dania i napoje, które przygotowywały Panie z KGW z Ciechomina, Wólki Ciechomskiej, Mysłowa i Ksawerynowa. Nad bezpiecznym przebiegiem Questingu czuwali Druhowie z OSP w Wilczyskach oraz Ksawerynowa, a także policja. Bardzo dziękujemy za Waszą pracę w przygotowanie wydarzenia.

Serdeczne podziękowania kierujemy również do Pani Ewy Kuryła, Hanny Skwarek i Małgorzaty Białach – nauczycielek z terenu Gminy Wola Mysłowska, za wzorową współpracę, przekazanie materiałów i swojej wiedzy nt. historii Gminy Woli Mysłowskiej oraz zaangażowanie w tworzenie questu.

Fotorelacja autorstwa Janusza Kryczki – serdecznie dziękujemy!

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

Questing na Szlaku Ziemi Łukowskiej w Serokomli

Za nami pierwsza inauguracja questu na Szlaku Ziemi Łukowskiej i fotorelacja z tego wydarzenia.

W niedzielne przedpołudnie (22.10.2023 r.) na Skwerku w Serokomli miała miejsce inauguracja pieszego, historycznego questu w Serokomli, który został zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w ramach projektu współpracy „Promocja Turystyki tudzież Kultury” (akronim PTtK), we współpracy z Gminy Serokomla.

Bardzo dziękujemy mieszkańcom gminy i przyjezdnym gościom za udział w tym ciekawym wydarzeniu.

Questing okazał się świetną zabawą dla całych rodzin, bez względu na wiek. Łączył elementy harcerskich podchodów, gry terenowej, a jej zwieńczeniem było odnalezienie skarbu. Podczas Questingu uczestnicy odwiedzili najciekawsze miejsca i zabytki tej niezwykłej miejscowości. Pogoda dopisała.

Drużyna, która najszybciej i poprawnie rozwiązała wszystkie zagadki otrzymała na atrakcyjne nagrody.

Zwycięzcy Questingu w Gminie Serokomla:

I miejsce – Drużyna Pani Sylwii, czas: 45 min 3 sekundy (grupa nr 7) – nagrody: powerbanki,

II miejsce – Drużyna Pani Małgorzaty, czas: 45 min 20 sekund (grupa nr – nagrody: parasole,

III miejsce – Drużyna Pani Danuty, czas: 50 min 34 sekundy (grupa nr 5) – nagrody: sakwy rowerowe.

Każda osoba z zwycięskich drużyn otrzymała pamiątkowy dyplom i nagrody, które wręczył Pan Wójt Gminy Serokomla Pan Piotr Chaber. Gratulujemy

Wszyscy uczestnicy questingu otrzymali grę karcianą typu dobble, mapę rysunkową oraz talon na poczęstunek przygotowany przez lokalne gospodynie z KGW z Ernestynowa.

Nad bezpieczeństwem podczas questingu czuwali strażacy z tutejszych OSP – dziękujemy.

Specjalne podziękowania dla Pana Ryszarda Biesaka za przekazanie materiałów i swojej wiedzy nt. historii Serokomli i zaangażowanie w tworzenie questu w Gminie Serokomla.

Dziękujemy również włodarzom gminy za merytoryczną pomoc w tworzenie questu i współorganizowanie inauguracji wydarzenia: Piotr Chaber, Marcin Kurek, Aneta Mazur, Justyna Gruba, Justyna Kociel.

Fotorelacja autorstwa Janusza Kryczki – serdecznie dziękujemy!

Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji i już teraz zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy i turystów do wzięcia udziału w questingu w Serokomli.

Ulotki questowe będzie można nabyć już niedługo w Urzędzie Gminy Serokomla. Życzymy powodzenia i miłej zabawy.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

QUESTING na Szlaku Ziemi Łukowskiej

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza do wspólnej zabawy na Szlaku Ziemi Łukowskiej.

Tym razem widzimy się na Questingu 23.10.2023 r. w WILCZYSKACH w Gminie Wola Mysłowska.

Start godz. 10:00 przy budynku OSP Wilczyska.

Questing to zabawa na świeżym powietrzu dla wszystkich bez względu na wiek. Łączy elementy harcerskich podchodów, gry terenowej, a jej zwieńczeniem będzie odnalezienie skarbu.

Drużyna, która najszybciej i poprawnie rozwiąże wszystkie zagadki może liczyć na atrakcyjne nagrody:

I miejsce – powerbank 10 000 mAh,

II miejsce – parasol klasyczny/parasol składany/pendrive (do wyboru),

III miejsce – sakwa rowerowa.

Każda osoba, która ukończy quest otrzyma atrakcyjny upominek oraz talon na poczęstunek przygotowany przez lokalne gospodynie z KGW.

Uczestnikiem konkursu/zabawy mogą być zarówno osoby indywidualne, jak i grupy nie więcej niż 5 osobowe. W konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, a także osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. W grupie osób niepełnoletnich, co najmniej jedna osoba musi być pełnoletnia.

Udział w wydarzeniu jest BEZPŁATNY i wymaga rejestracji.

Aby wziąć udział w questingu należy łącznie spełnić następujące warunki:

Zgłosić swój udział w zabawie – telefonicznie 503 084 042 lub mailem kontakt@questing.pl

Przejść pieszo w jak najkrótszym czasie powstały w miejscowości Wilczyska quest w dniu jego inauguracji, tj. w poniedziałek 23.10.2023 r.

Prawidłowo wypełnić otrzymaną ulotkę, w tym także przybić pieczęć stanowiącą zwieńczenie questu.

Przekazać wypełnioną ulotkę Organizatorowi w dniu Inauguracji.

Nagrody za pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce otrzymają osoby/drużyny, które najszybciej przejdą trasę questu i prawidłowo rozwiążą zagadki questowe. Czas będzie mierzony przez trenerów Questingu w sekundach. Za błędnie wypełnione ulotki, Organizator stosuje punkty ujemne.

Regulamin konkursu >>>

 

Quest oraz wydarzenie inauguracyjne jest elementem projektu „Promocja Turystyki tudzież Kultury” (akronim PTtK) realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”.