Beneficjencie! Mamy ważne informacje dla Ciebie!

  31 marca br. (piątek) jest ostatnim dniem doradztwa, za które można uzyskać punkty w lokalnych kryteriach wyboru.

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się z pracownikiem LGD na doradztwo. W innym przypadku doradztwo będzie udzielane w miarę możliwości i dyspozycyjności pracowników zaangażowanych w przyjmowanie wniosków.

Termin składania wniosków mija w dniu 4 kwietnia 2017 r. o godz. 15.30. Wnioski, które nie zostaną zarejestrowane do godz. 15.30 ? nie zostaną przyjęte w ramach ogłoszonego naboru wniosków. Ponadto zaznaczamy, że w celu przyjęcia wniosku konieczne jest zweryfikowanie ilości załączników oraz potwierdzenie zgodności z oryginałem kopii dokumentów, co wydłuża czas rejestracji wniosku. Zalecamy więc, aby nie zwlekać ze złożeniem wniosku do ostatniego dnia naboru. Przypominamy, że po złożeniu wniosku do LGD nie ma możliwości uzupełniania dokumentów czy wprowadzania jakichkolwiek zmian we wniosku lub załącznikach na poziomie LGD.

W poniedziałki, tj. 27 marca oraz 3 kwietnia br. Biuro LGD czynne jest do godz. 17.30!

Aby usprawnić przyjmowanie wniosków jeszcze raz przedstawiamy ważne informacje dotyczące składanej dokumentacji:

  1. Wniosek należy złożyć w dwóch identycznych egzemplarzach. Każdy ma zawierać wszystkie załączniki. Jeden egzemplarz to oryginał, a drugi egzemplarz to kopia ? oba egzemplarze Wnioskodawca zostawia w LGD. Można także przynieść trzeci egzemplarz, który opieczętowany przez LGD wnioskodawca zachowa jako potwierdzenie złożenia wniosku.
  2. Do jednego egzemplarza wniosku należy dołączyć płytę CD/DVD. Płyta ma być podpisana co najmniej nazwą Wnioskodawcy lub tytułem operacji. Płyta musi zawierać wniosek (wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową wniosku). Wniosek powinien być zapisany w formacie .xls lub .xlsx (może również dodatkowo zostać załączony w formie skanu). Prosimy o nagranie na płycie Biznesplanu (wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową wniosku). Płyta CD/DVD powinna by umieszczona w koszulce foliowej lub papierowym opakowaniu.
  3. Wniosek wraz z załącznikami powinien być wpięty np. w skoroszyt (w formie umożliwiającej w razie konieczności wyjęcie poszczególnych dokumentów), ale uniemożliwiającej dekompletację (zszyty i wpięty do skoroszytu).
  4. Załączniki w obu egzemplarzach powinny być ułożone zgodnie z kolejnością wpisu w sekcji wniosku ?Informacje o załącznikach? i przełożone przekładkami umożliwiającymi ułożenie załączników zgodnie z kolejnością wskazaną w sekcji VII wniosku. Bardzo prosimy o ścisłe stosowanie takiego podziału w składanych wnioskach  ? przekładki w załączeniu.
  5. Załączniki wielostronicowe powinny być spięte w jeden dokument.
  6. Wszystkie dokumenty (oryginały i kopie) muszą być przedłożone w jakości wydruku/ kserokopii umożliwiającej ich odczytanie.
  7. Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, które wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem na ich kopii. Brak oryginałów w momencie składania wniosku nie pozwoli na ich potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD. REKOMENDUJEMY WCZEŚNIEJSZE POTWIERDZANIE DOKUMENTÓW.
  8. Przypominamy o konieczności uzupełnienia wniosku o odpowiednie wskaźniki produktu i rezultatu. Znajdują się one w załącznikach nr 5 w ogłoszonych naborach.
  9. Przypominamy o konieczności zweryfikowania obliczeń w biznesplanie zgodnie z nowymi, skorygowanymi tabelami pomocniczymi ? linki do właściwych tabel:

Tabele pomocnicze do biznesplanu ? podejmowanie działalności gospodarczej

Tabele pomocnicze do biznesplanu ? rozwijanie działalności gospodarczej

Przekładki do załączników – podejmowanie działalności gospodarczej

Przekładki do załączników – rozwijanie działalności gospodarczej

Prosimy także Beneficjentów o wypełnianie ankiet doradztwa on-line:

link do miejsca na stronie internetowej LGD: https://lgdrazem.pl/ankieta-doradztwa/

bezpośredni link do ankiety: https://www.survio.com/survey/d/U0G8V5M8X5H6Y6G3G

Informujemy, że w zakładce Nabory wniosków, podzakładka FAQ, znajdują się wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania związane z wątpliwościami dotyczącymi naboru wniosków i interpretacji przepisów z tym związanych. W trakcie prac nad wnioskami prosimy o zapoznanie się z wyjaśnieniami, które być może rozwieją Państwa wątpliwości co do sporządzania wniosku i biznesplanów.