Dalsze konsultacje społeczne w celu wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023

W związku z wejściem w życie w dniu 22.07.2020 r. nowelizacji Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zmieniającej zapisy w §  7. ww. Rozporządzenia, dotyczące wysokości limitu środków przeznaczonych na realizację projektów współpracy (zwiększenie limitu z 5  do 10 % wysokości środków określonych w umowie ramowej zawartej na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności) zarząd LGD ?RAZEM? zatwierdził zaproponowane przez Dyrektora Biura zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju i przedstawia je do konsultacji społecznych. Wprowadzone w LSR zmiany dotyczą zwiększenia budżetu LSR na realizację projektów współpracy o kwotę 130 375,00 EUR. Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców obszaru LGD oraz członków Stowarzyszenia na spotkanie konsultacyjne dotyczące omówienia ww zmian, które odbędzie się 3 września 2020 r. o godz. 9-ej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12.

Prosimy o potwierdzenie mailem poczta@lgdrazem.pl lub telefonicznie (nr 25 798 31 94) udziału w ww. spotkaniu.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszego obszaru o zgłaszanie swoich uwag, proponowanych zmian lub własnych propozycji zmian do dnia 02.09.2020 r. do godziny 12:00 wysyłając wiadomość na adres mailowy: poczta@lgdrazem.pl, w tytule maila prosimy wpisać: Konsultacje – LSR lub dostarczyć do Biura LGD ?RAZEM?, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków na formularzu zmian wraz z uzasadnieniem proponowanej zmiany.

Lokalną Strategię Rozwoju ze zmianami dotyczącymi zwiększenia budżetu LSR na realizację projektów współpracy wraz ze zmianami związanymi z przeliczeniem budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD ?RAZEM? ze złotówek do euro, w tym poprawkami uzgodnionymi z UMWL w Lublinie znajdziecie Państwo w tym linku.

Przypominamy, że zmiany w LSR zostaną zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia LGD ?RAZEM? po zakończeniu konsultacji społecznych oraz akceptacji Urzędu Marszałkowskiego. Ostateczna wersja Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? na lata 2016-2023 zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej.